LaVM 2/2003 vp HE 40/2003 vp
Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

LaVM 2/2003 vp - HE 40/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä syyskuuta 2003 lähet­tänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta ( HE 40/2003 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt , oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain säännöksiä terrorismirikoksista niin, että eräät niissä viitattuihin rangaistussäännöksiin myöhemmin tehdyt muutokset otetaan huomioon.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annettuun lakiin sisältyvän pykälän numerointia. Muutos on tarpeen, jotta laki voitaisiin saattaa voimaan.

Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 samanaikaisesti järjestyslain voimaantulon yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin.

2. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Tarkoituksena on muuttaa 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun pykälänumerointia. Kyseessä on laki, jota ei vielä ole julkaistu Suomen säädöskokoelmassa ja joka ei ole myöskään tullut voimaan. Laki on tarkoitus saattaa voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Koska mainittuun 34 lukuun on lailla 343/2000 lisätty uusi 12 §, ei vuoden 1998 muutoslakia voida saattaa voimaan ilman pykälien uudelleen numerointia. Tätä ei voida kuitenkaan lakiteknisesti toteuttaa esityksessä ehdotetulla tavalla, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa lakiteknisiä korjauksia 2. lakiehdotuksen johtolauseeseen ja lain nimikkeeseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 34 luvun 12 § ja

lisätään lukuun siitä lailla 17/2003 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

13 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Tuija Brax /vihr
vpj. Susanna Rahkonen /sd
jäs. Esko Ahonen /kesk
Lasse Hautala /kesk
Reijo Kallio /sd
Petri Neittaanmäki /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Heli Paasio /sd
Lyly Rajala /kd
Tero Rönni /sd
Petri Salo /kok
Pertti Salovaara /kesk
Minna Sirnö /vas
Timo Soini /ps
Marja Tiura /kok
Jutta Urpilainen /sd
Jan Vapaavuori /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen