Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta HE 40/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain säännöksiä terrorismirikoksista niin, että eräät niissä viitattuihin rangaistussäännöksiin myöhemmin tehdyt muutokset otetaan huomioon.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annettuun lakiin sisältyvän pykälän numerointia. Muutos on tarpeen, jotta laki voitaisiin saattaa voimaan.

Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 samanaikaisesti järjestyslain voimaantulon yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Terrorismirikoksia koskeva rikoslain (39/1889) 34 a luku tuli voimaan helmikuun 2003 alussa. Luvun 1 § koskee terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia. Pykälän 1 momentin 2 kohta sisältää viittauksen rikokseen teräaselakia (108/1977) vastaan. Teräaselaki on sittemmin kumottu ja sen säännökset korvattu uudella järjestyslailla (612/2003), joka tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Tekoa voidaan pitää terroristisessa tarkoituksessa tehtynä rikoksena vain silloin, kun se on, muiden edellytysten ohella, omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle. Vain vaarallisimpien järjestyslain mukaan kiellettyjen esineiden levittämistä merkitsevät rikokset täyttävät tämän edellytyksen. Tällaisia ovat järjestyslain 9 §:ssä luetellut vaaralliset esineet, joiden valmistus, maahantuonti, kauppa ja hallussapito on pykälässä tarkemmin säädetyin tavoin kielletty. Järjestyslain 17 §:n 1 momentin mukaan vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisesta tuomitaan se, joka tahallaan 9 §:n vastaisesti tuo maahan tai valmistaa vaarallisen esineen tai pitää sellaista kaupan. Saman pykälän 3 momentti koskee hallussapitoa, josta tuomitaan lievempi rangaistus. Rikosnimike sekä 1 että 3 momentissa on kuitenkin sama.

Ehdotuksen mukaan rikoslain 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaan sisältyvä viittaus rikokseen teräaselakia vastaan korvattaisiin viittauksella järjestyslain 17 §:n 1 momentin mukaiseen vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomiseen. Muutos ei merkitse soveltamisalan asiallista laajentamista tai supistamista. Muutos myös vastaa sitä, mitä terrorismirikoksia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 188/2002 vp, s. 18 ja s. 35) ennakoitiin tehtäväksi.

Rikoslain 34 a luvun 4 § koskee terroristiryhmän toiminnan edistämistä. Pykälän 1 momentin 7 kohdassa mainitaan yhtenä tekotapana rikoslain 32 luvun 1 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun rikoksen tekeminen eli rahanpesu. Sittemmin rikoslakiin on lisätty 1 päivänä huhtikuuta 2003 voimaan tulleella lailla uudet rangaistussäännökset rahanpesusta.

Rikoslain 34 a luvun 4 §:n 1 momentin 7 kohtaan sisältyvä viittaus muutettaisiin ehdotuksen mukaan koskemaan uusia rahanpesua ja törkeää rahanpesua koskevia rangaistussäännöksiä eli rikoslain 32 luvun 6 ja 7 §:ää. Viittausta ei ole tarpeen ulottaa koskemaan luvun 8—10 §:ään sisältyviä rangaistussäännöksiä salahankkeesta törkeän rahanpesun tekemiseksi, tuottamuksellisesta rahanpesusta ja rahanpesurikkomuksesta. Terroristiryhmän toiminnan edistämistä koskeva rangaistussäännös ei muutenkaan koske tuottamuksellisia tai rikkomuksena pidettäviä tekotapoja. Rangaistussäännös salahankkeesta törkeän rahanpesun tekemiseksi puolestaan koskee vain tiettyjä rahanpesun esirikoksia ja säännöksen soveltamisala on asianomaisen hallituksen esityksen (HE 53/2002 vp, s. 20—21 ja s. 37) mukaan muutenkin hyvin suppea.

Rikoslain 34 a luvun 4 §:n 2 momenttiin sisältyy pykälän sisäinen viittaus 6 kohtaan. Viittausta täydennettäisiin selvyyden vuoksi niin, että siitä ilmenisi kyseessä olevan 1 momentin 6 kohta.

Rikoslain 1 luvun 7 §:ään on lisätty uusi 2 momentti ja 34 lukua muutettu rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annetulla lailla. Laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Terrorismirikoksia koskevassa hallituksen esityksessä todettiin (HE 188/2002 vp, s. 42), että laki tulisi saattaa voimaan, koska siihen sisältyvä ydinräjähderikosta koskeva rangaistussäännös (34 luvun 6 §) vastaa voimassa olevaa säännöstä paremmin terrorismirikoksia koskevan esityksen tavoitteita.

Rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annettua lakia ei kuitenkaan voitu saattaa sellaisenaan voimaan terrorismirikoksia koskevan lainuudistuksen yhteydessä. Tämä johtui siitä, että mainittu laki sisältää oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevan rikoslain 34 luvun 12 §:n. Samannumeroinen mutta eri asiaa koskeva pykälä on hyväksytty vuonna 2000. Sen vuoksi 30 päivänä joulukuuta 1998 annettuun lakiin sisältyvän oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevan pykälän numerointi on muutettava, ennen kuin laki voi tulla voimaan. Uusi pykälän numero olisi 13.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eikä niillä ole taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virkatyönä.

4. Voimaantulo

Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan samanaikaisesti uuden järjestyslain kanssa 1 päivänä lokakuuta 2003 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Lakiehdotukset

Laki rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 17/2003, seuraavasti:

34 a luku

Terrorismirikoksista

1 §
Terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset

Joka terroristisessa tarkoituksessa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, tekee


2) tahallisen vaaran aiheuttamisen, tahallisen räjähderikoksen tai järjestyslain (612/2003) 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaarallisia esineitä koskevien säännösten rikkomisen, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi,4 §
Terroristiryhmän toiminnan edistäminen

Joka edistääkseen tai tietoisena siitä, että hänen toimintansa edistää terroristiryhmän 1 tai 2 §:ssä tarkoitettua rikollista toimintaa,

1) perustaa tai organisoi terroristiryhmän taikka värvää tai yrittää värvätä väkeä terroristiryhmää varten,

2) varustaa tai yrittää varustaa terroristiryhmää räjähteillä, aseilla, ampumatarvikkeilla tai niiden valmistamiseen tarkoitetuilla aineilla tai tarvikkeilla taikka muilla vaarallisilla esineillä tai aineilla,

3) toimeenpanee, yrittää toimeenpanna tai antaa terroristiryhmälle koulutusta rikollista toimintaa varten,

4) hankkii tai yrittää hankkia taikka luovuttaa terroristiryhmälle toimitiloja tai muita sen tarvitsemia tiloja taikka kulkuvälineitä tai muita ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä välineitä,

5) hankkii tai yrittää hankkia tiedon, jonka tuleminen terroristiryhmän tietoon on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valtiolle tai kansainväliselle järjestölle, taikka välittää, luovuttaa tai ilmaisee terroristiryhmälle sellaisen tiedon,

6) hoitaa terroristiryhmän tärkeitä taloudellisia asioita tai antaa ryhmän toiminnan kannalta erittäin tärkeitä taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja tai

7) tekee 32 luvun 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun rikoksen,


on tuomittava, jos terroristiryhmän toiminnassa tehdään 1 §:ssä tarkoitettu rikos tai sellaisen rikoksen rangaistava yritys taikka 2 §:ssä tarkoitettu rikos, jollei teko ole 1 tai 2 §:n mukaan rangaistava tai siitä säädetä muualla laissa yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, terroristiryhmän toiminnan edistämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksaksi vuodeksi.


Mitä 1 momentin 6 kohdassa säädetään oikeudellisesta neuvonnasta, ei koske rikoksen esitutkintaan tai tuomioistuinkäsittelyyn taikka rangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvää oikeudellisen avustajan tai asiamiehen tehtävien hoitamista.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

2.

Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 34 luvun 12 § seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

13 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Ydinräjähderikokseen ja 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen