Ruotsin kanssa tehty ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskeva sopimus

Asetus Ruotsin kanssa tehdyn ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 25.3.1983/312 (SopS 20/1983)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1983 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty Suomen ja Ruotsin välinen ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskeva Suomen ja Ruotsin välistä 15 päivänä lokakuuta 1968 tehtyä atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyösopimusta (SopS 40–41/70) tarkentava ja täydentävä sopimus on voimassa 4 päivästä maaliskuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Ruotsin kanssa tehty ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskeva sopimus

Tarkentaa ja täydentää 15.10.1968 tehtyä atomi-energian rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyösopimusta SopS 40–41/1970.

Noottienvaihto

1. Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Ruotsin Helsingissä olevalle suurlähettiläälle

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1963

Herra Suurlähettiläs,

Suomi on liittyessään sopimukseen ydinaseiden leviämisen estämisestä (NPT) sitoutunut olemaan hankkimatta tai valmistamatta minkäänlaisia ydinräjähteitä. Suomi on 11 päivänä kesäkuuta 1971 myös tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa asiakirjan INFCIRC/153 mukaisen valvontasopimuksen.

Suomi on edelleen antanut Ruotsin kanssa 15 päivänä lokakuuta 1968 tehdyssä atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevassa yhteistyösopimuksessa sitoumuksen edellä mainitussa sopimuksessa tarkoitetun materiaalin ja laitteiston rauhanomaisesta käytöstä ja kansainvälisestä valvonnasta.

IAEA:n asiakirjassa INFCIRC/254 mainittujen ydinaseettomiin maihin tapahtuvaa materiaalin, teknologian tai laitteiston vientiä koskevien suuntaviivojen toteuttamiseksi Suomen ja Ruotsin välillä ydinenergian alalla tapahtuvassa kaupassa sekä edellä mainitun Suomen ja Ruotsin välisen sopimuksen tarkentamiseksi ja täydentämiseksi ilmoitan kunnioittavasti, että Suomi antaa seuraavat sitoumukset:

1. IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 A-liitteessä tarkoitettua materiaalia tai laitteistoa, jonka Suomi on hankkinut Ruotsista, ei käytetä tavalla, joka voi johtaa minkäänlaisten ydinräjähteiden valmistamiseen.

2. Niiden IAEA:n valvontatoimien, joita 1 kohdassa tarkoitetun materiaalin ja laitteiston hallussapitoon ja käyttämiseen sovelletaan, tulee laajuudeltaan ja kestoltaan vastata IAEA:n asiakirjan GOV/1621 määräyksiä.

3. Suomi soveltaa fyysistä suojelua ydinmateriaaliin, jonka se on hankkinut Ruotsista tai valmistanut IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 A-liitteen mukaisen materiaalin tai laitteiston avulla, vähintään IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 B-liitteessä edellytetyssä laajuudessa.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua materiaalia tai laitteistoa tai niiden avulla valmistettua materiaalia tai laitteistoa ei viedä Suomesta edelleen ilman, että vastaanottava maa on antanut Suomelle vastaavanlaiset vakuutukset kuin Suomi on tällä noottienvaihdolla antanut Ruotsille.

Minulla on kunnia ehdottaa, että tämä kirje ja Teidän vastauksenne siihen yhdessä muodostaisivat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä kun Teidän vastauksenne on vastaanotettu ja on voimassa siksi kunnes jompikumpi sopimuspuoli on jättänyt toiselle sopimuspuolelle kirjallisen ilmoituksen sen irtisanomisesta.

2. Ruotsin Helsingissä oleva suurlähettiläs Suomen ulkoasiainministeriön valtiosihteerille

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1983

Herra Valtiosihteeri,

Ilmoitan täten kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn kirjeenne, joka koskee IAEA:n asiakirjassa INFCIRC/254 mainittujen suuntaviivojen toteuttamista Suomen ja Ruotsin välillä ydinenergian alalla käytävässä kaupassa ja totean samalla Ruotsin osalta seuraavaa:

Ruotsi on liittyessään sopimukseen ydinaseiden leviämisen estämisestä (NPT) sitoutunut olemaan hankkimatta tai valmistamatta minkäänlaisia ydinräjähteitä. Ruotsi on 14 päivänä huhtikuuta 1975 myös tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa asiakirjan INFCIRC/153 mukaisen valvontasopimuksen.

Ruotsi on edelleen antanut Suomen kanssa 15 päivänä lokakuuta 1968 tehdyssä atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevassa yhteistyösopimuksessa sitoumuksen edellä mainitussa sopimuksessa tarkoitetun materiaalin ja laitteiston rauhanomaisesta käytöstä ja kansainvälisestä valvonnasta.

IAEA:n asiakirjassa INFCIRC/254 mainittujen ydinaseettomiin maihin tapahtuvaa materiaalin, teknologian tai laitteiston vientiä koskevien suuntaviivojen toteuttamiseksi Suomen ja Ruotsin välillä ydinenergian alalla tapahtuvassa kaupassa sekä edellä mainitun Suomen ja Ruotsin välisen sopimuksen tarkentamiseksi ja täydentämiseksi ilmoitan kunnioittavasti, että Ruotsi antaa seuraavat sitoumukset:

1. IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 A-liitteessä tarkoitettua materiaalia tai laitteistoa, jonka Ruotsi on hankkinut Suomesta, ei käytetä tavalla, joka voi johtaa minkäänlaisten ydinräjähteiden valmistamiseen.

2. Niiden IAEA:n valvontatoimien, joita 1 kohdassa tarkoitetun materiaalin ja laitteiston hallussapitoon ja käyttämiseen sovelletaan, tulee laajuudeltaan ja kestoltaan vastata IAEA:n asiakirjan GOV/1621 määräyksiä.

3. Ruotsi soveltaa fyysistä suojelua ydinmateriaaliin, jonka Ruotsi on hankkinut Suomesta tai valmistanut IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 A-liitteen mukaisen materiaalin tai laitteiston avulla vähintään IAEA:n asiakirjan INFCIRC/254 B-liitteessä edellytetyssä laajuudessa.

4. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua materiaalia tai laitteistoa tai niiden avulla valmistettua materiaalia tai laitteistoa ei viedä Ruotsista edelleen ilman, että vastaanottava maa on antanut Ruotsille vastaavanlaiset vakuutukset kuin Ruotsi on tällä noottienvaihdolla antanut Suomelle.

Minulla on kunnia vahvistaa, että Teidän kirjeenne ja tämä vastaus yhdessä muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä kun tämä kirje on vastaanotettu ja on voimassa siksi kunnes jompikumpi sopimuspuoli on jättänyt toiselle sopimuspuolelle kirjallisen ilmoituksen sen irtisanomisesta.