Suomen hallituksen ja Ruotsin hallituksen välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä

Laki Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 2.5.1969/579 v. 1970 (SopS 40/1970)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä ja 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

Tukholmassa 15 päivänä lokakuuta 1968 Suomen ja Ruotsin välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä tehdyn yhteistyösopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin niistä on sovittu.

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

Asetus Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta 21.8.1970/580 (SopS 41/1970)

Sitten kun Suomen ja Ruotsin välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä Tukholmassa 15 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen määräykset on 2 päivänä toukokuuta 1969 annetulla lailla (579/70) hyväksytty, tasavallan presidentti ratifioinut sopimuksen ja ratifioimiskirjat vaihdettu 6 päivänä elokuuta i 970, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus tulee voimaan 5 päivänä syyskuuta 1970 niin kuin siitä on sovittu.

Suomen hallituksen ja Ruotsin hallituksen välinen yhteistyösopimus atomienergian rauhanomaisesta käytöstä

Ks. Ruotsin kanssa tehty ydinenergian alalla tapahtuvassa materiaalin, teknologian tai laitteiston viennissä noudatettavia suuntaviivoja koskeva sopimus SopS 20/1983.

Sopimukseen kohdistuvat muutokset ja ilmoitukset:

SopS 25/1975

Suomen hallitus ja Ruotsin hallitus,

haluten Helsingin-sopimuksen hengessä edelleen vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä;

ottaen huomioon Pohjoismaisen atomienergiayhdyselimen atomienergian alalla jo alullepaneman erityisen yhteistoiminnan;

vakuuttuneina niistä eduista, joita voidaan saavuttaa tehokkaalla yhteistoiminnalla voimanhuollon alalla atomienergian käytön yhteydessä;

tietoisina teollisuuden ja tutkimuslaitosten välillä tapahtuvan yhteistyön tuottamasta hyödystä tällä ja muilla aloilla;

haluten edistää yhteistyötä molempien maiden ja niiden asianomaisten viranomaisten välillä;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Ottaen huomioon tämän sopimuksen määräykset, materiaalin ja henkilökunnan saantimahdollisuuden. kolmansien henkilöiden oikeudet sekä Suomessa ja Ruotsissa voimassa olevat lait, säännökset ja erikoislupavaatimukset sopimuspuolet ovat yhteistyössä ja auttavat toisiaan atomienergian rauhanomaisen käytön edistämisessä ja kehittämisessä kummassakin maassa.

2. Tämän sopimuksen edellyttämä yhteistyö ja avunanto toteutetaan niiden määräysten ja ehtojen mukaisesti, joista erikseen voidaan sopia.

Ks. 1 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

2 artikla

Artiklan 1 mukaisesti ja sulkematta pois sanotun artiklan määräysten tarkoittamaan alaan kuuluvia muita avunanto- ja yhteistyömuotoja yhteistyö käsittää muun muassa:

a) ei-salaisten tietojen toimittamisen, mukaan luettuna tiedot, jotka koskevat:

i) tutkimus- ja kehitystyötä;

ii) säteilysuojelua ja turvallisuutta koskevia kysymyksiä;

iii) ydinvoimalaitosten ja muiden ydinlaitosten sijoittamista;

iv) laitteita ja laitoksia (mukaan luettuna rakenneselitysten, piirustusten ja erittelyjen toimittaminen);

v) laitteiden, laitosten, materiaalien, lähtöaineen, erityisen halkeamiskelpoisen aineen ja polttoaineen käyttöä, sekä

vi) atomienergian käytön taloudellisia edellytyksiä;

b) uraanin ja muiden atomienergian käytön kannalta tärkeiden raaka-aineiden etsinnän sekä niiden tuotannon;

c) laitteiden, laitosten, materiaalien, lähtöaineen, erityisen halkeamiskelpoisen aineen sekä polttoaineen hankintamahdollisuuden ja toimittamisen;

d) patenttioikeuksien luovuttamisen;

e) pääsyn laitteille ja laitoksiin sekä niiden hyväksi käyttämisen;

f) teknisen avun ja palvelusten antamisen;

g) teollisen yhteistyön edistämisen.

Ks. 2 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

3 artikla

1. Kumpikin sopimuspuoli tai sen lainkäyttövallan alaisina olevat henkilöt voivat antaa toiselle sopimuspuolelle tai jommankumman sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisina oleville henkilöille, tai vastaanottaa niiltä tietoja, jotka koskevat tämän sopimuksen piiriin kuuluvia kysymyksiä.

Tämä tietojen vaihto tapahtuu seuraavilla ehdoilla.

a) Jommankumman sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla saama tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle henkilölle, jollei toisin ole määrätty ennen tietojen antamista tai niiden antamisajankohtana;

b) Tietoja, joilla toimittava sopimuspuoli katsoo olevan kaupallista arvoa, voidaan luovuttaa ainoastaan niiden ehtojen ja määräysten mukaisesti, joita tämä sopimuspuoli asettaa;

c) Sellaisten tietojen luovuttaminen jommankumman sopimuspuolen taholta, joita sen lainkäyttövallan alaisina olevat henkilöt ovat kehittäneet tai jotka ne omistavat, samoin kuin niille kuuluvien omistus- tai patenttioikeuksien luovuttaminen voi tapahtua vain kysymyksessä olevien henkilöiden suostumuksella ja sellaisin ehdoin, joista ne itse määräävät.

2. Sellaisten tietojen toimittaminen ja omistus- ja patenttioikeuksien luovuttaminen, jotka on saatu kolmannelta henkilöltä ehdolla, joka estää tällaisen toimittamisen tai tällaisen luovuttamisen, eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin.

3. Sopimuspuolet edistävät tiedemiesten ja teknikoiden välistä yhteydenpitoa ja auttavat toisen sopimuspuolen suosittelemia opiskelijoita ja harjoittelijoita saamaan koulutusta ja kokemusta ydin tieteen ja -tekniikan alalla sekä ydinlaitosten, mukaan luettuna tehoreaktorit, käyttämisessä.

Ks. 3 artiklan voimassaolosta 9 artikla.

4 artikla

1. Jommankumman sopimuspuolen lainkäyttövallan alaisina olevat henkilöt voivat hallituksensa antaman yleisen tai erityisen valtuutuksen nojalla toimittaa toiselle sopimuspuolelle tai sen lainkäyttövallan alaisina oleville valtuutetuille henkilöille tai vastaanottaa niiltä laitteita, laitoksia, materiaaleja, lähtöainetta, erityistä halkeamiskelpoista ainetta ja polttoainetta kaupallisin ehdoin tai muulla sovittavalla tavalla.

2. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa, että tämän sopimuksen mukaisesti sen lainkäyttövallan alaisuuteen siirrettyjä reaktoreita, polttoainetta ja muita materiaaleja sekä niiden käytöstä peräisin olevaa erityistä halkeamiskelpoista ainetta

a) käytetään vain rauhanomaisiin tarkoituksiin;

b) siirretään sen lainkäyttövallan piirissä vain sen valtuuttamille henkilöille;

c) siirretään sen lainkäyttövallan ulkopuolelle ilman toisen hallituksen edeltäkäsin antamaa suostumusta ainoastaan siinä tapauksessa, että materiaali tulee Kansainvälisen atomienergiajärjestön valvontamääräysten alaiseksi tai jo on niiden alaista; kuitenkin sellainen siirtäminen lisäksi voi olla muiden sovellettavien sopimusten määräyksistä riippuvainen.

5 artikla

1. Sopimuspuolet pitävät tärkeänä, että Kansainvälisen atomienergiajärjestön palveluksia käytetään hyväksi, ja ryhtyvät niin pian kuin mahdollista yhteisiin neuvotteluihin Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa tarkoituksin sopia siitä, että järjestö ottaa suorittaakseen valvonnan, jotta 4 artiklan 2 a) kohdasta johtuvien velvoitusten täyttäminen varmistetaan.

2. Jos jompikumpi hallitus, ennen kuin edellä olevan 1 kohdan määräykset on toteutettu, on omasta pyynnöstään tehnyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännön 3 artiklan A 5 mukaisesti sopimuksen, jonka nojalla Kansainvälisen atomienergiajärjestön voimassa olevaa valvontajärjestelmää sovelletaan tai tullaan soveltamaan sen toimintaan atomienergian alalla, tämä hallitus voi, ilmoitettuaan toiselle hallitukselle, että edellä mainittua sopimusta sovelletaan kaikkiin 4 artiklan 2 kohdassa mainittuihin kohteisiin, vaatia toista hallitusta ryhtymään neuvotteluihin yllä mainitun 1 kohdan määräysten väliaikaiseksi lykkäämiseksi. Toinen hallitus sitoutuu näissä olosuhteissa, kattaakseen kaikkien niiden kohteiden siirrot alueellensa, jotka ovat 4 artiklan 2 kohdan mukaisten sitoumusten alaisia, ryhtymään sopivana ajankohtana edellä 1 kohdassa esitetyn päämäärän mukaisiin toimenpiteisiin. Tätä kohtaa sovelletaan tarpeellisin muutoksin myös, mikäli jompikumpi hallitus tekee sellaisen sopimuksen, johon edellä viitataan, sen jälkeen kun edellä olevan 1 kohdan määräykset on toteutettu.

3. Mikäli valvontaa jonakin aikana ei suoritettaisi edellä olevan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kummallakin hallituksella on oikeus suorittaa samaa tarkoitusta varten valvontaa, joka perustuu Kansainvälisen atomienergiajärjestön tällöin voimassa oleviin valvontamääräyksiin. Molemmat hallitukset sopivat tämän valvonnan soveltamisesta ja auttavat toisiaan siinä.

6 artikla

1. Lukuunottamatta aikaa, jolloin valvontaa suoritetaan tämän sopimuksen 5 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kummallakin sopimuspuolella on oikeus siinä tapauksessa, että jokin laiminlyönti tapahtuu toisen sopimuspuolen taholta sen 4 tai 5 artiklassa mainittujen sitoumusten täyttämisessä, vaatia toista sopimuspuolta ryhtymään oikaisutoimenpiteisiin. Jos tällaiseen oikaisuun ei ryhdytä kohtuullisen ajan kuluessa, on sitä vaatineella sopimuspuolella oikeus välittömin vaikutuksin irtisanoa tämä sopimus toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella.

2. Irtisanoessaan tämän sopimuksen tähän artiklaan perustuvalla ilmoituksella kummallakin sopimuspuolella on oikeus vaatia kaikkien sen nojalla tehtyjen sopimusten purkamista ja kaiken sen ydinpolttoaineen ja erityisen halkeamiskelpoisen aineen siirtämistä lainkäyttövaltaansa, joka on toisen sopimuspuolen 4 artiklan sitoumusten alaista irtisanomispäivänä, maksamalla niistä sen päivän käyvän hinnan.

7 artikla

1. Sikäli kuin toisin ei ilmoiteta toimittamisen ajankohtana, mitään ei saa tässä sopimuksessa tulkita niin, että se aiheuttaa vastuuvelvollisuuden, mitä tulee tämän sopimuksen mukaisesti annettujen tietojen täsmällisyyteen, tai tämän sopimuksen nojalla toimitettuja laitteita, laitoksia, materiaaleja, lähtöainetta, erityistä halkeamiskelpoista ainetta tai polttoainetta koskevien yksityiskohtaisten tietojen sopivuuteen johonkin erityiseen tarkoitukseen tai näiden tietojen täsmällisyyteen.

2. Sopimuspuolet pitävät toivottavana soveltaa niin pian kuin mahdollista kansainvälisesti sovittuja toimenpiteitä korvauksen ja taloudellisen suojan järjestämiseksi ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen varalta. Sopimuspuolet toteavat, että tällaiset toimenpiteet on toteutettu Ruotsissa; kunnes samat kansainväliset velvoitukset sitovat sekä Suomea että Ruotsia:

a) Suomen hallitus turvaa ja vapauttaa Ruotsin hallituksen ja Ruotsin lainkäyttövallan alaisen henkilön kaikesta vahingonvastuusta ja korvausvelvollisuudesta (mukaan luettuna vastuu kolmatta henkilöä kohtaan), joka saattaa kohdata hallitusta tai sellaista henkilöä ydinvahinkotapahtumasta aiheutuvan ydinvahingon johdosta,

joka tapahtuma (1) on sattunut kokonaan tai osittain tämän sopimuksen mukaisesti hankitussa reaktorissa tai jossa on ollut osaltaan vaikuttamassa tämän sopimuksen mukaisesti saatu materiaali tai radioaktiivinen tuote, mukaan luettuna ydinpolttoaine, jota on saatu käyttämällä sanotunlaisia reaktoreita ja sanotunlaista materiaalia; ja

joka tapahtuma (2) on sattunut ajankohtana, jolloin reaktori tai vahingon aiheuttanut materiaali oli Suomen hallituksen tai Suomen lainkäyttövallan alaisen henkilön hallussa;

b) Ruotsin hallitus turvaa ja vapauttaa Suomen hallituksen ja Suomen lainkäyttövallan alaisen henkilön kaikesta vahingonvastuusta ja korvausvelvollisuudesta (mukaan luettuna vastuu kolmatta henkilöä kohtaan), joka saattaa kohdata hallitusta tai sellaista henkilöä ydinvahinkotapahtumasta aiheutuvan ydinvahingon johdosta, joka tapahtuma (1) on sattunut kokonaan tai osittain tämän sopimuksen mukaisesti hankitussa reaktorissa, tai jossa on osaltaan ollut vaikuttamassa tämän sopimuksen mukaisesti saatu materiaali tai radioaktiivinen tuote, mukaan luettuna ydinpolttoaine, jota on saatu käyttämällä sanotunlaisia reaktoreita tai sanotunlaista materiaalia; ja

joka tapahtuma (2) on sattunut ajankohtana, jolloin reaktori tai vahingon aiheuttanut materiaali oli Ruotsin hallituksen tai Ruotsin lainkäyttövallan alaisen henkilön hallussa; ottaen huomioon, että tämä koskee sellaisia vahinkotapahtumia, joiden osalta korvausta ei ole saatavissa Ruotsin lainsäädännön mukaan;

c) edellä a) tai b) kohdassa tarkoitetun vahingonkorvauksen ja mahdollisesti molemmissa maissa maksettujen korvausten yhteenlaskettu summa ei minkään ydinvahinkotapahtuman osalta saa ylittää 120 miljoonaa maksuyksikköä.

8 artikla

Tässä sopimuksessa:

"Laitteet" tarkoittaa sellaisia varsinaisia koneita, laitoksia tai laitteistoja, tai niiden pääosia, jotka ovat erityisen sopivia käytettäväksi atomienergiaohjelmassa;

"Tehoreaktori" tarkoittaa ydinreaktoria, joka on suunniteltu tai sovellettu sähkö- tai muuri energian tuotantoa varten;

"Polttoaine" tarkoittaa ainetta tai aineyhdistelmää, joka on valmistettu käytettäväksi reaktorissa ydinhajoamisketjureaktion aloittamiseksi tai käynnissäpitämiseksi;

"Lähtöaineella" ja "erityisellä halkeamiskelpoisella aineella" on sama merkitys kuin niille on annettu Kansainvälisen atomienergiajärjestön perussäännössä;

"Ydinpolttoaine" tarkoittaa halkeamiskelpoista ainetta, joka sisältää uraania tai plutoniumia metallin tai seoksen muodossa tai kemiallisena yhdisteenä ja muuta vastaavaa halkeamiskelpoista ainetta;

"Materiaali" tarkoittaa polttoainetta, lähtöainetta, ydinpolttoainetta ja muuta ainetta, mikä laadultaan tai puhtaudeltaan on erityisen sopivaa käytettäväksi atomienergiaohjelmassa;

"Radioaktiivinen tuote" tarkoittaa muuta radioaktiivista ainetta kuin ydinpolttoainetta, sekä radioaktiivista jätettä, jos aine tai jäte on muodostunut ydinpolttoainetta valmistettaessa tai käytettäessä tai se on tullut radioaktiiviseksi sellaisen valmistamisen tai käytön yhteydessä tapahtuneesta säteilytyksestä;

"Ydinvallinko" tarkoittaa osaksi vahinkoa jonka aiheuttavat ydinpolttoaineessa tai radioaktiivisessa tuotteessa olevat radioaktiiviset ominaisuudet, tai radioaktiiviset ominaisuudet yhdessä aineessa tai tuotteessa olevien myrkyllisten, räjähtävien tai muitten vaarallisten ominaisuuksien kanssa, osaksi vahinkoa, jonka aiheuttaa ionisoiva säteily ydinlaitoksessa olevasta muusta säteilylähteestä kuin ydinpolttoaineesta tai radioaktiivisesta tuotteesta;

"Ydinvahinkotapahtuma" tarkoittaa sellaista tapahtumaa tai samasta alkuperästä johtuvaa tapahtumasarjaa, joka aiheuttaa ydinvahingon;

"Henkilö" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, yksityistä tai julkista yhteisöä, valtion viranomaista tai -yritystä;

"Suomen tai Ruotsin lainkäyttövallan alainen henkilö" tarkoittaa luonnollista henkilöä joka on Suomen tai Ruotsin kansalainen tai jolla on pysyvä asuinpaikka Suomessa tai Ruotsissa sekä oikeushenkilöä, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa tai Ruotsissa;

"Peräisin oleva" tarkoittaa yhdestä tai useammasta prosessista peräisin olevaa;

"Maksuyksikkö" vastaa 0,88867088 grammaa hienoa kultaa.

9 artikla

1. Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä niin pian kuin mahdollista.

2. Tämä sopimus tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen kun ratifioimiskirjat on vaihdettu.

3. Tämän sopimuksen 1, 2 ja 3 artikla lakkaavat olemasta voimassa kun kolmekymmentä vuotta on kulunut sen voimaantulosta, ellei niitä sopimuspuolten välisellä sopimuksella uusita. Kaikki muut artiklat jäävät voimaan tämän jälkeen sen mukaan mitä tässä sopimuksessa on sovittu ja ovat sen jälkeen voimassa, kunnes ne sopimuspuolten välisellä sopimuksella kumotaan, mitä tulee:

a) erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on tuotettu tämän sopimuksen mukaisesti toimitetun reaktorin, reaktorin pääosan, polttoaineen tai muun materiaalin käyttämisellä tämän sopimuksen voimassaoloaikana, ja

b) polttoaineeseen ja muuhun ydinpolttoaineeseen tai erityiseen halkeamiskelpoiseen aineeseen, joka on toimitettu tämän sopimuksen mukaisesti.

Tehty Tukholmassa 15 päivänä lokakuuta 1968 kahtena suomen- ja ruotsinkielisenä kappaleena, molempien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Muutokset ja ilmoitukset:

Asetus Suomen ja Ruotsin välisen atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevan yhteistyösopimuksen mukaisten valvontaoikeuksien lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta 23.6.1975/468 (SopS 25/1975)

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

Suomen ja Ruotsin kesken Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Ruotsin välillä atomienergian rauhanomaisesta käytöstä 15 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen (SopS 40–41/1970) mukaisten valvontaoikeuksien lakkauttamisesta on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Noottienvaihto

1. Suomen Tukholman suurlähettiläs Ruotsin ulkoministeri Sven Anderssonille.

Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975.

Herra Ulkoasiainministeri,

Kuten Suomen hallituksen ja Ruotsin hallituksen välillä 15 päivänä lokakuuta 1968 allekirjoitetussa atomienergian rauhanomaista käyttöä koskevassa yhteistyösopimuksessa (jäljempänä "yhteistyösopimus") on edellytetty, ovat Suomen hallitus 11 päivänä kesäkuuta 1971 sekä Ruotsin hallitus 14 päivänä huhtikuuta 1975 tehneet Suomen ja Ruotsin rauhanomaisen atomienergiatoiminnan valvontaa koskevan sopimuksen Kansainvälisen Atomienergiajärjestön kanssa kummankin maan ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen perusteella omaksumien velvoitteiden mukaisesti.

Yhteistyösopimuksen 5 artiklan 2 kohdan määräysten nojalla on minulla kunnia Suomen hallituksen puolesta ehdottaa, että mainittujen valvontasopimusten määräysten katsottaisiin täyttävän yhteistyösopimuksen 5 artiklan edellyttämät molemminpuoliset valvontavaatimukset ja että 5 artiklan 1 kohdan määräykset lakkautetaan siksi ajaksi, jonka edellä mainitut valvontasopimukset ovat voimassa. Tämä merkitsee, ettei myöskään yhteistyösopimuksen 5 artiklan 3 kohtaan perustuvia molemminpuolisia oikeuksia tänä aikana sovelleta.

Edellyttäen, että Ruotsin hallitus hyväksyy edellä esitetyn ehdotuksen, ehdotan, että tämä kirjelmä sekä vastaus, jonka Teidän Ylhäisyytenne siihen suvaitsee minulle antaa, muodostaisivat molempien hallitusten välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa,...

2. Ruotsin ulkoministeri Sven Andersson Suomen Tukholman suurlähettiläälle.

Tukholmassa 9 päivänä kesäkuuta 1975.

Herra Suurlähettiläs,

Vahvistan kunnioittaen vastaanottaneeni Teidän tänään päivätyn seuraavan sisältöisen kirjelmänne:

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa, että Ruotsin hallitus on hyväksynyt tämän ehdotuksen ja katsoo, että Teidän kirjelmänne ja tämä vastaus muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa,...