KAs (EU) 2021/1533 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 kumoamisesta 17.9.2021 (kumottu)

EUVL L 330 20.9.2021

Tämä säädös on kumottu. Ks. KAs (EU) 2023/1453 1 artikla.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU)2016/429 ja (EU)2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 54 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Koska tällainen saastuminen voi olla uhka kansanterveydelle ja eläinten terveydelle unionissa, komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).) asetettiin erityisiä edellytyksiä Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen elintarvikkeiden ja rehujen tuonnille. Kyseinen täytäntöönpanoasetus kumottiin ja korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 961/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EYVL L 252, 28.9.2011, s. 10).), (EU) N:o 284/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).), (EU) N:o 996/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).), (EU) N:o 322/2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).) ja (EU)2016/6 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta (EUVL L 3, 6.1.2016, s. 5).). Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja täytäntöönpanon helpottamiseksi kyseisissä asetuksissa vahvistetaan radionuklidien enimmäistasot siten, että ne yhdenmukaistetaan asiaankuuluvassa Japanin lainsäädännössä vahvistettujen arvojen kanssa, mikä olisi tehtävä jatkossakin

(2) Asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, että asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan mukaisesti hyväksytyissä säädöksissä säädetyn kiireellisen toimenpiteen kohteena oleviin tavaroihin sovelletaan virallista valvontaa niiden tullessa unioniin.

(3) Jotta helpotetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden ja rehujen virallisen valvonnan suorittamista unioniin tulon yhteydessä, on aiheellista vahvistaa yksi virallinen todistusmalli. On myös aiheellista vahvistaa virallisten todistusten myöntämistä koskevat vaatimukset asetuksen (EU) 2017/625 II osaston VII luvussa säädettyjen vaatimusten lisäksi ja, paperilla annettavien todistusten osalta, komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1715 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1715, annettu 30 päivänä syyskuuta 2019, virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”) (EUVL L 261, 14.10.2019, s. 37).) 39 artiklan 1 kohdassa ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2235, annettu 16 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429 ja (EU)2017/625 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse eläinterveystodistusten malleista, virallisten todistusten malleista ja yhdistettyjen eläinterveys- ja virallisten todistusten malleista tiettyjen eläinten ja tavaroiden luokkien lähetysten unioniin tuloa ja unionin sisällä tapahtuvia siirtoja varten, tällaisia todistuksia koskevasta virallisesta sertifioinnista sekä asetuksen (EY) N:o 599/2004, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 636/2014 ja (EU)2019/628, direktiivin 98/68/EY ja päätösten 2000/572/EY, 2003/779/EY ja 2007/240/EY kumoamisesta (EUVL L 442, 30.12.2020, s. 1).) 5 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi. Yhtenäisen lähestymistavan takaamiseksi on lisäksi aiheellista säätää, että tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt viralliset todistukset olisi korvattava täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/2235 säädettyjen, korvaavien todistusten myöntämistä koskevien menettelyjen mukaisesti.

(4) Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 87 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja muissa elintarvikkeissa kuin naudanlihassa ja yli 429 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta naudanlihassa yhdeksänneltä ja kymmenenneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen (tammikuusta 2019 joulukuuhun 2020 raportoidut tiedot).

(5) Kyseisten tietojen perusteella näyttää siltä, että velvollisuus ottaa näytteitä ja analysoida tuotteita ennen vientiä unioniin on säilytettävä tai otettava käyttöön tiettyjen tuotteiden osalta, mutta se voidaan poistaa joidenkin toisten tuotteiden osalta. Kyseisen velvollisuuden piiriin jo kuuluvien tuotteiden lisäksi on aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia Iwaten, Naganon, Niigatan ja Ibarakin prefektuureista peräisin olevista luonnonvaraisista sienistä ja niistä saaduista tuotteista, Gunmasta peräisin olevista kaloista ja kalastustuotteista, Fukushimasta peräisin olevasta luonnonvaraisesta sananjalasta ja siitä saaduista tuotteista sekä Miyagin prefektuurista peräisin olevasta kuningassaniaisesta ja siitä saaduista tuotteista. Unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analysointia koskeva vaatimus voidaan kuitenkin poistaa Fukushiman, Miyagin ja Gunman prefektuureista peräisin olevien aralian versojen ja niistä saatujen tuotteiden, Fukushiman prefektuurista peräisin olevan bambun ja siitä saatujen tuotteiden, Gunman prefektuurista peräisin olevien sienten ja niistä saatujen tuotteiden sekä Shizuokan, Yamanashin ja Yamagatan prefektuureista peräisin olevan koshiaburan ja siitä saatujen tuotteiden osalta. Lisäksi vaatimustenvastaisuuksia havaittiin sienten osalta ainoastaan luonnonvaraisissa sienissä, sananjalkojen osalta ainoastaan luonnonvaraisissa sananjaloissa ja kakien osalta ainoastaan kuivatuissa kakeissa. Siksi näytteenottoa ja analysointia koskeva vaatimus on aiheellista rajata ainoastaan näiden tuotteiden luonnonvaraisiin tai kuivattuihin muotoihin.

(6) Unioniin tulon yhteydessä suoritettu virallinen valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset panevat unionin lainsäädännössä säädetyt erityiset edellytykset moitteettomasti täytäntöön, eikä tapauksia, joissa unionin lainsäädäntöä ei ole noudatettu, ole esiintynyt virallisessa tuontivalvonnassa yli yhdeksään vuoteen. Siksi on aiheellista pitää tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin elintarvikkeisiin ja rehuihin unioniin saapumisen yhteydessä sovellettavan virallisen valvonnan suorittamistiheys jatkossakin alhaisena.

(7) On aiheellista säätää, että tätä asetusta tarkastellaan uudelleen, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset 11:nneltä ja 12:nnelta kasvukaudelta (2021 ja 2022) onnettomuuden jälkeen ovat saatavilla.

(8) Koska täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/6 on tehty huomattavia muutoksia, se on selkeyden vuoksi aiheellista korvata.

(9) Jotta uusiin toimenpiteisiin siirtyminen olisi sujuvaa, on aiheellista säätää siirtymätoimenpiteestä sellaisten lähetysten osalta, joiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 mukaisesti annettu virallinen vakuutus, edellyttäen että tällainen vakuutus on annettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Kohde ja soveltamisala

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unioniin tulon edellytykset Japanista peräisin oleville tai Japanista lähetetyille ja unionin markkinoille saatettaville tarkoitetuille neuvoston asetuksen (Euratom) 2016/52 (Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/990 kumoamisesta (EUVL L 13, 20.1.2016, s. 2).) 1 artiklassa tarkoitetuille elintarvikkeille, myös vähän käytetyille elintarvikkeille, ja rehuille, jäljempänä ’tuotteet’.

2. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin tuotelähetysten luokkiin, joiden bruttopaino ei ole yli 10 kg tuoretta tuotetta tai yli 2 kg kuivaa tuotetta:

a) lähetykset, jotka sisältävät kaupallisia näytteitä, laboratorionäytteitä tai näyttelyissä käytettäviä näyttelyesineitä, joita ei ole tarkoitettu markkinoille saatettaviksi;

b) lähetykset, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä;

c) yksityishenkilöille lähetetyt muut kuin kaupalliset lähetykset, joita ei ole tarkoitettu markkinoille saatettaviksi;

d) tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut lähetykset.

Jos tuotteiden aiotusta käyttötarkoituksesta on epäselvyyttä, todistustaakka on henkilökohtaisten matkatavaroiden omistajalla tai vastaanottajalla.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa asetuksen (EU) 2017/625 3 artiklan 37 kohdassa tarkoitetulla ilmaisulla ”jotka tulevat samalta alueelta tai samasta kolmannesta maasta” tarkoitetaan seuraavaa:

— ”jotka tulevat samasta Japanin prefektuurista” niiden tuotteiden osalta, joille edellytetään 4 artiklassa näytteenoton ja analyysin tekemistä;

— ”jotka tulevat yhdestä tai useammasta Japanin prefektuurista” ja joita kaikkia koskee 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sama tilanne, muiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

3 artikla Unioniin tulon edellytykset

1. Tuotteet voivat tulla unioniin ainoastaan, jos ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

2. Tuotteiden osalta on noudatettava liitteessä I vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

3. Jokaisen Japanista peräisin olevan tai Japanista lähetetyn lähetyksen, joka sisältää tuotteita, jotka luetellaan asianomaisine yhdistetyn nimikkeistön koodeineen liitteessä II, mukana on oltava 4 artiklassa tarkoitettu virallinen todistus. Jokainen lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava virallisessa todistuksessa ja asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa tarkoitetussa yhteisessä terveyttä koskevassa tuloasiakirjassa.

4. Liitteessä II olevaa tuoteluetteloa sovelletaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2283 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2283, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 1).) säädettyjen vaatimusten soveltamista.

4 artikla Virallinen todistus

1. Jokaisen Japanista peräisin olevan tai Japanista lähetetyn lähetyksen, joka sisältää liitteessä II tarkoitettuja ja siinä mainittuihin CN-koodeihin kuuluvia tuotteita, sekä yhdistelmätuotteita, jotka sisältävät liitteessä II lueteltuja tuotteita määrällisesti yli 50 prosenttia, mukana on oltava voimassa oleva, 5 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu virallinen todistus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa virallisessa todistuksessa on todistettava, että tuotteet ovat Japanin sovellettavan lainsäädännön ja liitteessä I vahvistetun cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän mukaisia.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa virallisessa todistuksessa on lisäksi mainittava, että jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a) tuote ei ole peräisin eikä sitä ole lähetetty jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään näytteenoton ja analyysin tekemistä kyseiselle tuotteelle;

b) tuote on lähetetty mutta se ei ole peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään näytteenoton ja analyysin tekemistä kyseiselle tuotteelle, eikä kyseinen tuote ole altistunut radioaktiivisuudelle siirron tai käsittelyn aikana;

c) tuote on peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään näytteenoton ja analyysin tekemistä kyseiselle tuotteelle, ja tuotteen mukana on analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset;

d) tuotteen tai siitä määrällisesti yli 50 prosenttia muodostavien ainesosien alkuperä on tuntematon ja tuotteen mukana on analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.

4. Liitteessä II tarkoitettujen kalojen ja kalastustuotteiden, jotka on pyydetty tai korjattu Fukushiman ja Gunman prefektuurien rannikkovesistä, mukana on oltava 1 kohdassa tarkoitettu virallinen todistus ja analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset, riippumatta siitä, missä päin Japania kyseiset tuotteet tuodaan maihin.

5 artikla Virallisen todistuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1. Edellä 4 artiklassa tarkoitettu virallinen todistus on laadittava liitteessä III vahvistetun mallin mukaisesti.

2. Kun kyse on 4 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, virallisen todistuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3. Kun kyse on 4 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, virallisen todistuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja todistukseen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiraportti.

4. Virallisen todistuksen on täytettävä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 5 artiklassa säädetyt virallisia todistuksia koskevat vaatimukset.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää korvaavan virallisen todistuksen ainoastaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 6 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

6. Virallinen todistus on täytettävä tämän asetuksen liitteessä IV esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

6 artikla Virallinen valvonta unioniin tulon yhteydessä

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin on sovellettava virallista valvontaa rajatarkastusasemilla niiden tullessa unioniin.

2. Muille kuin 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille tuotteille voidaan tehdä asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa valvontapisteissä tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, jotka suoritetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2123 (Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2123, annettu 10 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse säännöistä, jotka koskevat sitä, missä tapauksissa ja millä edellytyksin tiettyjä tavaroita koskevia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia voidaan suorittaa valvontapisteissä ja asiakirjatarkastuksia voidaan suorittaa etäällä rajatarkastusasemista (EUVL L 321, 12.12.2019, s. 64).) mukaisesti.

3. Kaikille lähetyksille tehtävien asiakirjatarkastusten lisäksi rajatarkastusaseman tai valvontapisteiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä satunnaisia tunnistustarkastuksia ja satunnaisia fyysisiä tarkastuksia, mukaan luettuna laboratorioanalyysi cesium-134:n ja cesium-137:n esiintymisen varalta. Analyysien tulosten on oltava saatavilla enintään viiden työpäivän kuluessa.

7 artikla Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Tulliviranomaiset voivat sallia 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetysten luovutuksen vapaaseen liikkeeseen vasta sitten, kun on esitetty asetuksen (EU) 2017/625 57 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty asianmukaisesti valmiiksi täytetty yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja (CHED), jossa vahvistetaan, että lähetys on kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sovellettavien sääntöjen mukainen.

8 artikla Uudelleentarkastelu

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 30 päivää kesäkuuta 2023.

9 artikla Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6.

10 artikla Siirtymäsäännös

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 soveltamisalaan kuuluvat rehu- ja elintarvikelähetykset, joiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 mukaisesti ennen 10 päivää lokakuuta 2021 annettu virallinen vakuutus, saa tuoda unioniin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/6 säädetyin edellytyksin.

11 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I

Enimmäistasot elintarvikkeissa (1) (Bq/kg)

  Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet Maito ja maitopohjaiset juomat Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee Muut elintarvikkeet
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 50 50 10 100
(1) Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin.
Kuivattujen sienten osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.
Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan käymättömistä teelehdistä haudutettuun juomaan. Käymättömistä lehdistä haudutetulle teelle asetettu enimmäistaso 10 Bq/kg vastaa enimmäistasoa 500 Bq/kg kuivatuissa teelehdissä.

Enimmäistasot rehuissa (1) (Bq/kg)

  Naudoille ja hevosille tarkoitettu rehu Sioille tarkoitettu rehu Siipikarjalle tarkoitettu rehu Kaloille tarkoitettu rehu (2)
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 100 80 160 40
(1) Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.
(2) Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.

Liite II Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium-137:n esiintymisen varalta ennen vientiä unioniin

a) Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— luonnonvaraiset sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80;

— kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 ja 1604, lukuun ottamatta seuraavia:

— sädepiikkimakrilli (Seriola quinqueradiata) ja keltapyrstöpiikkimakrilli (Seriola lalandi), jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— isopiikkimakrilli (Seriola dumerili), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— ruusupargo eli punahammasahven (Pagrus major), joka kuuluu CN-koodeihin 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— sinitrevalli (Pseudocaranx dentex), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— idäntonnikala (Thunnus orientalis), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70;

— japaninmakrilli (Scomber japonicus), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50;

— luonnonvarainen sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— kuivattu kaki eli japaninpersimoni (Diospyros sp.) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ja ex 0813 50;

b) Miyagin prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— luonnonvaraiset sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80;

— bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ja 2005 91 00;

— luonnonvarainen sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;

c) Gunman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 ja 1604, lukuun ottamatta seuraavia:

— sädepiikkimakrilli (Seriola quinqueradiata) ja keltapyrstöpiikkimakrilli (Seriola lalandi), jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— isopiikkimakrilli (Seriola dumerili), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— ruusupargo eli punahammasahven (Pagrus major), joka kuuluu CN-koodeihin 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— sinitrevalli (Pseudocaranx dentex), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— idäntonnikala (Thunnus orientalis), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70;

— japaninmakrilli (Scomber japonicus), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50;

— koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

d) Yamanashin, Yamagatan, Iwaten tai Shizuokan prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— luonnonvaraiset sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80;

e) Ibarakin, Naganon tai Niigatan prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

— luonnonvaraiset sienet ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80;

— koshiabura (Eleutherococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

f) yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät määrällisesti yli 50 prosenttia tämän liitteen a–e kohdassa lueteltuja tuotteita.

Liite III 4 artiklassa tarkoitetun virallisen todistuksen malli

Liite IV Ohjeet 4 artiklassa tarkoitetun virallisen todistuksen täyttämiseksi

Yleistä

Vaihtoehto valitaan merkitsemällä rasti (X) asianmukaiseen ruutuun.

ISO-koodilla (Maiden nimien ja koodien luettelo on osoitteessa http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.) tarkoitetaan kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 mukaista maan kaksikirjaimista koodia.

Kohdissa I.15, I.18 ja I.20 voidaan valita vain yksi vaihtoehto.

Jollei toisin ilmoiteta, kaikki kohdat on täytettävä.

Jos vastaanottaja, rajatarkastusasema tai kuljetusta koskevat tiedot (eli kuljetusväline ja -päivä) muuttuvat todistuksen myöntämisen jälkeen, lähetyksestä vastaavan toimijan on ilmoitettava asiasta saapumisjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällainen muutos ei saa johtaa korvaavan todistuksen pyytämiseen.

Jos virallinen todistus toimitetaan IMSOC:iin, sovelletaan seuraavaa:

— osassa I täsmennetyt kohdat toimivat tietohakemistona virallisen todistuksen sähköiselle versiolle;

— virallisen todistuksen mallin kohtien järjestys osassa I ja kohtien ja ruutujen koko ja muoto ovat ohjeellisia;

— jos tarvitaan leima, sen sähköinen vastine on sähköinen leima. Tällaisen leiman on oltava asetuksen (EU) 2017/625 90 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdassa tarkoitettujen, sähköisten todistusten myöntämistä koskevien sääntöjen mukainen.

Osa I

Lähetyksen tiedot

Maa: Virallisen todistuksen myöntävän kolmannen maan nimi.

Kohta I.1. Lähettäjä/Viejä: lähetyksen lähettävän luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, jonka on sijaittava kolmannessa maassa.

Kohta I.2. Todistuksen viitenumero: kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oman luokituksensa mukaisesti antama yksilöllinen pakollinen tunnus. Tämän kohdan täyttäminen on pakollista kaikille virallisille todistuksille, joita ei toimiteta IMSOC:iin.

Kohta I.2.a. IMSOC-viitenumero: IMSOC-järjestelmän automaattisesti antama yksilöllinen viitekoodi, jos virallinen todistus kirjataan IMSOC:iin. Tätä kohtaa ei täytetä, jos virallista todistusta ei toimiteta IMSOC:iin.

Kohta I.3. Toimivaltainen keskusviranomainen virallisen todistuksen kolmannessa maassa myöntävän keskusviranomaisen nimi.

Kohta I.4. Toimivaltainen paikallisviranomainen: virallisen todistuksen kolmannessa maassa myöntävän paikallisviranomaisen nimi tarvittaessa.

Kohta I.5. Vastaanottaja/Tuoja: sen luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, jolle lähetys on tarkoitettu jäsenvaltiossa.

Kohta I.6. Lähetyksestä vastaava toimija: sen unionissa olevan henkilön nimi ja osoite, joka vastaa lähetyksestä, kun se esitetään rajatarkastusasemalla, ja toimittaa tarvittavat todistukset toimivaltaisille viranomaisille joko tuojana tai tuojan puolesta. Tämä kohta on valinnainen.

Kohta I.7. Alkuperämaa: sen maan nimi ja ISO-koodi, josta tavarat ovat peräisin, jossa ne on kasvatettu, korjattu tai tuotettu.

Kohta I.8. Prefektuuri, josta tavarat ovat peräisin, jossa ne on kasvatettu, korjattu tai tuotettu.

Kohta I.9. Määränpäämaa: sen Euroopan unioniin kuuluvan maan nimi ja ISO-koodi, joka on kyseisten tuotteiden määränpäämaa.

Kohta I.11. Lähetyspaikka: niiden tilojen tai laitosten nimet ja osoitteet, joista tuotteet tulevat.

Mikä tahansa elintarvikealan yrityksen yksikkö. Riittää, että mainitaan tuotteet lähettävä laitos. Kun on kyse kaupasta, jossa on mukana useampi kuin yksi kolmas maa (kolmikantakauppa), lähetyspaikka on vientiketjuun kuuluva viimeisin kolmannessa maassa sijaitseva laitos, josta lopullinen lähetys kuljetetaan unioniin.

Kohta I.12. Määräpaikka: tämä tieto on valinnainen.

Markkinoille saattaminen: paikka, johon tuotteet lähetetään lopullista lastista purkua varten. Ilmoitetaan määräpaikan tilojen tai laitosten nimi, osoite ja hyväksyntänumero tapauksen mukaan.

Kohta I.14. Lähtöpäivä ja -aika: kuljetusvälineen (lentokone, laiva, juna tai maantieajoneuvo) lähtöpäivä.

Kohta I.15. Kuljetusväline: lähetysmaasta lähtevä kuljetusväline.

Kuljetusmuoto: lentokone, laiva, juna, maantieajoneuvo tai muu. ’Muulla’ tarkoitetaan neuvoston asetukseen (EY) N:o 1/2005 (Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).) sisältymättömiä kuljetusmuotoja.

Kuljetusvälineen tunnistetiedot: lentokoneesta lennon numero, aluksesta laivan nimi/nimet, junasta junan tunnistetiedot ja vaunun numero, maantieajoneuvosta rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero.

Kun kyseessä on lautta, on ilmoitettava maantieajoneuvon tunnistetiedot ja rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero sekä suunnitellun lautan nimi.

Kohta I.16. Saapumisrajatarkastusasema: ilmoitetaan rajatarkastusaseman nimi ja IMSOC:in sille antama tunnistuskoodi.

Kohta I.17. Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat:

Laboratorioraportti: ilmoitetaan 4 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdassa ja 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen raportin/laboratorioanalyysien tulosten viitenumero ja antamispäivä.

Muu: asiakirjan tyyppi ja viitenumero on ilmoitettava, kun lähetyksen mukana on muita asiakirjoja, kuten kaupallinen asiakirja (esim. lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantieajoneuvon kaupallinen numero).

Kohta I.18. Kuljetusolosuhteet: tuotteiden kuljetuksen aikana vaadittu lämpötila (huoneenlämpö, jäähdytetty, pakastettu). Ainoastaan yksi vaihtoehto voidaan valita.

Kohta I.19. Kuljetuspäällyksen nro/Sinetin nro: tarvittaessa vastaavat numerot.

Kuljetuspäällyksen numero on ilmoitettava, jos tavarat kuljetetaan suljetuissa kuljetuspäällyksissä.

Ainoastaan virallisen sinetin numero on mainittava. Virallinen sinetti on kyseessä, kun sinetti on kiinnitetty kuljetuspäällykseen, kuorma-autoon tai junavaunuun todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

Kohta I.20. Tavarat ilmoitettu seuraavaan tarkoitukseen: ilmoitetaan tuotteiden aiottu käyttö siten kuin se on täsmennetty unionin virallisessa todistuksessa.

Ihmisravinnoksi: ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet.

Kohta I.22. Sisämarkkinoille: kaikki unionissa markkinoille saatettaviksi tarkoitetut lähetykset.

Kohta I.23. Pakkausten kokonaislukumäärä: pakkausten lukumäärä. Irtotavaralähetyksen tapauksessa tämä kohta on valinnainen.

Kohta I.24. Määrä:

Kokonaisnettopaino: tämä määritellään itse tavaroiden massaksi ilman tavaraa lähinnä olevia kuljetuspäällyksiä tai mitään pakkauksia.

Kokonaisbruttopaino: kokonaispaino kilogrammoina. Tämä määritellään tuotteiden ja tuotetta lähinnä olevan kuljetuspäällyksen sekä kaikkien pakkauksien yhteenlasketuksi massaksi, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.

Kohta I.25. Tavaran kuvaus: ilmoitetaan harmonoidun järjestelmän koodi (HS-koodi) ja Maailman tullijärjestön määrittelemä nimike, siten kuin siihen viitataan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).). Tätä tavaran kuvausta täydennetään tarvittaessa tuotteiden luokittelun edellyttämillä lisätiedoilla.

Ilmoitetaan laji, tuotteiden tyypit, pakkausten lukumäärä, pakkausten tyyppi, eränumero, nettopaino ja lopullinen kuluttaja (jos tuotteet pakataan loppukuluttajaa varten).

Laji: tieteellinen nimi tai siten kuin se on määritelty unionin lainsäädännön mukaisesti.

Pakkausten tyyppi: ilmoitetaan pakkausten tyyppi

Osa II

Virallinen todistus

Tämän osan täyttäjänä on oltava täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 5 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu valtuutettu edustaja

Kohta II. Virallinen todistus: tämä osa täytetään kyseiseen tuotetyyppiin liittyvien unionin erityisvaatimusten mukaisesti.

Jos virallista todistusta ei toimiteta IMSOC:iin, valtuutetun todistuksen myöntävän virkailijan on viivattava yli merkityksettömät väittämät ja merkittävä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai poistettava ne kokonaan virallisesta todistuksesta.

Jos virallinen todistus toimitetaan IMSOC:iin, merkityksettömät väittämät on viivattava yli tai poistettava kokonaan virallisesta todistuksesta.

Kohta II.a. Todistuksen viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.

Kohta II.b. IMSOC-viitenumero: sama viitenumero kuin kohdassa I.2.a. Pakollinen ainoastaan IMSOC:issa myönnettyjen virallisten todistusten osalta.

Valtuutettu edustaja: Kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen virkailija, jonka kyseiset viranomaiset ovat valtuuttaneet allekirjoittamaan virallisia todistuksia. Ilmoitetaan nimi suuraakkosin, virkaasema ja -nimike, tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen tunnistenumero ja alkuperäinen leima ja allekirjoituspäivä.

Muutokset

KAs (EU) 2023/1453 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1533 kumoamisesta 13.7.2023

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU)2016/429 ja (EU)2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.) ja erityisesti sen 54 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ja 90 artiklan ensimmäisen kohdan a, c ja f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Koska tällainen saastuminen voi olla uhka kansanterveydelle ja eläinten terveydelle unionissa, komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).) asetettiin erityisiä edellytyksiä Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen elintarvikkeiden ja rehujen tuonnille. Kyseinen täytäntöönpanoasetus on kumottu ja korvattu komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 961/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10).), (EU) N:o 284/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).), (EU) N:o 996/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).), (EU) N:o 322/2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).), (EU)2016/6 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta (EUVL L 3, 6.1.2016, s. 5).) ja (EU)2021/1533 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1533, annettu 17 päivänä syyskuuta 2021, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 kumoamisesta (EUVL L 330, 20.9.2021, s. 72).).

(2) Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen asetettuja erityisiä edellytyksiä on asteittain lievennetty näillä perättäisillä tarkistuksilla. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/1533 säädetyissä erityisissä edellytyksissä vahvistetaan tiukat radionuklidien enimmäistasot asianomaisista prefektuureista peräisin oleville luetelluille tuotteille ja vaaditaan, että kyseisille tuotteille tehdään radioaktiivisuustesti ennen niiden vientiä unioniin ja että viranomaiset todistavat radionuklidien tiukkojen enimmäistasojen noudattamisen.

(3) Unioniin suuntautuvassa tuonnissa ei ole kesäkuun 2011 jälkeen havaittu kyseisten radionuklidien enimmäistasojen ylittymistä tuotteiden saapuessa unioniin, mikä osoittaa, että käyttöön otettu valvontajärjestelmä ja Japanin viranomaisten suorittamat tarkastukset ovat tehokkaita. Lisäksi tuotteita, jotka ovat peräisin niistä prefektuureista, joiden osalta täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/1533 vahvistetaan tuontia koskevia erityisiä edellytyksiä, myydään unioniin vain vähäisiä määriä, ja niiden vaikutus unionin väestön altistumiseen radionuklideille on merkityksetön.

(4) Japanin toimivaltaiset viranomaiset ovat sitoutuneet ylläpitämään asianmukaista ja laajaa valvontajärjestelmää, jolla havaitaan radionuklidien esiintyminen rehuissa ja elintarvikkeissa, ja asettamaan seurantatulokset julkisesti saataville julkaisemalla kaikki seurantatulokset säännöllisesti Japanin terveys-, työ- ja hyvinvointiministeriön verkkosivustolla.

(5) Vaikka komissio jatkaakin Japanista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen radionukliditasojen seurantaa kuluttajien turvallisuuden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/1533 säädettyjä toimenpiteitä ei näin ollen ole enää tarpeen pitää voimassa eläinten terveyden ja kansanterveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi.

(6) Sen vuoksi on aiheellista kumota täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1533.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1533.

2 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.