Sisällysluettelo

Siirry

KAs (EU) 2016/6 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta 5.1.2016 (kumottu)

EUVL L 3 6.1.2016

Tämä säädös on kumottu. Ks. KAs (EU) 2021/1533 9 artikla.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).). Kyseinen asetus korvattiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EYVL L 252, 28.9.2011, s. 10).), joka taas korvattiin myöhemmin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).). Kyseinen asetus korvattiin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 996/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).), joka taas korvattiin myöhemmin täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 322/2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).).

(3) Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 322/2014 säädetään, että siinä säädettyjä toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2015, jotta tilanteen kehittyminen sekä vuotta 2014 koskevat esiintymistiedot radioaktiivisuudesta elintarvikkeissa ja rehuissa voidaan ottaa huomioon, on aiheellista kumota täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014 ja antaa uusi asetus.

(4) Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 81 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja muissa elintarvikkeissa kuin naudanlihassa ja yli 237 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta naudanlihassa neljännellä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen.

(5) CN-koodeihin 2203–2208 kuuluvia alkoholijuomia ei enää jätetä nimenomaisesti soveltamisalan ulkopuolelle, koska näytteenottoa ja analysointia sekä ilmoittamista koskevia vaatimuksia sovelletaan määriteltyyn rehu- ja elintarvikeluetteloon.

(6) Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, ettei Aomorin ja Saitaman prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta ole enää tarpeen edellyttää näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin.

(7) Fukushiman prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta tässä tarkastelussa on käytetty näytteenottoa ja analyysia ennen unioniin vientiä koskevan vaatimuksen poistamisen perusteena Japanin viranomaisten havaintoa, että kahtena peräkkäisenä vuotena (2013 ja 2014) vaatimustenvastaisuuksia ei ole ollut. Muiden kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta näytteenottoa ja analysointia koskevat vaatimukset ennen vientiä unioniin on aiheellista säilyttää.

(8) On aiheellista esittää tämän asetuksen säännökset niin, että prefektuurit, joista peräisin olevien samojen rehujen ja elintarvikkeiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin, ryhmitellään yhteen, jotta helpotetaan asetuksen soveltamista.

(9) Tällä hetkellä edellytetään, että Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Iwaten ja Chiban prefektuureissa otetaan näytteet sienistä, kalastustuotteista, riisistä, soijapavuista, tattarista ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Samaa vaatimusta sovelletaan koostettuihin elintarvikkeisiin, jotka sisältävät ainesosanaan yli 50 prosenttia jotakin näistä tuotteista. Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat ettei monenkaan kyseisen rehu- ja elintarviketuotteen osalta ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(10) Tällä hetkellä edellytetään, että Akitan, Yamagatan ja Naganon prefektuureissa otetaan näytteet sienistä ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat, että yhdeltä syötävistä luonnonvaraisista kasveista ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin. Koska toisaalta syötävässä luonnonvaraisessa kasvissa on havaittu vaatimustenvastaisuuksia, on aiheellista edellyttää näistä prefektuureista peräisin olevan kyseisen syötävän luonnonvaraisen kasvin osalta näytteenottoa ja analysointia.

(11) Esiintymistiedot neljänneltä kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen osoittavat, että Shizuokan, Yamanashin ja Niigatan prefektuureista peräisin olevien sienien osalta on aiheellista edellyttää edelleen näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin. Koska syötävässä luonnonvaraisessa kasvissa on havaittu vaatimustenvastaisuuksia, on aiheellista edellyttää näistä prefektuureista peräisin olevan kyseisen syötävän luonnonvaraisen kasvin osalta näytteenottoa ja analysointia.

(12) Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset ovat panneet moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt tuontitarkastuksissa yli kolmeen vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tuontitarkastusten määrä vähäisenä eikä ole enää aiheellista edellyttää, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kolmen kuukauden välein kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

(13) Japanin lainsäädännössä säädetyt ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 liitteessä III vahvistetut siirtymä­ toimenpiteet eivät ole enää tällä hetkellä Japanista tuotavien rehujen ja elintarvikkeiden kannalta merkityksellisiä eikä niihin sen vuoksi enää pitäisi tässä asetuksessa viitata.

(14) On aiheellista säätää, että tämän asetuksen säännöksiä tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset saadaan viidenneltä kasvukaudelta (2015) onnettomuuden jälkeen käyttöön eli 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä. Tarkastelun perusteet määritellään tarkasteluajankohtana.

(15) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (Euratom) 2016/52 (EUVL L 13, 20.1.2016, s. 2.) 1 artiklassa tarkoitettuihin, Japanista peräisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin, myös vähemmän käytettyihin elintarvikkeisiin, jäljempänä ”tuotteet”, lukuun ottamatta seuraavia: (2017/2058)

a) tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;

b) eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 (Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).) 2 artiklan soveltamisalaan;

c) muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole kaupallisia ja on tarkoitettu luonnolliselle henkilölle pelkästään henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistustaakka on lähetyksen vastaanottajalla.

2 artikla Määritelmä

Tässä asetuksessa ’lähetyksellä’ tarkoitetaan

— niiden tuotteiden osalta, joille 5 artiklassa edellytetään näytteenottoa ja analyysia, tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan ja samaan luokkaan tai kuvaukseen kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista;

— muiden tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista, 5 artiklassa tarkoitetun vakuutuksen sallimissa rajoissa.

3 artikla Tuonti unioniin

Tuotteita voidaan tuoda unioniin vain, jos ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

4 artikla Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät

Tuotteiden osalta on noudatettava liitteessä I vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärää.

5 artikla Tiettyjen tuotteiden ilmoittaminen

1. Jokaisen lähetyksen, joka sisältää liitteessä II tarkoitettuja ja siinä mainittuihin CN-koodeihin kuuluvia rehuja ja elintarvikkeita sekä rehuseoksia ja koostettuja elintarvikkeita, jotka sisältävät näitä rehuja ja elintarvikkeita yli 50 prosenttia, ja joka on peräisin tai lähetetty Japanista, mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti laadittu ja allekirjoitettu vakuutus. (2017/2058)

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi todistettava, että

a) tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011; tai

b) tuote ei ole peräisin eikä lähetetty jostakin liitteessä II (Liitteessä II oleva tuotteiden luettelo ei rajoita uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 vaatimusten soveltamista (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1).) luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysiä; tai

c) tuote on lähetetty mutta ei ole peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysia, eikä kyseinen tuote ole altistunut radioaktiivisuudelle siirron tai käsittelyn aikana; tai (2017/2058)

d) tuote on peräisin jostakin liitteessä II luetellusta prefektuurista, jonka osalta edellytetään kyseisen tuotteen näytteenottoa ja analyysia, ja tuotteen mukana on analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset; tai

e) jos tuotteen tai siitä yli 50 prosenttia muodostavien ainesosien alkuperä on tuntematon, tuotteen mukana on oltava analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.

4. Liitteessä II tarkoitettujen kalojen ja kalastustuotteiden, jotka on pyydetty tai korjattu Fukushiman prefektuurin rannikkovesistä, mukana on oltava 1 kohdassa tarkoitettu vakuutus ja analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset, riippumatta siitä, missä kyseiset tuotteet tuodaan maihin. (2019/1787)

6 artikla Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen

1. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liitteessä III vahvistetun mallin mukaisesti.

2. Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuutettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutuksella ja valvonnassa.

3. Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja siihen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä analyysiraportti.

7 artikla Tunnistetiedot

Kukin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkittävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa analyysiraportissa, 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteisessä tuloasiakirjassa tai yhteisessä eläinlääkinnällisessä tuloasiakirjassa ja lähetyksen mukana seuraavissa terveystodistuksissa.

8 artikla Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

1. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset on tuotava unioniin komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 (Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11)) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin, jotka kuuluvat neuvoston direktiivin 97/78/EY (Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).) soveltamisalaan. Kyseiset lähetykset on tuotava unioniin kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun rajatarkastusaseman kautta.

9 artikla Ennakkoilmoitus

1. Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava ennakkoilmoitus kaikista 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä.

2. Ennakkoilmoitusta varten rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on täytettävä:

a) muiden kuin eläinperäisten tuotteiden osalta: asetuksen (EY) N:o 669/2009 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun yhteisen tuloasiakirjan (CED) osa I ottaen huomioon mainitun asetuksen liitteessä II olevat tuloasiakirjaa koskevat ohjeet; yhteisen tuloasiakirjan (CED) I.13 kohta voi tässä asetuksessa sisältää useamman kuin yhden nimikenumeron.

b) kalojen ja kalastustuotteiden osalta: komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11).) liitteessä III esitetty yhteinen eläinlää­ kinnällinen tuloasiakirja (CVED).

Asianmukainen asiakirja on toimitettava nimetyn saapumispaikan tai rajatarkastusaseman toimivaltaisille viranomaisille vähintään kaksi työpäivää ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

10 artikla Viralliset tarkastukset

1. Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä seuraavat tarkastukset 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille:

a) asiakirjatarkastukset kaikille lähetyksille;

b) satunnaisia tunnistustarkastuksia ja fyysisiä tarkastuksia, mukaan luettuna laboratorioanalyysi cesium-134:n ja cesium-137:n varalta. Analyysin tulosten on oltava saatavilla viimeistään viiden työpäivän kuluessa.

2. Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että 5 artiklassa tarkoitetussa vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan, että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden lähetys ei ole tämän asetuksen mukainen.

11 artikla Kustannukset

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perusteella toteutettavista toimenpiteistä koituu.

12 artikla Luovutus vapaaseen liikkeeseen

1. Luovutettaessa vapaaseen liikkeeseen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiä rehu- tai elintarvikealan toimijan tai sen edustajan on esitettävä jokaisesta lähetyksestä (fyysisesti tai sähköisesti) tulliviranomaisille yhtenäinen tuloasiakirja, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat täyttäneet asianmukaisesti kaikkien virallisten tarkastusten suorittamisen jälkeen. Tulliviranomaiset saavat luovuttaa lähetyksen vapaaseen liikkeeseen ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on ilmaissut myönteisen päätöksen yhtenäisen tuloasiakirjan osassa II olevassa ruudussa 14 ja allekirjoittanut sen ruudussa 21.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiin, jotka kuuluvat direktiivin 97/78/EY soveltamisalaan. Kyseisten lähetysten vapaaseen liikkeeseen luovutukseen sovelletaan asetusta (EY) N:o 136/2004.

13 artikla Vaatimustenvastaiset tuotteet

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä turvallisesti tai palautettava Japaniin.

14 artikla (2019/1787) Uudelleentarkastelu

Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 30 päivää kesäkuuta 2021.

15 artikla Kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014.

16 artikla Siirtymäsäännös

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, tuotteita voidaan tuoda unioniin seuraavin edellytyksin:

a) ne ovat täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 vaatimusten mukaisia ja

b) ne lähtivät Japanista joko ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai tämän asetuksen voimaantulon jälkeen mutta ennen 1 päivää helmikuuta 2016 ja niiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 mukainen vakuutus, joka annettiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

17 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I (2017/2058)

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeissa (1) (Bq/kg)

  Imeväisten ja pikkulasten elintarvikkeet Maito ja maitopohjaiset juomat Mineraalivesi ja vastaavat juomat sekä käymättömistä lehdistä haudutettu tee Muut elintarvikkeet
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 50 (2) 50 (2) 10 (2) 100 (2)
(1) Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuotteisiin. Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5. Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan käymättömistä teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten kuivatetuille teelehdille asetettu enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.
(2) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti asetuksessa (Euratom) 2016/52 vahvistetut arvot.

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehuissa (1) (Bq/kg)

  Naudoille ja hevosille tarkoitettu rehu Sioille tarkoitettu rehu Siipikarjalle tarkoitettu rehu Kaloille tarkoitettu rehu (3)
Cesium-134:n ja cesium-137:n summa 100 (2) 80 (2) 160 (2) 40 (2)
(1) Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %
(2) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti asetuksessa (Euratom) 2016/52 vahvistetut arvot.
(3) Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.

Liite II (2019/1787) Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium137:n varalta ennen vientiä unioniin

a) Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— sienet ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80;

— kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604, lukuun ottamatta seuraavia:

— sädepiikkimakrilli (Seriola quinqueradiata) ja keltapyrstöpiikkimakrilli (Seriola lalandi), jotka kuuluvat CNkoodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— isopiikkimakrilli (Seriola dumerili), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— ruusupargo (Pagrus major), joka kuuluu CN-koodeihin 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— sinitrevalli (Pseudocaranx dentex), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90;

— idäntonnikala (Thunnus orientalis), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70;

— japaninmakrilli (Scomber japonicus), joka kuuluu CN-koodeihin ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50;

Aralia spp. ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 and 2005 91 00;

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— japaninpersimonit (Diospyros sp.) ja niistä saadut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ja ex 0813 50;

b) Miyagin prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— sienet ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80;

Aralia spp. ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 and 2005 91 00;

— sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

c) Gunman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— sienet ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80;

Aralia spp. ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

d) Yamanashin, Yamagatan tai Shizuokan prefektuurista peräisin olevat tuotteet:

— sienet ja niistä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80;

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

e) Ibarakin, Naganon tai Niigatan prefektuureista peräisin olevat tuotteet:

— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides -lajin verso) ja siitä saatavat tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90;

f) yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät yli 50 prosenttia tämän liitteen a–e kohdassa lueteltuja tuotteita.

Liite III (2019/1787) Vakuutus, joka koskee seuraavaa Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia:

Muutokset

KAs (EU) 2017/2058 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta 10.11.2017

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaisia unionin kiireellisiä toimenpiteitä kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät tasot, joiden vallitessa Japanissa käynnistetään elintarvikkeisiin sovellettavat turvatoimenpiteet. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).). Kyseinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EUVL L 252, 28.9.2011, s. 10).), joka taas korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).). Jälkimmäinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 996/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).), joka korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 322/2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).), joka taas korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2016/6 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta (EUVL L 3, 6.1.2016, s. 5).).

(3) Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 2016/6 säädetään, että siinä säädettyjä toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016, ja jotta tilanteen kehittyminen sekä vuosia 2015 ja 2016 koskevat esiintymistiedot radioaktiivisuudesta elintarvikkeissa ja rehuissa voidaan ottaa huomioon, on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/6.

(4) Neuvoston asetuksella (Euratom) 2016/52 (Neuvoston asetus (Euratom) 2016/52, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 sekä komission asetusten (Euratom) N:o 944/89 ja (Euratom) N:o 770/90 kumoamisesta (EUVL L 13, 20.1.2016, s. 2).) kumotaan neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87 (Neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11).) ja komission asetus (Euratom) N:o 770/90 (Komission asetus (Euratom) N:o 770/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78).), minkä vuoksi on aiheellista muuttaa viittauksia näihin asetuksiin.

(5) Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 132 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja muissa elintarvikkeissa kuin naudanlihassa ja yli 527 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta naudanlihassa viidenneltä ja kuudennelta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen (tammikuusta 2015 joulukuuhun 2016).

(6) Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, että Akitasta peräisin olevissa rehuissa ja elintarvikkeissa ei havaittu enimmäistasot ylittävää radioaktiivisuutta viidennellä ja kuudennella kasvukaudella onnettomuuden jälkeen, eikä Akitan prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta ole enää tarpeen edellyttää näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin.

(7) Kun otetaan huomioon Japanin viranomaisten toimittamat esiintymistiedot Fukushiman prefektuurista peräisin olevista rehuista ja elintarvikkeista vuosilta 2014, 2015 ja 2016, on aiheellista poistaa unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analyysia koskeva vaatimus riisin ja siitä saatavien tuotteiden osalta. Muiden kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta on aiheellista säilyttää unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analysointia koskeva vaatimus.

(8) Tällä hetkellä edellytetään, että Gunman, Ibarakin, Tochigin, Iwaten ja Chiban prefektuureissa otetaan näytteet sienistä, kaloista ja kalastustuotteista ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot viidenneltä ja kuudennelta kasvukaudelta osoittavat, että tietyistä prefektuureista peräisin olevien joidenkin rehu- ja elintarviketuotteiden osalta ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(9) Tällä hetkellä edellytetään, että Akitan, Yamagatan ja Naganon prefektuureissa otetaan näytteet sienistä ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saaduista tuotteista ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot viidenneltä ja kuudennelta kasvukaudelta osoittavat, että Akitan prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta ei ole enää tarpeen edellyttää näytteenottoa ja analysointia ja että Yamagatan ja Naganon prefektuureista peräisin olevien joidenkin syötävien luonnonvaraisten kasvien osalta ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(10) Esiintymistiedot viidenneltä ja kuudennelta kasvukaudelta osoittavat, että Shizuokan, Yamanashin ja Niigatan prefektuureista peräisin olevien sienien osalta on aiheellista edellyttää edelleen näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(11) Ottaen huomioon esiintymistiedot viidenneltä ja kuudennelta kasvukaudelta on aiheellista esittää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 säännökset siten, että ryhmitellään yhteen prefektuurit, joista peräisin olevien samojen rehujen ja elintarvikkeiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(12) Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset panevat moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädettyjä erityisedellytyksiä eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt tuontitarkastuksissa yli viiteen vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tuontitarkastusten määrä vähäisenä.

(13) On aiheellista säätää, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 säännöksiä tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset saadaan käyttöön seitsemänneltä ja kahdeksannelta kasvukaudelta (2017 ja 2018) onnettomuuden jälkeen eli 30 päivään kesäkuuta 2019 mennessä.

(14) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/6 olisi muutettava.

(15) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs (EU) 2016/6.

2 artikla Siirtymäsäännös

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 soveltamisalaan kuuluvat rehu- ja elintarvikelähetykset, jotka lähtivät Japanista ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa tuoda unioniin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/6, sellaisena kuin se on ennen tällä asetuksella muuttamista, säädetyin edellytyksin.

3 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteet I–III muuttavat asetusta KAs (EU) 2016/6.

KAs (EU) 2019/1787 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta 24.10.2019

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireelliset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2) Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräisin olevissa elintarvikkeissa ylittivät Japanissa elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Tällainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten terveyden unionissa, minkä vuoksi annettiin komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 297/2011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 80, 26.3.2011, s. 5).). Kyseinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 961/2011 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 961/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja asetuksen (EU) N:o 297/2011 kumoamisesta (EYVL L 252, 28.9.2011, s. 10).), joka taas korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 284/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 961/2011 kumoamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 16).). Jälkimmäinen asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 996/2012 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 996/2012, annettu 26 päivänä lokakuuta 2012, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 31).), joka korvattiin myöhemmin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 322/2014 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 322/2014, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2014, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen (EUVL L 95, 29.3.2014, s. 1).), joka taas korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/6 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/6, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 322/2014 kumoamisesta (EUVL L 3, 6.1.2016, s. 5).).

(3) Koska täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/6, sellaisena kuin se on muutettuna komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/2058 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2058, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 muuttamisesta (EUVL L 294, 11.11.2017, s. 29).), säädetään, että siinä säädettyjä toimenpiteitä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2019, ja jotta tilanteen kehittyminen sekä vuosia 2017 ja 2018 koskevat esiintymistiedot radioaktiivisuudesta elintarvikkeissa ja rehuissa voidaan ottaa huomioon, on aiheellista muuttaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/6.

(4) Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huomioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 100 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja muissa elintarvikkeissa kuin naudanlihassa ja yli 534 000 esiintymistietoa radioaktiivisuudesta naudanlihassa seitsemänneltä ja kahdeksannelta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen (tammikuusta 2017 joulukuuhun 2018).

(5) Japanin viranomaisten vuosilta 2017 ja 2018 toimittamissa tiedoissa on näyttöä siitä, että Chibasta, Tochigista ja Iwatesta peräisin olevissa rehuissa ja elintarvikkeissa ei havaittu enimmäistasot ylittävää radioaktiivisuutta kahdeksannella kasvukaudella onnettomuuden jälkeen, joten Chiban, Tochigin ja Iwaten prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta ei ole enää tarpeen edellyttää näytteenottoa ja analysointia radioaktiivisuuden varalta ennen vientiä unioniin.

(6) Kun otetaan huomioon Japanin viranomaisten toimittamat esiintymistiedot Fukushiman prefektuurista peräisin olevista rehuista ja elintarvikkeista vuosilta 2017 ja 2018, on aiheellista poistaa unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analyysia koskeva vaatimus soijapapujen, jättiläisetelänruttojuuren, sananjalan, kuningassaniaisen ja kotkansiiven sekä niistä saatavien tuotteiden osalta. Muiden kyseisestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvikkeiden osalta unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analyysia koskeva vaatimus on aiheellista säilyttää.

(7) Tällä hetkellä edellytetään, että Miyagin, Ibarakin ja Gunman prefektuureissa otetaan ja analysoidaan näytteet sienistä, kalastustuotteista ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista ja niistä saatavista tuotteista ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot kahdeksannelta kasvukaudelta osoittavat, että Miyagin, Ibarakin ja Gunman prefektuureista peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden ja tiettyjen syötävien luonnonvaraisten kasvien sekä niistä saatavien tuotteiden osalta ja Ibarakin prefektuurista peräisin olevien sienien osalta ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin. Syötävien luonnonvaraisten kasvien ja niistä johdettujen tuotteiden suhteen näytteenottoa ja analyysia ei pitäisi enää edellyttää Ibarakin ja Gunman prefektuureista peräisin olevien bambunversojen osalta, mutta Miayagin prefektuurin osalta tämä vaatimus olisi säilytettävä, eikä näytteenottoa ja analyysia pitäisi enää edellyttää Miayagin prefektuurista peräisin olevien kotkansiiven ja kuningassaniaisen osalta. Gunman prefektuurista peräisin olevissa Aralia spp. -suvun kasveissa havaittiin kahdeksannella kasvukaudella vaatimustenvastaisuuksia, joten on aiheellista edellyttää, että Gunman prefektuurista peräisin olevista Aralia spp. -lajin kasveista ja niistä johdetuista tuotteista otetaan ja analysoidaan näytteet ennen vientiä unioniin.

(8) Tällä hetkellä edellytetään, että Naganon ja Niigatan prefektuureissa otetaan ja analysoidaan näytteet sienistä ja tietyistä syötävistä luonnonvaraisista kasveista sekä niistä jalostetuista ja saatavista tuotteista ennen vientiä unioniin. Esiintymistiedot kahdeksannelta kasvukaudelta osoittavat, että kummastakin edellä mainitusta prefektuurista peräisin olevien sienien osalta ja lisäksi Naganon prefektuurista peräisin olevien syötävien luonnonvaraisten kasvien (kotkansiipi, kuningassaniainen ja Aralia spp.) sekä niistä saatavien tuotteiden osalta ei ole enää aiheellista edellyttää näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(9) Esiintymistiedot seitsemänneltä ja kahdeksannelta kasvukaudelta osoittavat, että Shizuokan, Yamanashin ja Yamagatan prefektuureista peräisin olevien sienien ja koshiaburan sekä niistä saatavien tuotteiden osalta unioniin vientiä edeltävää näytteenottoa ja analyysia koskeva vaatimus on aiheellista säilyttää.

(10) Ottaen huomioon esiintymistiedot kahdeksannelta kasvukaudelta on aiheellista esittää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 säännökset siten, että ryhmitellään yhteen prefektuurit, joista peräisin olevien samojen rehujen ja elintarvikkeiden osalta edellytetään näytteenottoa ja analysointia ennen vientiä unioniin.

(11) Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Japanin viranomaiset panevat moitteettomasti täytäntöön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt tuontitarkastuksissa yli seitsemään vuoteen. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tuontitarkastusten määrä vähäisenä.

(12) On aiheellista säätää, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 säännöksiä tarkastellaan uudelleen sen jälkeen, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää radioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin tulokset saadaan käyttöön yhdeksänneltä ja kymmenenneltä kasvukaudelta (2019 ja 2020) onnettomuuden jälkeen eli 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä.

(13) Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/6 olisi muutettava.

(14) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs (EU) 2016/6.

2 artikla Siirtymäsäännös

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 soveltamisalaan kuuluvat rehu- ja elintarvikelähetykset, jotka lähtivät Japanista ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa tuoda unioniin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/6 ennen tämän asetuksen voimaantuloa säädetyin edellytyksin.

3 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liitteet I–II muuttavat asetusta KAs (EU) 2016/6.

KAs (EU) 2021/1533 erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/6 kumoamisesta 17.9.2021

Muutossäädös on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. KAs (EU) 2021/1533.