Sisällysluettelo

Siirry

KAs (Euratom) N:o 302/2005 Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta 8.2.2005

EUVL L 54 28.2.2005

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 77, 78, 79 ja 81 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euratomin turvavalvontaa koskevien määräysten täytäntöönpanosta 19 päivänä lokakuuta 1976 annetussa komission asetuksessa (Euratom) N:o 3227/76 (EYVL L 363, 31.12.1976, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2130/93 (EYVL L 191, 31.7.1993, s. 75).) määritellään tarkemmin perustamissopimuksen 78 ja 79 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden laatu ja laajuus.

(2) Yhteisössä tuotettujen, käytettyjen, siirrettyjen ja kierrätettyjen ydinmateriaalien kasvavat määrät, näillä materiaaleilla käytävän kaupan kehittyminen sekä Euroopan unionin laajentuminen edellyttävät ydinmateriaalivalvonnan tehokkuuden varmistamista. Perustamissopimuksen 79 artiklassa tarkoitettujen ja asetuksessa (Euratom) N:o 3227/76 esitettyjen velvoitteiden laatu ja laajuus olisi sen vuoksi saatettava ajan tasalle erityisesti ydin- ja tietotekniikan aloilla tapahtuneen kehityksen perusteella.

(3) Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi, Ruotsi ja Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa sopimuksen 78/164/Euratom (EYVL L 51, 22.2.1978, s. 1.) ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanemisesta. Sopimus 78/164/Euratom tuli voimaan 21 päivänä helmikuuta 1977 ja sitä täydennettiin lisäpöytäkirjalla 1999/188/Euratom (EYVL L 67, 13.3.1999, s. 1.), joka tuli voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(4) Sopimus 78/164/Euratom sisältää yhteisön erityisen sitoumuksen ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta lähtöaineisiin ja erityisiin halkeamiskelpoisiin aineisiin sellaisten jäsenvaltioiden alueilla, joilla ei ole omia ydinaseita ja jotka ovat ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen osapuolia.

(5) Sopimuksessa määrätyt menettelyt ovat seurausta laajaalaisista kansainvälisistä neuvotteluista Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi. Tämän järjestön hallintoneuvosto on hyväksynyt nämä menettelyt.

(6) Yhteisö, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö ovat tehneet sopimuksen ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan sopimuksen (IAEA:n asiakirja INFCIRC/263, lokakuu 1978.) yhteydessä. Sopimus tuli voimaan 14 päivänä elokuuta 1978 ja sitä täydennettiin lisäpöytäkirjalla, joka tuli voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(7) Yhteisö, Ranska ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö ovat tehneet sopimuksen ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Ranskassa (IAEA:n asiakirja INFCIRC/290, joulukuu 1981.). Sopimus tuli voimaan 12 päivänä syyskuuta 1981 ja sitä täydennettiin lisäpöytäkirjalla, joka tuli voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

(8) Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueilla joitakin laitoksia tai niiden osia sekä joitakin materiaaleja käytetään todennäköisesti puolustustarpeisiin tarkoitetussa tuotantoketjussa. Tämän vuoksi olisi sovellettava erityisiä ydinmateriaalivalvontamenettelyjä näiden olosuhteiden ottamiseksi huomioon.

(9) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta edistää huipputietotekniikan ja muiden televiestintäverkkojen sekä näiden verkkojen sisällön kehittämistä.

(10) Lisäpöytäkirjan 1999/188/Euratom johdosta olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tietyt tiedot mukaan lukien laitosalueen yleinen kuvaus, ennakkoilmoitus jätteenkäsittelystä ja raportit tiettyjen loppuunkäsiteltyjen jätteiden siirrosta.

(11) Tämän asetuksen soveltamiseksi annettujen suuntaviivojen olisi noudatettava yhteisön tällä alalla tekemiä sitoumuksia ja erityisesti niitä, jotka johtuvat lisäpöytäkirjasta 1999/188/Euratom ja sopimuksesta ydinmateriaalivalvonnan soveltamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ydinaseiden leviämistä koskevan sopimuksen yhteydessä ja Ranskan vastaavasta sopimuksesta.

(12) Komission työjärjestykseen (EYVL L 308, 8.12.2000, s. 26, työjärjestys sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/563/EY, Euratom (EUVL L 251, 27.7.2004, s. 9).) komission päätöksellä 2001/844/EY, EHTY, Euratom (EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.) lisätyissä turvallisuussäännöksissä annetaan sopimuspuolten hankkimiin tietoihin, tietämykseen ja asiakirjoihin sovellettavat säännökset sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta 31 päivänä heinäkuuta 1958 annetun neuvoston asetuksen N:o 3 (EYVL 17, 6.10.1958, s. 406/58.) soveltamista.

(13) Selkeyden vuoksi asetus (Euratom) N:o 3227/76 olisi korvattava tällä asetuksella,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku Soveltamisala ja määritelmät

1 artikla Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan henkilöön tai yritykseen, joka perustaa laitoksen tai käyttää sitä lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuottamiseen, erottamiseen, jälleenkäsittelyyn, varastointiin tai muuhun käyttöön.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin, joilla on hallussaan lopputuotteita, joita käytetään muihin kuin ydintarkoituksiin ja joiden sisältämiä ydinmateriaaleja ei voi käytännössä saada talteen.

2 artikla Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ”ydinaseettomilla jäsenvaltioilla” Belgiaa, Tšekkiä, Tanskaa, Saksaa, Viroa, Kreikkaa, Espanjaa, Irlantia, Kroatiaa, Italiaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Unkaria, Maltaa, Alankomaita, Itävaltaa, Puolaa, Portugalia, Sloveniaa, Slovakiaa, Suomea ja Ruotsia; (519/2013)

2. ”ydinasejäsenvaltioilla” Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

3. ”kolmannella maalla” valtiota, joka ei ole Euroopan atomienergiayhteisön jäsen;

4. ”ydinmateriaaleilla” malmeja, lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita sellaisina kuin ne määritellään perustamissopimuksen 197 artiklassa;

5. ”jätteellä” ydinmateriaalia, jonka pitoisuus tai kemiallinen muoto on sellainen, että sitä ei käytännöllisistä tai taloudellisista syistä kannata ottaa talteen, ja joka voidaan loppusijoittaa;

6. ”säilytettävällä jätteellä” käsittelystä tai toimintavahingosta peräisin olevaa, mittausten perusteella mitattua tai arvioitua jätettä, joka on siirretty materiaalitasealueella erityiseen paikkaan, josta se voidaan saada takaisin;

7. ”loppukäsitellyllä jätteellä” mittausten perusteella mitattua tai arvioitua jätettä, joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin, sementtiin, betoniin tai bitumiin), että se ei enää sovellu käytettäväksi ydinmateriaalina;

8. ”päästöillä ympäristöön” mittausten perusteella mitattua tai arvioitua jätettä, joka on peruuttamattomasti laskettu ympäristöön suunnitelluilla päästöillä;

9. (ydinmateriaalin) ”luokilla” luonnonuraania, köyhdytettyä uraania, uraani-235:n tai uraani-233:n suhteen rikastettua uraania, toriumia, plutoniumia ja kaikkia muita materiaaleja, jotka neuvosto voi vahvistaa määräenemmistöpäätöksellä komission ehdotuksesta;

10. ”yksiköllä” tunnistettavissa olevaa itsenäistä osaa, kuten polttoaine-elementtiä tai polttoainesauvaa;

11. ”erällä”’ ydinmateriaaliannosta, jota käsitellään yksikkönä kirjanpitotarkoituksia varten päämittauspaikassa ja jonka koostumus ja määrä määritellään yhdellä erittely- tai mittaussarjalla. Ydinmateriaalit voivat olla irtotavarana tai sisältyä tunnistettavissa oleviin yksiköihin;

12. ”erätiedoilla” ydinmateriaalin kunkin luokan kokonaispainoa ja plutoniumin ja uraanin osalta tarvittaessa isotooppikoostumusta. Raportteja varten erän yksittäisten yksiköiden painot lasketaan yhteen ennen pyöristämistä lähimpään yksikköön;

13. ”efektiivisellä kilogrammalla” erityisyksikköä, jota käytetään ydinmateriaalivalvonnassa ja joka lasketaan seuraavasti:

a) plutoniumin paino kilogrammoina,

b) uraanin, jonka rikastusaste on 0,01 (1 prosentti) tai enemmän, paino kilogrammoina kerrottuna sen rikastusasteen neliöllä,

c) uraanin, jonka rikastusaste on pienempi kuin 0,01 (1 prosentti) mutta suurempi kuin 0,005 (0,5 prosenttia), paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,0001

ja

d) köyhdytetyn uraanin, jonka rikastusaste on enintään 0,005 (0,5 prosenttia), ja toriumin paino kilogrammoina kerrottuna luvulla 0,00005;

14. ”materiaalitasealueella” aluetta siten, että materiaalitaseen laatimiseksi:

a) siirretyn ydinmateriaalin määrä sen saapuessa kullekin materiaalitasealueelle tai sen lähtiessä voidaan määrittää,

ja

b) ydinmateriaalin todellinen varasto kullakin materiaalitasealueella voidaan määrittää tarvittaessa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti;

15. ”päämittauspaikalla” paikkaa tai kohtaa, jossa ydinmateriaali esiintyy sellaisessa muodossa, että se voidaan mitata materiaalivuon tai varaston määrittämiseksi. Päämittauspaikat sisältävät siten muun muassa paikat tai kohdat, joissa ydinmateriaali saapuu materiaalitasealueelle, lähtee sieltä tai varastoidaan sille;

16. materiaalitasealueen ”kirjanpidollisella varastolla” kyseisen materiaalitasealueen viimeisimmän todellisen varaston ja kaikkien tämän varastonmäärityksen jälkeen tapahtuneiden varastomuutosten algebrallista summaa;

17. ”todellisella varastolla” kaikkien tiettynä ajankohtana materiaalitasealueella olevien ydinmateriaalierien mitattujen tai laskettujen määrien summaa, joka saadaan vahvistettujen menettelyjen mukaisesti;

18. ”kirjaamattomalla materiaalilla” todellisen varaston ja kirjanpidollisen varaston erotusta;

19. ”lähettäjän ja vastaanottajan välisellä erolla” vastaanottavalla materiaalitasealueella mitatun erässä olevan ydinmateriaalin määrän ja lähettävän materiaalitasealueen ilmoittaman määrän välistä eroa;

20. ”lähtötiedoilla” mittauksen tai kalibroinnin aikana kirjattuja tai kokeellisten suhteiden saamiseksi käytettyjä tietoja, joissa ydinmateriaali tunnistetaan ja joista saadaan erätiedot, joihin sisältyvät yhdisteiden painot, muuntamiskertoimet alkuaineen painon määrittämiseksi, ominaispaino, alkuaineen pitoisuus, isotooppisuhteet, tilavuus- ja painelukemien välinen suhde sekä tuotetun plutoniumin ja tuotetun energian välinen suhde;

21. ”laitosalueella” yhteisön ja jäsenvaltion rajaamaa aluetta, joka käsittää yhden tai useamman laitoksen, mukaan lukien suljetut laitokset, siten kuin ne määritellään asianomaisissa teknisissä perustiedoissa seuraavasti:

a) jätteen käsittely- tai varastointilaitokset eivät sinällään muodosta laitosaluetta,

b) sellaisen suljetun laitoksen osalta, jossa käytettiin tavallisesti yhtä efektiivistä kilogrammaa pienempiä määriä lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, kyseeseen tulevat vain paikat, joissa on ollut kuumakammioita tai joissa suoritettiin muuntamiseen, rikastukseen, polttoaineen valmistukseen tai jälleenkäsittelyyn liittyviä toimia,

c) laitosalue sisältää myös kaikki tilat, jotka sijaitsevat laitosten yhteydessä ja jotka tuottavat tai käyttävät keskeisiä palveluja, mukaan lukien kuumakammiot ydinmateriaalia sisältämättömien säteilytettyjen materiaalien käsittelyä varten, jätteen käsittely-, varastointi- ja loppusijoituslaitokset sekä kyseisen valtion määrittämät, lisäpöytäkirjan 1999/188/Euratom liitteessä 1 täsmennettyihin toimintoihin liittyvät rakennukset;

22. ”laitosalueen edustajalla” henkilöä, yritystä tai yksikköä, jonka jäsenvaltio on nimennyt vastaamaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ilmoituksista;

23. ”laitoksella” reaktoria, kriittistä laitosta, konversiolaitosta, valmistuslaitosta, jälleenkäsittelylaitosta, isotooppien erottamiseen tarkoitettua laitosta, erillistä varastointilaitosta, jätteen käsittely- tai varastointilaitosta tai muuta paikkaa, jossa tavallisesti käytetään lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita;

24. ”käytöstä poistetulla laitoksella” laitosta, jonka osalta on tarkistettu, että jäljellä olevat rakenteet ja käyttöön tarvittavat keskeiset laitteet on poistettu tai tehty toimintakelvottomiksi niin, ettei sitä käytetä varastointiin eikä sitä voida enää käyttää lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden käsittelyyn, prosessointiin tai käyttöön;

25. ”suljetulla laitoksella” laitosta, jonka osalta on tarkistettu, että toiminta on lopetettu ja josta ydinmateriaali on siirretty pois mutta jota ei ole poistettu käytöstä.

II luku Tekniset perustiedot ja erityiset valvontasäännökset

3 artikla Ilmoitus teknisistä perustiedoista

1. Henkilön tai yrityksen, joka perustaa laitoksen tai käyttää sitä lähtöaineiden tai erityisten halkeamiskelpoisten aineiden tuottamiseen, erottamiseen, jälleenkäsittelyyn, varastointiin tai muuhun käyttöön, on ilmoitettava komissiolle laitoksen tekniset perustiedot käyttäen liitteessä I esitettyä asiaa koskevaa kyselylomaketta.

Ensimmäisessä alakohdassa ydinmateriaalien ”käytöllä” tarkoitetaan muun muassa seuraavia: energiantuotanto reaktoreissa, tutkimus kriittisissä tai nollatehoisissa laitoksissa, konversio, valmistus, jälleenkäsittely, varastointi, isotooppien erottaminen ja malminrikastus sekä jätteen käsittely tai varastointi.

Malmintuotantoon sovelletaan 24 ja 25 artiklan säännöksiä.

2. Jokaisen lisäpöytäkirjan 1999/188/Euratom osapuolena olevan jäsenvaltion on nimettävä kullekin alueellaan sijaitsevalle laitosalueelle laitosalueen edustaja, jonka on toimitettava komissiolle laitosalueen yleisen kuvauksen sisältävä ilmoitus käyttäen liitteessä II esitettyä kyselylomaketta.

Ilmoitus on toimitettava 120 päivän kuluessa lisäpöytäkirjan 1999/188/Euratom voimaantulosta asianomaisessa jäsenvaltiossa ja tietojen päivitykset on toimitettava joka vuosi 1 päivään huhtikuuta mennessä.

Tämän ilmoituksen on täytettävä lisäpöytäkirjan 1999/188/Euratom 2 artiklan a kohdan iii alakohdan vaatimukset, ja sen on oltava erillinen tämän artiklan 1 kohdassa vaaditusta ilmoituksesta.

3. Vaikka laitosalueen edustaja on vastuussa asianmukaisten tietojen kokoamisesta ajoissa ja laitosalueen yleisen kuvauksen toimittamisesta komissiolle, henkilö tai yritys, joka perustaa laitoksen tai käyttää sitä, on asianomaisen jäsenvaltion kanssa vastuussa ilmoitusten paikkansapitävyydestä ja kattavuudesta sekä sellaisista laitosalueella olevista rakennuksista, jotka eivät liity ydinmateriaaliin. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on mahdollisuuksien mukaan toimitettava sähköisessä muodossa, jos kyseinen henkilö tai yritys säilyttää niitä tässä muodossa. Jos tiedot lähetetään komissiolle sekä sähköisessä muodossa että paperilla, paperiversio on ensisijainen.

4 artikla Määräajat

Ilmoitus uusien laitosten teknisistä perustiedoista on toimitettava 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään 200 päivää ennen ensimmäisen ydinmateriaalilähetyksen arvioitua vastaanottoa.

Sellaisten uusien laitosten osalta, joissa on suurempi kuin yhden efektiivisen kilogramman ydinmateriaalivarasto tai vuotuinen materiaalivuo, on toimitettava komissiolle kaikki asiaa koskevat tiedot laitoksen omistajasta, toiminnanharjoittajasta, tarkoituksesta, sijainnista, tyypistä, tehosta ja todennäköisestä käyttöönottopäivästä viimeistään 200 päivää ennen rakentamisen aloittamista.

Teknisiä perustietoja koskevista muutoksista, joista ei tarvitse ilmoittaa etukäteen 6 artiklassa esitetyissä erityisissä valvontasäännöksissä määritellyllä tavalla, on ilmoitettava komissiolle 30 päivän kuluessa siitä, kun muutos on tehty.

Euroopan unioniin liittyvien valtioiden alueella olevien laitosten on toimitettava komissiolle tekniset perustietonsa 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä kyseisessä valtiossa, lukuun ottamatta jätteen käsittely- ja varastointilaitoksia, joita koskevat tekniset perustiedot on toimitettava 120 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä kyseisessä valtiossa.

Toiminnassa olevien jätteen käsittely- ja varastointilaitosten on toimitettava liitteen I kyselylomaketta käyttäen laitoksensa tekniset perustiedot 120 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Muiden olemassa olevien laitosten osalta liitteen I kyselylomakkeessa edellytetyt uudet tiedot on toimitettava 120 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

5 artikla Toimintaohjelma

Jotta komissio voi suunnitella ydinmateriaalivalvontatoimiaan, 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on toimitettava komissiolle seuraavat tiedot:

a) vuosittain yleinen toimintaohjelma liitteen XI perusteella, ilmoittaen erityisesti alustavat päivämäärät varastonmäärityksen tekemiseksi;

b) vähintään 40 päivää ennen varastonmäärityksen aloittamista sitä koskeva työsuunnitelma.

Yleiseen toimintaohjelmaan ja erityisesti varastonmäärityksen tekemiseen vaikuttavat muutokset on toimitettava komissiolle viipymättä.

6 artikla Erityiset valvontasäännökset

1. Ottaen huomioon 3 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan nojalla toimitetut tekniset perustiedot komissio antaa erityiset valvontasäännökset tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimille. Erityiset valvontasäännökset annetaan komission päätöksellä, joka on osoitettu asianomaiselle henkilölle tai yritykselle ja joka on tehty ottaen huomioon toiminnalliset ja tekniset rajoitukset ja tiiviissä neuvonpidossa asianomaisen henkilön tai yrityksen ja kyseisen jäsenvaltion kanssa.

Henkilölle tai yritykselle, jolle komission päätös on osoitettu, on ilmoitettava päätöksestä, ja jäljennös ilmoituksesta on toimitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Asianomaisen henkilön tai yrityksen on noudatettava tämän asetuksen yleisiä säännöksiä siihen saakka, kunnes erityisiä valvontasäännöksiä koskeva komission päätös on tehty.

2. Erityisissä valvontasäännöksissä on ilmoitettava seuraavat:

a) materiaalitasealueet ja päämittauspaikkojen valinta ydinmateriaalivuon ja -varastojen määrittämiseksi;

b) teknisiin perustietoihin tehtävät muutokset, joista on ilmoitettava etukäteen;

c) menettelyt kunkin materiaalitasealueen ydinmateriaalikirjanpitoa ja raporttien laadintaa varten;

d) kirjanpitotarkoituksiin osana ydinmateriaalivalvontaa tehtävien varastonmääritysten tiheys ja menettelyt;

e) turva- ja valvontatoimet asianomaisen henkilön tai yrityksen kanssa sovittujen järjestelyiden mukaisesti;

f) asianomaisen henkilön tai yrityksen yksinomaan valvontatarkoituksiin ottamia näytteitä koskevat järjestelyt.

3. Erityisissä valvontasäännöksissä voidaan täsmentää myös 5 artiklan mukaisesti edellytettävien myöhempien tiedoksiantojen sisältö sekä olosuhteet, jotka edellyttävät ennakkoilmoituksia ydinmateriaalin lähetyksistä ja vastaanotoista.

4. Komissio korvaa asianomaiselle henkilölle tai yritykselle kustannukset niistä erityispalveluista, joista säädetään erityisissä valvontasäännöksissä tai jotka järjestetään sovittavan arvion pohjalta komission tai sen tarkastajien erityisestä pyynnöstä. Asianomaiset osapuolet päättävät yhdessä korvausten suuruudesta ja korvausjärjestelyistä, ja niitä tarkistetaan määräajoin.

III luku Ydinmateriaalikirjanpito

7 artikla Kirjanpitojärjestelmä

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ylläpidettävä ydinmateriaalien kirjanpito- ja valvontajärjestelmää. Tämän järjestelmän on sisällettävä kirjanpito- ja toiminta-asiakirjat ja erityisesti tiedot näiden materiaalien määristä, luokasta, muodosta ja koostumuksesta 18 artiklassa säädetyn mukaisesti, materiaalin sijainti, erityiset valvontasitoumukset, kuten 17 artiklassa säädetään sekä tiedot lähettäjästä ja vastaanottajasta ydinmateriaalin siirron osalta.

Mittausjärjestelmän, johon asiakirjat perustuvat, on oltava viimeisimpien kansainvälisten standardien mukainen tai laadultaan vastaavantasoinen. Asiakirjojen, joita on säilytettävä vähintään viisi vuotta, perusteella on oltava mahdollista laatia ja todistaa komissiolle toimitettavat ilmoitukset. Kirjanpito- ja toiminta-asiakirjat on annettava komission tarkastajien käyttöön sähköisessä muodossa, jos laitos säilyttää niitä tässä muodossa. Edellä 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä voidaan kunkin laitoksen osalta määrittää tarkemmat tiedot.

8 artikla Toiminta-asiakirjat

Toiminta-asiakirjojen on tarvittaessa jokaisen materiaalitasealueen osalta sisällettävä:

a) ydinmateriaalin määrissä ja koostumuksessa tapahtuneiden muutosten määrittämisessä käytetyt toimintatiedot;

b) mahdollisimman ajantasainen luettelo varastossa olevista yksiköistä ja niiden sijainti minä tahansa ajankohtana;

c) säiliöiden ja mittalaitteiden kalibroinnista sekä näytteenotosta ja analyyseista saadut tiedot, mukaan luettuina niistä johdetut arviot satunnaisista ja järjestelmällisistä virheistä;

d) tiedot ydinmateriaalikirjanpitojärjestelmään sovellettavista laadunvalvontatoimenpiteistä, mukaan lukien tiedoista johdetut arviot satunnaisista ja järjestelmällisistä virheistä;

e) kuvaus todellisen varaston määrityksen valmisteluun ja suorittamiseen liittyvästä toimenpidesarjasta, jolla pyritään varmistamaan, että varastolistaus on täsmällinen ja täydellinen;

f) kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdytty mahdollisen vahingossa tapahtuneen tai mittaamattoman häviön syyn ja suuruuden määrittämiseksi;

g) plutoniumin isotooppikoostumus, mukaan lukien sen hajoamisessa syntyvät isotoopit sekä viitepäivämäärät, jos ne on kirjattu laitoksessa operatiivisia tarpeita varten.

Jos g alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavissa, ne on toimitettava komissiolle pyynnöstä.

9 artikla Kirjanpitoasiakirjat

Kirjanpitoasiakirjojen on jokaisen materiaalitasealueen osalta osoitettava:

a) kaikki varastomuutokset siten, että kirjanpidollinen varasto voidaan määrittää minä tahansa ajankohtana;

b) kaikki todellisen varaston määrityksessä käytettävät mittausja laskentatulokset;

c) kaikki varastomuutoksia, kirjanpidollisia varastoja ja todellisia varastoja koskevat korjaukset.

Kirjanpitoasiakirjojen on osoitettava kaikkien varastomuutosten ja todellisten varastojen osalta kustakin erästä materiaalin tunnistetiedot, erätiedot ja lähtötiedot. Asiakirjoissa on myös ilmoitettava erikseen uraani, torium ja plutonium 18 artiklan 2 kohdan b alakohdassa lueteltujen luokkien mukaisesti. Lisäksi kustakin varastomuutoksesta on ilmoitettava muutoksen päivämäärä ja tarvittaessa lähettävä materiaalitasealue tai lähettäjä ja vastaanottava materiaalitasealue tai vastaanottaja.

10 artikla Kirjanpitoraportit

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on toimitettava komissiolle kirjanpitoraportit.

Kirjanpitoraporteissa on esitettävä raportin laatimispäivänä saatavissa olevat tiedot, ja niitä on myöhemmin tarvittaessa korjattava. Kirjanpitoraportit on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa paitsi tapauksissa, joissa komissio on myöntänyt kirjallisesti vapautuksen tai joihin sovelletaan 39 artiklassa määriteltyjä siirtymäkauden järjestelyjä.

Komission perustellusta pyynnöstä on lisäksi kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä toimitettava näihin raportteihin lisätarkistuksia tai -selityksiä.

11 artikla Kirjanpidollinen alkuvarasto

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ilmoitettava komissiolle 30 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kirjanpidollinen alkuvarasto kaikista hallussaan olevista ydinmateriaaleista käyttäen liitteessä V esitettyä mallia. Tätä artiklaa ei sovelleta henkilöihin tai yrityksiin, jotka ovat jo ilmoittaneet kirjanpidollisen alkuvaraston asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 mukaisesti, eikä jätteen käsittely- tai varastointilaitoksiin.

12 artikla Varastomuutosraportti

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on jokaisen materiaalitasealueen osalta toimitettava komissiolle kaikkia ydinmateriaaleja koskevat varastomuutosraportit käyttäen liitteessä III esitettyä mallia.

Jollei laitosta koskevissa 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä toisin täsmennetä, raportit on toimitettava kuukausittain viimeistään 15 päivän kuluessa kuukauden päättymisestä ja niissä on ilmoitettava kaikki kyseisenä kuukautena tapahtuneet tai tietoon tulleet varastomuutokset.

2. Niiltä kuukausilta, joina varaston määritys tehdään muuna kuin kuukauden viimeisenä päivänä, on toimitettava kaksi erillistä varastomuutosraporttia:

a) ensimmäisen varastomuutosraportin on sisällettävä kaikki ne varastomuutokset, jotka ovat tapahtuneet varaston määrityspäivään mennessä tai varaston määrityspäivänä, ja se on toimitettava viimeistään toisen varastomuutosraportin kanssa tai varastolistauksen ja materiaalitaseraportin kanssa, jos viimeksi mainitut toimitetaan ennen toista varastomuutosraporttia;

b) toisen varastomuutosraportin on sisällettävä kaikki ne varastomuutokset, jotka ovat tapahtuneet varaston määrityspäivästä kuukauden loppuun, ja se on toimitettava 15 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona varastomuutos tapahtuu tai tulee tietoon.

3. Niiltä kuukausilta, joina ei tapahdu varastomuutoksia, asianomaisten henkilöiden tai yritysten on lähetettävä varastomuutosraportti, johon on siirretty edellisen kuukauden kirjanpidollinen loppuvarasto.

4. Pienet varastomuutokset, kuten analyyseja varten siirretyt näytteet, voidaan ryhmitellä siten kuin 6 artiklassa tarkoitetuissa, kyseistä laitosta koskevissa erityisissä valvontasäännöksissä säädetään, jotta ne voidaan ilmoittaa raportissa yhtenä varastomuutoksena.

5. Varastomuutosraportteihin voidaan liittää huomautuksia, joissa varastomuutokset selitetään.

13 artikla Materiaalitaseraportti ja varastolistaus

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on jokaisen materiaalitasealueen osalta toimitettava komissiolle:

a) materiaalitaseraportit, jotka on tehty liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti, ja joissa ilmoitetaan:

i) määrityskauden alkuvarasto,

ii) varastomuutokset (ensin lisäykset, sitten vähennykset),

iii) kirjanpidollinen loppuvarasto,

iv) todellinen loppuvarasto,

v) kirjaamaton materiaali;

b) varastolistaus, joka on tehty liitteessä V esitetyn mallin mukaisesti, ja jossa ilmoitetaan kaikki erät erikseen.

Raportit ja määritykset on toimitettava mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona todellisen varaston määritys tehtiin.

Jollei laitoksen 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä toisin säädetä, varastonmääritys tehdään joka kalenterivuosi, eikä kahden perättäisen varastonmäärityksen välillä saa kulua enempää kuin 14 kuukautta.

14 artikla Erikoisraportit

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on toimitettava komissiolle erikoisraportti aina, kun 15 tai 22 artiklassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät.

Tällaisissa raporteissa käsiteltävien tietojen tyyppi täsmennetään 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä.

Erikoisraportit sekä lisätiedot tai -selitykset, joita komissio voi pyytää näihin raportteihin liittyen, on toimitettava viipymättä.

15 artikla Epätavalliset tapahtumat

Erikoisraportti on tehtävä viipymättä seuraavissa tapauksissa:

a) jos epätavallisten tapahtumien tai olosuhteiden vuoksi on syytä uskoa, että ydinmateriaalia on kadonnut tai tullut lisää tai voinut kadota taikka tulla lisää määrä, joka ylittää 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä tätä tarkoitusta varten vahvistetut rajat;

b) jos turvallisuusolosuhteet ovat odottamattomasti muuttuneet siitä, mitä 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä määritetään siinä määrin, että ydinmateriaalin luvaton siirto on tullut mahdolliseksi.

Asianomaisten henkilöiden tai yritysten on toimitettava nämä raportit heti, kun ne ovat saaneet tiedon tällaisesta katoamisesta tai lisääntymisestä tai odottamattomasta muutoksesta turvallisuusolosuhteissa tai muusta, mikä saa heidät uskomaan, että tällaista on tapahtunut. Myös syyt on ilmoitettava heti, kun ne ovat tiedossa.

16 artikla Ydinmuutoksista raportoiminen

Reaktorien osalta ilmoitetaan lasketut ydinmuutostiedot varastomuutosraportissa viimeistään silloin, kun säteilytetty polttoaine siirretään pois reaktorin materiaalitasealueelta. Lisäksi 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä voidaan täsmentää muita menettelyjä ydinmuutosten kirjaamista ja ilmoittamista varten.

17 artikla Erityiset valvontasitoumukset

1. Ydinmateriaalit, joihin kohdistuu erityinen yhteisön kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tehdyssä sopimuksessa hyväksymä valvontasitoumus, on osoitettava jokaisen sitoumuksen osalta erikseen seuraavissa ilmoituksissa, jollei kyseisessä sopimuksessa toisin määrätä:

a) 11 artiklassa säädetty kirjanpidollinen alkuvarasto;

b) 12 artiklassa säädetyt varastomuutosraportit, mukaan lukien kirjanpidolliset loppuvarastot;

c) 13 artiklassa säädetyt materiaalitaseraportit ja varastolistaus;

d) 20 ja 21 artiklassa säädetyt suunnitellut tuonnit ja viennit.

Jollei näissä sopimuksissa nimenomaisesti kielletä, tämä erittely ei sulje pois materiaalien fysikaalista sekoittamista.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään ei sovelleta sopimuksiin, joita yhteisö ja jäsenvaltiot ovat tehneet Kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa.

18 artikla Ydinmateriaalien mittayksiköt ja luokat

1. Tässä asetuksessa tarkoitetuissa ilmoituksissa asetuksen soveltamisalaan kuuluvien materiaalien määrät on ilmoitettava grammoina.

Vastaavassa materiaalikirjanpidossa on käytettävä yksikkönä grammaa tai sitä pienempää yksikköä. Kirjanpitoa on pidettävä tavalla, joka tekee siitä luotettavan, ja erityisesti jäsenvaltioissa nykyisin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti.

Ilmoituksissa määrät voidaan pyöristää alempaan yksikköön, kun ensimmäinen desimaali on 0–4, ja ylempään yksikköön, kun ensimmäinen desimaali on 5–9.

2. Jollei 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, ilmoituksissa on oltava:

a) uraaniin, toriumin ja plutoniumin alkuaineiden kokonaispainot ja rikastetun uraanin osalta lisäksi halkeamiskelpoisten isotooppien kokonaispaino;

b) erilliset materiaalitaseraportit ja erilliset kirjausrivit varastomuutosraporteissa ja varastolistauksissa seuraaville ydinmateriaaliluokille:

i) köyhdytetty uraani,

ii) luonnonuraani,

iii) alle 20-prosenttiseksi rikastettu uraani,

iv) 20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu uraani,

v) plutonium,

vi) torium.

19 artikla Vapautukset

1. Komissio voi myöntää kirjallisesti vapautuksen ydinmateriaalien tuottajille ja käyttäjille 10–18 artiklassa säädettyjen ilmoitusten muodosta ja määräväleistä, jotta erityiset olosuhteet, joissa valvottuja materiaaleja käytetään tai tuotetaan, voitaisiin ottaa huomioon.

Vapautus myönnetään asianomaisten henkilöiden ja yritysten hakemuksesta, joka on tehty käyttäen liitteessä IX esitettyä mallia.

Vapautus myönnetään vain sellaiselle kokonaiselle materiaalitasealueelle, jolla ei käsitellä tai varastoida ydinmateriaalia sellaisen ydinmateriaalin kanssa, jolle ei voida myöntää vapautusta.

2. Komissio voi myöntää vapautuksen materiaalitasealueelle, jolla on hallussaan:

a) liitteiden I–G mukaisia määriä ydinmateriaalia, joka pidetään samassa olotilassa pitkiä aikoja;

b) köyhdytettyä uraania, luonnonuraania tai toriumia, joita käytetään yksinomaan muihin kuin ydintoimintoihin;

c) erityisiä halkeamiskelpoisia aineita, joita käytetään grammoja tai vähemmän mittalaitteiden antureina;

d) plutoniumia, jonka plutonium-238-isotoopin pitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia.

3. Henkilöiden tai yritysten, joille on myönnetty vapautus, on toimitettava komissiolle vuosiraportti joka vuosi tammikuun 31 päivään mennessä käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta. Raportissa on kuvattava tilanne edellisen kalenterivuoden lopussa.

4. Jos on kyse ydinmateriaalin viennistä kolmanteen maahan, henkilöiden tai yritysten, joille on myönnetty vapautus, on toimitettava komissiolle raportti mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivän kuluessa sen kuukauden lopusta, jona vienti toteutettiin, käyttäen liitteessä X olevaa lomaketta. Raportissa on ilmoitettava viedyn ydinmateriaalin määrä sekä vapautuksen piiriin jäävän ydinmateriaalin varasto.

5. Jos on kyse ydinmateriaalin tuonnista kolmannesta maasta, henkilöiden tai yritysten, joille on myönnetty vapautus, on tehtävä komissiolle uusi hakemus tämän materiaalin lisäämiseksi vapautettujen materiaalien luetteloon. Hakemus on toimitettava komissiolle liitteessä IX olevaa lomaketta käyttäen heti, kun siirron päivämäärä on henkilön tai yrityksen tiedossa, ja viimeistään 15 päivän kuluessa sen kuukauden lopusta, jona siirto toteutettiin.

6. Komissio voi määritellä muita raporttien muotoa ja toimittamisaikataulua koskevia erityislausekkeita 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä.

7. Jos vapautusedellytykset eivät enää täyty, komissio peruuttaa vapautuksen saatuaan tarvittavat tiedot henkilöltä tai yritykseltä, jolle vapautus on myönnetty.

IV luku Siirrot valtioiden välillä

20 artikla Vienti ja lähetykset

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta, jos lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita:

a) viedään kolmanteen maahan;

b) lähetetään ydinaseettomasta jäsenvaltiosta ydinasejäsenvaltioon;

c) lähetetään ydinasejäsenvaltiosta ydinaseettomaan jäsenvaltioon.

2. Ennakkoilmoitus vaaditaan ainoastaan, jos:

a) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma;

tai

b) laitos siirtää samaan valtioon kokonaisuudessaan sellaisen määrän materiaalia, joka saattaa ylittää yhden efektiivisen kilogramman kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, vaikka mikään yksittäinen lähetys ei ole yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

3. Ilmoitus on tehtävä liitteessä VI olevaa lomaketta käyttäen sen jälkeen, kun siirtoon johtava sopimus on tehty, ja sen on saavuttava komissioon vähintään kahdeksan työpäivää ennen kuin materiaali pakataan siirtoa varten.

4. Jos turvajärjestelysyistä niin vaaditaan, komission kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tämän ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään ei sovelleta jätteen tai malmin sisältämän ydinmateriaalin vientiin eikä lähetyksiin.

21 artikla Tuonti ja vastaanotto

1. Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on ilmoitettava komissiolle ennakolta, jos lähtöaineita tai erityisiä halkeamiskelpoisia aineita:

a) tuodaan kolmannesta maasta;

b) vastaanotetaan ydinaseettomassa jäsenvaltiossa ydinasejäsenvaltiosta;

c) vastaanotetaan ydinasejäsenvaltiossa ydinaseettomalta jäsenvaltiolta.

2. Ennakkoilmoitus vaaditaan ainoastaan, jos:

a) lähetys on suurempi kuin yksi efektiivinen kilogramma;

tai

b) laitos tuo tai vastaanottaa samasta valtiosta kokonaisuudessaan sellaisen määrän materiaalia, joka saattaa ylittää yhden efektiivisen kilogramman kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, vaikka mikään yksittäinen lähetys ei ole yhtä efektiivistä kilogrammaa suurempi.

3. Ilmoitus on tehtävä liitteessä VII olevaa lomaketta käyttäen mahdollisimman aikaisin ennen materiaalin odotettua saapumista ja joka tapauksessa viimeistään sinä päivänä, kun materiaali vastaanotetaan, ja ilmoituksen on saavuttava komissioon vähintään viisi työpäivää ennen kuin materiaali puretaan pakkauksestaan.

4. Jos turvajärjestelysyistä niin vaaditaan, komission kanssa voidaan sopia erityisjärjestelyistä, jotka koskevat tämän ilmoituksen muotoa ja toimittamista.

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään ei sovelleta jätteen tai malmin sisältämän ydinmateriaalin tuontiin eikä vastaanottoon.

22 artikla Katoaminen tai viivästyminen siirron aikana

Edellä 20 ja 21 artiklassa tarkoitetusta siirrosta ilmoittavien henkilöiden tai yritysten on tehtävä 14 artiklassa säädetty erikoisraportti saatuaan tietoonsa, että ydinmateriaaleja on epätavallisten olosuhteiden tai tapahtumien vuoksi kadonnut tai näyttää kadonneen taikka jos siirron aikana on tapahtunut huomattavaa viivästymistä.

23 artikla Ajankohdan muuttumisesta ilmoittaminen

Kaikki muutokset 20 ja 21 artiklassa säädetyissä ilmoituksissa annettuihin ajankohtiin, jotka koskevat ydinmateriaalien pakkaamista ennen siirtoa, kuljetusta tai purkamista, jollei muutos edellytä erikoisraporttia, on viipymättä annettava tiedoksi ilmoittaen samalla uudet ajankohdat, jos ne ovat tiedossa.

V luku Erityissäännökset

24 artikla Malmintuottajat

1. Henkilön tai yrityksen, joka harjoittaa malminlouhintaa jäsenvaltion alueella, on ilmoitettava komissiolle malminlouhinnan tekniset perustiedot liitteissä I–J esitetyn kyselylomakkeen mukaisesti 120 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta sekä toimitettava toimintaohjelma 5 artiklan mukaisesti.

2. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 7, 8 ja 9 artiklassa säädetään, henkilön tai yrityksen, joka harjoittaa malminlouhintaa, on pidettävä siitä kirjaa ja esitettävä erityisesti louhitun malmin määrä keskimääräisine uraani- ja toriumpitoisuuksineen sekä kaivoksella varastoitavan louhitun malmin määrä. Asiakirjojen on myös sisällettävä lähetyksiä koskevat tiedot ja niissä on mainittava jokaisen tapauksen osalta ajankohta, vastaanottaja ja määrä.

Nämä asiakirjat on säilytettävä vähintään viisi vuotta.

25 artikla Malmin lähetys- ja vientiraportit

Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 10–18 artiklassa säädetään, henkilön tai yrityksen, joka harjoittaa malminlouhintaa, on ilmoitettava komissiolle liitteessä VIII olevaa lomaketta käyttäen:

a) joka vuosi viimeistään 31 päivänä tammikuuta kustakin kaivoksesta edellisen kalenterivuoden aikana lähetetyn materiaalin määrä;

ja

b) malmin vienti kolmansiin maihin viimeistään lähetyspäivänä.

26 artikla Siirtäjät ja tilapäiset varastoijat

Henkilö tai yritys, joka siirtää ydinmateriaaleja jäsenvaltioiden alueella tai varastoi niitä tilapäisesti siirron aikana, saa ottaa näitä materiaaleja vastaan tai luovuttaa niitä ainoastaan asianmukaisesti allekirjoitettua ja päivättyä tositetta vastaan. Tositteessa on mainittava materiaaleja luovuttavien ja vastaanottavien osapuolten nimet ja ilmoitettava siirrettyjen materiaalien määrät sekä luokka, muoto ja koostumus.

Jos turvajärjestelysyistä niin vaaditaan, siirrettävien materiaalien kuvaus voidaan korvata lähetyksen asianmukaisella yksilöinnillä. Tämän yksilöinnin perusteella on pystyttävä löytämään tiedot 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten pitämästä kirjanpidosta.

Sopimuspuolten on säilytettävä nämä asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan.

27 artikla Siirtäjien ja tilapäisten varastoijien korvaavat asiakirjat

Asiakirjat, joita henkilöillä tai yrityksillä on jo hallussaan toimintajäsenvaltioidensa alueella niihin sovellettavien säännösten mukaisesti, voivat korvata 26 artiklassa tarkoitetut asiakirjat, jos näissä asiakirjoissa on kaikki mainitussa artiklassa vaaditut tiedot.

28 artikla Välittäjät

Jokaisen välittäjän, kuten valtuutettujen asiamiesten, välittäjien tai kauppaedustajien, jotka ovat osallisina ydinmateriaalihankintoja koskevan sopimuksen tekemisessä, on säilytettävä kaikki suorittamiinsa tai heidän nimissään suoritettuihin toimintoihin liittyvät asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. Tällaisiin asiakirjoihin on sisällyttävä sopimuspuolten nimet, ja siinä on ilmoitettava sopimuksen päivämäärä sekä materiaalien määrä, luokka, muoto, koostumus, alkuperä ja määräpaikka.

29 artikla Tietojen toimittaminen

Komissio voi toimittaa Kansainväliselle atomienergiajärjestölle tätä asetusta soveltaessaan saamansa tiedot.

30 artikla Jätteitä koskeva alkuvarastoluettelo ja kirjanpito

1. Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 11 artiklassa säädetään, henkilön tai yrityksen, joka käsittelee tai varastoi ydinmateriaalia, josta on aiemmin tehty ilmoitus säilytettävänä tai loppukäsiteltynä jätteenä, on ilmoitettava komissiolle 120 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta alkuvarastoluettelo kaikista ydinmateriaaleista luokittain.

2. Henkilön tai yrityksen, joka käsittelee tai varastoi ydinmateriaalia, josta on aiemmin tehty ilmoitus säilytettävänä tai loppukäsiteltynä jätteenä, on pidettävä siitä kirjaa.

Poiketen siitä, mitä 7–11 ja 13 artiklassa ja 17 artiklan 1 kohdassa säädetään sellaisen materiaalin osalta, josta on aiemmin tehty ilmoitus säilytettävänä jätteenä, ja siitä mitä 7–13 artiklassa ja 17 artiklan 1 kohdassa säädetään sellaisen materiaalin osalta, josta on aiemmin tehty ilmoitus loppukäsiteltynä jätteenä, tässä kirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot:

a) ydinmateriaalin määrissä ja koostumuksessa tapahtuneiden muutosten määrittämisessä käytetyt toimintatiedot;

b) vuosittain varastomäärityksen jälkeen ajantasaistettava varastoluettelo;

c) kuvaus todellisen varaston määrityksen valmisteluun ja suorittamiseen liittyvästä toimenpidesarjasta, jolla pyritään varmistamaan, että varastolistaus on täsmällinen ja täydellinen;

d) kuvaus toimenpiteistä, joihin on ryhdytty mahdollisen vahingossa tapahtuneen häviön syyn ja suuruuden määrittämiseksi;

e) kaikki varastomuutokset siten, että kirjanpidollinen varasto voidaan määrittää pyydettäessä.

Säilytettävän jätteen prosessointia koskevat ilmoitusvaatimukset määritellään 6 artiklassa tarkoitetuissa erityisissä valvontasäännöksissä.

31 artikla Jätteen käsittely

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on annettava komissiolle ennakkoilmoitus kaikista käsittelyjaksoista, joiden kohteena on materiaali, josta on aiemmin tehty ilmoitus säilytettävänä tai loppukäsiteltynä jätteenä, lukuun ottamatta uudelleenpakkaamista tai lisäkäsittelyä, jossa alkuaineita ei eroteta.

Tämän liitteessä XII olevaa lomaketta käyttäen tehtävään ennakkoilmoitukseen sisältyvissä tiedoissa on mainittava plutoniumin, korkearikasteinen uraanin ja uraani-233:n määrä erää kohden, muoto (lasi, korkea-aktiivinen neste jne.), käsittelyjakson oletettu kesto sekä materiaalin sijainti ennen käsittelyjaksoa ja sen jälkeen. Ilmoitus on toimitettava komissiolle viimeistään 200 päivää ennen käsittelyjakson aloittamista.

32 artikla Loppukäsitellyn jätteen siirrot

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden tai yritysten on toimitettava joka vuosi viimeistään 31 päivänä tammikuuta vuosiraportit seuraavista:

a) loppukäsitellyn jätteen lähetykset tai vienti jäsenvaltioiden alueella tai niiden alueen ulkopuolella sijaitsevaan laitokseen liitteessä XIII olevaa lomaketta käyttäen;

b) loppukäsitellyn jätteen vastaanotto tai tuonti laitoksesta, jolla ei ole materiaalitasealuekoodia, tai jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevasta laitoksesta liitteessä XIV olevaa lomaketta käyttäen;

c) plutoniumia, korkearikasteista uraania tai uraani-233:a sisältävän loppukäsitellyn jätteen sijainnin muutokset liitteessä XV olevaa lomaketta käyttäen.

33 artikla Kansainväliset sitoumukset

Tämän asetuksen säännöksiä ja erityisesti 3 artiklan 2 kohtaa, 31 artiklaa ja 32 artiklan c alakohtaa sovelletaan yhdenmukaisesti lisäpöytäkirjasta 1999/188/Euratom yhteisölle ja ydinaseettomille jäsenvaltioille johtuvien velvoitteiden kanssa.

VI luku Erityissäännökset, joita sovelletaan ydinasejäsenvaltioiden alueella

34 artikla Ydinasejäsenvaltioita koskevat erityissäännökset

1. Tätä asetusta ei sovelleta:

a) laitoksiin tai laitosten osiin, jotka on tarkoitettu puolustustarpeisiin ja jotka sijaitsevat ydinasejäsenvaltion alueella;

eikä

b) ydinmateriaaleihin, jotka tämä ydinasejäsenvaltio on tarkoittanut puolustustarpeisiin.

2. Niille ydinmateriaaleille, laitoksille tai laitosten osille, joita mahdollisesti tullaan käyttämään puolustustarpeisiin ja jotka sijaitsevat ydinasejäsenvaltion alueella, komissio määrittelee tämän asetuksen soveltamislaajuuden ja siitä johtuvat menettelyt asianomaista jäsenvaltiota kuullen ja yhteisymmärryksessä sen kanssa ottaen huomioon perustamissopimuksen 84 artiklan toisen kohdan määräykset.

3. Sen estämättä mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään:

a) 3 artiklan 1 kohtaa, 4 ja 6 artiklaa sovelletaan sellaisiin laitoksiin tai laitosten osiin, joissa tiettyinä aikoina käytetään yksinomaan sellaisia ydinmateriaaleja, joita todennäköisesti tullaan käyttämään puolustustarpeisiin, mutta joissa muina aikoina käytetään yksinomaan siviiliydinmateriaaleja;

b) 3 artiklan 1 kohtaa, 4 ja 6 artiklaa sovelletaan, lukuun ottamatta kansallisiin turvallisuussyihin perustuvia poikkeuksia, sellaisiin laitoksiin tai laitosten osiin, joihin pääsyä voidaan rajoittaa näillä syillä mutta joissa tuotetaan, käsitellään, erotetaan, jälleenkäsitellään tai muulla tavoin käytetään samanaikaisesti sekä siviiliydinmateriaaleja että ydinmateriaaleja, jotka on tarkoitettu tai mahdollisesti tullaan tarkoittamaan puolustustarpeiden täyttämiseen;

c) 2, 5, 7–32 artiklaa ja tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 35, 36 ja 37 artiklaa sovelletaan kaikkiin siviiliydinmateriaaleihin, jotka on sijoitettu tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin laitoksiin tai laitosten osiin;

d) 3 artiklan 2 kohtaa, 31 artiklaa ja 32 artiklan c alakohtaa ei sovelleta ydinasejäsenvaltioiden alueella.

VII luku Loppusäännökset

35 artikla Tietojen luottamuksellisuus

Päätöksessä 2001/844/EY, EHTY, Euratom vahvistettuja turvallisuussäännöksiä sovelletaan niihin tietoihin, tietämykseen ja asiakirjoihin, jotka komissio hankkii tai saa tämän asetuksen nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 24 artiklan soveltamisesta annetun asetuksen N:o 3 soveltamista.

Tiedonsiirron turvallisuudesta on sovittava komission ja asianomaisen henkilön, yrityksen tai yksikön välillä ja siinä on noudatettava kyseisten tietojen siirtämistä koskevia jäsenvaltion vaatimuksia.

36 artikla Yhteisön alueen ulkopuolelta johdetut laitokset

Jos laitos on yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön tai yrityksen hallinnassa, tästä asetuksesta aiheutuvat velvoitteet täyttää laitoksen paikallinen johto.

37 artikla Suuntaviivat

Komissio antaa ja julkaisee tämän asetuksen soveltamista koskevat suuntaviivat suosituksena ja saattaa ne tarvittaessa ajan tasalle saatujen kokemusten pohjalta tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisten osapuolten huomautukset huomioon ottaen.

38 artikla Kumoaminen

Kumotaan asetus (Euratom) N:o 3227/76.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

39 artikla Siirtymäkausi

Komissio voi myöntää vapautuksen velvollisuudesta käyttää liitteissä III, IV ja V esitettyjä raportointimalleja. Vapautusta sovelletaan henkilöihin tai yrityksiin, jotka tällä hetkellä käyttävät asetuksen (Euratom) N:o 3227/76 liitteissä II, III ja IV esitettyjä raportointimalleja tämän asetuksen voimantulopäivänä. Vapautus myönnetään enintään viideksi vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Edellä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten on ilmoitettava komissiolle kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta päivä, jona ne aikovat alkaa käyttää liitteissä III, IV ja V esitettyjä raportointimalleja. Komissio voi asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä ja esitetyn täytäntöönpano-ohjelman pohjalta tapauskohtaisesti pidentää tätä määräaikaa enintään kahdella vuodella.

40 artikla Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Liite I Kyselylomake laitosten teknisten perustietojen ilmoittamiseksi

Liite II Laitosalueen yleinen kuvaus

Liite III Varastomuutosraportti (ICR)

Tunnus Sisältö Huomautukset #
MBA Koodi (4) Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi 1
Report type Koodi (1) Kirjain I: Varastomuutosraportti 2
Report date PPKKVVVV Raportin valmistumispäivä 3
Report number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 4
Line count Numero (8) Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä 5
Start report PPKKVVVV Raportointikauden ensimmäisen päivän päivämäärä 6
End report PPKKVVVV Raportointikauden viimeisen päivän päivämäärä 7
Reporting person Koodi (30) Raportista vastaavan henkilön nimi 8
Transaction ID Numero (8) Juokseva numero 9
IC code Koodi (2) Varastomuutoksen tyyppi 10
Batch Koodi (20) Yksilöivä tunniste ydinmateriaalierälle 11
KMP Koodi (1) Päämittauspaikka 12
Measurement Koodi (1) Mittauskoodi 13
Material form Koodi (2) Materiaalin muodon koodi 14
Material container Koodi (1) Materiaalin säiliön koodi 15
Material state Koodi (1) Materiaalin olomuodon koodi 16
MBA from Koodi (4) Lähettävän materiaalitasealueen MBA-koodi (ainoastaan varastomuutoksen koodeista RD ja RF) 17
MBA to Koodi (4) Vastaanottavan materiaalitasealueen MBA-koodi (ainoastaan varastomuutoksen koodeista SD ja SF) 18
Previous batch Koodi (20) Edellisen erän nimi (ainoastaan varastomuutoksen koodista RB) 19
Original date PPKKVVVV Korjattavan kirjausrivin kirjaamispäivä (aina korjausketjun ensimmäisen kirjausrivin päivämäärä) 20
PIT date PPKKVVVV Sen varastonmäärityksen päivämäärä, johon kirjaamattoman materiaalin tarkistus viittaa (ainoastaan varastomuutoksen koodin MF yhteydessä) 21
Line number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 22
Accounting date PPKKVVVV Päivä, jona varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon 23
Items Numero (6) Yksiköiden lukumäärä 24
Element category Koodi (1) Ydinmateriaalin luokka 25
Element weight Numero (24.3) Alkuaineen paino 26
Isotope Koodi (1) U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodi J 27
Fissile weight Numero (24.3) Halkeavien isotooppien paino 28
Isotopic Composition Koodi (130) U, Pu isotooppien paino (ainoastaan jos säädetty erityisissä valvontasäännöksissä) 29
Obligation Koodi (2) Valvontasitoumus 30
Previous category Koodi (1) Ydinmateriaalin edellinen luokka (käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodeista CB, CC ja CE) 31
Previous obligation Koodi (2) Edellinen sitoumus (käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodeista BR, CR, PR ja SR) 32
CAM code from Koodi (8) Koodi pieniä ydinmateriaalimääriä lähettävien tunnistamiseksi 33
CAM code to Koodi (8) Koodi pieniä ydinmateriaalimääriä vastaanottavien tunnistamiseksi 34
Document Koodi (70) Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin 35
Container ID Koodi (20) Toiminnanharjoittajan määrittelemä tunniste säiliölle 36
Correction Koodi (1) D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset lisäykset) 37
Previous report Numero (8) Korjattavan kirjausrivin raportin numero 38
Previous line Numero (8) Korjattavan kirjausrivin numero 39
Comment Koodi (256) Toiminnanharjoittajan huomautus 40
Burn-up Numero (6) Palama MWd/t:nä (käytetään varastomuutoskoodeista NL ja NP ainoastaan ydinreaktoreissa 41
CRC Numero (20) Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin 42
Previous CRC Numero (20) Korjattavan kirjausrivin hajakoodi 43
Advance notification Koodi (8) Viittaus Euroopan atomienergiayhteisölle lähetettyyn ennakkoilmoitukseen (käytetään vain varastomuutoksen koodeista RD, RF, SD ja SF) 44
Campaign Koodi (12) Käsittelyjakson tunniste jälleenkäsittelylaitoksille 45
Reactor Koodi (12) Reaktorin koodi jälleenkäsittelyjaksoja varten 46
Error path Koodi (8) Erityiskoodi arviointitarkoituksiin 47

Selittävät huomautukset

1. MBA:

Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.

2. REPORT TYPE/RAPORTTITYYPPI:

Kirjain I: Varastomuutosraportti.

3. REPORT DATE/RAPORTIN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Raportin valmistumispäivämäärä.

4. REPORT NUMBER/RAPORTIN NUMERO:

Juokseva numero, ei katkoksia.

5. Line count/Kirjausrivien lukumäärä:

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.

6. START REPORT/RAPORTIN ALKAMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Raportointikauden ensimmäisen päivän päivämäärä.

7. END REPORT/RAPORTIN PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Raportointikauden viimeisen päivän päivämäärä.

8. REPORTING PERSON/RAPORTOIVA HENKILÖ:

Raportista vastaavan henkilön nimi.

9. TRANSACTION ID/TAPAHTUMAN TUNNISTE:

Juokseva numero. Tätä käytetään kaikkien samaan fyysiseen tapahtumaan liittyvien varastomuutosrivien tunnistamiseksi.

10. IC CODE/VARASTOMUUTOKSEN KOODI:

On käytettävä yhtä seuraavista koodeista:

Avainsana Koodi Selitys
Vastaanotto RD Ydinmateriaalin vastaanotto Euroopan unionissa olevalta materiaalitasealueelta.
Tuonti RF Ydinmateriaalin tuonti kolmannesta maasta.
Vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta RN Tuonti
Lähetys SD Ydinmateriaalin siirto Euroopan unionin alueella olevalle materiaalitasealueelle.
Vienti SF Ydinmateriaalin vienti kolmanteen maahan.
Lähetys valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan SN Ydinmateriaalin siirto valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan (34 artikla).
Siirto loppukäsitellyksi jätteeksi TC Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin, sementtiin, betoniin tai bitumiin), että sitä ei enää voida käyttää ydinmateriaalina. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen päävarastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat.
Päästöt ympäristöön TE Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on peruuttamattomasti laskettu ympäristöön suunnitelluilla päästöillä. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen päävarastosta.
Siirto säilytettäväksi jätteeksi TW Ydinmateriaali, joka on peräisin käsittelystä tai toimintavahingosta ja joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on siirretty erityiseen paikkaan materiaalitasealueella, josta se voidaan saada takaisin. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen päävarastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat.
Palautus loppukäsitellystä jätteestä FC Loppukäsitellyn jätteen palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan aina, kun loppukäsiteltyä jätettä käsitellään.
Palautus säilytettävästä jätteestä FW Säilytettävän jätteen palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan, kun säilytettävää jätettä haetaan materiaalitasealueen erityisestä paikasta joko sellaista materiaalitasealueella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa erotellaan alkuaineita, tai lähetettäväksi materiaalitasealueelta.
Vahingossa tapahtunut häviö LA Toimintavahingon seurauksena tapahtunut ydinmateriaalimäärän peruuttamaton ja tahaton häviö. Tämän koodin käyttö edellyttää erityisen raportin lähettämistä komissiolle.
Vahingossa tapahtunut lisäys GA Odottamatta löytynyt ydinmateriaali, paitsi jos se on havaittu varastonmäärityksen yhteydessä. Tämän koodin käyttö edellyttää erityisen raportin lähettämistä komissiolle.
Luokan muutos CE Rikastusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla) (kustakin luokan muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Luokan muutos CB Sekoitusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla) (kustakin luokan muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Luokan muutos CC Kaikista muista kuin koodien CE ja CB kattamista luokan muutoksista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla) (kustakin luokan muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Erän muutos RB Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erästä toiseen (kustakin erän muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Erityisen sitoumuksen muutos BR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) uraanin kokonaisvaraston tasapainottamiseksi sekoitusprosessin jälkeen (kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Erityisen sitoumuksen muutos PR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta); tätä käytetään kun ydinmateriaali tulee kirjanpidolliseen erittelemättömään varastoon tai lähtee sieltä (kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Erityisen sitoumuksen muutos SR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) sitoumuksen vaihdon tai korvaamisen seurauksena (kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Erityisen sitoumuksen muutos CR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuuluu koodien BR, PR tai SR alaan (kustakin sitoumuksen muutoksesta on ilmoitettava vain yksi kirjausrivi).
Ydintuotanto NP Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän lisääntyminen.
Ydintappio NL Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän väheneminen.
Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero DI Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero (katso 2 artiklan 19 alakohta).
Uusi mittaus NM Materiaalitasealueella yhdessä tietyssä erässä kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on äskettäin mitatun ja aikaisemmin kirjatun määrän välinen ero ja joka ei ole lähettäjän ja vastaanottajan välinen erotus eikä korjaus.
Taseen tarkistus BJ Materiaalitasealueella kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on laitoksen toiminnanharjoittajan omiin tarkoituksiinsa (ilmoittamatta varastolistausta komissiolle) tekemän varastonmäärityksen tuloksen ja samana päivänä tehdyn kirjanpidollisen varastonmäärityksen välinen erotus.
Kirjaamaton materiaali MF Kirjanpidon tarkistus kirjaamattoman materiaalin osalta. Sen on oltava yhtä suuri kuin materiaalitaseraportissa (liite IV) ilmoitettujen todellisen loppuvaraston ja kirjanpidollisen loppuvaraston välinen erotus. Alkuperäisen päivämäärän on oltava varastonmäärityksen päivämäärä, kun taas kirjanpidollisen päivämäärän on oltava varastonmäärityksen päivämäärää myöhempi päivämäärä.
Pyöristykset RA Pyöristystarkistukset, joiden tarkoituksena on saada tietyn jakson ajalta raportissa ilmoitettujen määrien summa täsmäämään materiaalitasealueen kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa.
Isotooppien tarkistus R5 Tarkistukset, joiden tarkoituksena on saada ilmoitettujen isotooppimäärien summa täsmäämään materiaalitasealueen U-235:n kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa.
Materiaalin tuotanto MP Ydinmateriaalimäärä, joka on saatu alun perin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuulumattomista aineista ja joka on tullut valvonnan piiriin, koska sen pitoisuus ylittää nyt vähimmäistasot.
Käytön lopettaminen TU Ydinmateriaalimäärä, jota ei käytännöllisistä tai taloudellisista syistä kannata ottaa talteen ja joka:
i) sisältyy muuhun kuin ydintoimintaan käytettäviin lopputuotteisiin;
tai
ii) sisältyy hyvin pieninä pitoisuuksina jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu, vaikka kyseistä materiaalia ei olisi laskettu ympäristöön.
Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta.
Kirjanpidollinen loppuvarasto BA Kirjanpidollinen varasto raportointikauden lopussa ja varastonmäärityspäivänä, kullekin ydinmateriaaliluokalle ja kullekin erityiselle valvontasitoumukselle erikseen.

11. BATCH/ERÄ:

Toiminnanharjoittaja voi valita erän tunnisteen, mutta seuraavat näkökohdat on kuitenkin otettava huomioon:

a) jos on kyseessä varastomuutos ”vastaanotto (RD)”, on käytettävä lähettäjän käyttämää erän tunnistetta;

b) tunnistetta ei saa käyttää uudelleen toisesta erästä samalla materiaalitasealueella.

12. KMP:

Päämittauspaikka. Koodit ilmoitetaan asianomaiselle laitokselle erityisissä valvontasäännöksissä. Jos koodeja ei ole määrätty, on käytettävä & -merkkiä.

13. MEASUREMENT/MITTAUS:

On ilmoitettava peruste, jolla ilmoitettu ydinmateriaalin määrä määritettiin. Tässä on käytettävä yhtä seuraavista koodeista:

Mitattu määrä Arvioitu määrä Selitys
M E Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella
N F Muulla materiaalitasealueella
T G Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella, kun painot on annettu jo edellisessä varastomuutosraportissa tai varastolistauksessa
L H Muulla materiaalitasealueella, kun painot on ilmoitettu jo edellisessä varastomuutosraportissa tai varastolistauksessa nykyisen materiaalitasealueen osalta

14. MATERIAL FORM/MATERIAALIN MUOTO:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Materiaalin muodon päätyyppi Alatyyppi Koodi
Malmit   OR
Rikasteet   YC
Uraaniheksafluoridi (UF6)   U6
Uraanitetrafluoridi (UF4)   U4
Uraanidioksidi (UO2)   U2
Uraanitrioksidi (UO3)   U3
Uraanioksidi (U3O8)   U8
Toriumoksidi (ThO2)   T2
Liuokset nitraatti LN
fluoridi LF
muut LO
Jauheet homogeeninen PH
heterogeeninen PN
Keraamit pelletit CP
pallot CS
muut CO
Metalli puhdas MP
seokset MA
Polttoaine sauvat, neulat ER
levyt EP
ryppäät EB
niput/elementit EA
muut EO
Materiaalin muodon päätyyppi Alatyyppi Koodi
Umpilähteet   QS
Pienet määrät/näytteet   SS
Jätteet homogeeniset SH
heterogeeniset (puhdistusvälineet ja -materiaalit, kuona, liete, pöly, muut) SN
Kiinteät jätteet päällykset AH
sekalaiset (kuten muovit, käsineet, paperit) AM
saastuneet laitteet AC
muut AO
Nestemäiset jätteet matala-aktiiviset WL
keskiaktiiviset WM
korkea-aktiiviset WH
Loppukäsitelty jäte lasi NG
bitumi NB
betoni NC
muut NO
   

15. MATERIAL CONTAINER/MATERIAALIN SÄILIÖ:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Säiliön tyyppi Koodi
Lieriö/Sylinteri C
Paketti P
Tynnyri D
Erillinen polttoaineyksikkö S
Häkki B
Pullo F
Tankki tai muu säiliö T
Muu O

16. MATERIAL STATE/YDINMATERIAALIN OLOMUOTO:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Tila Koodi
Tuore ydinmateriaali F
Säteilytetty ydinmateriaali I
Jäte W
Jäte, jota ei voida ottaa talteen N

17. MBA FROM/LÄHETTÄVÄ MBA:

Käytetään vain varastomuutoskoodeista RD ja RF. Varastomuutoskoodin RD osalta ilmoitetaan lähettävän materiaalitasealueen koodi. Jos koodi ei ole tiedossa, ilmoitetaan koodi F, Q tai W (vastaanottava materiaalitasealue Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai ydinaseettomassa valtiossa), ja vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (40). Varastomuutoskoodin RF osalta ilmoitetaan vievän valtion maatunnus tai vievän laitoksen MBA-koodi, jos tämä on tiedossa, ja lähettäjän täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (40).

18. MBA TO/VASTAANOTTAVA MBA:

Käytetään vain varastomuutoskoodeista SD ja SF. Varastomuutoskoodin SD osalta ilmoitetaan vastaanottavan materiaalitasealueen koodi. Jos koodi ei ole tiedossa, ilmoitetaan koodi F, Q tai W (vastaanottava materiaalitasealue Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai ydinaseettomassa valtiossa), ja vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (40). Varastomuutoskoodin SF osalta ilmoitetaan tuovan valtion maatunnus tai tuovan laitoksen MBA-koodi, jos tämä on tiedossa, ja vastaanottajan täydellinen nimi ja osoite on ilmoitettava huomautuskentässä (40).

19. PREVIOUS BATCH/EDELLINEN ERÄ:

Erän koodi ennen erän muutosta. Erän koodi erän muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä 11.

20. ORIGINAL DATE/ALKUPERÄINEN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Korjauksissa on ilmoitettava päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin korjattava kirjausrivi alun perin tehtiin. Korjausketjuissa alkuperäinen päivämäärä on aina ketjun ensimmäisen kirjausrivin kirjaamispäivä. Myöhästyneiden kirjausrivien (erillisten lisäysten) osalta alkuperäinen päivämäärä on päivämäärä, jona varastomuutos tapahtui.

21. PIT DATE/VARASTONMÄÄRITYKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Sen materiaalitaseraportissa ilmoitetun varastonmäärityksen päivämäärä, johon kirjanpidon tarkistus kirjaamattoman materiaalin osalta perustuu. Käytetään vain varastomuutoskoodin MF yhteydessä.

22. LINE NUMBER/KIRJAUSRIVIN NUMERO:

Jokaisessa raportissa numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.

23. ACCOUNTING DATE/KIRJAAMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon.

24. ITEMS/YKSIKÖT:

Erän muodostavien yksiköiden lukumäärä on ilmoitettava. Jos varastomuutos muodostuu useista kirjausriveistä, ilmoitettujen yksiköiden lukumäärän summan on oltava yhtä suuri kuin samaan tapahtumaan kuuluvien yksiköiden kokonaismäärä. Jos tapahtumassa on mukana useampi kuin yksi alkuaine, yksiköiden lukumäärä on kirjattava ainoastaan strategisesti korkea-arvoisimman alkuaineen luokan (tärkeysjärjestyksessä P, H, L, N, D, T) kirjausriville/kirjausriveille.

25. ELEMENT CATEGORY/ALKUAINEEN LUOKKA:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Ydinmateriaalin luokka Koodi
Plutonium P
Korkearikasteinen uraani H
(20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)
Matalarikasteinen uraani L
(luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)
Luonnonuraani N
Köyhdytetty uraani D
Torium T

26. ELEMENT WEIGHT/ALKUAINEEN PAINO:

Edellä kentässä 25 tarkoitetun alkuaineluokan paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

27. ISOTOPE/ISOTOOPPI:

Tämä koodi ilmoittaa halkeavan isotoopin, ja se ilmoitetaan ainoastaan, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan (28). U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.

28. FISSILE WEIGHT/HALKEAVIEN ISOTOOPPIEN PAINO:

Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

29. ISOTOPIC COMPOSITION/ISOTOOPPIKOOSTUMUS:

Jos erityisissä valvontasäännöksissä niin säädetään, on uraanin ja/tai plutoniumin isotooppikoostumus ilmoitettava painoluettelon muodossa [numero (18,3)], jossa puolipistein eroteltuina on ilmoitettu seuraavat painot: U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 tai Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

30. OBLIGATION/SITOUMUS:

Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (17 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit laitoksille.

31. PREVIOUS CATEGORY/EDELLINEN LUOKKA:

Ydinmateriaalin luokan koodi ennen luokan muutosta. Vastaava koodi muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä 25. Käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodien CE, CB ja CC yhteydessä.

32. PREVIOUS OBLIGATION/EDELLINEN SITOUMUS:

Sen erityisen valvontasitoumuksen koodi, jonka piiriin ydinmateriaali kuului ennen muutosta. Vastaava sitoumuksen koodi muutoksen jälkeen on ilmoitettava kentässä 30. Käytetään ainoastaan varastomuutoksen koodien BR, CR, PR ja SR yhteydessä.

33. CAM CODE FROM/LÄHETTÄJÄN CAM-KOODI:

Koodi liitteessä I-G tarkoitetuille laitoksille, jotka lähettävät ydinmateriaalia. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle tai yksikölle asianmukaisen koodin. Näihin toiminnanharjoittajiin sovelletaan yksinkertaistettuja raportointimenettelyjä.

34. CAM CODE TO/VASTAANOTTAJAN CAM-KOODI:

Koodi liitteessä I-G tarkoitetuille laitoksille, jotka vastaanottavat ydinmateriaalia. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle tai yksikölle asianmukaisen koodin. Näihin toiminnanharjoittajiin sovelletaan yksinkertaistettuja raportointimenettelyjä.

35. DOCUMENT/ASIAKIRJA:

Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin.

36. CONTAINER ID/SÄILIÖN TUNNISTE:

Toiminnanharjoittajan määrittelemä säiliön numero. Valinnainen tieto, jota voidaan käyttää tapauksissa, joissa säiliön numero ei käy ilmi erän tunnisteesta.

37. CORRECTION/KORJAUS:

Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi Selitys
D Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu raportin numero (4) kentässä 38, kirjausrivin numero (22) kentässä 39 ja CRC (42) kentässä 43. Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa
A Lisäys (joka muodostaa osan poisto/lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (38) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (39) mukaan luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (39) on toistettava poisto/lisäys-parilla korvattavan kirjausrivin numero (22).
L Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (38) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (38) on mainittava sen raportin numero (4), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt sisältyä.

38. PREVIOUS REPORT/EDELLINEN RAPORTTI:

Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (4).

39. PREVIOUS LINE/EDELLINEN KIRJAUSRIVI:

Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (22).

40. COMMENT/HUOMAUTUS:

Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).

41. BURN-UP/PALAMA:

NP- tai NL-tyyppisistä varastomuutoksista ydinreaktoreissa, palama MWd/t:nä.

42. CRC:

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.

43. PREVIOUS CRC/EDELLINEN CRC:

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.

44. ADVANCE NOTIFICATION/ENNAKKOILMOITUS:

Ennakkoilmoituksen viitekoodi (20 ja 21 artikla). Käytetään varastomuutoksista SF ja RF ja niistä SD- ja RD-tyyppisistä varastomuutoksista, silloin kun ne valtiot, joissa lähettäjä ja vastaanottaja sijaitsevat, eivät ole saman Kansainvälisen atomienergiajärjestön ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen ydinmateriaalivalvontasopimuksen osapuolia.

45. CAMPAIGN/KÄSITTELYJAKSO:

Jälleenkäsittelyjakson yksilöivä tunniste. Käytetään ainoastaan käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelylaitosten prosessimateriaalitasealueilla tapahtuvista varastomuutoksista.

46. REACTOR/REAKTORI:

Ainutkertainen tunniste reaktorille, josta saatava säteilytetty polttoaine on varastoituna tai jälleenkäsittelyssä. Käytetään ainoastaan käytetyn polttoaineen varastointi- tai jälleenkäsittelylaitoksissa tapahtuvista varastomuutoksista.

47. ERROR PATH/VIRHEPOLKU:

Mittausvirheitä ja niiden leviämistä kuvaava erityiskoodi materiaalitaseen arviointitarkoituksiin. Laitos ja komissio sopivat koodeista yhdessä.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA

1. Lähettäessään ydinmateriaaleja lähettäjän on toimitettava vastaanottajalle kaikki tarpeelliset tiedot varastomuutosraporttia varten.

2. Jos numeeriset tiedot sisältävät yksiköiden osia, on desimaaliosia ennen laitettava piste.

3. Seuraavia 55:tä merkkiä voidaan käyttää: 26 isoa kirjainta A–Z, numerot 0–9 ja merkit plus ja miinus, kauttaviiva, tähti, välilyönti, yhtä suuri kuin, suurempi kuin, pienempi kuin, piste, pilkku, alkusulkumerkki, loppusulkumerkki, kaksoispiste, dollari, prosentti, lainausmerkit, puolipiste, kysymysmerkki ja & -merkki.

4. Valvonnan piiriin kuuluvien on perustamissopimuksen 79 artiklan määräysten mukaisesti ilmoitettava asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille kaikki tiedoksiannot, jotka ne tekevät komissiolle perustamissopimuksen 78 artiklan ja 79 artiklan ensimmäisen kohdan määräysten mukaisesti.

5. Raportit on laadittava komission ja toiminnanharjoittajien yhdessä hyväksymän maailmanlaajuisesti hyväksytyn tunnuksella varustettua mallia käyttäen.

6. Asianmukaisesti täytetyt ja digitaalisesti allekirjoitetut raportit on toimitettava osoitteeseen European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

Liite IV Materiaalitaseraportti (MBR)

Tunnus Sisältö Huomautukset #
MBA Koodi (4) Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi 1
Report type Koodi (1) Kirjain M: Materiaalitaseraportti 2
Report date PPKKVVVV Raportin valmistumispäivä 3
Start report PPKKVVVV Materiaalitaseraportin alkamispäivämäärä (edellisen varastonmäärityksen päivä + 1 päivä) 4
End report PPKKVVVV Materiaalitaseraportin päättymispäivämäärä (nykyisen varastonmäärityksen päivämäärä) 5
Report number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 6
Element category Koodi (1) Ydinmateriaalin luokka 7
Line count Numero (8) Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä 8
Reporting person Koodi (30) Raportista vastaavan henkilön nimi 9
IC code Koodi (2) Varastomuutoksen tyyppi 10
Line number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 11
Element weight Numero (24.3) Alkuaineen paino 12
Isotope Koodi (1) U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodi J 13
Fissile weight Numero (24.3) Halkeavien isotooppien paino 14
Obligation Koodi (2) Valvontasitoumus 15
Correction Koodi (1) D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset lisäykset) 16
Previous report Numero (8) Korjattavan kirjausrivin raportin numero 17
Previous line Numero (8) Korjattavan kirjausrivin numero 18
Comment Koodi (256) Toiminnanharjoittajan huomautus 19
CRC Numero (20) Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin 20
Previous CRC Numero (20) Korjattavan kirjausrivin hajakoodi 21

Selittävät huomautukset

1. MBA:

Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.

2. REPORT TYPE/RAPORTTITYYPPI:

Kirjain M: Materiaalitaseraportti.

3. REPORT DATE/RAPORTIN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Raportin valmistumispäivämäärä.

4. START REPORT/RAPORTIN ALKAMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Materiaalitaseraportin alkamispäivämäärä, edellisen varastonmäärityksen päivämäärää välittömästi seuraava päivä.

5. END REPORT/RAPORTIN PÄÄTTYMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

Materiaalitaseraportin päättymispäivämäärä, nykyisen varastonmäärityksen päivämäärä.

6. REPORT NUMBER/RAPORTIN NUMERO:

Juokseva numero, ei katkoksia.

7. ELEMENT CATEGORY/ALKUAINEEN LUOKKA:

Ydinmateriaalin luokista on käytettävä seuraavia koodeja:

Ydinmateriaalin luokka Koodi
Plutonium P
Korkearikasteinen uraani H
(20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)
Matalarikasteinen uraani L
(luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)
Luonnonuraani N
Köyhdytetty uraani D
Torium T

8. LINE COUNT/KIRJAUSRIVIEN LUKUMÄÄRÄ:

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.

9. REPORTING PERSON/RAPORTOIVA HENKILÖ:

Raportista vastaavan henkilön nimi.

10. IC CODE/VARASTOMUUTOKSEN KOODI:

Erityyppiset varastoa koskevat tiedot ja varastomuutokset on merkittävä seuraavassa järjestyksessä. On käytettävä seuraavia koodeja:

Avainsana Koodi Selitys
Todellinen alkuvarasto PB Todellinen varasto raportointikauden alussa (on oltava yhtä suuri kuin todellinen varasto edellisen raportointikauden päättyessä).
Varastomuutokset   Kullekin varastomuutostyypille on tehtävä yksi yhteenvetävä kirjausrivi koko raportointikaudelle (ensin lisäykset, sitten vähennykset).
(vain jäljempänä olevaan luetteloon sisältyvät koodit)
Kirjanpidollinen loppuvarasto BA Kirjanpidollinen varasto raportointikauden lopussa. Sen on oltava yhtä suuri kuin edellä mainittujen materiaalitaseraportin kirjausten aritmeettinen summa.
Todellinen loppuvarasto PE Todellinen varasto raportointikauden lopussa.
Kirjaamaton materiaali MF Différence d’inventaire. Elle doit être calculée comme
stock physique final (PE)
moins
Kirjaamaton materiaali. On laskettava ”todellisen loppuvaraston” ja ”kirjanpidollisen loppuvaraston” erotuksena.

Varastomuutoksista on käytettävä yhtä seuraavista koodeista:

Avainsana Koodi Selitys
Vastaanotto RD Ydinmateriaalin vastaanotto Euroopan unionissa olevalta materiaalitasealueelta.
Tuonti RF Ydinmateriaalin tuonti kolmannesta maasta.
Vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta RN Ydinmateriaalin vastaanotto valvonnan piiriin kuulumattomasta toiminnasta (34 artikla).
Lähetys SD Ydinmateriaalin siirto Euroopan unionin alueella olevalle materiaalitasealueelle.
Vienti SF Ydinmateriaalin vienti kolmanteen maahan.
Lähetys valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan SN Ydinmateriaalin siirto valvonnan piiriin kuulumattomaan toimintaan (34 artikla).
Siirto loppukäsitellyksi jätteeksi TC Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on pakattu siten (esimerkiksi lasiin, sementtiin, betoniin tai bitumiin), että sitä ei enää voida käyttää ydinmateriaalina. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat.
Päästöt ympäristöön TE Ydinmateriaali, joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on peruuttamattomasti laskettu ympäristöön suunniteluilla päästöillä. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta.
Siirto säilytettäväksi jätteeksi TW Ydinmateriaali, joka on peräisin käsittelystä tai toimintavahingosta ja joka sisältyy jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu ja joka on siirretty erityiseen paikkaan materiaalitasealueella, josta se voidaan saada takaisin. Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta. Tämäntyyppisestä materiaalista on säilytettävä erilliset asiakirjat.
Palautus loppukäsitellystä jätteestä FC Loppukäsitellyn jätteen palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan aina, kun loppukäsiteltyä jätettä käsitellään.
Palautus säilytettävästä jätteestä FW Säilytettävän jätteen palautus materiaalitasealueen varastoon. Siirto suoritetaan, kun säilytettävää jätettä haetaan materiaalitasealueen erityisestä paikasta joko sellaista materiaalitasealueella tapahtuvaa käsittelyä varten, jossa erotellaan alkuaineita, tai lähetettäväksi materiaalitasealueelta.
Vahingossa tapahtunut häviö LA Toimintavahingon seurauksena tapahtunut ydinmateriaalimäärän peruuttamaton ja tahaton häviö. Tämän koodin käyttö materiaalitaseraportissa on sallittua ainoastaan, jos komissiolle lähetettiin erityinen raportti silloin, kun varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon.
Vahingossa tapahtunut lisäys GA Odottamatta löytynyt ydinmateriaali, paitsi jos se on havaittu varastonmäärityksen yhteydessä. Tämän koodin käyttö materiaalitaseraportissa on sallittua ainoastaan, jos komissiolle lähetettiin erityinen raportti silloin, kun varastomuutos tapahtui tai tuli tietoon.
Luokan muutos CE Rikastusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla).
Luokan muutos CB Sekoitusprosessista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla).
Luokan muutos CC Kaikista muista kuin koodien CE ja CB kattamista luokan muutoksista aiheutuva ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto luokasta toiseen (18 artikla).
Erityisen sitoumuksen muutos BR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) uraanin kokonaisvaraston tasapainottamiseksi sekoitusprosessin jälkeen.
Erityisen sitoumuksen muutos PR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta); tätä käytetään kun ydinmateriaali tulee kirjanpidolliseen erittelemättömään varastoon tai lähtee sieltä.
Erityisen sitoumuksen muutos SR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) sitoumuksen vaihdon tai korvaamisen seurauksena.
Erityisen sitoumuksen muutos CR Ydinmateriaalimäärän kirjanpidollinen siirto erityisestä valvontasitoumuksesta toiseen (17 artiklan 1 kohta) kaikissa niissä tapauksissa, jotka eivät kuuluu koodien BR, PR tai SR alaan.
Ydintuotanto NP Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän lisääntyminen.
Ydintappio NL Ydinmuutoksesta johtuva ydinmateriaalimäärän väheneminen.
Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero DI Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero (katso 2 artiklan 19 alakohta).
Uusi mittaus NM Materiaalitasealueella yhdessä tietyssä erässä kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on äskettäin mitatun ja aikaisemmin kirjatun määrän välinen ero ja joka ei ole lähettäjän ja vastaanottajan välinen erotus eikä korjaus.
Taseentarkistus BJ Materiaalitasealueella kirjattu ydinmateriaalimäärä, joka on laitoksen toiminnanharjoittajan omiin tarkoituksiinsa (ilmoittamatta varastolistausta komissiolle) tekemän varastonmäärityksen tuloksen ja samana päivänä tehdyn kirjanpidollisen varastonmäärityksen välinen erotus.
Pyöristykset RA Pyöristystarkistukset, joiden tarkoituksena on saada tietyn jakson ajalta raportissa ilmoitettujen määrien summa täsmäämään materiaalitasealueen kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa.
Isotooppien tarkistus R5 Tarkistukset, joiden tarkoituksena on saada ilmoitettujen isotooppimäärien summa täsmäämään materiaalitasealueen U-235:n kirjanpidollisen loppuvaraston kanssa.
Materiaalin tuotanto MP Ydinmateriaalimäärä, joka on saatu alun perin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuulumattomista aineista ja joka on tullut valvonnan piiriin, koska sen pitoisuus ylittää nyt vähimmäistasot.
Käytön lopettaminen TU Ydinmateriaalimäärä, jota ei käytännöllisistä tai taloudellisista syistä kannata ottaa talteen ja joka:
i) sisältyy muuhun kuin ydintoimintaan käytettäviin lopputuotteisiin;
tai
ii) sisältyy hyvin pieninä pitoisuuksina jätteeseen ja joka on mittausten perusteella mitattu tai arvioitu, vaikka kyseistä materiaalia ei olisi laskettu ympäristöön.
Kyseisen ydinmateriaalin määrä on vähennettävä materiaalitasealueen varastosta.

11. LINE NUMBER/KIRJAUSRIVIN NUMERO:

Numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.

12. ELEMENT WEIGHT/ALKUAINEEN PAINO:

Edellä kentässä 7 tarkoitetun alkuaineluokan paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

13. ISOTOPE/ISOTOOPPI:

Tämä koodi ilmoittaa halkeavien isotooppien lajin, ja sitä on käytettävä, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan. U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.

14. FISSILE WEIGHT/HALKEAVIEN ISOTOOPPIEN PAINO:

Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

15. OBLIGATION/SITOUMUS:

Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (17 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit laitoksille.

16. CORRECTION/KORJAUS:

Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi Selitys
D Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu raportin numero (6) kentässä 17, kirjausrivin numero (11) kentässä 18 ja CRC (20) kentässä 21. Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa.
A Lisäys (joka muodostaa osan poisto/lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (17) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (18) mukaan luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (18) on toistettava poisto/lisäys-parilla korvattavan kirjausrivin numero (11).
L Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (17) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (17) on mainittava sen raportin numero (6), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt sisältyä.

17. PREVIOUS REPORT/EDELLINEN RAPORTTI:

Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (6).

18. PREVIOUS LINE/EDELLINEN KIRJAUSRIVI:

Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (11).

19. COMMENT/HUOMAUTUS:

Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).

20. CRC:

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.

21. PREVIOUS CRC/EDELLINEN CRC:

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA

Liitteen III lopussa olevia yleisiä huomautuksia 2, 3, 4, 5 ja 6 sovelletaan soveltuvin osin.

Liite V Varastonmääritys (PIL)

Tunnus Sisältö Huomautukset #
MBA Koodi (4) Ilmoittavan materiaalitasealueen MBA-koodi 1
Report type Koodi (1) Kirjain P: Varastonmääritys 2
Report date PPKKVVVV Raportin valmistumispäivä 3
Report number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 4
PIT date PPKKVVVV Päivä, jona varastonmääritys tehtiin 5
Line count Numero (8) Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä 6
Reporting person Koodi (30) Raportista vastaavan henkilön nimi 7
PIL_ITEM_ID Numero (8) Juokseva numero 8
Batch Koodi (20) Yksilöivä tunniste ydinmateriaalierälle 9
KMP Koodi (1) Päämittauspaikka 10
Measurement Koodi (1) Mittauskoodi 11
Element category Koodi (1) Ydinmateriaalin luokka 12
Material form Koodi (2) Materiaalin muodon koodi 13
Material container Koodi (1) Materiaalin säiliön koodi 14
Material state Koodi (1) Materiaalin olomuodon koodi 15
Line number Numero (8) Juokseva numero, ei katkoksia 16
Items Numero (6) Yksiköiden lukumäärä 17
Element weight Numero (24.3) Alkuaineen paino 18
Isotope Koodi (1) U-235:stä koodi G, U-233:sta koodi K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodi J 19
Fissile weight Numero (24.3) Halkeavien isotooppien paino 20
Obligation Koodi (2) Valvontasitoumus 21
Document Koodi (70) Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin 22
Container ID Koodi (20) Toiminnanharjoittajan määrittelemä tunniste säiliölle 23
Correction Koodi (1) D poistoista, A lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, L myöhästyneistä kirjausriveistä (erilliset lisäykset) 24
Previous report Numero (8) Korjattavan kirjausrivin raportin numero 25
Previous line Numero (8) Korjattavan kirjausrivin numero 26
Comment Koodi (256) Toiminnanharjoittajan huomautus 27
CRC Numero (20) Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin 28
Previous CRC Numero (20) Korjattavan kirjausrivin hajakoodi 29

Selittävät huomautukset

1. MBA:

Ilmoittavan materiaalitasealueen koodi. Komissio ilmoittaa koodin kyseiselle laitokselle.

2. REPORT TYPE/RAPORTTITYYPPI:

Kirjain P: Varastonmääritys.

3. REPORT DATE/RAPORTIN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Raportin valmistumispäivämäärä.

4. REPORT NUMBER/RAPORTIN NUMERO:

Juokseva numero, ei katkoksia.

5. PIT DATE/VARASTONMÄÄRITYKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ:

Päivä, kuukausi ja vuosi, jolloin varastonmääritys tehtiin, kello 24.00 tilanteen mukaisesti.

6. LINE COUNT/KIRJAUSRIVIEN LUKUMÄÄRÄ:

Ilmoitettujen kirjausrivien yhteismäärä.

7. REPORTING PERSON/RAPORTOIVA HENKILÖ:

Raportista vastaavan henkilön nimi.

8. PIL_ITEM_ID:

Juokseva numero, joka on yhteinen kaikille samaan esineeseen liittyville PIL-riveille.

9. BATCH/ERÄ:

Jos erityisissä valvontasäännöksissä edellytetään erän seurantaa, on käytettävä varastomuutosraportissa aiemmin käytettyä tai aiemmassa varastonmäärityksessä käytettyä erän tunnistetta.

10. KMP:

Päämittauspaikka. Koodit ilmoitetaan asianomaiselle laitokselle erityisissä valvontasäännöksissä. Jos koodia ei ole määritelty, on käytettävä & -merkkiä.

11. MEASUREMENT/MITTAUS:

On ilmoitettava peruste, jolla ilmoitettu ydinmateriaalin määrä määritettiin. Tässä on käytettävä yhtä seuraavista koodeista:

Mitattu määrä Arvioitu määrä Selitys
M E Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella
N F Muulla materiaalitasealueella
T G Raportin kohteena olevalla materiaalitasealueella, kun painot on annettu jo edellisessä varastomuutosraportissa tai varastolistauksessa
L H Muulla materiaalitasealueella, kun painot on ilmoitettu jo edellisessä varastomuutosraportissa tai varastolistauksessa nykyisen materiaalitasealueen osalta

12. ELEMENT CATEGORY/ALKUAINEEN LUOKKA:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Ydinmateriaalin luokka Koodi
Plutonium P
Korkearikasteinen uraani H
(20-prosenttiseksi tai sitä korkeammalle rikastusasteelle rikastettu)
Matalarikasteinen uraani L
(luonnonuraania korkeampi, mutta alle 20-prosenttiseksi rikastettu)
Luonnonuraani N
Köyhdytetty uraani D
Torium T

13. MATERIAL FORM/MATERIAALIN MUOTO:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Materiaalin muodon päätyyppi Alatyyppi Koodi
Malmit   OR
Rikasteet   YC
Uraaniheksafluoridi (UF6)   U6
Uraanitetrafluoridi (UF4)   U4
Uraanidioksidi (UO2)   U2
Uraanitrioksidi (UO3)   U3
Uraanioksidi (U3O8)   U8
Toriumoksidi (ThO2)   T2
Liuokset nitraatti LN
fluoridi LF
muut LO
Jauheet homogeeninen PH
heterogeeninen PN
Keraamit pelletit CP
pallot CS
muut CO
Metalli puhdas MP
seokset MA
Polttoaine sauvat, neulat ER
levyt EP
ryppäät EB
niput/elementit EA
muut EO
Umpilähteet   QS
Pienet määrät/näytteet   SS
Jätteet homogeeniset SH
heterogeeniset (puhdistusvälineet ja -materiaalit, kuona, liete, pöly, muut) SN
Kiinteät jätteet päällykset AH
sekalaiset (kuten muovit, käsineet, paperit) AM
saastuneet laitteet AC
muut AO
Nestemäiset jätteet matala-aktiiviset WL
keskiaktiiviset WM
korkea-aktiiviset WH
Loppukäsitelty jäte lasi NG
bitumi NB
betoni NC
muu NO

14. MATERIAL CONTAINER/MATERIAALIN SÄILIÖ:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Säiliön tyyppi Koodi
Lieriö/Sylinteri C
Paketti P
Tynnyri D
Erillinen polttoaineyksikkö S
Häkki B
Pullo F
Tankki tai muu säiliö T
Muu O

15. MATERIAL STATE/YDINMATERIAALIN OLOMUOTO:

On käytettävä seuraavia koodeja:

Tila Koodi
Tuore ydinmateriaali F
Säteilytetty ydinmateriaali I
Jäte W
Jäte, jota ei voida ottaa talteen N

16. LINE NUMBER/KIRJAUSRIVIN NUMERO:

Jokaisessa raportissa numerosta 1 alkava juokseva numerointi, ei katkoksia.

17. ITEMS/YKSIKÖT:

Varastonmäärityksen kullakin kirjausrivillä on ilmoitettava mukana olevien yksiköiden lukumäärä. Jos samaan erään kuuluva yksiköiden ryhmä kirjataan useina kirjausriveinä, ilmoitettujen yksiköiden lukumäärän summan on oltava yhtä suuri kuin ryhmään kuuluvien yksiköiden yhteismäärä. Jos kirjausriville sisältyy useampi kuin yksi alkuaineluokka, yksiköiden lukumäärä on kirjattava ainoastaan strategisesti korkea-arvoisimman alkuaineluokan (tärkeysjärjestyksessä P, H, L, N, D, T) kirjausriv(e)ille.

18. ELEMENT WEIGHT/ALKUAINEEN PAINO:

Kentässä 12 tarkoitetun alkuaineluokan paino on ilmoitettava. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

19. ISOTOPE/ISOTOOPPI:

Tämä koodi ilmoittaa halkeavat isotoopit, ja sitä on käytettävä, jos halkeavien isotooppien paino ilmoitetaan. U-235:stä käytetään koodia G, U-233:sta koodia K ja U-235:n ja U-233:n seoksesta koodia J.

20. FISSILE WEIGHT/HALKEAVIEN ISOTOOPPIEN PAINO:

Jollei erityisissä valvontasäännöksissä muuta säädetä, halkeavien isotooppien paino on ilmoitettava ainoastaan rikastetulle uraanille ja rikastettua uraania koskeville luokan muutoksille. Kaikki painot on ilmoitettava grammoina. Kirjanpitoriveillä ilmenevät desimaaliluvut voidaan ilmoittaa enintään kolmen desimaalin tarkkuudella.

21. OBLIGATION/SITOUMUS:

Ilmoitetaan ydinmateriaaliin kohdistuva erityinen valvontasitoumus (17 artikla), jonka yhteisö on hyväksynyt kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa tekemässään sopimuksessa. Komissio ilmoittaa tarvittavat koodit laitoksille.

22. DOCUMENT/ASIAKIRJA:

Toiminnanharjoittajan määrittelemä viite tausta-asiakirjoihin.

23. CONTAINER ID/SÄILIÖN TUNNISTE:

Toiminnanharjoittajan määrittelemä säiliön numero. Valinnainen tieto, jota voidaan käyttää tapauksissa, joissa säiliön numero ei käy ilmi erän tunnisteesta.

24. CORRECTION/KORJAUS:

Korjaukset on tehtävä poistamalla virheelliset kirjausrivit ja lisäämällä oikeat. On käytettävä seuraavia koodeja:

Koodi Selitys
D Poisto. Poistettava kirjausrivi on esitettävä osoittamalla alkuperäistä kirjausriviä varten ilmoitettu raportin numero (4) kentässä 25, kirjausrivin numero (16) kentässä 26 ja CRC (28) kentässä 29. Muita kenttiä ei tarvitse ilmoittaa.
A Lisäys (joka muodostaa osan poisto/lisäys-parista). Oikea kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (25) ja ”edellisen kirjausrivin” kenttä (26) mukaan luettuina. ”Edellisen kirjausrivin” kentässä (26) on mainittava poisto-lisäys-parilla korvattavan kirjausrivin numero (16).
L Myöhästynyt kirjausrivi (erillinen lisäys). Lisättävä myöhästynyt kirjausrivi on ilmoitettava kaikkine tietokenttineen, ”edellisen raportin” kenttä (25) mukaan luettuna. ”Edellisen raportin” kentässä (25) on mainittava sen raportin numero (4), johon myöhästyneen kirjausrivin olisi pitänyt sisältyä.

25. PREVIOUS REPORT/EDELLINEN RAPORTTI:

Ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin raportin numero (4).

26. PREVIOUS LINE/EDELLINEN KIRJAUSRIVI:

Poistoista tai lisäyksistä, jotka ovat osa poisto/lisäys-paria, ilmoitetaan korjattavan kirjausrivin numero (16).

27. COMMENT/HUOMAUTUS:

Vapaa tekstikenttä toiminnanharjoittajan lyhyille huomautuksille (korvaa erilliset liitetiedot).

28. CRC:

Kirjausrivin hajakoodi laadunvalvontatarkoituksiin. Komissio ilmoittaa toiminnanharjoittajalle, mitä algoritmia käytetään.

29. PREVIOUS CRC/EDELLINEN CRC:

Korjattavan kirjausrivin hajakoodi.

YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA RAPORTTIEN TÄYTTÄMISTAVASTA

Jos materiaalitasealueella ei ole ydinmateriaalia varastonmäärityspäivänä, raportissa on täytettävä vain tunnukset 1–7, 16, 17 ja 28.

Liitteen III lopussa olevia yleisiä huomautuksia 2, 3, 4, 5 ja 6 sovelletaan soveltuvin osin.

Liite VI Ennakkoilmoitus ydinmateriaalin viennistä/lähetyksistä

Liite VII Ennakkoilmoitus ydinmateriaalin tuonnista/vastaanotosta

Liite VIII Raportti malmin viennistä/lähetyksistä

Liite IX Hakemus vapautuksesta laitoksen osalta ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista säännöistä

Liite X Vapautettua ydinmateriaalia koskeva vuosiraportti tai vientiä koskeva raportti

Liite XI Yleinen toimintaohjelma

Euroopan yhteisöjen komissio — Euratomin ydinmateriaalivalvonta

Tiedoksiantojen olisi mahdollisuuksien mukaan katettava seuraavat kaksi vuotta.

Tiedoksiannoissa olisi erityisesti ilmoitettava:

— toimintatyypit, esimerkiksi suunnitellut käsittelyjaksot, ilmoittamalla valmistettavien tai jälleenkäsiteltävien polttoaineelementtien tyyppi ja määrä, rikastusohjelmat, reaktoreiden käyttöohjelmat ja suunnitellut seisokit;

— materiaalin todennäköinen saapumisaikataulu ilmoittaen materiaalin määrä erää kohti, muoto (kuten UF6, UO2, tuoreet tai säteilytetyt polttoaineet), ennakoitu säiliön tai pakkauksen tyyppi;

— jätteenkäsittelyjakson ennakoitu aikataulu (muu kuin uudelleenpakkaaminen tai lisäkäsittely, jossa ei eroteta alkuaineita) ilmoittaen materiaalin määrä erää kohti, muoto (kuten lasi, korkea-aktiivinen neste), ennakoitu kesto ja paikka;

— päivät, joihin mennessä tuotteissa olevat materiaalimäärät arvioidaan määritettävän sekä lähetyspäivät;

— todellisen varastonmäärityksen päivät ja kestoaika.

HUOM: Valvonnan piiriin kuuluvien on perustamissopimuksen 79 artiklan määräysten mukaisesti ilmoitettava asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille kaikki tiedoksiannot, jotka ne tekevät komissiolle perustamissopimuksen 78 artiklan ja 79 artiklan ensimmäisen kohdan määräysten mukaisesti.

Tämä tiedoksianto on toimitettava asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

Liite XII Ennakkoilmoitus jätteen lisäkäsittelystä

Liite XIII Vuosiraportti loppukäsitellyn jätteen viennistä/lähetyksistä

Liite XIV Vuosiraportti loppukäsitellyn jätteen tuonnista/vastaanotosta

Liite XV Vuosiraportti loppukäsitellyn jätteen siirroista

Neuvoston ja komission lausuma

1. Komissio hyväksyy ja julkaisee ohjeet 37 artiklan mukaisesti. Niissä annetaan toiminnanharjoittajille suuntaviivoja ja ohjeita, jotka eivät ole sitovia ja joilla on tarkoitus helpottaa asetuksen soveltamista. On sovittu, että ohjeilla ei luoda laillisia oikeuksia eikä velvollisuuksia ja että asetus on edelleen sitova väline siinä tapauksessa, että asetuksen ja ohjeiden välillä ilmenee eroavaisuuksia.

2. On sovittu, että ohjeiden mukaisesti toimiessaan toiminnanharjoittajat varmistavat noudattavansa ohjeissa käsiteltyjä asetuksen säännöksiä.

3. Komissio seuraa ydinmateriaalivalvonta-alan kehitystä ja valvoo asetuksen soveltamista ja voi siltä pohjalta tarvittaessa muuttaa ohjeita. Komissio kuulee sidosryhmiä ja jäsenvaltioita ennen muutosten hyväksymistä. Komissio ottaa huomioon kuulemisten yhteydessä ilmaissut kannat muutoksia hyväksyessään.

4. On sovittu, että ydinalatyöryhmä on tarkoitukseen sopivassa kokoonpanossa se foorumi, jolla jäsenvaltioita kuullaan.

Muutokset

KAs (EU) N:o 519/2013 tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, kalastuksen, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, sosiaalipolitiikan ja työllisyyden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla Kroatian liittymisen johdosta 21.2.2013

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, komissio hyväksyy tätä varten tarvittavat säädökset, jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen.

(2) Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3) Tästä syystä seuraavia komission asetuksia olisi muutettava:

— tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000 (EYVL L 171, 11.7.2000, s. 11.), (EY) N:o 1488/2001 (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 9.), (EY) N:o 706/2007 (EUVL L 161, 22.6.2007, s. 33.), (EY) N:o 692/2008 (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.), (EU) N:o 406/2010 (EUVL L 122, 18.5.2010, s. 1.), (EU) N:o 578/2010 (EUVL L 171, 6.7.2010, s. 1.), (EU) N:o 1008/2010 (EUVL L 292, 10.11.2010, s. 2), (EU) N:o 109/2011 (EUVL L 34, 9.2.2011, s. 2.), (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011, s. 1.) ja (EU) N:o 582/2011 (EUVL L 167, 25.6.2011, s. 1.),

— kilpailupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18) ja (EY) N:o 802/2004 (EUVL L 133, 30.4.2004, s. 1.),

— maatalouden alalla: asetukset (ETY) N:o 120/89 (EYVL L 16, 20.1.1989, s. 19.), (EY) N:o 1439/95 (EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.), (EY) N:o 2390/98 (EYVL L 297, 6.11.1998, s. 7), (EY) N:o 2298/2001 (EUVL L 308, 27.11.2008, s. 16), (EY) N:o 2535/2001 (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29.), (EY) N:o 462/2003 (EUVL L 70, 14.3.2003, s. 8.), (EY) N:o 1342/2003 (EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.), (EY) N:o 1518/2003 (EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.), (EY) N:o 793/2006 (EUVL L 145, 31.5.2006, s. 1.), (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.), (EY) N:o 972/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 53.), (EY) N:o 1850/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 72.), (EY) N:o 1898/2006 (EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.), (EY) N:o 1301/2006 (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.), (EY) N:o 1964/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 18), (EY) N:o 341/2007 (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12.), (EY) N:o 533/2007 (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.), (EY) N:o 536/2007 (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 6.), (EY) N:o 539/2007 (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.), (EY) N:o 616/2007 ( EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.), (EY) N:o 1216/2007 (EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3.), (EY) N:o 1385/2007 (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.), (EY) N:o 376/2008 (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.), (EY) N:o 402/2008 (EUVL L 120, 7.5.2008, s. 3.), (EY) N:o 491/2008 (EUVL L 144, 4.6.2008, s. 3.), (EY) N:o 543/2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 46.), (EY) N:o 555/2008 (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.), (EY) N:o 589/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6.), (EY) N:o 617/2008 (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 5.), (EY) N:o 619/2008 (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.), (EY) N:o 720/2008 (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 17.), (EY) N:o 889/2008 (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.), (EY) N:o 1235/2008 (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25.), (EY) N:o 1295/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 45.), (EY) N:o 1296/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.), (EY) N:o 147/2009 (EUVL L 50, 21.2.2009, s. 5.), (EY) N:o 436/2009 (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15.), (EY) N:o 442/2009 (EUVL L 129, 28.5.2009, s. 13.), (EY) N:o 607/2009 (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.), (EY) N:o 612/2009 (EUVL L 186, 17.7.2009, s. 1.), (EY) N:o 828/2009 (EUVL L 240, 11.9.2009, s. 14.), (EY) N:o 891/2009 (EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.), (EY) N:o 1187/2009 (EUVL L 318, 4.12.2009, s. 1.), (EU) N:o 1272/2009 (EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.), (EU) N:o 1274/2009 (EUVL L 344, 23.12.2009, s. 3.), (EU) N:o 234/2010 (EUVL L 72, 20.3.2010, s. 3.), (EU) N:o 817/2010 (EUVL L 245, 17.9.2010, s. 16.), ja täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 543/2011 (EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.), (EU) N:o 1273/2011 (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6.), (EU) N:o 29/2012 (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 14.) ja (EU) N:o 480/2012 (EUVL L 148, 8.6.2012, s. 1.),

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 136/2004 (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.), (EY) N:o 911/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 65.), (EY) N:o 504/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 3.), (EY) N:o 798/2008 (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.), (EY) N:o 1251/2008 (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.), (EY) N:o 1291/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 22.), (EY) N:o 206/2009 (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.), (EU) N:o 206/2010 (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.), (EU) N:o 605/2010 (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1.) ja (EU) N:o 547/2011 (EUVL L 155, 11.6.2011, s. 176.),

— kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 2065/2001 (EUVL L 278, 23.10.2001, s. 6.), (EY) N:o 2306/2002 (EUVL L 348, 21.12.2002, s. 94.) ja (EY) N:o 248/2009 (EUVL L 79, 25.3.2009, s. 7.),

— liikennepolitiikan alalla: asetus (EU) N:o 36/2010 (EUVL L 13, 19.1.2010, s. 1.),

— energian alalla: asetukset (Euratom) N:o 302/2005 ( EUVL L 54, 28.2.2005, s. 1.) ja (EY) 1635/2006 (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3.),

— verotuksen alalla: asetus (EY) N:o 684/2009 (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 24.) ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 79/2012 (EUVL L 29, 1.2.2012, s. 13.),

— tilastojen alalla: asetukset (EY) N:o 1358/2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9.), (EY) N:o 772/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 51.), (EY) N:o 617/2008, (EY) N:o 250/2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 1.), (EY) N:o 251/2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 170.), (EU) N:o 88/2011 (EUVL L 29, 3.2.2011, s. 5.) ja (EU) N:o 555/2012 (EUVL L 166, 27.6.2012, s. 22.),

— ympäristön alalla: täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 757/2012 (EUVL L 223, 21.8.2012, s. 31.),

— tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.), (EY) N:o 1891/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 16.), ja täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1224/2011 (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 14.) ja (EU) N:o 1225/2011 (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 20.),

— ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 (EYVL L 335, 23.12.1994, s. 23.) ja (EY) N:o 1418/2007 ( EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.),

(4) Tästä syystä seuraavia komission päätöksiä olisi muutettava:

— henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 26.),

— sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alalla: päätös 2009/767/EY (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 36.),

— yhtiöoikeuden alalla: päätös 2011/30/EU (EUVL L 15, 20.1.2011, s. 12.),

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: päätökset 92/260/ETY ( EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67.), 93/195/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1.), 93/196/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7.), 93/197/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16.), 97/4/EY (EYVL L 2, 4.1.1997, s. 6), 97/252/EY (EYVL L 101, 18.4.1997, s. 46.), 97/467/EY (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 57.), 97/468/EY (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 62.), 97/569/EY (EYVL L 234, 26.8.1997, s. 16.), 98/179/EY (EYVL L 65, 5.3.1998, s. 31.), 98/536/EY (EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39.), 1999/120/EY (EYVL L 36, 10.2.1999, s. 21.), 1999/710/EY (EYVL L 281, 4.11.1999, s. 82.), 2001/556/EY (EYVL L 200, 25.7.2001, s. 23.), 2004/211/EY (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.), 2006/168/EY (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19.), 2006/766/EY (OJ L 320, 18.11.2006, s. 53.), 2006/778/EY (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 39.), 2007/25/EY (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29.), 2007/453/EY (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84.), 2007/777/EY (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.), 2009/821/EY (EUVL L 296, 21.11.2009, s. 1.), 2010/472/EU (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74.), 2011/163/EU (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40.) ja täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 32.),

— kalastuksen alalla: täytäntöönpanopäätös 2011/207/EU (EUVL L 87, 2.4.2011, s. 9.),

— liikennepolitiikan alalla: päätös 2007/756/EY (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30.),

— tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY, Euratom (EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36.) ja 2008/861/EY (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 66.),

— sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 98/500/EY (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27.) ja 2008/590/EY (EUVL L 190, 18.7.2008, s. 17.),

— ympäristön alalla: päätökset 2000/657/EY (EYVL L 275, 27.10.2000, s. 44.), 2001/852/EY (EYVL L 318, 4.12.2001, s. 28.), 2003/508/EY (EUVL L 174, 12.7.2003, s. 10.), 2004/382/EY (EUVL L 144, 30.4.2004, s. 11.), 2005/416/EY (EUVL L 147, 10.6.2005, s. 1.), 2005/814/EY (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 46.), 2009/875/EY (EUVL L 315, 2.12.2009, s. 25.), 2009/966/EY (EUVL L 341, 22.12.2009, s. 14.) ja täytäntöönpanopäätös 2012/C 177/05 (EUVL C 177, 20.6.2012, s. 22.),

— ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla: päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom (EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Muutetaan seuraavat asetukset liitteen mukaisesti:

— tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000, (EY) N:o 1488/2001, (EY) N:o 706/2007, (EY) N:o 692/2008, (EU) N:o 406/2010, (EU) N:o 578/2010, (EU) N:o 1008/2010, (EU) N:o 109/2011, (EU) N:o 286/2011 ja (EU) N:o 582/2011,

— kilpailupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 ja (EY) N:o 802/2004,

— maatalouden alalla: asetukset (ETY) N:o 120/89, (EY) N:o 1439/95, (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 2298/2001, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 462/2003, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 793/2006, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 1850/2006, (EY) N:o 1898/2006, (EY) N:o 1301/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 533/2007, (EY) N:o 536/2007, (EY) N:o 539/2007, (EY) N:o 616/2007, (EY) N:o 1216/2007, (EY) N:o 1385/2007, (EY) N:o 376/2008, (EY) N:o 402/2008, (EY) N:o 491/2008, (EY) N:o 543/2008, (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 589/2008, (EY) N:o 617/2008, (EY) N:o 619/2008, (EY) N:o 720/2008, (EY) N:o 889/2008, (EY) N:o 1235/2008, (EY) N:o 1295/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 147/2009, (EY) N:o 436/2009, (EY) N:o 442/2009, (EY) N:o 607/2009, (EY) N:o 612/2009, (EY) N:o 828/2009, (EY) N:o 891/2009, (EU) N:o 234/2010, (EU) N:o 817/2010, täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 543/2011, (EU) N:o 1273/2011, (EU) N:o 29/2012 ja (EU) N:o 480/2012,

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 136/2004, (EY) N:o 911/2004, (EY) N:o 504/2008, (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 1291/2008, (EY) N:o 206/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 547/2011,

— kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 2065/2001, (EY) N:o 2306/2002 ja (EY) N:o 248/2009,

— liikennepolitiikan alalla: asetus (EU) N:o 36/2010,

— energian alalla: asetukset (Euratom) N:o 302/2005 ja (EY) N:o 1635/2006,

— verotuksen alalla: asetukset (EY) N:o 684/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 79/2012,

— tilastojen alalla: asetukset (EY) N:o 1358/2003, (EY) N:o 772/2005, (EY) N:o 617/2007, (EY) N:o 250/2008, (EY) N:o 251/2009, (EU) N:o 88/2010 ja (EU) N:o 555/2012,

— ympäristön alalla: täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 757/2012,

— tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93, (EY) N:o 1891/2004, (EU) N:o ja täytäntöönpanoasetukset 1224/2011 ja (EU) N:o 1225/2011,

— ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 ja (EY) N:o 1418/2007.

2. Muutetaan seuraavat päätökset liitteen mukaisesti:

— henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY,

— sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alalla: päätös 2009/767/EY,

— yhtiöoikeuden alalla: päätös 2011/30/EU,

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: päätökset 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 97/4/EY, 97/252/EY, 97/467/EY, 97/468/EY, 97/569/EY, 98/179/EY, 98/536/EY, 1999/120/EY, 1999/710/EY, 2001/556/EY, 2004/211/EY, 2006/168/EY, 2006/766/EY, 2006/778/EY, 2007/25/EY, 2007/453/EY, 2007/777/EY, 2009/821/EY, 2010/472/EU, 2011/163/EU ja täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU,

— kalastuksen alalla: täytäntöönpanopäätös 2011/207/EU,

— liikennepolitiikan alalla: päätös 2007/756/EY,

— tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY, Euratom ja 2008/861/EY,

— sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 98/500/EY ja 2008/590/EY,

— ympäristön alalla: päätökset 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY, 2005/416/EY, 2005/814/EY, 2009/875/EY, 2009/966/EY ja täytäntöönpanopäätös 2012/C 177/05,

— ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla: päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Kroatian tasavallan liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Kroatian liittymissopimus on tullut voimaan 1.7.2013. Ks. SopS 55–56/2013.

Liite muuttaa mm. asetusta KAs 302/2005.

Liite on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. EUVL L 158 10.6.2013.