Sisällysluettelo

Siirry

KAs (EY) N:o 1635/2006 yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 6.11.2006 (kumottu)

EUVL L 306 7.11.2006

Tämä säädös on kumottu. Ks. KAs (EU) 2020/1158 8 artikla.

Muutettu säädöksellä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 1661/1999 (EYVL L 197, 29.7.1999, s. 17. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.) on muutettu useita kertoja. Uusien muutoksien takia mainittu asetus olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava strategiasta sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi annettuun komission tiedonantoon (KOM(2005) 535 lopullinen.) liitetyn muokattavan yksinkertaistamisohjelman mukaisesti.

(2) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä huhtikuuta 1986 sattuneen onnettomuuden cesiumlaskeuma on vaikuttanut lukuisiin kolmansiin maihin. Toistuvasti on havaittu tapauksia, joissa radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäismäärät ylittyvät tietyissä kolmansista maista tuoduissa sienilähetyksissä.

(3) Samantapainen laskeuma on vaikuttanut joidenkin jäsenvaltioiden alueiden tiettyihin osiin.

(4) Metsä ja metsäalueet ovat yleensä luonnollinen kasvuympäristö viljelemättömille sienille, ja tällaisissa ekosysteemeissä cesium tavallisesti säilyy siirtyen maaperästä kasvillisuuteen ja taas takaisin.

(5) Tämän seurauksena viljelemättömien sienten jatkuva cesium-saaste on Tšernobylin onnettomuuden jälkeen tuskin lainkaan vähentynyt, ja se on saattanut lisääntyä tietyissä lajeissa.

(6) Komissio suoritti vuonna 1986 arvion cesiumin saastuttamien elintarvikkeiden mahdollisista riskeistä ihmisen terveydelle, ja sitä on sittemmin päivitetty. Arvio mahdollisista riskeistä on edelleen luotettava, koska siinä otetaan huomioon kyseisen aineen radioaktiivisuuden puoliintumisaika, ja lisäksi sallittu enimmäismäärä on pääpiirteissään Codex Alimentarius -komission suositteleman määrän mukainen.

(7) Asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tarkastettava kolmansista maista peräisin olevat tuotteet.

(8) Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).) otetaan käyttöön nopea hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä ilmoittamiseksi. Kyseistä järjestelmää olisi sovellettava vastaavasti sellaisista kirjatuista tapauksista ilmoittamiseen, joissa ei ole noudatettu tämän asetuksen sallittuja enimmäismääriä koskevia säännöksiä.

(9) Jäsenvaltioiden alueella paikan päällä toteutettavat toimenpiteet kuuluvat Euratomin perustamissopimuksen 35 ja 36 artiklan mukaisiin kyseisten valtioiden velvollisuuksiin; edellä tarkoitettujen yhteisön toimenpiteiden ja kansallisten toimenpiteiden ja tarkastusten tulokset vastaavat yhdessä tämän asetuksen mukaisia tuloksia. Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jäsenvaltiot täyttävät tässä suhteessa tehokkaasti oikeudelliset velvoitteensa. Komissio on erityisesti 14 päivänä huhtikuuta 2003 antanut jäsenvaltioille suosituksen väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (EUVL L 99, 17.4.2003, s. 55.).

(10) Erilaisten maataloustuotteiden näytteenottoon ja tutkimukseen liittyviä säännöksiä on pohdittava, mutta välitön vaatimus on vahvistaa kyseisiä sieniä koskevia säännöksiä.

(11) Valvonnan tehostamiseksi on näin ollen välttämätöntä yksilöidä rajattu määrä tullitoimipaikkoja, joiden kautta tiettyjä tuotteita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(12) Tullitoimipaikkoja ja kolmansia maita koskevia luetteloita voidaan tarkistaa asianmukaisesti siten, että otetaan huomioon muun muassa sallittujen enimmäismäärien noudattaminen ja muut tiedot, joiden perusteella komissio voi päättää, onko kolmas maa syytä säilyttää luettelossa.

(13) Samasta syystä on asianmukaista, että kaikissa tällaisten tuotteiden lähetyksissä on asetuksen (ETY) N:o 737/90 4 artiklassa tarkoitettu vientitodistus.

(14) On asianmukaista, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sallitaan periä omaa harkintavaltaansa käyttäen maksuja tuotteen näytteenotosta, analysoinnista ja tuhoamisesta tai sen palauttamisesta, edellyttäen, että tuhoamisessa tai palauttamisessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta ja edellyttäen, että perityt maksut eivät missään tapauksessa ole aiheutuneita kustannuksia suuremmat.

(15) Tämän asetuksen säännökset ovat yhteisön kansainvälisten ja erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksessa määrättyjen velvoitteiden mukaiset, ja niissä otetaan huomioon yhteisön oikeus hyväksyä ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä sen jäsenvaltioiden alueella valitun terveydensuojelun tason saavuttamiseksi.

(16) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 737/90 7 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Niiden jäsenvaltioiden, joissa asetuksen (ETY) N:o 737/90 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, ja viimeistään luovutushetkellä, on tarkastettava näiden tuotteiden saman asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu cesium-pitoisuus sen varmistamiseksi, että mainitussa asetuksessa säädettyjä sallittuja enimmäistasoja noudatetaan.

2. Tarkastukset on tehtävä ottamalla näytteitä seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisesti:

a) Jäsenvaltioiden on päätettävä tarkastusten taajuudesta ottaen huomioon erityisesti alkuperämaan saastumisaste, kyseisten tuotteiden ominaisuudet, aiempien tarkastusten tulokset ja 3 artiklassa tarkoitetut vientitodistukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan b alakohdan soveltamista.

b) Jos todetaan, että sallitut enimmäismäärät ylittyvät kolmannesta maasta peräisin olevassa tuotteessa, on tehostettava kaikkien samantyyppisten kyseisestä kolmannesta maasta peräisin olevien tuotteiden tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 737/90 5 ja 6 artiklassa säädettyjen lisätoimenpiteiden toteuttamista.

3. Tietyt tuotteet on tarkastettava seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) Teuraseläimet on tarkastettava sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, 13.10.1992, s. 1.) ja komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.) tullilainsäädännön tai eläinten terveyttä koskevien vaatimusten soveltamista. Luvan saamiseksi tuotteiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen on esitettävä todistus, jonka antaa tarkastuksista vastaava toimivaltainen viranomainen ja jossa todistetaan, että kyseessä olevalle lihalle on tehty tarkastukset, jotka ovat osoittaneet, etteivät sallitut enimmäistasot ylity.

b) Liitteessä I luetellut ja liitteessä II luetelluista kolmansista maista peräisin olevat tuotteet on tarkastettava kunkin lähetyksen mukana seuraavien asianmukaisesti laadittujen 3 artiklassa tarkoitettujen vientitodistusten perusteella. Kaikista lähetyksistä, joiden määrä ylittää 10 kilogrammaa tuoretta tuotetta tai vastaavan määrän, on otettava järjestelmällisesti näytteitä ja ne on analysoitava, ja vientitodistuksen tiedot on otettava asianmukaisesti huomioon. Näitä tuotteita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen määräjäsenvaltiossa vain tietyissä tullitoimipaikoissa. Luettelo tullitoimipaikoista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet niistä.

4. Kun todetaan, että tietty tuote ei noudata sallittuja enimmäismääriä, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kyseinen tuontitavara hävitetään tai palautetaan alkuperämaahan. Jälkimmäisessä tapauksessa tuotteen viemisestä pois yhteisön alueelta on toimitettava kirjallinen todiste sille tulliviranomaiselle, joka kielsi tavaran luovuttamisen vapaaseen liikkeeseen.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta periä maahantuojalta maksuja tuotteiden näytteenotosta ja analysoinnista asetuksen (ETY) N:o 737/90 mukaisesti. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset voivat periä kyseiseltä maahantuojalta maksuja, jotka liittyvät sallitut enimmäismäärät ylittävien lähetysten hävittämiseen tai palauttamiseen alkuperämaahan.

2 artikla

1. Kaikkien jäsenvaltioiden on vastaavasti sovellettava asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklaa ilmoittaakseen komissiolle viipymättä kirjatut tapaukset, joissa ei ole noudatettu asetuksessa (ETY) N:o 737/90 vahvistettuja sallittuja enimmäismääriä koskevia säännöksiä, ja ilmoitettava alkuperämaa, kuvattava tavara ja ilmoitettava sen saastumisaste, kuljetustapa, viejä sekä kyseisistä tuote-eristä tehty päätös.

2. Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle niistä laitoksista, jotka on nimetty tekemään tarkastuksia.

3. Komissio tiedottaa jäsenvaltioille viipymättä kirjatut tapaukset, joissa sallittuja enimmäismääriä ei ole noudatettu, asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti käyttöönotetun yhteisön nopean varoitusjärjestelmän kautta.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä II lueteltujen kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten antamissa vientitodistuksissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksen (ETY) N:o 737/90 3 artiklassa säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Vientitodistuksia varten on käytettävä valkoiselle paperille painettua liitteessä III olevan mallin mukaista lomaketta.

2. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille niitä viranomaisia koskevat tiedot, jotka on valtuutettu antamaan vientitodistuksia kyseisissä kolmansissa maissa.

4 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1661/1999.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Liite I Luettelo tuotteista, joiden on oltava 1 artiklan 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaisia

CN-koodit:  
ex070959 Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt, muut kuin viljellyt sienet
ex07108069 Jäädytetyt sienet (keittämättömät tai höyryssä tai vedessä keitetyt), muut kuin viljellyt sienet
ex07115900 Sienet, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, muut kuin viljellyt sienet
ex07123900 Kuivatut sienet, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut, muut kuin viljellyt sienet
ex20019050 Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet
ex20039000 Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, muut kuin viljellyt sienet

Liite II Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

Albania

Valko-Venäjä

Bosnia ja Hertsegovina

Bulgaria

Kohta poistettu asetuksella KAs 519/2013.

Liechtenstein

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Moldova

Montenegro

Norja

Romania

Venäjä

Serbia

Sveitsi

Turkki

Ukraina

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (2019/595)

Liite III Maataloustuotteiden vientitodistus (yksi todistus kutakin tuotetta kohti)

Tämä todistus on annettava kolmena kappaleena vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan todistuksen kanssa ja säilytettävä tullissa

Viejän ilmoitus

1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) 5. Alkuperämaa 6. Määrämaa
2. Vastaanottaja (nimi, täydellinen osoite, maa) 7. Lasku(je)n numero(t)
3. Kuljetusväline 8. Pakkausten lukumäärä ja tyyppi 9. Merkit ja eränumerot
4. Tavaroiden kuvaus 10. Bruttomassa (kg) 11. Nettomassa (kg)
12. Minä allekirjoittanut, joka vastaan näistä vientilähetyksistä, varmennan edellä mainitut tiedot
Päivämäärä: Paikka: Nimi (painokirjaimin):    
Allekirjoitus (¹):

Laboratorion todistus

13. Edellä mainituista tuotteista, joista toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä henkilö on ottanut edustavan otoksen, analysoitujen näytteiden lukumäärä: 15. Laboratorio (nimi, täydellinen osoite, maa)
14. Kullekin näytteelle kirjatut radioaktiivisuustasot (Bq/kg) (ilmoittakaa kunkin näytteen eränumero): 16. Akkreditoitavan laitoksen nimi ja osoite
Raportti nro Päivämäärä 17. Päivämäärä, nimi (painokirjaimin), allekirjoitus ja laboratorion leima (¹)
Tämä raportti on esitettävä välittömästi tarkastuviranomaisten pyytäessä.  

Toimivaltaisen viranomaisen varmennus

18. Minä allekirjoittanut varmennan, että cesium-134:n ja cesium-137:n radioaktiivisuuden kertymä ei ylitä seuraavia arvoja:
arvoa 370 Bq/kg maidossa ja maitotuotteissa ja erityisesti vauvanruokiin tarkoitetuissa elintarvikkeissa ja arvoa 600 Bq/kg kaikissa muissa tuotteissa, jotka on mainittu tässä neuvoston asetukseen (ETY) N:o 737/90 liittyvässä asetuksessa (²)
Päivämäärä Paikka Nimi (painokirjaimin)
Allekirjoitus (¹)   Leima (¹)
(¹) Allekirjoituksissa ja leimoissa on käytettävä eri väriä kuin tekstissä
(²) Tarpeeton yliviivataan.

Muutokset

KAs (EU) N:o 519/2013 tiettyjen asetusten ja päätösten mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden, henkilöiden vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden, yhtiöoikeuden, kilpailupolitiikan, maatalouden, elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan, kalastuksen, liikennepolitiikan, energian, verotuksen, tilastojen, sosiaalipolitiikan ja työllisyyden, ympäristön, tulliliiton, ulkosuhteiden sekä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan aloilla Kroatian liittymisen johdosta 21.2.2013

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymissopimuksen ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon Kroatian tasavallan liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, komissio hyväksyy tätä varten tarvittavat säädökset, jos komissio on antanut alkuperäisen säädöksen.

(2) Liittymissopimuksen laatineen konferenssin päätösasiakirjassa ilmoitettiin, että korkeat sopimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja kehotettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin lainsäädännön kehityksen ottamiseksi huomioon.

(3) Tästä syystä seuraavia komission asetuksia olisi muutettava:

— tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000 (EYVL L 171, 11.7.2000, s. 11.), (EY) N:o 1488/2001 (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 9.), (EY) N:o 706/2007 (EUVL L 161, 22.6.2007, s. 33.), (EY) N:o 692/2008 (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.), (EU) N:o 406/2010 (EUVL L 122, 18.5.2010, s. 1.), (EU) N:o 578/2010 (EUVL L 171, 6.7.2010, s. 1.), (EU) N:o 1008/2010 (EUVL L 292, 10.11.2010, s. 2.), (EU) N:o 109/2011 (EUVL L 34, 9.2.2011, s. 2.), (EU) N:o 286/2011 (EUVL L 83, 30.3.2011, s. 1.) ja (EU) N:o 582/2011 (EUVL L 167, 25.6.2011, s. 1.),

— kilpailupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.) ja (EY) N:o 802/2004 (EUVL L 133, 30.4.2004, s. 1.),

— maatalouden alalla: asetukset (ETY) N:o 120/89 (EYVL L 16, 20.1.1989, s. 19.), (EY) N:o 1439/95 (EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.), (EY) N:o 2390/98 (EYVL L 297, 6.11.1998, s. 7.), (EY) N:o 2298/2001 (EUVL L 308, 27.11.2001, s. 16.)*), (EY) N:o 2535/2001 (EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29.), (EY) N:o 462/2003 (EUVL L 70, 14.3.2003, s. 8.), (EY) N:o 1342/2003 (EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.), (EY) N:o 1518/2003 (EUVL L 217, 29.8.2003, s. 35.), (EY) N:o 793/2006 (EUVL L 145, 31.5.2006, s. 1.), (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.), (EY) N:o 972/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 53.), (EY) N:o 1850/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 72.), (EY) N:o 1898/2006 (EUVL L 369, 23.12.2006, s. 1.), (EY) N:o 1301/2006 (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.), (EY) N:o 1964/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 19.)*), (EY) N:o 341/2007 (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 12.), (EY) N:o 533/2007 (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.), (EY) N:o 536/2007 (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 6.), (EY) N:o 539/2007 (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.), (EY) N:o 616/2007 (EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.), (EY) N:o 1216/2007 (EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3.), (EY) N:o 1385/2007 (EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.), (EY) N:o 376/2008 (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3.), (EY) N:o 402/2008 (EUVL L 120, 7.5.2008, s. 3.), (EY) N:o 491/2008 (EUVL L 144, 4.6.2008, s. 3.), (EY) N:o 543/2008 (EUVL L 157, 17.6.2008, s. 46.), (EY) N:o 555/2008 (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1.), (EY) N:o 589/2008 (EUVL L 163, 24.6.2008, s. 6.), (EY) N:o 617/2008 (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 5.), (EY) N:o 619/2008 (EUVL L 168, 28.6.2008, s. 20.), (EY) N:o 720/2008 (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 17.), (EY) N:o 889/2008 (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1.), (EY) N:o 1235/2008 (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25.), (EY) N:o 1295/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 45.), (EY) N:o 1296/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 57.), (EY) N:o 147/2009 (EUVL L 50, 21.2.2009, s. 5.), (EY) N:o 436/2009 (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15.), (EY) N:o 442/2009 (EUVL L 129, 28.5.2009, s. 13.), (EY) N:o 607/2009 (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.), (EY) N:o 612/2009 (EUVL L 186, 17.7.2009, s. 1.), (EY) N:o 828/2009 (EUVL L 240, 11.9.2009, s. 14.), (EY) N:o 891/2009 (EUVL L 254, 26.9.2009, s. 82.), (EY) N:o 1187/2009 (EUVL L 318, 4.12.2009, s. 1.), (EU) N:o 1272/2009 (EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.), (EU) N:o 1274/2009 (EUVL L 344, 23.12.2009, s. 3.), (EU) N:o 234/2010 (EUVL L 72, 20.3.2010, s. 3.), (EU) N:o 817/2010 (EUVL L 245, 17.9.2010, s. 16.), ja täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 543/2011 (EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.), (EU) N:o 1273/2011 (EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6.), (EU) N:o 29/2012 (EUVL L 12, 14.1.2012, s. 14. () ja (EU) N:o 480/2012 (EUVL L 148, 8.6.2012, s. 1.),

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 136/2004 (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11.), (EY) N:o 911/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 65.), (EY) N:o 504/2008 (EUVL L 149, 7.6.2008, s. 3.), (EY) N:o 798/2008 (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1.), (EY) N:o 1251/2008 (EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.), (EY) N:o 1291/2008 (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 22.), (EY) N:o 206/2009 (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.), (EU) N:o 206/2010 (EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.), (EU) N:o 605/2010 (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1.) ja (EU) N:o 547/2011 (EUVL L 155, 11.6.2011, s. 176.),

— kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 2065/2001 (EUVL L 278, 23.10.2001, s. 6.), (EY) N:o 2306/2002 (EUVL L 348, 21.12.2002, s. 94.) ja (EY) N:o 248/2009 (EUVL L 79, 25.3.2009, s. 7.),

— liikennepolitiikan alalla: asetus (EU) N:o 36/2010 (EUVL L 13, 19.1.2010, s. 1.),

— energian alalla: asetukset (Euratom) N:o 302/2005 (EUVL L 54, 28.2.2005, s. 1.) ja (EY) 1635/2006 (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3.),

— verotuksen alalla: asetus (EY) N:o 684/2009 (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 24.) ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 79/2012 (EUVL L 29, 1.2.2012, s. 13.),

— tilastojen alalla: asetukset (EY) N:o 1358/2003 (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9.), (EY) N:o 772/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 51.), (EY) N:o 617/2008, (EY) N:o 250/2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 1.), (EY) N:o 251/2009 (EUVL L 86, 31.3.2009, s. 170.), (EU) N:o 88/2011 (EUVL L 29, 3.2.2011, s. 5.) ja (EU) N:o 555/2012 (EUVL L 166, 27.6.2012, s. 22.),

— ympäristön alalla: täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 757/2012 (EUVL L 223, 21.8.2012, s. 31.),

— tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.), (EY) N:o 1891/2004 (EUVL L 328, 30.10.2004, s. 16.), ja täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1224/2011 (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 14.) ja (EU) N:o 1225/2011 (EUVL L 314, 29.11.2011, s. 20.),

— ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 (EYVL L 335, 23.12.1994, s. 23.) ja (EY) N:o 1418/2007 (EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6.),

(4) Tästä syystä seuraavia komission päätöksiä olisi muutettava:

— henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 26.),

— sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alalla: päätös 2009/767/EY (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 36.),

— yhtiöoikeuden alalla: päätös 2011/30/EU (EUVL L 15, 20.1.2011, s. 12.),

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: päätökset 92/260/ETY (EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67.), 93/195/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1.), 93/196/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7.), 93/197/ETY (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16.), 97/4/EY (EYVL L 2, 4.1.1997, s. 6.), 97/252/EY (EYVL L 101, 18.4.1997, s. 46.), 97/467/EY (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 57.), 97/468/EY (EYVL L 199, 26.7.1997, s. 62.), 97/569/EY (EYVL L 234, 26.8.1997, s. 16.), 98/179/EY (EYVL L 65, 5.3.1998, s. 31.), 98/536/EY (EYVL L 251, 11.9.1998, s. 39.), 1999/120/EY (EYVL L 36, 10.2.1999, s. 21.), 1999/710/EY (EYVL L 281, 4.11.1999, s. 82.), 2001/556/EY (EYVL L 200, 25.7.2001, s. 23.), 2004/211/EY (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.), 2006/168/EY (EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19.), 2006/766/EY (OJ L 320, 18.11.2006, s. 53.), 2006/778/EY (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 39.), 2007/25/EY (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29.), 2007/453/EY (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 84.), 2007/777/EY (EUVL L 312, 30.11.2007, s. 49.), 2009/821/EY (EUVL L 296, 21.11.2009, s. 1.), 2010/472/EU (EUVL L 228, 31.8.2010, s. 74.), 2011/163/EU (EUVL L 70, 17.3.2011, s. 40.) ja täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU (EUVL L 247, 24.9.2011, s. 32.),

— kalastuksen alalla: täytäntöönpanopäätös 2011/207/EU (EUVL L 87, 2.4.2011, s. 9.),

— liikennepolitiikan alalla: päätös 2007/756/EY (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30.),

— tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY, Euratom (EYVL L 240, 29.8.1991, s. 36.) ja 2008/861/EY (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 66.),

— sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 98/500/EY (EYVL L 225, 12.8.1998, s. 27.) ja 2008/590/EY (EUVL L 190, 18.7.2008, s. 17.),

— ympäristön alalla: päätökset 2000/657/EY (EYVL L 275, 27.10.2000, s. 44.), 2001/852/EY (EYVL L 318, 4.12.2001, s. 28.), 2003/508/EY (EUVL L 174, 12.7.2003, s. 10.), 2004/382/EY (EUVL L 144, 30.4.2004, s. 12.)*), 2005/416/EY (EUVL L 147, 10.6.2005, s. 1.), 2005/814/EY (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 46.), 2009/875/EY (EUVL L 315, 2.12.2009, s. 25.), 2009/966/EY (EUVL L 341, 22.12.2009, s. 14.) ja täytäntöönpanopäätös 2012/C 177/05 (EUVL C 177, 20.6.2012, s. 22.),

— ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla: päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom (EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1.),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

*) Edilex-toimitus on korjannut asetuksen 2298/2001 EUVL-tiedon vuosiluvun sekä asetuksen 1964/2006 ja päätöksen 2004/382/EY EUVL-tiedon sivunumeron.

1 artikla

1. Muutetaan seuraavat asetukset liitteen mukaisesti:

— tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla: asetukset (EY) N:o 1474/2000, (EY) N:o 1488/2001, (EY) N:o 706/2007, (EY) N:o 692/2008, (EU) N:o 406/2010, (EU) N:o 578/2010, (EU) N:o 1008/2010, (EU) N:o 109/2011, (EU) N:o 286/2011 ja (EU) N:o 582/2011,

— kilpailupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 773/2004 ja (EY) N:o 802/2004,

— maatalouden alalla: asetukset (ETY) N:o 120/89, (EY) N:o 1439/95, (EY) N:o 2390/98, (EY) N:o 2298/2001, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 462/2003, (EY) N:o 1342/2003, (EY) N:o 1518/2003, (EY) N:o 793/2006, (EY) N:o 951/2006, (EY) N:o 972/2006, (EY) N:o 1850/2006, (EY) N:o 1898/2006, (EY) N:o 1301/2006, (EY) N:o 1964/2006, (EY) N:o 341/2007, (EY) N:o 533/2007, (EY) N:o 536/2007, (EY) N:o 539/2007, (EY) N:o 616/2007, (EY) N:o 1216/2007, (EY) N:o 1385/2007, (EY) N:o 376/2008, (EY) N:o 402/2008, (EY) N:o 491/2008, (EY) N:o 543/2008, (EY) N:o 555/2008, (EY) N:o 589/2008, (EY) N:o 617/2008, (EY) N:o 619/2008, (EY) N:o 720/2008, (EY) N:o 889/2008, (EY) N:o 1235/2008, (EY) N:o 1295/2008, (EY) N:o 1296/2008, (EY) N:o 147/2009, (EY) N:o 436/2009, (EY) N:o 442/2009, (EY) N:o 607/2009, (EY) N:o 612/2009, (EY) N:o 828/2009, (EY) N:o 891/2009, (EU) N:o 234/2010, (EU) N:o 817/2010, täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 543/2011, (EU) N:o 1273/2011, (EU) N:o 29/2012 ja (EU) N:o 480/2012,

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: asetukset (EY) N:o 136/2004, (EY) N:o 911/2004, (EY) N:o 504/2008, (EY) N:o 798/2008, (EY) N:o 1251/2008, (EY) N:o 1291/2008, (EY) N:o 206/2009, (EU) N:o 206/2010, (EU) N:o 605/2010 ja (EU) N:o 547/2011,

— kalastuksen alalla: asetukset (EY) N:o 2065/2001, (EY) N:o 2306/2002 ja (EY) N:o 248/2009,

— liikennepolitiikan alalla: asetus (EU) N:o 36/2010,

— energian alalla: asetukset (Euratom) N:o 302/2005 ja (EY) N:o 1635/2006,

— verotuksen alalla: asetukset (EY) N:o 684/2009 ja täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 79/2012,

— tilastojen alalla: asetukset (EY) N:o 1358/2003, (EY) N:o 772/2005, (EY) N:o 617/2007, (EY) N:o 250/2008, (EY) N:o 251/2009, (EU) N:o 88/2010 ja (EU) N:o 555/2012,

— ympäristön alalla: täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 757/2012,

— tulliliiton alalla: asetukset (ETY) N:o 2454/93, (EY) N:o 1891/2004, (EU) N:o ja täytäntöönpanoasetukset 1224/2011 ja (EU) N:o 1225/2011,

— ulkosuhteiden alalla: asetukset (EY) N:o 3168/94 ja (EY) N:o 1418/2007.

2. Muutetaan seuraavat päätökset liitteen mukaisesti:

— henkilöiden vapaan liikkuvuuden alalla: päätös 2001/548/EY,

— sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden alalla: päätös 2009/767/EY,

— yhtiöoikeuden alalla: päätös 2011/30/EU,

— elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinlääkintä- ja kasvinsuojelupolitiikan alalla: päätökset 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 97/4/EY, 97/252/EY, 97/467/EY, 97/468/EY, 97/569/EY, 98/179/EY, 98/536/EY, 1999/120/EY, 1999/710/EY, 2001/556/EY, 2004/211/EY, 2006/168/EY, 2006/766/EY, 2006/778/EY, 2007/25/EY, 2007/453/EY, 2007/777/EY, 2009/821/EY, 2010/472/EU, 2011/163/EU ja täytäntöönpanopäätös 2011/630/EU,

— kalastuksen alalla: täytäntöönpanopäätös 2011/207/EU,

— liikennepolitiikan alalla: päätös 2007/756/EY,

— tilastojen alalla: päätökset 91/450/ETY, Euratom ja 2008/861/EY,

— sosiaalipolitiikan ja työllisyyden alalla: päätökset 98/500/EY ja 2008/590/EY,

— ympäristön alalla: päätökset 2000/657/EY, 2001/852/EY, 2003/508/EY, 2004/382/EY, 2005/416/EY, 2005/814/EY, 2009/875/EY, 2009/966/EY ja täytäntöönpanopäätös 2012/C 177/05,

— ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla: päätös 2001/844/EY, EHTY, Euratom.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Kroatian tasavallan liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Kroatian liittymissopimus on tullut voimaan 1.7.2013. Ks. SopS 55–56/2013.

Liite muuttaa mm. asetusta KAs 1635/2006.

Liite on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. EUVL L 158 10.6.2013.

KAs (EU) 2019/370 yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi 7.3.2019

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2008 (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1.) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa.

(2) Komission asetuksessa (EY) N:o 1635/2006 (Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3).) säädetään yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (Neuvoston asetus (ETY) N:o 737/90, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1990, kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen (EYVL L 82, 29.3.1990, s. 1).) soveltamiseksi.

(3) Koska asetusta (ETY) N:o 737/90 on muutettu useita kertoja, se kumottiin asetuksella (EY) N:o 733/2008.

(4) Asetuksessa (EY) N:o 733/2008 vahvistetaan tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden sallitut radioaktiivisuuden enimmäistasot. Siinä myös vahvistetaan, että jäsenvaltioiden on tehtävä tällaisia maataloustuotteita koskevia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tuotteet noudattavat mainitussa asetuksessa vahvistettuja radioaktiivisuuden tasoja, ennen kuin tuote luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

(5) Asetuksessa (EY) N:o 1635/2006 edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus on vaikuttanut, antavat vientitodistukset, joissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksessa (EY) N:o 733/2008 säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Kyseiset kolmannet maat luetellaan asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteessä II.

(6) Tšernobylin ydinvoimalassa 26 päivänä huhtikuuta 1986 sattuneen onnettomuuden cesiumlaskeuma vaikutti lukuisiin kolmansiin maihin. Laskeuma on vaikuttanut joihinkin Yhdistyneen kuningaskunnan alueisiin. Koska cesium-137:n puoliintumisaika on noin 30 vuotta, radioaktiivinen saastuminen vähenee hitaasti.

(7) Tietyissä Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevissa maataloustuotteissa, joihin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus on vaikuttanut, saattaa edelleen esiintyä radioaktiivisia cesiumkertymiä.

(8) Heti kun unionin oikeutta lakataan soveltamassa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdistyneestä kuningaskunnasta peräisin olevat maataloustuotteet on tarkastettava radioaktiivisen saastumisen varalta ennen kuin ne voidaan tuoda unioniin.

(9) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitettä II olisi muutettava Yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämiseksi siihen.

(10) Koska Yhdistyneen kuningaskunnan ero unionista synnyttää olosuhteet, joissa on toteutettava kiireellisiä toimia, on tarpeen sallia tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden pikainen soveltaminen. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs (EY) 1635/2006.

2 artikla Voimaantulo ja soveltamisaika

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta kummassakaan seuraavista tapauksista:

a) erosopimus, joka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä;

b) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on päätetty pidentää.

KAs (EU) 2019/595 yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi 11.4.2019

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2008 (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 1.) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua edellä tarkoitetusta ilmoituksesta, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa. Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ns. kolmas maa.

(2) Komission asetuksessa (EY) N:o 1635/2006 (Komission asetus (EY) N:o 1635/2006, annettu 6 päivänä marraskuuta 2006, yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi (EUVL L 306, 7.11.2006, s. 3).) edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että niiden kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, joihin Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus on vaikuttanut, antavat vientitodistukset, joissa todistetaan, että tuotteet, joiden mukana todistukset seuraavat, noudattavat asetuksessa (EY) N:o 733/2008 säädettyjä sallittuja enimmäismääriä. Kyseiset kolmannet maat luetellaan asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitteessä II.

(3) Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2019/370 (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/370, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1635/2006 muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (EUVL L 68, 8.3.2019, s. 1).) muutettiin asetusta (EY) N:o 1635/2006 Yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämiseksi kyseisen asetuksen liitteeseen II. Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/370 on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla määrä soveltaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on pidennetty.

(4) Eurooppa-neuvosto päätti 22 päivänä maaliskuuta 2019 Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä pidentää Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa. Näin ollen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/370 soveltamisedellytykset, sellaisina kuin ne ovat täsmennettyinä mainitun asetuksen 2 artiklassa, eivät enää täyty.

(5) Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1635/2006 liitettä II olisi muutettava ja kyseisen muutoksen soveltamisedellytykset olisi vahvistettava.

(6) Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla muuttaa asetusta KAs (EY) 1635/2006.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona unionin oikeutta lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KAs (EU) 2020/1158 kolmansista maista peräisin olevien elintarvikkeiden ja rehujen tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 5.8.2020

Muutossäädös on jätetty pois tästä esityksestä. Ks. KAs (EU) 2020/1158.