EPNDir 1999/3/EY ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta 22.2.1999

EYVL L 66 13.3.1999

Ks. KTMa elintarvikkeen käsittelystä ionisoivalla säteilyllä 852/2000.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (EYVL C 336, 30.12.1988, s. 7 ja EYVL C 303, 2.12.1989, s. 15.),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL C 194, 31.7.1989, s. 14),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. lokakuuta 1989 (EYVL C 291, 20.11.1989, s. 58), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. lokakuuta 1997 (EYVL C 389, 22.12.1997, s. 47) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 18. helmikuuta 1998 (EYVL C 80, 16.3.1998, s. 133). Neuvoston päätös, tehty 25. tammikuuta 1999. Euroopan parlamentin päätös, tehty 28. tammikuuta 1999.), ja sovittelukomitean 9 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymän yhteisen ehdotuksen perusteella,

sekä katsovat, että

ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä helmikuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY (Ks. tämän virallisen lehden sivu 16), jäljempänä “puitedirektiivi”, 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään sellaisten elintarvikkeiden luettelon hyväksymisestä, joita saadaan muista poiketen käsitellä ionisoivalla säteilyllä; tätä luetteloa laaditaan vaiheittain,

kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit ovat usein kansanterveydelle haitallisten organismien ja niiden metaboliittien saastuttamia,

tällaista saastunutta tuotetta ei voida enää käsitellä desinfiointiaineilla kuten etyleenioksidilla niiden mahdollisesti myrkyllisten jäämien vuoksi,

ionisoivan säteilyn käyttö on tehokas keino korvata edellä mainitut aineet,

elintarvikealan tiedekomitea on hyväksynyt tällaisen käsittelyn, ja

tällainen käsittely on tästä syystä hyödyllistä kansanterveyden suojelun kannalta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yhteisössä alustava luettelo sellaisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, jäljempänä “elintarvikkeet”, joita saadaan käsitellä ionisoivalla säteilyllä, ja määrätään tähän tarkoitukseen käytettävät suurimmat sallitut annokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta puitedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistettavaa yhteisön luetteloa.

2. Kyseisten tuotteiden käsittely ionisoivalla säteilyllä saadaan suorittaa vain puitedirektiivin säännösten mukaisesti. Valvontamenettelyjä sovelletaan erityisesti puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Liitteessä on lueteltu elintarvikkeet, joita saadaan käsitellä ionisoivalla säteilyllä, sekä ne keskimääräiset kokonaisannokset, joille ne voidaan altistaa.

2 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää puitedirektiivin yleisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti säteilytettyjen elintarvikkeiden kaupan pitämistä sillä perusteella, että ne ovat siten käsiteltyjä.

3 artikla

Mahdolliset muutokset tähän direktiiviin tehdään perustamissopimuksen 100 a artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan siten, että tämän direktiivin mukaisten säteilytettyjen elintarvikkeiden kaupan pitäminen ja käyttö sallitaan viimeistään 20 päivänä syyskuuta 2000.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Liite Elintarvikkeet, joiden käsittely ionisoivalla säteilyllä sallitaan ja säteilytyksen enimmäisannokset

Elintarvikeryhmä Keskimääräinen absorboituneen säteilyn kokonaisannos (kGy)
Kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit 10