NAs (ETY) N:o 2219/89 elintarvikkeiden ja rehujen viennin erityisedellytyksistä ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 18.7.1989

EYVL L 211 22.7.1989

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 214, 16.8.1988, s. 31),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että

komissiolle on ilmoitettava ydinonnettomuudesta tai epätavallisen korkeista radioaktiivisuustasoista yhteisön yksityiskohtaisista nopeaa tietojenvaihtoa säteilyhätätilan sattuessa koskevista säännöistä 14 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston päätöksen 87/600/Euratom mukaisesti (EYVL N:o L 371, 30.12. 1987, s. 76) tai ydinonnettomuuden nopeasta ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1986 tehdyn Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) yleissopimuksen mukaan,

neuvosto antoi 22 päivänä joulukuuta 1987 asetuksen (Euratom) N:o 3954/87, jossa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89 (EYVL N:o L 371, 30.12. 1987, s. 11), vahvistetaan elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen suurimmat sallitut tasot ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (EYVL N:o L 211, 22.7.1989, s. 1),

kyseisessä asetuksessa vahvistetuissa suurimmissa sallituissa tasoissa otetaan huomioon viimeisimmät kansainväliset tieteelliset lausunnot, ja niissä heijastuu tarve välttää poikkeamista kansainvälisistä säännöksistä,

neuvoston ja 22 päivänä joulukuuta 1987 neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa, joka annettiin asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 antamisen yhteydessä, edellytetään erityisen asetuksen antamista elintarvikkeiden viennistä,

ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen ei ole hyväksyttävää sallia sellaisten tuotteiden vientiä kolmansiin maihin, joiden saastumistaso ylittää yhteisön kulutukseen tarkoitettuja tuotteita koskevat suurimmat sallitut tasot, ja näissä erityisolosuhteissa on käytännössä vaikea käsitellä tuotteita eri tavalla niiden lopullisen määräpaikan perusteella,

vientiä koskevien säännösten on katettava myös rehut, jos näihin tuotteisiin sovelletaan kansanterveydellisistä syistä asetusta (Euratom) N:o 3954/87, ja

tämän vuoksi on tarpeen tarkentaa elintarvikkeiden ja rehujen vientiä koskevia edellytyksiä ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilan jälkeen ja soveltaa näihin tuotteisiin asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistettuja radioaktiivisen saastumisen suurimpia sallittuja tasoja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset, jotka koskevat elintarvikkeiden ja rehujen vientiä elintarvikkeiden ja rehujen merkittävään radioaktiiviseen saastumiseen mahdollisesti johtavan ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan elintarvikkeilla tuotteita, jotka on tarkoitettu ihmisten kulutukseen joko välitömästi tai jalostuksen jälkeen, ja rehuilla tuotteita, jotka on tarkoitettu ainoastaan eläinten ruokintaan.

2 artikla

Elintarvikkeita ja rehuja, joiden radioaktiivisen saastumisen taso ylittää asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 2 ja 3 artiklassa vahvistetut suurimmat sallitut tasot, ei saa viedä maasta.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on suoritettava tarkastuksia 2 artiklassa tarkoitettujen suurimpien sallittujen tasojen noudattamisen varmistamiseksi.

4 artikla

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat tiedot ja erityisesti tiedot sellaisista tapauksista, joissa suurimpia sallittuja tasoja ei ole noudatettu. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

5 artikla

Komissio antaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Tätä tarkoitusta varten perustetaan tilapäinen komitea.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.