NPäät 87/600/Euratom yhteisön järjestelyistä nopeaksi tietojenvaihdoksi säteilyhätätilanteen yhteydessä 14.12.1987

EYVL L 371 30.12.1987

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on esitetty tieteellis-teknisen komitean nimeämien asiantuntijoiden lausunnon jälkeen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (EYVL N:o C 318, 30.11.1987),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 105, 21.4.1987, s. 9),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdan mukaisesti yhteisö laatii yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi,

neuvosto on 2 päivänä helmikuuta 1959 antanut direktiivit perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (EYVL N:o 11 , 20.2.1959, s. 221 /59), sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 80/836/Euratom (EYVL N:o L 246, 17.9.1980, s. 1) ja direktiivillä 84/467/Euratom (EYVL N:o L 265, 5.10.1984, s. 4),

direktiivin 80/836/Euratom 45 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että jokaisesta väestön altistukseen johtavasta onnettomuudesta ilmoitetaan viipymättä olosuhteiden niin vaatiessa naapurijäsenvaltioille ja komissiolle,

perustamissopimuksen 35 ja 36 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on luotava tarvittavat järjestelmät suorittamaan ilman, vesistön ja maaperän radioaktiivisuustasojen jatkuvaa valvontaa sekä annettava komissiolle nämä tiedot, jotta se on tietoinen radioaktiivisuustasosta, jolle väestö altistuu,

direktiivin 80/836/Euratom 13 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita antamaan komissiolle säännöllisesti tiedoksi kyseisessä artiklassa tarkoitetun valvonnan ja arvioiden tulokset,

Tsernobylin (Neuvostoliitto) ydinvoimalassa tapahtunut onnettomuus on osoittanut, että säteilyonnettomuuden sattuessa komission on suorittaakseen tehtävänsä saatava nopeasti kaikki tarvittavat tiedot sovitussa muodossa,

jäsenvaltiot ovat sopineet tietyistä kahdenvälisistä järjestelyistä ja kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) yleissopimuksen ydinonnettomuuden nopeasta ilmoittamisesta,

yhteisön järjestelyillä varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot saavat nopeasti tiedon säteilyvaaratilanteesta, jotta yhtenäisiä normeja väestön suojelemiseksi, sellaisina kuin ne on vahvistettu perustamissopimuksen toisen osaston III luvun mukaisesti määritellyissä direktiiveissä, sovellettaisiin koko yhteisössä,

yhteisön järjestelyiden käyttöönotto nopean tietojenvaihdon varmistamiseksi ei vaikuta jäsenvaltioille kahdenvälisten tai monenvälisten perustamissopimusten tai yleissopimusten nojalla kuuluviin oikeuksiin ja velvoitteisiin, ja

yhteisö osallistuu kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi IAEA:n yleissopimukseen ydinonnettomuuden nopeasta ilmoittamisesta

ON TEHNYT TAMAN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1 Näitä järjestelyjä sovelletaan ilmoittamiseen ja tietojen toimittamiseen aina, kun jäsenvaltio päättää toteuttaa luonteeltaan mittavia toimenpiteitä väestön suojelemiseksi säteilyvaaratilanteessa, joka johtuu:

a) sen alueella 2 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai tarkoitettujen toimintojen yhteydessä sattuneesta onnettomuudesta, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden päästön

tai

b) sen omalla alueella tai sen ulkopuolella havaitusta epätavallisen korkeasta radioaktiivisuustasosta, jolla voi olla haittavaikutuksia väestön terveyteen kyseisessä jäsenvaltiossa

tai

c) muista kuin a alakohdassa tarkoitetuista onnettomuuksista, jotka sattuvat 2 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai tarkoitettujen toimintojen yhteydessä, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden päästön

tai

d) muista onnettomuuksista, jotka aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa merkittävän radioaktiivisten aineiden päästön.

2 Edellä 1 kohdan a ja c alakohdassa mainittuja laitoksia ja toimintoja ovat seuraavat:

a) ydinreaktorit, sijainnista riippumatta,

b) ydinpolttoainekiertoon liittyvä laitos,

c) radioaktiivisen jätteen käsittelylaitos,

d) ydinpolttoaineiden tai radioaktiivisen jätteen kuljetus ja varastointi,

e) radioisotooppien valmistus, käyttö, varastointi, hävittäminen ja kuljetus maatalouden, teollisuuden, lääketieteen sekä vastaaviin tieteen ja tutkimuksen tarkoituksiin

ja

f) radioisotooppien käyttö avaruuslaitteiden voimanlähteenä.

2 artikla

1 Jos jäsenvaltio päättää toteuttaa 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, kyseisen jäsenvaltion on:

a) välittömästi ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joihin vaikutukset ulottuvat tai saattavat ulottua, ja ilmoitettava toimenpiteiden toteuttamisen syyt,

b) toimitettava viipymättä komissiolle ja niille jäsenvaltioille, joihin vaikutukset ulottuvat tai saattavat ulottua, saatavilla olevat tiedot, jotka liittyvät mahdollisten säteilyvaikutusten rajoittamiseen mahdollisimman vähäisiksi kyseisissä valtioissa.

2 Jokaisen jäsenvaltion olisi aina kun se on mahdollista, ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille, joihin vaikutukset ulottuvat tai saattavat ulottua, aikomuksestaan toteuttaa viipymättä 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

3 artikla

1 Edellä 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettaviin tietoihin on sisällyttävä, tapauksen ja mahdollisuuksien mukaan ja siltä osin kuin se ei vaaranna kansallista turvallisuutta, seuraavat osatekijät:

a) tapahtuman luonne, ajankohta ja tarkka tapahtumapaikka sekä onnettomuuslaitos tai -toiminta,

b) onnettomuuden oletettu tai todettu syy sekä radioaktiivisten aineiden päästön arvioitu kehitys,

c) radioaktiivisen päästön yleispiirteet, mukaan lukien kyseisen päästön luonne, todennäköinen fysikaalinen ja kemiallinen muoto sekä päästön määrä, koostumus ja nousukorkeus,

d) tiedot vallitsevista ja ennusteiden mukaisesta meteorologisista ja hydrologisista olosuhteista, jotka tarvitaan radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen arvioimiseksi,

e) ympäristövalvonnan tulokset,

f) elintarvikkeista, rehuista ja juomavedestä mitatut tulokset,

g) toteutetut tai suunnitellut suojelutoimenpiteet,

h) toteutetut tai suunnitellut toimenpiteet väestölle tiedottamiseksi,

i) radioaktiivisten päästöjen ennakoitavissa oleva käyttäytyminen.

2 Näitä tietoja täydennetään sopivin väliajoin kaikilla tarvittavilla tiedoilla, erityisesti vaaratilanteen kehityksestä ja sen todennäköisestä tai tosiasiallisesta päättymisestä.

3 Perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisesti 1 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion on jatkettava mitattujen radioaktiivisuustasojen toimittamista komissiolle sopivin väliajoin, kuten 1 kohdan e ja f kohdassa määrätään.

4 artikla

Saatuaan 2 ja 3 artiklassa mainitut tiedot jokaisen jäsenvaltion on:

a) annettava komissiolle viipymättä tieto saatujen tietojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä ja annetuista suosituksista,

b) annettava sopivin väliajoin komissiolle tieto valvontajärjestelmillä saaduista radioaktiivisuustasoista elintarvikkeissa, rehuissa, juomavedessä ja ympäristössä.

5 artikla

1 Saatuaan 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut tiedot komissio välittää ne viipymättä, jollei 6 artiklasta muuta johdu, kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Samoin se välittää kaikille jäsenvaltioille kaikki saamansa tiedot radioaktiivisuustason huomattavasta lisääntymisestä tai ydinonnettomuuksista kolmansissa maissa ja erityisesti yhteisön naapurimaissa.

2 Edellä 1-4 artiklassa mainittujen tietojen välittämistä koskevat yksityiskohtaiset toimintatavat vahvistetaan yhteisellä sopimuksella komission ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä ja ne testataan säännöllisin väliajoin.

3 Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja yhteyspaikat, joiden tehtävänä on antaa ja vastaanottaa 2-5 artiklassa mainitut tiedot. Komissio toimittaa puolestaan kyseiset tiedot sekä komission asiasta vastaavaa yksikköä koskevat yksityiskohtaiset tiedot muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

4 Kyseisten yhteyspaikkojen ja komission vastaavan yksikön on oltava käytettävissä vuorokauden ympäri.

6 artikla

1 Edellä olevan 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti saatuja tietoja voidaan käyttää rajoituksetta, jollei ne ilmoittanut jäsenvaltio ole toimittanut niitä luottamuksellisesti.

2 Komission saamia tietoja, jotka koskevat yhteisen tutkimuskeskuksen laitosta, ei saa jakaa eikä julkaista ilman sijoituspaikkana olevan jäsenvaltion suostumusta.

7 artikla

Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioille nykyisten tai tulevaisuudessa tämän päätöksen soveltamisalalla tehtävien sekä sen tavoitteita ja tarkoitusta vastaavien kahdenvälisten tai monenvälisten perustamissopimusten taikka yleissopimusten nojalla kuuluviin vastavuoroisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän päätöksen noudattamiseksi kolmen kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.