Valtioneuvoston asetus Säteilyturvakeskuksesta 29.12.2022/1359

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Säteilyturvakeskuksesta annetun lain (1164/2022) 5 §:n 2 momentin nojalla:

1 § Pääjohtajan arvonimi

1. mom.

Tohtorin tutkinnon suorittaneella pääjohtajalla on professorin arvonimi.

2 § Neuvottelukunta

1. mom.

Säteilyturvakeskuksessa on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea keskuksen strategista johtamista ja edistää keskuksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

2. mom.

Neuvottelukunnan asettaa Säteilyturvakeskus.

3. mom.

Muista keskuksen yhteydessä toimivista neuvottelukunnista säädetään säteilylaissa (859/2018) ja ydinenergialaissa (990/1987).

3 § Valtion edustaminen

1. mom.

Säteilyturvakeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa keskusta koskevissa asioissa.

4 § Kelpoisuusvaatimukset

1. mom.

Johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys asianomaisen vastuualueen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

2. mom.

Tutkimusprofessorin kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys alansa tutkimus- ja kehittämistehtäviin.

5 § Henkilöstö

1. mom.

Henkilöstön nimittää tai ottaa ja virkavapauden myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

2. mom.

Säteilyturvakeskus huolehtii koulutusjärjestelyistä henkilöstönsä asiantuntemuksen ja taitojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

6 § Pysyvä asiantuntijat

1. mom.

Säteilyturvakeskus voi kutsua keskuksen pysyviksi asiantuntijoiksi enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan kokeneita ja taitavia henkilöitä, jotka edustavat keskuksen toimialan kannalta merkittävää tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua keskukselle.

7 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022.

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom (32013L0059) ; EUVL L 13, 17.1.2014, s. 1, Ilmoitettu komissiolle Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti, Neuvoston direktiivi 2014/87/Euratom (32014L0087) ; EUVL L 219, 25.7.2014, s. 42