Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 3.7.2014/519

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 16 §:n ja 52 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on ympäristönsuojelulain 16 § laissa 252/2005:

Tämä asetus on jätetty edelleen voimaan. Ks. L 527/2014 226 ja 227 §.

1 § (25.11.2021/1026) Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään toimista, joilla vähennetään sähkö- ja elektroniikkalaitteista peräisin olevan romun määrää ja haitallisuutta, edistetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä sekä parannetaan tällaisen romun käsittelyn laatutasoa.

2. mom.

Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 2 tarkoitettuihin laiteluokkiin kuuluviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ottaen huomioon, että sähkö- ja elektroniikkalaite kuuluu aina johonkin mainituista laiteluokista.

3. mom.

Poiketen siitä mitä 2 momentissa säädetään, tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin:

1) sotilaallisiin tarkoituksiin tarkoitetut aseet, ammukset ja sotatarvikkeet sekä muut jätelain (646/2011) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtakunnan keskeisten turvallisuusetujen valvontaan liittyvät laitteet;

2) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ja asennettu osiksi toiseen laitteeseen, johon tätä asetusta ei sovelleta, ja jotka toimivat tarkoitetulla tavalla vain osana kyseistä laitetta;

3) hehkulamput;

4) laitteet, jotka on suunniteltu lähetettäviksi avaruuteen;

5) suuret kiinteät teollisuuden työkoneet;

6) suuret kiinteästi asennetut laitteistot lukuun ottamatta laitteita, joita ei ole erityisesti suunniteltu ja asennettu osaksi kyseisiä laitteistoja;

7) kuljetusvälineet, jotka on tarkoitettu henkilöiden tai tavaroiden kuljetukseen, lukuun ottamatta sähköisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joita ei ole tyyppihyväksytty;

8) liikkuvat työkoneet, joita ei ole tarkoitettu maantiekäyttöön ja jotka asetetaan saataville yksinomaan ammattikäyttöön;

9) laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin ja asetetaan saataville ainoastaan yrityskäyttöön;

10) in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut ja muut terveydenhuollon laitteet, joiden oletetaan muuttuvan tartuntavaarallisiksi ennen laitteen käyttöiän päättymistä sekä aktiiviset implantoitavat terveydenhuollon laitteet.

2 § Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) sähkö- ja elektroniikkalaitteella laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää, sekä laitetta, jota käytetään tällaisen virran tai kentän tuottamiseen, siirtämiseen ja mittaamiseen ja joka on suunniteltu käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai enintään 1 500 voltin tasajännitteellä;

2) suurella kiinteällä teollisuuden työkoneella sellaisten koneiden, laitteiden tai komponenttien suurikokoista yhdistelmää:

a) jotka toimivat yhdessä tiettyä käyttötarkoitusta varten;

b) jotka ammattihenkilöt asentavat pysyvästi ja purkavat tietyssä paikassa; ja

c) joita ammattihenkilöt käyttävät ja huoltavat teollisuustuotantolaitoksessa tai tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa;

3) suurella kiinteästi asennetulla laitteistolla sellaisten useiden erilaisten laitteiden ja tilanteen mukaan muiden kojeiden suurikokoista kokoonpanoa:

a) jotka ammattihenkilöt kokoavat, asentavat ja purkavat;

b) jotka on tarkoitettu pysyvään käyttöön osana rakennusta tai rakennetta ennalta määritellyssä ja tarkoitukseen varatussa paikassa; ja

c) jotka voidaan korvata vain vastaavilla erityisesti suunnitelluilla laitteilla;

4) liikkuvalla työkoneella konetta, jossa on virtalähde ja jonka toiminta edellyttää joko liikkuvuutta tai jatkuvaa tai lähes jatkuvaa liikkumista usean määrätyn paikan välillä työn kuluessa;

5) sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla sähkö- ja elektroniikkalaitetta, joka on jätelain 5 §:ssä tarkoitettua jätettä, mukaan lukien komponentit, osakokoonpanot ja kulutusosat, jotka ovat osa laitetta silloin, kun se poistetaan käytöstä;

6) tuottajalla myyntitavasta riippumatta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka:

a) on sijoittautunut Suomeen ja valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja markkinoi niitä omalla nimellään tai tavaramerkillään Suomessa, myy muiden tuottamia sähkö- ja elektroniikkalaitteita edelleen omalla nimellään tai tavaramerkillään Suomessa, saattaa ammattimaisesti markkinoille Suomessa sähkö- ja elektroniikkalaitteita, jotka ovat peräisin Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, taikka myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita sähköisellä tai muulla etäkaupalla suoraan kotitalouksille ja muille käyttäjille Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa;

b) on sijoittautunut Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja myy etäkaupalla sähkö- ja elektroniikkalaitteita suoraan käyttäjille Suomessa;

7) asettamisella saataville markkinoilla sähkö- ja elektroniikkalaitteen toimittamista Suomen markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

8) markkinoille saattamisella sähkö- ja elektroniikkalaitteen ensimmäistä asettamista saataville ammattimaisesti Suomen markkinoilla;

9) tuotteen jakelijalla toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa sähkö- ja elektroniikkalaitteen saataville markkinoilla;

10) poistamisella manuaalista, mekaanista, kemiallista tai metallurgista käsittelyä, jonka seurauksena vaaralliset aineet, seokset ja komponentit saadaan käsittelyprosessissa talteen tunnistettavissa olevana virtana tai tunnistettavissa olevana virran osana; vaarallista ainetta, seosta tai komponenttia pidetään tunnistettavissa olevana, jos sitä voidaan seurata ympäristönsuojelun kannalta turvallisen käsittelyn todentamiseksi;

11) terveydenhuollon laitteella terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua laitetta tai lisälaitetta, joka on sähkö- ja elektroniikkalaite;

12) in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulla terveydenhuollon laitteella 11 kohdassa mainitun momentin 3 kohdassa tarkoitettua laitetta tai lisälaitetta, joka on sähkö- ja elektroniikkalaite;

13) aktiivisella implantoitavalla terveydenhuollon laitteella 11 kohdassa mainitun momentin 2 kohdassa tarkoitettua laitetta, joka on sähkö- ja elektroniikkalaite;

14) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista: vaaraluokat 2.1 –2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A –F; vaaraluokat 3.1 –3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1;

15) vaarallisella seoksella seosta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin 14 kohdassa mainituista CLP-asetuksen liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista.

2. mom.

Tuottajana ei kuitenkaan pidetä henkilöä, joka vain tarjoaa rahoitusta sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen liittyvällä laina-, leasing-, vuokraus- tai osamaksusopimuksella tai -järjestelyllä riippumatta siitä, määrätäänkö sopimuksessa tai järjestelyssä taikka lisäsopimuksessa tai -järjestelyssä laitteen omistusoikeuden siirtymisestä.

Ks. soveltamisesta 23 §.

3 § Sähkö- ja elektroniikkalaitteen suunnittelu ja valmistus

1. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistajan ja markkinoille saattajan on sen lisäksi, mitä jätelain 9 §:ssä säädetään tuotteesta ja sen suunnittelusta, valmistuksesta ja markkinoille saattamisesta, huolehdittava, että laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa ei käytetä menetelmiä, joilla tarkoituksellisesti vaikeutetaan käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden korjausta, päivittämistä tai uudelleenkäyttöä taikka sähkö- ja elektroniikkalaiteromun purkamista tai kierrätystä, jollei täten saavuteta ympäristönsuojelun ja turvallisuuden kannalta ylivoimaista hyötyä.

2. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on myös huolehdittava siitä, että käyttäjä tai valmistajasta riippumaton asiantuntija voi helposti poistaa laitteessa olevan pariston tai akun. Laitteessa tai sen mukana on oltava ohjeet pariston tai akun turvallisesta poistamisesta ja tarvittaessa tiedot pariston tai akun lajista. Pariston tai akun poistamista koskevia säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen tai suorituskykyyn liittyvät syyt taikka lääketieteelliset syyt edellyttävät jatkuvaa virransyöttöä ja kiinteää kytkentää laitteen ja pariston tai akun välillä.

3 §:ää sovelletaan 1.11.2015 alkaen.

4 § (25.11.2021/1026) Keräysaste

1. mom.

Tuottajien on huolehdittava siitä, että erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysaste on vuosittain vähintään 65 painoprosenttia.

2. mom.

Keräysaste lasketaan jakamalla tiettynä kalenterivuotena Suomessa erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keskimääräisellä painolla, jotka on saatettu markkinoille Suomessa kolmena edellisenä kalenterivuotena, ja ilmaistaan prosenttiosuutena.

3. mom.

Muun kuin kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteen romu, jonka erilliskeräyksen ja muun jätehuollon laitteen haltija on järjestänyt, otetaan huomioon laskettaessa 1 momentissa tarkoitettuja keräysasteita ja arvioitaessa niiden täyttymistä, jos Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokoamista tämän asetuksen toimeenpanon seurantaa ja valvontaa varten toimitetuista tiedoista luotettavasti ilmenee, että laitteen haltijan järjestämä jätehuolto täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

5 § Erilliskeräystä koskevat yleiset vaatimukset

1. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräys on järjestettävä siten, että:

1) vastaanottopaikoissa huolehditaan uudelleenkäyttöön valmisteltavien laitteiden erottelusta muusta sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ennen romun kuljetusta muualle varaamalla uudelleenkäyttöä harjoittaville yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus laitteiden toimintakunnon arviointiin ja hankintaan sekä kehittämällä toimintaa muutoinkin uudelleenkäytön valmistelun edistämiseksi ottaen lisäksi huomioon mitä jätelain 11 a §:ssä säädetään; (25.11.2021/1026)

2) sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä ja kuljetuksessa varmistetaan mahdollisimman hyvät edellytykset uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle sekä vaarallisten aineiden, seosten ja komponenttien poistamiselle romusta;

3) minimoidaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely sekalaisena yhdyskuntajätteenä ja varmistetaan erilliskerätyn romun muu asianmukainen käsittely.

2. mom.

Edellä 1 momentin 1 kohta ei koske jakelijan jätelain 56 §:n mukaisesti järjestämää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottopaikkaa.

6 § Vastaanoton järjestäminen

1. mom.

Tuottajan on järjestettävä kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romun vastaanotto siten, että palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät:

1) romun toimittaminen vastaanottopaikkaan on jätelain 49 §:n 1 momentin mukaisesti maksutonta ja vaivatonta romun haltijalle ja muulle toimittajalle;

2) vastaanottopaikkoja on väestötiheys huomioon ottaen alueittain tasapuolisesti koko maassa;

3) vastaanottopaikoissa otetaan vastaan kaikki niihin toimitettu erilliskerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu;

4) vastaanottopaikkojen verkostoon kuuluu vähintään 400 tuottajan järjestämää kiinteää vastaanottopaikkaa;

5) jokaisessa kunnassa on vähintään yksi kiinteä vastaanottopaikka.

2. mom.

Jos 1 momentin mukaiset palvelutasoa ja saavutettavuutta koskevat vaatimukset muutoin täyttyvät, voidaan 5 kohdassa tarkoitettu kiinteä vastaanottopaikka korvata siirrettävällä vastaanottopaikalla, noutopalvelulla tai muulla vastaavalla keräysjärjestelyllä.

3. mom.

Tuottajan on järjestettävä myös muun kuin kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romun vastaanotto osoittamalla tällaisen laitteen haltijalle ja muulle toimittajalle 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset vaatimukset täyttävät vastaanottojärjestelyt. Poikkeuksesta tuottajan kustannusvastuusta siltä osin kuin kysymys on muun kuin kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romun vastaanoton ja muun jätehuollon järjestämisestä, säädetään jätelain 53 §:n 1 momentissa.

4. mom.

Jakelijan velvollisuudesta ottaa vastaan kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden romua ja luovuttaa se tuottajan lukuun toimivalle kuljettajalle tai käsittelijälle säädetään jätelain 56 §:ssä.

5. mom.

Tuottaja ja jakelija eivät ole velvollisia ottamaan vastaan kotitalouden sähkö- ja elektroniikkalaitteen romua, joka on saastunut siten, että se voi aiheuttaa terveys- tai turvallisuusriskin romun vastaanotosta vastaavalle henkilökunnalle.

6 § 1 mom. 4 ja 5 kohtaa sovelletaan 1.1.2015 alkaen.

7 § Varastointi ja käsittely

1. mom.

Erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointi ja käsittely on järjestettävä seuraavasti:

1) poistetaan nesteet muusta kuin uudelleenkäytön valmisteluun toimitettavasta romusta ja käsitellään romu muutoinkin liitteen 3 mukaisesti;

2) huolehditaan siitä, että romun varastointi- ja käsittelypaikka täyttää liitteen 4 vaatimukset;

3) käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa;

4) huolehditaan siitä, että 8 §:ssä säädetyt hyödyntämistavoitteet täyttyvät;

5) noudatetaan mahdollisuuksien mukaan organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1221/2009;

6) edistetään uusien käsittelymenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa kokonaisten laitteiden ja niiden osien uudelleenkäyttöä ja romun hyödyntämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

2. mom.

Erilliskerättyä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa toimittaa loppukäsiteltäväksi, jollei romua ole käsitelty 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyn mukaisesti. Kiellosta polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä varten erilliskerättyä jätettä säädetään jätelain 15 a §:ssä. (25.11.2021/1026)

3. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointia ja muuta käsittelyä koskevaan jätelain 118 §:n mukaiseen kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot myös uudelleenkäyttöön valmisteltavaksi, kierrätettäväksi tai muulla tavoin käsiteltäväksi tuodun ja käsittelyn jälkeen muualle toimitetun romun ja sen komponenttien, materiaalien ja aineiden määrästä.

8 § Hyödyntämistavoitteet

1. mom.

Erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen on järjestettävä siten, että romun uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä tai muuta hyödyntämistä koskevat liitteen 5 mukaiset vähimmäistavoitteet täyttyvät.

2. mom.

Hyödyntämistavoitteiden toteutumista on arvioitava kunkin sähkö- ja elektroniikkalaitteen laiteluokan osalta jakamalla uudelleenkäytön valmistelu-, kierrätys- tai muuhun hyödyntämislaitokseen toimitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun paino, sen jälkeen kun romu on käsitelty 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn mukaisesti, vastaavan erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun kokonaispainolla. Romun hyödyntämistä edeltävää lajittelua ja varastointia sekä muita vastaavia alustavia toimia ei saa ottaa huomioon laskettaessa tavoitteiden toteutumista. Hyödyntämistavoitteiden arvioinnissa on lisäksi noudatettava tietojen laskentaa, todentamista ja toimittamista koskevista säännöistä ja tietojen toimittamismuotojen vahvistamisesta sovellettaessa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2012/19/EU annettua komission täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/2193. (25.11.2021/1026)

9 § Ympäristölupa

1. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastoinnin ja muun käsittelyn ympäristölupaa koskevasta hakemuksesta ja lupa-asian käsittelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). (5.2.2015/105)

2. mom.

Ympäristöluvassa on annettava määräykset, jotka ovat tarpeen romun varastointia ja muuta käsittelyä koskevien 7 §:n mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi.

10 § Kansainväliset siirrot

1. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kansainvälisistä siirroista säädetään jätelaissa ja jätteiden siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1013/2006. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuksi epäiltyjen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden siirroissa on lisäksi noudatettava liitteessä 6 tarkoitettuja vähimmäisvaatimuksia. (25.11.2021/1026)

2. mom.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun siirto muuhun kuin Euroopan unionin jäsenvaltioon käsiteltäväksi lasketaan mukaan 8 §:n mukaisiin hyödyntämistavoitteisiin vain, jos viejä luotettavasti osoittaa, että romun käsittely on järjestetty tämän asetuksen vaatimuksia vastaavalla tavalla.

11 § Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen tehtävät merkinnät

1. mom.

Tuottajan on huolehdittava, että:

1) markkinoille saatettavaan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen on merkitty liitteen 7 mukainen tunnus;

2) 14 päivänä elokuuta 2005 tai sen jälkeen markkinoille saatettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen on merkitty, että laite on saatettu markkinoille mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

2. mom.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tunnus voidaan poikkeustapauksessa merkitä laitteen pakkaukseen, käyttöohjeeseen ja takuutietoihin, jos tämä on tarpeen laitteen koon tai toiminnan vuoksi.

11 a § (25.11.2021/1026) Tuottajien maksuosuudet

1. mom.

Kaikki tuottajan tuottajavastuuvelvollisuuden hoitamiseksi maksamat jätelain 63 a §:ssä tarkoitetut maksuosuudet tulee mahdollisuuksien mukaan määritellä liitteessä 2 tarkoitettuihin laiteluokkiin seuraavien perusperiaatteiden mukaisesti:

1) maksut suhteutetaan tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään siten, että tuottajan markkinoille saattamien laitteiden kokonaismäärä ei vaikuta tuotteesta maksettavaan yksikkömaksuun;

2) maksut kannustavat jätelain 8 §:ssä säädetyn etusijajärjestyksen edistämiseen erityisesti kannustamalla jätteen määrän vähentämiseen siten, että maksuosuudet ovat pienempiä sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, jotka ovat kestäviä, korjattavia ja päivitettäviä;

3) maksut kannustavat laitteiden pitkäikäisyyteen siten, että maksut ovat pienempiä laitteilla, joilla on pidempi takuuaika ja varaosia vaivattomasti saatavissa;

4) maksuosuuksien määrittelyssä otetaan huomioon käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätettävyys ja muut ominaisuudet;

5) maksut ovat korkeampia sellaisilla sähkö- ja elektroniikkalaitteilla, joissa on lajittelua haittaavia tekijöitä, jotka eivät ole kierrätettäviä, ovat vain osin kierrätettäviä tai sisältävät vaarallisia aineita tai vaikeuttavat olemassa olevien kierrätysjärjestelmien toimintaa;

6) maksut kannustavat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämän kierrätetyn materiaalin osuuden lisäämiseen, ottaen kuitenkin huomioon laitteiden muut ominaisuudet 1–5 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti;

7) kaikkien tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien maksuosuuksien kokonaismäärä kattaa tuottajayhteisölle säädettyjen velvollisuuksien hoitamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset;

8) maksuosuuksien perusteina käytettävät kriteerit ovat laitevalmistajien yleisesti käyttämiä, julkisia, läpinäkyviä ja selkeästi tuotekohtaisesti todennettavissa olevia.

2. mom.

Hallinnollisiin maksuihin ei sovelleta 1 momentin 2–6 kohtaa.

3. mom.

Hallinnollisten maksujen osalta voidaan poiketa siitä, mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään maksujen suhteuttamisesta tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään. Hallinnolliset maksut tulee tällöin määrittää siten, ettei niiden osuus ole kohtuuttoman suuri verrattuna tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrään ja niiden jätehuollosta ja muista tuottajavastuuvelvoitteista johtuviin maksuihin.

12 § Tiedottaminen käyttäjille

1. mom.

Tuottajan on julkisin tiedotuskampanjoin sekä muulla tiedottamisella, neuvonnalla ja valistuksella huolehdittava, että kotitalouksille annetaan kattavasti tietoja:

1) sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräysvaatimuksista ja -ohjeista;

2) käytettävissä olevista romun keräysjärjestelmistä ja vastaanottopaikoista;

3) siitä, miten kotitalouksissa voidaan edistää romun uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä;

4) laitteissa olevien vaarallisten aineiden, seosten ja komponenttien mahdollisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista;

5) 11 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta tunnuksesta; (25.11.2021/1026)

6) jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen mahdollisuuksista sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. (25.11.2021/1026)

2. mom.

Tuottajan on huolehdittava siitä, että muut sähkö- ja elektroniikkalaitteen käyttäjät kuin kotitaloudet saavat tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksestä, mahdollisuuksistaan toimittaa romu tuottajan järjestämään vastaanottoon ja muista romun hyödyntämisen edistämiseksi tarpeellisista seikoista.

3. mom.

Tuottajan velvollisuudesta julkaista tietoja jätteen erilliskeräystä ja hyödyntämistä koskevien velvoitteiden täyttymisestä säädetään jätelain 54 §:ssä. Tuottajayhteisön velvollisuudesta julkaista tietoja omistajistaan ja jäsenistään, tuottajilta perittävistä maksuista sekä palveluhankinnoissaan noudatettavista yleisistä periaatteista ja menettelyistä säädetään mainitun lain 63 ja 66 §:ssä. (25.11.2021/1026)

13 § Käsittelijöille annettavat tiedot

1. mom.

Tuottajan on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden huollon, päivittämisen ja uudistamisen sekä laiteromun uudelleenkäytön valmistelun ja kierrätyksen edistämiseksi annettava alan yrityksille ja yhteisöille maksutta uudelleenkäytön valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät tiedot kustakin ensimmäisen kerran Euroopan unionin markkinoille saatetusta uudesta laitetyypistä vuoden kuluessa laitteen markkinoille saattamisesta. Jos on tarpeen romun käsittelyä koskevien tämän asetuksen säännösten noudattamiseksi, tiedoissa on yksilöitävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat ja materiaalit sekä vaarallisten aineiden ja seosten sijainti laitteissa. Tieto on toimitettava käsikirjana tai sähköisessä muodossa.

14 § (25.11.2021/1026) Valtuutetun edustajan velvollisuus tiedottaa

1. mom.

Jätelain 66 a §:ssä tarkoitetun valtuutetun edustajan on viivytyksettä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja hyväksymisestään tuottajarekisteriin sekä valtuutuksen tai hyväksymisen muuttamisesta tai peruuttamisesta sellaiselle tuottajalle, jonka velvollisuuksien täyttämisestä valtuutettu edustaja vastaa. Jos edellä mainittu tuottaja, jonka sijasta valtuutettu edustaja hoitaa kyseisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tuottajavastuuvelvoitteet, on tuottajayhteisön jäsen, valtuutetun edustajan on lisäksi viipymättä tiedotettava saamastaan valtuutuksesta ja valtuutuksen ajankohdasta kyseiselle tuottajayhteisölle.

2. mom.

Valtuutetun edustajan on 1 momentissa säädetyn mukaisesti tiedotettava markkinoille toimittamiensa tuotteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä esitettävä, miten tuottajavastuuvelvoitteiden täyttäminen on järjestetty. Tuottajayhteisölle on lisäksi tiedotettava, kuka olisi ilman saatua valtuutusta vastannut tuottajavastuuvelvoitteista mainittujen tuotteiden osalta.

14 a § (25.11.2021/1026) Omavalvonta

1. mom.

Jätelain 53 a §:ssä tarkoitetussa omavalvontaa koskevassa suunnitelmassa on oltava:

1) selvitys 19 §:ssä tarkoitettujen seurantatietojen kokoamisesta ja arvio tietojen luotettavuudesta sekä suunnitelma tietojen luotettavuuden kehittämiseksi;

2) arvio jätelain 46 §:ssä tarkoitetun tuottajan kustannusvastuun täyttymisestä;

3) selvitys jätelain 63 a §:ssä ja tämän asetuksen 11 a §:ssä tarkoitetuista tuottajan maksuosuuksista ja niiden mukauttamisen perusteista sekä niiden seurannasta;

4) menettelyt 3 kohdassa tarkoitettujen maksuosuuksien ja niiden mukauttamisen perusteiden säännönmukaisesta uudelleenarvioimisesta ja kehittämisestä;

5) suunnitelma omavalvonnan toteuttamisesta ja organisoinnista sekä omavalvonnan tueksi tehtävistä tarkastuksista.

2. mom.

Omavalvonnan tueksi tehtävässä tarkastuksessa on käytettävä tarkastajaa, joka on tuottajaan, tuottajayhteisöön ja sen omistajiin nähden riippumaton ja puolueeton kolmas osapuoli. Tarkastajalla tulee olla tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja muu pätevyys. Tarkastus voidaan suorittaa useammassa osassa tarkastajan erityisosaaminen huomioon ottaen tai liittää muuhun vastaavaan tuottajayhteisön toimintaan kohdistuvaan ulkopuoliseen tarkastukseen. Jos tuottajalla on käytössään sertifioitu hallintajärjestelmä, voidaan tarkastus kytkeä osaksi mainittua järjestelmää.

15 § (25.11.2021/1026) Hakemus tuottajan hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

1. mom.

Tuottajan tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajan nimi sekä postiosoite ja yhteystiedot, käyntiosoite, puhelin- ja telefaksinumero, sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

2) tuottajan yritys- tai yhteisötunnus ja tuottajan eurooppalainen tai kansallinen verotunnistenumero;

3) tiedot tuottajan markkinoille saattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteista eriteltyinä tarpeen mukaan laiteluokittain liitteen 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sekä arvio laitteiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajan markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nimistä ja tavaramerkeistä;

5) tiedot tuottajan järjestämästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja muusta jätehuollosta, tiedot jätelain 61 §:ssä säädetystä vakuudesta sekä arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin tulevan romun määrästä tonneina vuodessa tarpeen mukaan eriteltynä 3 kohdassa säädetyn mukaisesti;

6) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

7) suunnitelma sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

8) tiedot käytetystä myyntitavasta;

9) luettelo niistä jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy sähkö- ja elektroniikkalaitteita etäkaupalla suoraan käyttäjille sekä valtuutetun edustajan nimi kyseisissä jäsenvaltioissa;

10) omavalvontaa koskeva suunnitelma;

11) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

12) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

2. mom.

Jos 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee jätelain 66 a §:n 2 momentissa tarkoitetun tuottajan valtuutettu edustaja, on hakemuksessa oltava tämän pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot myös valtuutuksen antaneesta tuottajasta. Jos hakemuksen tekee mainitun lain 66 a §:n 3 momentissa tarkoitetun toimijan valtuutettu edustaja, on hakemuksessa oltava vastaavat tiedot toimijasta. Mainituissa tapauksissa tulee lisäksi olla vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on nimetty kirjallisella valtuutuksella jätelain 66 b §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

16 § (25.11.2021/1026) Hakemus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajarekisteriin

1. mom.

Tuottajayhteisön tekemässä jätelain 101 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa tuottajarekisteriin hyväksymiseksi on oltava:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) 15 §:n 1 momentin 1, 2, 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisöön kuuluvista tuottajista ja niiden tuottajayhteisöön liittymisen päivämäärä sekä tuottajayhteisön perustajien nimi, yritys- ja yhteisötunnus ja toimiala;

3) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteista eriteltyinä tarpeen mukaan laiteluokittain liitteen 1 tai 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sekä arvio laitteiden määrästä tonneina vuodessa;

4) tiedot tuottajayhteisöön kuuluvien tuottajien markkinoille saattamien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden nimistä ja tavaramerkeistä;

5) selvitys siitä, miten velvoitteet jaetaan tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

6) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, uudelleenkäytöstä, uudelleenkäytön valmistelusta, kierrätyksestä ja muusta jätehuollosta sekä arvio tuottajayhteisön järjestämän jätehuollon piiriin tulevan romun määrästä tonneina vuodessa tarpeen mukaan eriteltynä 3 kohdassa säädetyn mukaisesti;

7) selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

8) suunnitelma sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta;

9) omavalvontasuunnitelma;

10) selvitys tuottajayhteisön riittävistä taloudellisista järjestelyistä toimintansa asianmukaiseksi järjestämiseksi;

11) vakuutus annettujen tietojen paikkansapitävyydestä;

12) päivämäärä, jolloin hakemus on tehty.

16 a § (25.11.2021/1026) Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista

1. mom.

Jätelain 106 §:ssä tarkoitettu ilmoitus toiminnassa tapahtuneista olennaisista muutoksista sekä tuottajayhteisön jäsenten muuttumisesta on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.

2. mom.

Riittävien taloudellisten järjestelyiden osoittamista ja toiminnan turvaamista koskevan selvityksen ja suunnitelman antamisen ajankohdasta tuottajayhteisön toiminnan muuttuessa olennaisesti säädetään jätelain 64 §:ssä.

17 § Maksun palauttaminen tuottajalle

1. mom.

Tuottajayhteisön on tuottajien tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi huolehdittava, että tuottajalle hyvitetään maksu, jonka tämä on maksanut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuta koskevien velvollisuuksien hoitamisesta, jos laitteet muuttuneiden olosuhteiden johdosta saatetaan markkinoille muualla kuin Suomessa.

18 § Uudelleenkäytön edistämiseksi annettavat erityiset määräykset

1. mom.

Tuottajan ja tuottajayhteisön hyväksymistä tuottajarekisteriin koskevassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset kyseisten toimijoiden velvollisuudesta kehittää yhteistoimintaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäyttöä harjoittavien yritysten ja yhteisöjen kanssa käytettyjen laitteiden uudelleenkäytön ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytön valmistelun edistämiseksi.

19 § (25.11.2021/1026) Seurantatietojen ilmoittaminen

1. mom.

Tuottajan taikka tuottajayhteisön siihen kuuluvien tuottajien puolesta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä toimitettava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellisen vuoden toimintaansa koskevat seuraavat tiedot:

1) tuottajan tai tuottajayhteisön yritys- tai yhteisötunnus;

2) seurantatietojen kattama ajanjakso;

3) Suomessa markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä;

4) erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä;

5) toiseen maahan siirretyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä;

6) uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn ja muulla tavoin käsitellyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen komponenttien, materiaalien ja aineiden määrä eriteltynä käsittelylaitoksen mukaan sekä laitoksen nimi ja sijaintipaikka;

7) saavutettu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräysaste ja erilliskerätyn romun hyödyntämistaso;

8) toteutettu sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva tiedottaminen;

9) tiedot omavalvontaa koskevan suunnitelman edellyttämistä toimista ja tarkastuksista.

2. mom.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä jätelain 64 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys riittävistä taloudellisista järjestelyistä ja uudelleenarvioitu toimintasuunnitelma käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollon järjestämisestä. Selvitykseen riittävistä taloudellisista järjestelyistä on sisällytettävä viimeksi päättyneen tilikauden vahvistettu tilinpäätös ja alkaneen tilikauden talousarvio. Jos mainittuja asiakirjoja ei voida toimittaa, riittävät taloudelliset järjestelyt on osoitettava luotettavasti muilla tavoin.

3. mom.

Toimitettaviin tietoihin on myös liitettävä selvitys ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista. Edellä 1 momentin 3–7 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava eriteltyinä laiteluokittain liitteen 2 mukaisesti ja jaoteltuina laitetyypin mukaan kotitalouden ja muihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Määrätiedot on ilmoitettava painon mukaan tonneina vuodessa. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tietojen toimittamisessa on noudatettava lisäksi 8 §:n 2 momentissa mainittua komission päätöstä.

20 § (25.11.2021/1026) Tietojen kokoaminen seurantaa ja valvontaa varten

1. mom.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamisen seuraamiseksi ja valvomiseksi vuosittain tarkastettava ja koottava 19 §:ssä tarkoitetut seurantatiedot. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on myös koottava muut tarpeelliset tiedot ja arviot Suomen markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä, erilliskerätyn, uudelleenkäyttöön valmistellun, kierrätetyn ja muulla tavoin Suomessa käsitellyn laiteromun kokonaismäärästä sekä toiseen maahan siirretyn erilliskerätyn romun määrästä. Koosteessa on tehtävä selkoa ilmoitettujen tietojen arviointi- ja laskentaperusteista.

2. mom.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on vuosittain toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot Euroopan komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty 8 §:n 2 momentissa mainitun komission päätöksen mukaisesti.

3. mom.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa toimitettava 1 ja 2 momentissa sekä 19 §:ssä tarkoitetut tiedot sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelylaitosten ja romun kansainvälisten siirtojen valvontaviranomaisten käyttöön tarkastus- ja muita valvontatoimia varten.

21 § (25.11.2021/1026) Yhteistyö ja tiedonvaihto Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kanssa

1. mom.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen on jätelain 66 a §:n ja tämän asetuksen säännösten asianmukaisen toimeenpanon varmistamiseksi osaltaan huolehdittava yhteistyöstä ja riittävästä tiedonkulusta Euroopan unionin toisen jäsenvaltion asianomaisen viranomaisen kanssa. Yhteistyön on käsitettävä tutustumisoikeuden myöntäminen asiaankuuluviin asiakirjoihin, tietoihin ja tarkastusten tuloksiin, jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), tietosuojalaissa (1050/2018) tai luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) säädetystä muuta johdu. Yhteistyössä ja tuottajarekistereihin sisältyvien tietojen vaihdossa on käytettävä sähköistä tiedonsiirtoa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on rekisteröintimenettelyn toimeenpanon ja valvonnan edistämiseksi julkaistava verkkosivuillaan linkit Euroopan unionin toisten jäsenvaltioiden tuottajarekistereihin tai tuottajavastuuta valvovan viranomaisen verkkosivuille sen mukaisesti kuin se on tarkoituksenmukaista.

22 § (25.11.2021/1026) Markkinavalvonta

1. mom.

Jätelain 24 a §:ssä tarkoitettu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden markkinavalvontaviranomainen valvoo tämän asetuksen 3 ja 11 §:n noudattamista.

2. mom.

Markkinavalvonnasta säädetään markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1020 sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016).

Ks. Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta 1261/2010 ja VNa Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta 1266/2010.

23 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2014.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu valtioneuvoston asetus (852/2004). Kumotun asetuksen 4 §:ää sovelletaan kuitenkin 30 päivään lokakuuta 2015.

3. mom.

Asetuksen 2 §:n 1 momentin 15 kohtaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2015. Mainittuun ajankohtaan asti vaarallisena seoksena pidetään seosta, joka vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (1999/45/EY) perusteella luokitellaan vaaralliseksi seokseksi.

4. mom.

Asetuksen 3 §:ää sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2015 ja 6 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2015.

5. mom.

Edellä 19 §:ssä tarkoitettu tiivistelmä on toimitettava ensimmäisen kerran vuonna 2015.

6. mom.

Ensimmäinen 21 §:ssä tarkoitettu kertomus koskee 14 päivän helmikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2015 välistä aikaa.

7. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajarekisteriin hyväksytyn tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkistettava, että ilmoitetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

Liite 1 on kumottu A:lla 25.11.2021/1026.

Liite 2

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat (1 §:n 2 momentti)(25.11.2021/1026)

Kussakin jäljempänä luetellussa laiteluokassa on esimerkkiluettelo luokkaan kuuluvista sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

1. Lämmitys- ja jäähdytyslaitteet

Jääkaapit, pakastimet, kylmäautomaatit, ilmastointilaitteet, kuivauslaitteet, lämpöpumput, öljylämmittimet ja muut lämpötilan muuttamiseen käytettävät laitteet, joissa käytetään muuta nestettä kuin vettä lämpötilan muuttamiseksi.

2. Näyttöpäätteet, monitorit ja laitteet, joiden näyttöpäätteet ovat pinta-alaltaan suurempia kuin 100 cm2

Näyttöpäätteet, televisiot, LCD-valokuvakehykset, monitorit, kannettavat tietokoneet ja sylimikrot.

3. Lamput

Loisteputket, pienloistelamput, loistelamput, korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput, matalapaineiset natriumlamput, LED-lamput.

4. Suuret laitteet (joltain ulkomitaltaan yli 50 cm), kuten kodinkoneet, tieto- ja teletekniset laitteet, kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, soittimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet, tarkkailu- ja valvontalaitteet, automaatit ja sähkövirtaa tuottavat laitteet; luokkiin 1 –3 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan

Pesukoneet, vaatteiden kuivauslaitteet, astianpesukoneet, ruoanlaittoon käytettävät laitteet, sähköliedet, sähkökuumennuslevyt, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, musiikkilaitteet (lukuun ottamatta kirkkoihin asennettuja pilliurkuja), neulonta- ja kutomakoneet, suuret keskustietokoneet, suuret tulostimet, kopiokoneet, suuret kolikkoautomaatit, suuret terveydenhuollon laitteet, suuret tarkkailu- ja valvontalaitteet, suuret tuote- ja raha-automaatit, aurinkosähköpaneelit.

5. Pienet laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 cm), kuten kodinkoneet, kuluttajaelektroniikka, valaisimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, soittimet, sähkö- ja elektroniikkatyökalut, lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet, terveydenhuollon laitteet, tarkkailu- ja valvontalaitteet, automaatit ja sähkövirtaa tuottavat laitteet; luokkiin 1 –3 ja 6 sisältyvät laitteet eivät kuulu tähän luokkaan

Pölynimurit, mattoharjat, ompelukoneet, valaisimet, mikroaaltouunit, tuulettimet, silitysraudat, leivänpaahtimet, sähköveitset, sähkökattilat, kellot, parranajokoneet, vaa'at, hiusten- ja vartalonhoitovälineet, taskulaskimet, radiot, videokamerat, videonauhurit, hifilaitteet, soittimet, äänen- tai kuvantoistolaitteet, sähkö- ja elektroniikkalelut, urheiluvälineet, tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten, savunilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet, termostaatit, pienet sähkö- ja elektroniikkatyökalut, pienet terveydenhuollon laitteet, pienet tarkkailu- ja valvontalaitteet, pienet tuoteautomaatit, aurinkosähköpaneeleilla varustetut pienet laitteet.

6. Pienet tieto- ja teletekniset laitteet (ei yhdeltäkään ulkomitaltaan yli 50 cm)

Matkapuhelimet, GPS-laitteet, taskulaskimet, reitittimet, henkilökohtaiset tietokoneet, tulostimet, puhelimet.

Liite 3

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Uudelleenkäyttöä on edistettävä seuraavasti:

Vastaanottopaikkaan toimitettujen käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja niiden osien soveltuvuus uudelleenkäyttöön on tarkastettava. Uudelleenkäyttökelpoiset laitteet ja osat on ohjattava uudelleenkäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Kohtaa 2 ja 3 on sovellettava siten, että ei estetä tai vaikeuteta kokonaisten laitteiden tai komponenttien uudelleenkäyttöä, uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä.

2. Erilliskerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on poistettava ainakin seuraavat aineet, seokset ja komponentit:

– polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (958/2016) säädetyllä tavalla; (10.11.2016/959)

– elohopeaa sisältävät katkaisimet, taustavalolamput ja muut komponentit;

– paristot ja akut;

– matkapuhelinten ja muiden laitteiden painetut piirilevyt, jos piirilevyn pinta-ala on suurempi kuin 10 cm2;

– väriainekasetit nestemäisille, tahnamaisille ja muille väriaineille;

– bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit;

– asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit,

– katodisädeputket;

– täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC), fluorihiilivedyt (HFC) ja hiilivedyt (HC);

– kaasupurkauslamput;

– yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja muutkin nestekidenäytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu;

– ulkopuoliset sähkökaapelit;

– CLP-asetuksen liitteessä VI olevan 3 osan mukaisia tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit;

– radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom 3 artiklassa ja liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja; direktiivi on pantu täytäntöön Suomessa säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla annetulla Säteilyturvakeskuksen ohjeella ST 1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta;

– mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25 mm tai suhteellisesti samankokoinen).

Poistetut aineet, seokset ja komponentit on käsiteltävä jätelain mukaisesti.

3. Erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seuraavasti:

– katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava;

– sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja jäähdytysnesteputkistossa: kaasut on erotettava ja käsiteltävä asianmukaisesti; otsonikerrosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti;

– kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.

Liite 4

Varastointi- ja käsittelypaikkaa koskevat tekniset vähimmäisvaatimukset

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikassa (mukaan lukien väliaikainen varastointi), jossa säilytetään romua ennen sen käsittelyä, on oltava:

– läpäisemätön pintakerros tarkoituksenmukaisilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimin;

– säänkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelypaikassa on oltava:

– vaa'at käsitellyn romun painon mittaamiseksi;

– läpäisemätön pintakerros tarkoituksenmukaisilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimin;

– purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet;

– tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen, polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorattuja terfenyylejä (PCB/PCT) sisältävien kondensaattorien ja muiden vaarallisten jätteiden ja radioaktiivisten jätteiden varastointia varten;

– tarpeelliset jäteveden käsittelylaitteet.

Liite 5(25.11.2021/1026)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä koskevat vähimmäistavoitteet

Liitteessä 2 lueteltujen laiteluokkien osalta sovellettavat vähimmäistavoitteet:

a) luokkaan 1 tai 4 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 85 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 80 prosenttia;

b) luokkaan 2 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 80 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 70 prosenttia;

c) luokkaan 5 tai 6 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on

– hyödynnettävä 75 prosenttia ja

– valmisteltava uudelleenkäyttöä varten ja kierrätettävä 55 prosenttia;

d) luokkaan 3 kuuluvasta sähkö- ja elektroniikkalaitteen romusta on kierrätettävä 80 prosenttia.

Liite 6

Käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kansainvälisiä siirtoja ja niiden valvontaa ja seurantaa koskevat vähimmäisvaatimukset

1. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erottamiseksi toisistaan tapauksissa, joissa laitteen haltija väittää siirtävänsä tai aikovansa siirtää käytettyjä laitteita eikä romua, haltijan saatavilla on oltava seuraavat todisteet väitteen näyttämiseksi toteen:

a) jäljennös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myyntiä tai omistusoikeuden siirtoa koskevasta laskusta ja sopimuksesta, jossa todetaan, että laitteet on tarkoitettu välittömästi uudelleenkäytettäviksi ja että ne ovat täysin toimintakunnossa;

b) todiste tehdystä arvioinnista tai testauksesta, mukaan lukien jäljennökset testaustodistuksesta tai toimintakuntoa koskevasta todisteesta kunkin lähetyksessä olevan laitteen osalta ja pöytäkirja, jossa on tiedot tuloksista 3 kohdan mukaisesti;

c) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kuljetuksen järjestävän ilmoitus siitä, ettei lähetyksessä oleva materiaali tai laite ole jätettä; ja

d) laitteiden asianmukainen suojaaminen vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana, erityisesti pakkaamalla laite riittävästi tai lastaamalla kuorma asianmukaisesti.

2. Edellä olevaa 1 kohdan a ja b alakohtaa ja jäljempänä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta, jos on asiakirjanäyttöä siitä, että siirto tehdään yritysten välisen siirtosopimuksen nojalla ja että:

a) sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään viallisina takaisin tuottajalle tai tämän puolesta toimivalle kolmannelle osapuolelle korjattaviksi takuun nojalla uudelleenkäyttöä varten;

b) ammattikäyttöön tarkoitetut käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet lähetetään tuottajalle tai tämän puolesta toimivalle kolmannelle osapuolelle tai kolmannen osapuolen laitokseen maissa, joihin sovelletaan hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107 (lopullinen), pätevän sopimuksen nojalla kunnostettaviksi tai korjattaviksi uudelleenkäyttöä varten; tai

c) ammattikäyttöön tarkoitetut vialliset käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kuten terveydenhuollon laitteet tai niiden osat, lähetetään tuottajalle tai tämän puolesta toimivalle kolmannelle osapuolelle perussyyanalyysia varten pätevän sopimuksen nojalla, jos tällaisen analyysin voivat tehdä ainoastaan tuottaja tai tämän puolesta toimivat kolmannet osapuolet.

3. Sen osoittamiseksi, että siirrettävät laitteet ovat käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita eivätkä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, laitteet on testattava ja testitulokset kirjattava seuraavasti:

Vaihe 1, testit:

a) Laitteen toimintakunto on testattava ja vaarallisten aineiden ja seosten esiintyminen on arvioitava. Testit on valittava sähkö- ja elektroniikkalaitteen tyypin mukaan. Useimpien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta riittää keskeisten toimintojen toimintakunnon testaaminen.

b) Arvioinnin ja testauksen tulokset on kirjattava.

Vaihe 2, tulosten kirjaaminen:

a) Asiakirja, johon testitulokset on kirjattu, on kiinnitettävä pitävästi mutta ei kuitenkaan pysyvästi joko suoraan sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen, jos sitä ei ole pakattu, tai pakkaukseen niin, että se voidaan lukea purkamatta laitteen pakkausta.

b) Asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

– laitteen nimi ja tarvittaessa laitteen luokka liitteiden 1 tai 2 mukaisesti;

– laitteen tunnistenumero tai tyyppinumero tapauksen mukaan,

– tuotantovuosi, jos se on tiedossa;

– toimintakuntoa koskevasta todisteesta vastaavan yrityksen nimi ja osoite;

– vaiheen 1 mukaisen testauksen tulokset, mukaan lukien toimintakuntotestin päivämäärä;

– tehtyjen testien tyyppi.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa vaadittujen asiakirjojen lisäksi kuhunkin käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sisältävään lähetykseen on liitettävä seuraavat tiedot:

a) asiaankuuluva kuljetusasiakirja, kuten CMR-asiakirja tai rahtikirja;

b) vastuussa olevan henkilön vastuuilmoitus.

5. Mahdollinen laiton siirto

Jollei sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen ole liitetty 1, 2, 3 ja 4 kohdassa edellytettyjä asianmukaisia asiakirjoja, joilla todistetaan, että laite on käytetty sähkö- ja elektroniikkalaite eikä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, ja jollei sitä ole suojattu asianmukaisesti vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana erityisesti pakkaamalla laite riittävästi ja lastaamalla kuorma asianmukaisesti, jotka ovat kuljetuksen järjestävän velvoitteita, on laitetta pidettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromuna ja romun siirtoa tarkasteltava mahdollisena laittomana siirtona.

Liite 7

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytettävä tunnus

Sähkö- ja elektroniikkalaitteeseen merkitään kuvassa oleva yliviivattua jäteastiaa esittävä tunnus näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Tunnus osoittaa, että sillä merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muista jätteistä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU (32012L0019); EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38,, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU (32013L0056); EUVL L 329, 10.12.2013, s. 5,, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL L 345, 23.12.2008, s. 68

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.2.2015/105:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä helmikuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU (32012L0019); EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38

10.11.2016/959:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

25.11.2021/1026:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021. Sen 22 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851) ; EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/849/EU (32018L0849) ; EUVL L 150, 14.6.2018, s. 93, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 (32019R1020) ; EUVL L 169, 25.6.2019, s. 1