Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 3.7.2014/519

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen (86/2000), av dem 16 § i miljöskyddslagen sådan den lyder i lag 252/2005:

Denna förordning förblir alltjämt i kraft. Se L 527/2014 226 och 227 §.

1 § (25.11.2021/1026) Tillämpningsområde

1. mom.

I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska mängden och skadligheten av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, främja förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt förbättra kvaliteten på behandlingen av sådant avfall.

2. mom.

Denna förordning tillämpas på elektriska och elektroniska produkter som hänförs till de kategorier som avses i bilaga 2, med beaktande av att elektriska och elektroniska produkter alltid hör till någon av de nämnda kategorierna.

3. mom.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna förordning inte på följande elektriska och elektroniska produkter:

1) vapen, ammunition och krigsmateriel avsedda för specifika militära ändamål samt sådana andra produkter som behövs för bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011),

2) produkter som är särskilt utformade och installerade som en del av andra produkter, vilka inte omfattas av denna förordning, och som fungerar på det sätt som avses endast som en del av produkten i fråga,

3) glödlampor,

4) produkter som är avsedda att sändas ut i rymden,

5) storskaliga stationära industriverktyg,

6) storskaliga fasta installationer, med undantag för produkter som finns i sådana installationer, men som inte är särskilt utformade och installerade som en del av sådana installationer,

7) transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,

8) mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig användning,

9) produkter som särskilt utformats uteslutande för forsknings- och utvecklingssyften och som endast tillhandahålls mellan företag,

10) sådana produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik och andra produkter för hälso- och sjukvård som kan antas bli smittfarliga inom produktens användningstid samt aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) elektriska och elektroniska produkter produkter som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt samt produkter för produktion, överföring och mätning av sådan ström eller sådana fält och som är avsedda att användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller 1 500 volt likström,

2) storskaligt stationärt industriverktyg en storskalig grupp maskiner, produkter eller komponenter som

a) fungerar tillsammans för en viss tillämpning,

b) installeras permanent och monteras ned av yrkesmän på en viss plats, och

c) används och underhålls av yrkesmän i en industriell produktionsanläggning eller anläggning för forskning och utveckling,

3) storskalig fast installation en storskalig kombination av flera olika sådana maskiner och i vissa fall andra anordningar som

a) sätts samman, installeras och nedmonteras av yrkesmän,

b) är avsedda att användas permanent som en del av en byggnad eller en struktur på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats, och

c) endast kan ersättas av motsvarande särskilt utformade produkter,

4) mobil maskin en maskin som har en inbyggd källa för kraftgenerering och vars funktion kräver endera mobilitet eller kontinuerlig eller halvkontinuerlig förflyttning mellan en följd av fasta arbetsstationer under arbetet,

5) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter elektriska och elektroniska produkter som är att betrakta som avfall enligt 5 § i avfallslagen, inklusive komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsdelar som utgör en del av produkten då den kasseras,

6) producent oavsett försäljningsmetod den fysiska eller juridiska person som

a) är etablerad i Finland och tillverkar eller låter konstruera eller tillverka elektriska och elektroniska produkter och marknadsför dem i sitt eget namn eller under eget varumärke i Finland, säljer elektriska och elektroniska produkter som producerats av andra i sitt eget namn eller under eget varumärke i Finland, yrkesmässigt släpper ut på marknaden i Finland elektriska och elektroniska produkter som härstammar från någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland, eller säljer elektriska och elektroniska produkter genom elektronisk handel eller någon annan distansförsäljning direkt till hushåll och andra användare i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland,

b) är etablerad i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett tredjeland och säljer elektriska och elektroniska produkter genom distansförsäljning direkt till användare i Finland,

7) tillhandahållande på marknaden att leverera elektriska och elektroniska produkter till den finska marknaden för distribution, förbrukning eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

8) utsläppande på marknaden första yrkesmässiga tillhandahållande av en elektrisk eller elektronisk produkt på den finska marknaden,

9) distributör den fysiska eller juridiska person i leveranskedjan som tillhandahåller elektriska och elektroniska produkter på marknaden,

10) avlägsnande en manuell, mekanisk, kemisk eller metallurgisk behandling som resulterar i att farliga ämnen, blandningar och komponenter vid behandlingsprocessen tas till vara som ett identifierbart flöde eller som en identifierbar del av ett flöde; farliga ämnen eller farliga blandningar eller komponenter ska anses identifierbara om de kan kontrolleras för att fastställa om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt,

11) produkter för hälso- och sjukvård sådana produkter och tillbehör för hälso- och sjukvård som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) och som är elektriska och elektroniska produkter,

12) produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro -diagnostik sådana produkter eller tillbehör för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro -diagnostik som avses i 3 punkten i det moment som nämns i 11 punkten och som är elektriska och elektroniska produkter,

13) aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation sådana aktiva produkter för hälso- och sjukvård avsedda för implantation som avses i 2 punkten i det moment som nämns i 11 punkten och som är elektriska och elektroniska produkter,

14) farliga ämnen sådana ämnen som uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006(CLP-förordningen): faroklasserna 2.1–2.4, 2.6 och 2.7, faroklass 2.8 typ A och B, faroklasserna 2.9, 2.10 och 2.12, faroklass 2.13 kategori 1 och 2, faroklass 2.14 kategori 1 och 2, faroklass 2.15 typ A–F; faroklasserna 3.1–3.6, faroklass 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på utvecklingen, faroklass 3.8, andra effekter än narkosverkan, faroklasserna 3.9 och 3.10; faroklass 4.1; faroklass 5.1,

15) farliga blandningar sådana blandningar som uppfyller kriterierna för någon av faroklasserna eller farokategorierna enligt punkt 14 och som anges i bilaga I till CLP-förordningen.

2. mom.

Som producent betraktas dock inte en person som endast tillhandahåller finansiering enligt ett avtal eller arrangemang beträffande lån, leasing, hyra eller avbetalningsköp som hänför sig till en elektrisk eller elektronisk produkt, oavsett om det i avtalet eller arrangemanget eller i ett parallellavtal eller -arrangemang bestäms om överföring av äganderätten till produkten.

Om tillämpningen se 23 §.

3 § Planering och tillverkning av elektriska och elektroniska produkter

1. mom.

Den som tillverkar elektriska och elektroniska produkter och släpper ut dem på marknaden ska, förutom vad som i 9 § i avfallslagen bestäms om produkten och om hur den ska planeras, tillverkas och släppas ut på marknaden, se till att det vid planeringen och tillverkningen av produkten inte används några metoder för att avsiktligt försvåra reparation, uppgradering eller återanvändning av begagnade elektriska och elektroniska produkter eller demontering eller materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, om inte detta ger överlägsna miljö- och säkerhetsmässiga fördelar.

2. mom.

Vid planeringen och tillverkningen av elektriska och elektroniska produkter ska man också se till att användaren eller en av tillverkaren oberoende sakkunnig lätt kan avlägsna batteriet eller ackumulatorn ur produkten. Instruktioner om hur man säkert avlägsnar batteriet eller ackumulatorn och vid behov information om typen av batteri eller ackumulator ska finnas på eller med produkten. Bestämmelserna om avlägsnande av batteri eller ackumulator ska dock inte tillämpas om kontinuerlig strömförsörjning är nödvändig av skäl som rör säkerhet, datasäkerhet eller prestanda eller av medicinska skäl och om detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet eller ackumulatorn och produkten.

4 § (25.11.2021/1026) Insamlingsnivå

1. mom.

Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter årligen är minst 65 viktprocent.

2. mom.

Insamlingsnivån ska räknas ut genom att dividera vikten av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som under ett visst kalenderår insamlats separat i Finland med den genomsnittliga vikten av de elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på den finska marknaden under de föregående tre kalenderåren och den ska anges som en procentsats.

3. mom.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som inte är elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och för vilket innehavaren av produkten har ordnat separat insamling och annan avfallshantering, ska beaktas i uträkningen av insamlingsnivåerna i 1 mom. och bedömningen av hur nivåerna har uppnåtts om det av de uppgifter för uppföljning och tillsyn av verkställigheten av denna förordning som lämnats till och sammanställts av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland klart framgår att avfallshanteringen som ordnats av innehavaren av produkten uppfyller kraven i denna förordning.

5 § Allmänna krav på separat insamling

1. mom.

Separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska ordnas så att

1) man vid mottagningsplatserna separerar produkter som ska förberedas för återanvändning från övrigt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter innan avfallet transporteras vidare genom att ge företag och sammanslutningar som bedriver återanvändning jämlikt tillfälle att bedöma om produkterna är funktionsdugliga och införskaffa produkter och genom att i övrigt utveckla verksamheten så att förberedelse för återanvändning främjas och därtill med beaktande av bestämmelserna i 11 a § i avfallslagen, (25.11.2021/1026)

2) man vid separat insamling och transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter säkrar så goda förutsättningar som möjligt för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning samt för avlägsnande av farliga ämnen, blandningar och komponenter ur avfallet,

3) man minimerar bortskaffandet av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som blandat kommunalt avfall och säkrar att separat insamlat avfall i övrigt behandlas på behörigt sätt.

2. mom.

Bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten gäller inte de mottagningsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som en distributör ordnat i enlighet med 56 § i avfallslagen.

6 § Ordnande av mottagning

1. mom.

Producenten ska ordna mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls:

1) innehavare av avfall samt andra som lämnar in avfall ska i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen kostnadsfritt och utan svårighet kunna lämna avfallet till mottagningsplatsen,

2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten regionalt sett vara jämnt fördelade i hela landet,

3) mottagningsplatserna ska ta emot allt separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som lämnas in,

4) i nätverket av mottagningsplatser ska ingå minst 400 fasta mottagningsplatser som ordnats av producenterna,

5) i varje kommun ska finnas minst en fast mottagningsplats.

2. mom.

Om kraven på servicenivå och tillgänglighet i enlighet med 1 mom. i övrigt uppfylls, kan den fasta mottagningsplats som avses i 1 mom. 5 punkten ersättas med en mobil mottagningsplats, en avhämtningstjänst eller ett annat motsvarande insamlingsarrangemang.

3. mom.

Producenten ska ordna mottagning också av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som inte är elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll genom att anvisa mottagningsarrangemang som uppfyller kraven i 1 mom. 1–3 punkten för innehavaren av och någon annan som lämnar in en sådan produkt. Om undantag från producentens kostnadsansvar när det gäller att ordna mottagning och annan avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som inte är elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll bestäms i 53 § 1 mom. i avfallslagen.

4. mom.

Om distributörens skyldighet att ta emot avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och överlämna det till en transportör eller behandlare som handlar för producentens räkning bestäms i 56 § i avfallslagen.

5. mom.

Producenten och distributören är inte skyldiga att ta emot sådant avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och som är så förorenat att det kan ge upphov till en hälso- eller säkerhetsrisk för den personal som svarar för mottagningen av avfallet.

7 § Lagring och behandling

1. mom.

Lagring och behandling av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ska ordnas på följande sätt:

1) vätskor ska avlägsnas ur annat än sådant avfall som ska lämnas till förberedelse för återanvändning och avfallet ska också i övrigt behandlas i enlighet med bilaga 3,

2) lagrings- och behandlingsplatser för avfall ska uppfylla kraven i bilaga 4,

3) bästa tillgängliga teknik ska användas,

4) återvinningsmålen i 8 § ska uppfyllas,

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG ska i mån av möjlighet följas,

6) utveckling och ibruktagande av nya behandlingsmetoder ska främjas så att målen för återanvändning av hela produkter och delar av dem och för återvinning av avfall kan uppnås.

2. mom.

Separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter får inte lämnas till bortskaffande om inte avfallet har behandlats enligt 1 mom. 1–3 punkten. Bestämmelser om förbudet att bränna eller placera på avstjälpningsplatsen avfall som har insamlats separat för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning finns i 15 a § i avfallslagen. (25.11.2021/1026)

3. mom.

I sådan bokföring över lagring och annan behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som avses i 118 § i avfallslagen ska också ingå uppgifter om mängden avfall som hämtats till förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan behandling och som efter behandlingen transporterats vidare samt om mängden komponenter, material och ämnen i detta avfall.

8 § Återvinningsmål

1. mom.

Återvinning av separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ska ordnas så att minimimålen för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av avfall i bilaga 5 uppfylls.

2. mom.

Man ska utvärdera hur återvinningsmålen har uppnåtts för varje kategori av elektriska och elektroniska produkter genom att dividera vikten av det avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som lämnats till anläggningar för förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning eller till någon annan återvinningsanläggning, efter att avfallet har behandlats enligt 7 § 1 mom. 1 punkten, med den totala vikten av motsvarande separat insamlade avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid uträkning av hur återvinningsmålen uppnåtts får inte beaktas sådan sortering och lagring som föregår återvinning av avfallet eller andra motsvarande föråtgärder. Vid bedömningen av återvinningsmålen ska även kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2193 om regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter och fastställande av dataformat för Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning följas. (25.11.2021/1026)

9 § Miljötillstånd

1. mom.

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för lagring och annan behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter finns i miljöskyddslagen (527/2014). (5.2.2015/105)

2. mom.

I miljötillståndet ska ingå sådana villkor som är nödvändiga för att förpliktelserna gällande lagring och annan behandling av avfall i 7 § ska följas.

10 § Internationella transporter

1. mom.

Bestämmelser om internationella transporter av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter finns i avfallslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Vid transport av elektriska och elektroniska produkter som misstänks vara avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter ska dessutom de minimikrav som avses i bilaga 6 följas. (25.11.2021/1026)

2. mom.

Transport av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter till någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen för behandling inkluderas i de återvinningsmål som avses i 8 § endast om exportören klart påvisar att behandlingen av avfallet har ordnats på ett sätt som motsvarar kraven i denna förordning.

11 § Märkning av elektriska och elektroniska produkter

1. mom.

Producenten ska se till att

1) elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden är försedda med den symbol som anges i bilaga 7,

2) elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden den 14 augusti 2005 eller därefter är märkta med information om att produkten har släppts ut på marknaden den nämnda dagen eller därefter.

2. mom.

Den symbol som avses i 1 mom. 1 punkten kan i undantagsfall tryckas på förpackningen, bruksanvisningen eller garantiinformationen om det är nödvändigt på grund av produktens storlek eller funktion.

11 a § (25.11.2021/1026) Producenternas betalningsandelar

1. mom.

Alla i 63 a § i avfallslagen avsedda betalningsandelar som en producent har betalat för att fullgöra producentansvarsskyldigheten ska i den mån det är möjligt bestämmas enligt de produktkategorier som avses i bilaga 2 och följande grundläggande principer:

1) avgifterna bestäms i förhållande till mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden så att den totala mängden produkter som producenten släppt ut på marknaden inte påverkar den avgift per enhet som betalas för produkten,

2) avgifterna sporrar till främjandet av prioritetsordningen enligt 8 § i avfallslagen i synnerhet genom att sporra till en minskning av avfallsmängden så att betalningsandelarna är mindre för elektriska och elektroniska produkter som är hållbara och reparerbara och som kan uppdateras,

3) avgifterna uppmuntrar till produkternas långa livslängd så att avgifterna är lägre för produkter som har en längre garantiperiod och till vilka reservdelar är lätt tillgängliga,

4) när betalningsandelarna bestäms ska även möjligheten att materialåtervinna kasserade elektriska och elektroniska produkter och andra egenskaper hos produkterna beaktas,

5) avgifterna är högre för elektriska och elektroniska produkter som har faktorer som försvårar sorteringen, som inte kan materialåtervinnas, som bara kan materialåtervinnas delvis eller som innehåller farliga ämnen eller försvårar verksamheten för de befintliga materialåtervinning,

6) avgifterna sporrar till att öka andelen återvunnet material i elektriska och elektroniska produkter, dock med beaktande av produkternas övriga egenskaper enligt de principerna i 1–5 punkten,

7) det totala beloppet av betalningsandelarna från alla producenter som hör till en producentsammanslutning täcker de totala kostnaderna för fullgörandet av producentsammanslutningens skyldigheter,

8) de kriterier som används som grund för betalningsandelarna tillämpas allmänt av tillverkare samt är offentliga, transparenta och klart verifierbara enligt produkt.

2. mom.

På administrativa avgifter tillämpas inte 1 mom. 2–6 punkten.

3. mom.

När det gäller administrativa avgifter får avvikelse göras från bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten om bestämmande av avgifter i förhållande till mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden. De administrativa avgifterna ska då bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen för produkterna och de avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

12 § Information till användarna

1. mom.

Producenten ska genom offentliga informationskampanjer samt annan information, rådgivning och upplysning se till att hushållen får uttömmande information om

1) kraven på och anvisningarna för separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

2) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser för avfallet,

3) hur hushållen kan främja förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av avfallet,

4) möjliga effekter på miljön och människors hälsa av de farliga ämnen, blandningar och komponenter som finns i produkterna,

5) den symbol som avses i 11 § 1 punkten, (25.11.2021/1026)

6) möjligheterna att minska mängden av och skadligheten hos avfallet samt förebyggandet av nedskräpning. (25.11.2021/1026)

2. mom.

Producenten ska se till att andra användare av elektriska och elektroniska produkter än hushållen får information om separat insamling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter, om sina möjligheter att lämna avfallet till den mottagning som producenten ordnat och om andra omständigheter som är nödvändiga för främjande av återvinning av avfallet.

3. mom.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.9 (25.11.2021/1026)

13 § Information till behandlarna

1. mom.

Producenten ska, för att främja underhåll, uppgradering och reparation av elektriska och elektroniska produkter samt främja förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, för varje ny produkttyp som för första gången släpps ut på marknaden i Europeiska unionen kostnadsfritt ge företag och sammanslutningar inom branschen information om förberedelse för återanvändning och behandling inom ett år från det att produkten släppts ut på marknaden. Om det är nödvändigt för att bestämmelserna om behandling av avfall i denna förordning ska kunna följas, ska de elektriska och elektroniska produkternas komponenter och ämnen specificeras i informationen, liksom var i produkterna de farliga ämnena och blandningarna finns. Informationen ska lämnas i form av en handbok eller i elektronisk form.

14 § (25.11.2021/1026) Behöriga ombuds skyldighet att informera

1. mom.

Ett behörigt ombud som avses i 66 a § i avfallslagen ska utan dröjsmål informera den producent för vars skyldigheter det behöriga ombudet ansvarar om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe det behöriga ombudet sköter producentsansvarsskyldigheterna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, är medlem i en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

2. mom.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

14 a § (25.11.2021/1026) Egenkontroll

1. mom.

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontroll ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 19 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen och 11 a § i denna förordning samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalningsandelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

2. mom.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

15 § (25.11.2021/1026) Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

1. mom.

En producents i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn samt postadress och kontaktuppgifter, besöksadress, telefon- och telefaxnummer, e-postadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) producentens företags- eller organisationsnummer och producentens europeiska eller nationella skatteidentifikationsnummer,

3) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som producenten släppt ut på marknaden, vid behov specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter, samt en uppskattning av mängden produkter uttryckt i ton per år,

4) uppgifter om namn och varumärke för de elektriska och elektroniska produkter som producenten släpper ut på marknaden,

5) uppgifter om den av producenten ordnade insamlingen och övriga avfallshanteringen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, uppgifter om den säkerhet som det bestäms om i 61 § i avfallslagen samt en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producenten, uttryckt i ton per år och vid behov specificerad i enlighet med 3 punkten,

6) en redogörelse för avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

8) uppgifter om vilken försäljningsmetod som används,

9) en förteckning över de medlemsstater till vilka producenten genom distansförsäljning säljer elektriska och elektroniska produkter direkt till användare samt namnet på ett behörigt ombud i de medlemsstaterna,

10) en plan för egenkontroll,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

12) datum för ansökan.

2. mom.

Om den i 1 mom. avsedda ansökan lämnas av en producents behöriga ombud som avses i 66 a § 2 mom. i avfallslagen, ska ansökan innehålla motsvarande uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten i denna paragraf även om den producent som gett fullmakten. Om ansökan lämnas av det behöriga ombudet för en aktör som avses i 66 a § 3 mom. i nämnda lag, ska ansökan innehålla motsvarande uppgifter om aktören. I nämnda fall ska det därtill finnas en försäkran om att det behöriga ombudet har utsetts genom en skriftlig fullmakt enligt 66 b § 1 mom. i avfallslagen.

16 § (25.11.2021/1026) Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

1. mom.

En producentsammanslutnings i 101 § 1 mom. i avfallslagen avsedda ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska innehålla

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgifter enligt 15 § 1 mom. 1, 2, 8 och 9 punkten om de producenter som hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält,

3) uppgifter om de elektriska och elektroniska produkter som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden, vid behov specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 1 eller 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter samt en uppskattning av mängden produkter uttryckt i ton per år,

4) uppgifter om namn och varumärke för de elektriska och elektroniska produkter producenter som hör till producentsammanslutningen släpper ut på marknaden,

5) en redogörelse för hur skyldigheterna fördelas mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) uppgifter om det av producentsammanslutningen ordnade nätverket av mottagningsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och om transport, återanvändning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och övrig avfallshantering som avser detta avfall samt en uppskattning av mängden avfall som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och vid behov specificerad i enlighet med 3 punkten,

7) en redogörelse för avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt för avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

8) en plan över information om elektriska och elektroniska produkter och mottagning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter,

9) en plan för egenkontroll,

10) en redogörelse för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera sin verksamhet på behörigt sätt,

11) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

12) datum för ansökan.

16 a § (25.11.2021/1026) Anmälan om förändringar i verksamheten

1. mom.

Den anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten samt om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras inom en månad från förändringen.

2. mom.

Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av tillräckliga ekonomiska arrangemang och tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64 § i avfallslagen.

17 § Återbetalning till producenterna

1. mom.

För att uppnå opartiskt bemötande av producenterna ska producentsammanslutningen se till att producenten gottgörs för den avgift som denne har betalat för skötseln av producentansvarsskyldigheter för elektriska och elektroniska produkter om produkterna på grund av förändrade omständigheter släpps ut på marknaden någon annanstans än i Finland.

18 § Särskilda villkor som meddelas för främjande av återanvändning

1. mom.

I beslutet om godkännande av en producent eller en producentsammanslutning för anteckning i producentregistret ska det ingå nödvändiga villkor om ifrågavarande aktörers skyldighet att utveckla samarbetet med företag och sammanslutningar som återanvänder elektriska och elektroniska produkter för att främja återanvändning av begagnade produkter och förberedelse för återanvändning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

19 § (25.11.2021/1026) Lämnande av uppföljningsuppgifter

1. mom.

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) producentens eller producentsammanslutningens företags- eller organisationsnummer,

2) den period uppföljningsuppgifterna omfattar,

3) mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden i Finland,

4) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som insamlats separat,

5) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som transporterats till ett annat land,

6) mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och behandlats på annat sätt samt mängden komponenter, material och ämnen i detta avfall specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

7) den insamlingsnivå för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och den återvinningsgrad för separat insamlat avfall som uppnåtts,

8) den information om elektriska och elektroniska produkter och om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter som getts,

9) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.

2. mom.

Till de uppgifter som avses i 1 mom. ska bifogas en sådan redogörelse för tillräckliga ekonomiska arrangemang och en omvärderad verksamhetsplan för ordnandet av avfallshanteringen av kasserade elektriska och elektroniska produkter som avses i 64 § 1 mom. i avfallslagen. Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den inledda räkenskapsperioden. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

3. mom.

Till de uppgifter som ska lämnas ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna. De uppgifter som avses i 1 mom. 3–7 punkten ska anges specificerade enligt kategori i enlighet med bilaga 2 och indelade enligt produkttyp i elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll och övriga elektriska och elektroniska produkter. Mängden ska anges som vikten i ton per år. När de uppgifter som avses i 1 mom. lämnas ska det beslut av kommissionen som nämns i 8 § 2 mom. dessutom följas.

20 § (25.11.2021/1026) Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn

1. mom.

För uppföljning och övervakning av att förpliktelserna i denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen inspektera och sammanställa i 19 § avsedda uppföljningsuppgifter. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också sammanställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mängden elektriska och elektroniska produkter som släppts ut på marknaden, om den totala mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och som insamlats separat, förberetts för återanvändning, materialåtervunnits och behandlats på andra sätt i Finland samt om mängden separat insamlat avfall som transporterats till ett annat land. I sammandraget ska redogöras för grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna.

2. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen lämna de i 1 § mom. avsedda uppgifterna till Europeiska kommissionen inom 18 månader från utgången av det kalenderår för vilket uppgifterna har samlats in enligt det beslut av kommissionen som nämns i 8 § 2 mom.

3. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. samt i 19 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter och över internationella avfallstransporter.

21 § (25.11.2021/1026) Samarbete och utbyte av information med andra medlemsstater i Europeiska unionen

1. mom.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att säkerställa en ändamålsenlig verkställighet av 66 a § i avfallslagen och av bestämmelserna i denna förordning för sin del sörja för samarbetet och ett tillräckligt informationsutbyte med berörda myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen. Samarbetet ska inbegripa att tillgång ges till relevanta dokument, uppgifter samt resultat från inspektioner, om inte något annat följer av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dataskyddslagen (1050/2018) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I samarbetet och vid utbytet av information som ingår i producentregistren ska användas elektronisk dataöverföring. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska för att främja verkställandet och kontrollen av registreringsförfarandet i den mån det är ändamålsenligt på sin webbsida publicera länkar till producentregistren i de andra medlemsstaterna i Europeiska unionen eller till webbplatsen för den myndighet som där övervakar producentansvaret.

22 § (25.11.2021/1026) Marknadskontroll

1. mom.

Tillsynen över efterlevnaden av 3 och 11 § i denna förordning utövas av den marknadskontrollmyndighet för elektriska och elektroniska produkter som avses i 24 a § i avfallslagen.

2. mom.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 samt i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Se L om Säkerhets- och kemikalieverket 1261/2010 och SRf om Säkerhets- och kemikalieverket 1266/2010.

23 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (852/2004). Bestämmelserna i 4 § i den upphävda förordningen tillämpas dock till och med den 30 oktober 2015.

3. mom.

Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 15 punkten tillämpas från den 1 juni 2015. Med farliga blandningar avses till nämnda tidpunkt blandningar som klassificeras som farliga blandningar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (1999/45/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat.

4. mom.

Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 november 2015 och bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 och 5 punkten från och med den 1 januari 2015.

5. mom.

Sammandraget som avses i 19 § ska lämnas första gången år 2015.

6. mom.

Den första rapporten som avses i 21 § ska omfatta perioden från och med den 14 februari 2014 till och med den 31 december 2015.

7. mom.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att de uppgifter som angetts motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 31 december 2014.

Bilaga 1 har upphävts genom F 25.11.2021/1026. (25.11.2021/1026)

Bilaga 2

Kategorierna av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av denna förordning (1 § 2 mom.)(25.11.2021/1026)

För var och en av de kategorier som listas nedan finns en förteckning över exempel på elektriska och elektroniska produkter som hör till kategorin i fråga.

1. Temperaturregleringsutrustning

Kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan temperaturregleringsutrustning där man använder annan vätska än vatten för temperaturregleringen.

2. Skärmar, monitorer samt produkter med skärmar vars yta överstiger 100 cm2

Skärmar, TV-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bärbara datorer och notebook-datorer.

3. Lampor

Lysrör, sparlampor, lysrörslampor, urladdningslampor med hög intensitet inklusive högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor, lågtrycksnatriumlampor, LED-lampor.

4. Stora produkter (något yttre mått överstiger 50 cm), såsom hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikinstrument, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument, automater och produkter för generering av elektrisk ström; produkter som ingår i kategori 1–3 hör inte till denna kategori

Tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlagningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning (undantaget piporglar installerade i kyrkor), stick- och vävmaskiner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsmaskiner, stora spelautomater, stora produkter för hälso- och sjukvård, stora övervaknings- och kontrollinstrument, stora apparater som automatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler.

5. Små produkter (inget yttre mått överstiger 50 cm), såsom hushållsapparater, konsumentelektronik, belysningsarmaturer, utrustning för återgivning av ljud och bild, musikinstrument, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, fritids- och sportutrustning, produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument, automater och produkter för generering av elektrisk ström; produkter som ingår i kategori 1–3 hör inte till denna kategori

Dammsugare, mattsopare, symaskiner, belysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, brödrostar, elektriska knivar, elektriska vattenkokare, klockor, elektriska rakapparater, vågar, apparater för hår- och kroppsvård, fickräknare, radioapparater, videokameror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för återgivning av ljud och bild, elektriska och elektroniska leksaker, sportutrustning, datorer för cykling, dykning, löpning, rodd osv., rökdetektorer, värmeregulatorer, termostater, små elektriska och elektroniska verktyg, små produkter för hälso- och sjukvård, små övervaknings- och kontrollinstrument, små apparater som automatiskt levererar produkter, liten utrustning med inbyggda solcellspaneler.

6. Liten it- och telekommunikationsutrustning (inget yttre mått överstiger 50 cm)

Mobiltelefoner, GPS, fickräknare, routrar, persondatorer, skrivare, telefoner.

Bilaga 3

Minimikrav på behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

1. Återanvändning ska främjas på följande sätt:

Det ska kontrolleras om de begagnade elektriska och elektroniska produkter och delar som lämnats till mottagningsplatsen lämpar sig för återanvändning. Återanvändbara produkter och delar ska kanaliseras till återanvändning i mån av möjlighet.

Punkt 2 och 3 ska tillämpas så att återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av hela produkter eller komponenter inte förhindras eller försvåras.

2. Åtminstone följande ämnen, blandningar och komponenter ska avlägsnas från separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

– kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) på det sätt som anges i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (958/2016), (10.11.2016/959)

– strömbrytare, bakgrundsbelysning och andra komponenter som innehåller kvicksilver,

– batterier och ackumulatorer,

– kretskort i mobiltelefoner och i andra apparater, om kretskortets yta är större än 10 cm2,

– bläckpatroner för färgbläck i flytande form, krämform och annan form,

– plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel,

– asbestavfall och komponenter som innehåller asbest,

– katodstrålerör,

– freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar (HFC) och kolväten (HC),

– gasurladdningslampor,

– bildskärmar med flytande kristaller (eventuellt tillsammans med höljet) som är större än 100 cm2 liksom andra bildskärmar med flytande kristaller som belyses bakifrån med gasurladdningslampor,

– utvändiga elektriska kablar,

– komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer enligt del 3 i bilaga VI till CLP-förordningen,

– komponenter som innehåller radioaktiva ämnen med undantag för komponenter under den tröskel för undantag som fastställs i artikel 3 i och i bilaga I till rådets direktiv 96/29/Euratom om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning; direktivet har genomförts i Finland genom Strålsäkerhetscentralens ST-direktiv 1.5, Befrielse från kravet på säkerhetstillstånd och anmälningsplikt vid användning av strålning som utfärdats med stöd av 70 § 2 mom. i strålskyddslagen (529/1991),

– elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen (höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

Ämnen, blandningar och komponenter som avlägsnats ska behandlas i enlighet med avfallslagen.

3. Komponenter av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som samlats in separat ska behandlas enligt följande:

– katodstrålerör: den fluorescerande ytbeläggningen ska avlägsnas,

– produkter som innehåller gaser som bryter ned ozonskiktet eller har en global uppvärmningspotential (GWP) som överstiger 15, och som används t.ex. i skum och kylslingor: gaserna ska avlägsnas och behandlas på ett korrekt sätt; gaser som bryter ned ozonskiktet ska behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,

– gasurladdningslampor: kvicksilvret ska avlägsnas.

Bilaga 4

Tekniska minimikrav på lagrings- och behandlingsplatser

1. Lagringsplatserna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (inklusive temporär lagring), där avfallet förvaras innan det behandlas, ska ha

– ogenomtränglig ytbeläggning på ändamålsenliga områden utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt vid behov vätske- och fettavskiljare,

– ändamålsenliga områden med väderbeständig täckning.

2. Behandlingsplatserna för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ska ha

– vågar för att mäta vikten av det avfall som behandlats,

– ogenomtränglig ytbeläggning på ändamålsenliga områden utrustade med anordningar för uppsamling av spill samt vid behov vätske- och fettavskiljare,

– lämpliga lagerutrymmen för nedmonterade, lösa delar,

– lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehåller PCB/PCT samt annat farligt avfall och radioaktivt avfall,

– nödvändig utrustning för rening av avloppsvatten.

Bilaga 5(25.11.2021/1026)

Minimimål för återvinning av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Minimimål gällande de kategorier som listas i bilaga 2

a) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 1 eller 4 ska

– 85 procent återvinnas och

– 80 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

b) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 2 ska

– 80 procent återvinnas och

– 70 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

c) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 5 eller 6 ska

– 75 procent återvinnas och

– 55 procent förberedas för återanvändning och materialåtervinnas,

d) av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hör till kategori 3 ska 80 procent materialåtervinnas.

Bilaga 6

Minimikrav på internationella transporter av begagnade elektriska och elektroniska produkter och på tillsyn och uppföljning av dessa transporter

1. För att kunna göra åtskillnad mellan elektriska och elektroniska produkter samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i fall där innehavaren av produkten påstår sig transportera eller ha för avsikt att transportera begagnade produkter och inte avfall, ska innehavaren till stöd för sitt påstående kunna uppvisa följande:

a) en kopia av räkningen och avtalet om försäljning av den elektriska eller elektroniska produkten eller överföring av äganderätten, i vilket det ska anges att produkten är avsedd för direkt återanvändning och att den är fullt fungerande,

b) bevis för den bedömning eller testning som har gjorts, inklusive en kopia av testningsintyget eller funktionsbeviset för varje produkt som ingår i sändningen och ett protokoll som innehåller den dokumentation som avses i punkt 3,

c) ett intyg från den som organiserat transporten av de elektriska och elektroniska produkterna om att det material eller de produkter som ingår i transporten inte är avfall, och

d) adekvat skydd av produkterna mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig eller att lasten är staplad på lämpligt sätt.

2. 1 a och b punkten samt 3 punkten ska inte tillämpas när det finns dokumenterade bevis på att transporten äger rum inom ramen för ett överföringsavtal mellan företag och att

a) de elektriska och elektroniska produkterna skickas tillbaka till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning, som defekt för reparation enligt garantin med avsikten att de ska återanvändas,

b) begagnade elektriska och elektroniska produkter för yrkesmässig användning skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning eller tredjepartsanläggningar i länder som omfattas av OECD-rådets beslut C(2001)107/slutligt rörande revidering av beslut C(92)39/slutligt om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, för renovering eller reparation enligt gällande avtal med avsikten att de ska återanvändas, eller

c) defekta, begagnade elektriska och elektroniska produkter för yrkesmässig användning, såsom produkter för hälso- och sjukvård eller delar till sådana, skickas till producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning för analys av de grundläggande problemen enligt gällande avtal, när en sådan analys endast kan utföras av producenten eller en tredje part som agerar för dennes räkning.

3. För att kunna visa att de transporterade produkterna är begagnade elektriska och elektroniska produkter och inte avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska produkterna testas och testresultaten dokumenteras på följande sätt:

Steg 1, test:

a) Det ska utföras funktionstest och förekomsten av farliga ämnen och blandningar ska utvärderas. Vilka test som ska utföras beror på vilken typ av elektrisk eller elektronisk produkt det är fråga om. För de flesta typerna av begagnade elektriska och elektroniska produkter är det tillräckligt att testa de centrala funktionerna.

b) Resultaten av utvärderingen och testningen ska dokumenteras.

Steg 2, dokumentation:

a) Det dokument där testresultaten har antecknats ska fästas på ett säkert men inte permanent sätt antingen på den elektriska eller elektroniska produkten i fråga, om den är oförpackad, eller på förpackningen, på ett sådant sätt att dokumentet kan läsas utan att förpackningen behöver öppnas.

b) Dokumentet ska innehålla följande uppgifter:

– typ av produkt och vid behov kategori enligt bilaga 1 eller 2,

– identifieringsnummer eller typnummer för produkten i tillämpliga fall,

– tillverkningsår, om det är känt,

– namn och adress till det företag som ansvarar för funktionsbeviset,

– resultaten av det test som utförts enligt steg 1, inklusive datumet för funktionstestet,

– typ av test som utförts.

4. Utöver de dokument som krävs enligt 1, 2 och 3 punkten ska varje sändning av begagnade elektriska och elektroniska produkter åtföljas av följande:

a) tillämpligt transportdokument, t.ex. CMR-dokument eller fraktsedel,

b) en ansvarsförklaring från den som är ansvarig för sändningen.

5. Eventuell olaglig transport

Om en produkt inte åtföljs av de dokument som krävs enligt 1, 2, 3 och 4 punkten och som bevisar att en produkt är en begagnad elektrisk eller elektronisk produkt och inte avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, och om produkten inte är adekvat skyddad mot skador under transport, lastning och lossning, i synnerhet genom att förpackningen är tillräcklig och att lasten är staplad på lämpligt sätt, vilket den som har organiserat transporten är ansvarig för, ska produkten anses vara avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och transporten av avfallet behandlas som eventuell olaglig transport.

Bilaga 7

Symbol för märkning av elektriska och elektroniska produkter

Den symbol på bilden som föreställer ett överkryssat sopkärl ska tryckas på ett synligt ställe på elektriska och elektroniska produkter så att den är lättläst och outplånlig. Symbolen anger att de märkta elektriska och elektroniska produkterna ska samlas in separat från annat avfall.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (32012L0019); EUT L 197, 24.7.2012, s. 38,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5,, Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG (32008L0112); EUT L 345, 23.12.2008, s. 68

Ikraftträdelsestadganden:

5.2.2015/105:

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU (32012L0019); EUT L 197, 24.7.2012, s. 38

10.11.2016/959:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

25.11.2021/1026:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021. Förordningens 22 § träder dock i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109, Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/849/EU (32018L0849); EUT L 150, 14.6.2018, s. 93, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1