Sisällysluettelo

Siirry

Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 28.6.2012/391

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) nojalla:

1 lukuMalminetsintä

1 § Ilmoitus etsintätyöhön liittyvästä näytteenotosta

1. mom.

Etsintätyöstä vastaavan on tehtävä kaivoslain (621/2011) 8 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus etsintätyöstä viimeistään kaksi viikkoa ennen näytteenoton aloittamista.

2 § Malminetsintäalueella tapahtuvista maastotöistä ja rakennelmista ilmoittaminen

1. mom.

Kaivoslain 12 §:n mukaisesta maastotöitä koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) töistä vastaavan henkilön nimi, asema sekä yhteystiedot;

2) arvioitu maastotöiden aloitusajankohta ja kesto;

3) selvitys siitä, mitä maastotöitä tehdään sekä mitä työmenetelmiä ja koneita käytetään;

4) arvio toimenpiteiden määrästä;

5) arvio maastotöiden vaikutuksista ympäristöön;

6) tarvittaessa selvitys muista seikoista, joilla voi olla merkitystä.

2. mom.

Kaivoslain 12 §:ssä tarkoitetusta väliaikaisia rakennelmia koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) töistä vastaavan henkilön nimi, asema sekä yhteystiedot;

2) väliaikaisen rakennelman pinta-ala;

3) väliaikaisen rakennelman käyttötarkoitus;

4) arvio väliaikaisen rakennelman käyttöajasta sekä purkamisajankohdasta.

3. mom.

Maastotöitä ja väliaikaista rakentamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla maastotöitä tullaan tekemään ja johon väliaikainen rakennelma on suunniteltu sijoitettavaksi.

4. mom.

Ilmoitukseen tulee lisäksi liittää tiedot toimintaa koskevista luvista.

3 § Malminetsintäalueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

1. mom.

Kaivoslain 13 §:n mukaisen malminetsintäalueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laadinnassa on otettava huomioon:

1) toimenpiteiden vaikutukset jätehuoltoon;

2) maa- ja kiviainesjätteiden sekä pintamaiden palauttaminen ottamispaikkaan, jos se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kiellettyä ympäristön pilaantumista;

3) toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen mahdollisimman tehokkaasti.

2. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 13 §:ssä säädetään, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää:

1) pääpiirteiset tiedot malminetsinnässä syntyvästä maa- ja kiviainesjätteestä ja sen ominaisuuksista;

2) arvio maa- ja kiviainesjätteen kokonaismäärästä ja suunnitelma jätteen hyödyntämisestä ja muusta käsittelystä;

3) tiedot maa- ja kiviainesjätteen merkittävistä ympäristövaikutuksista;

4) tiedot jätealuetta koskevista jälkitoimenpiteistä malminetsintäalueella.

3. mom.

Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi esitettävä muut sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen arvioimiseksi, että maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisy ja haitallisuuden vähentäminen sekä jätteen käsittely on järjestetty kaivoslain ja tämän asetuksen mukaisesti.

4 § Selvitys malminetsintäalueen tutkimustöistä ja -tuloksista

1. mom.

Kaivoslain 14 §:ssä tarkoitetun vuosittaisen selvityksen tulee sisältää, jollei kaivoslain 51 §:n 2 momentin 4 kohdasta muuta johdu, tiedot käytetyistä tutkimus- ja työmenetelmistä sekä yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja niiden pääasiallisista tuloksista.

5 § Malminetsinnän jälkitoimenpiteistä ilmoittaminen

1. mom.

Kaivoslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetun jälkitoimenpiteitä koskevan ilmoituksen tulee sisältää tieto jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä.

6 § Malminetsintäluvan tutkimustyöselostus ja tutkimukseen liittyvä tietoaineisto

1. mom.

Kaivoslain 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tutkimustyöselostuksesta on käytävä ilmi:

1) kuvaus ja kartta malminetsintäalueesta;

2) suoritetut tutkimustyöt ja niiden tulokset;

3) indeksikartat, joissa on esitettyinä alueella suoritetut geologiset, geofysikaaliset ja geokemialliset tutkimukset sekä näytteenottopaikat;

4) tutkitun alueen mineraalivarantoarvio, joka perustuu yleisesti käytettyyn standardiin, ja arvio alueen malmipotentiaalista;

5) luettelo kerätystä analyysi-, tutkimus-, ympäristö- ja kartta-aineistosta;

6) kairareikien ja saatujen kairasydänten tiedot ja sijainti sekä niistä tehdyt tulkinnat ja analyysit;

7) arkistointiesitys Geologian tutkimuskeskuksen ylläpitämään valtakunnalliseen kairasydänarkistoon toimitettavista kairasydämistä;

8) rikastuskokeiden ja muiden esiintymän käyttökelpoisuuden selvittämiseksi suoritettujen tutkimusten olennaiset tulokset;

9) eritelty yhteenveto malminetsintäkustannuksista.

2. mom.

Tutkimustyöselostus ja siihen liittyvä tietoaineisto on toimitettava sähköisenä tiedostona. Tiedoston tulee sisältää tutkimustyöselostuksen lisäksi tutkimustyöselostuksessa mainittu geologinen, geofysikaalinen ja geokemiallinen tutkimusaineisto sekä kerätty paikkatietoaineisto ja kairasydänten reikäraportit ja -analyysit ja muu tutkimusaineisto.

3. mom.

Tutkimustyöselostuksen tulee kattaa malminetsintäalue kokonaisuudessaan sisältäen malminetsintäalueen aikaisemmat tutkimusvaiheet, jos niitä ei ole raportoitu.

2 lukuKullanhuuhdonta

7 § Kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä ilmoittaminen

1. mom.

Kaivoslain 27 §:ssä tarkoitettu kullanhuuhdonta-alueen maastotöitä koskeva ilmoitus tulee tehdä viimeistään kuukautta ennen maastotöihin ryhtymistä.

2. mom.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) töistä vastaavan henkilön nimi sekä yhteystiedot;

2) arvioitu maastotöiden aloitusajankohta ja kesto;

3) tarkempi selvitys siitä, mitä maastotöitä tehdään sekä mitä työmenetelmiä ja koneita käytetään;

4) arvio toimenpiteiden määrästä;

5) alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä;

6) arvio maastotöiden vaikutuksista ympäristöön;

7) tarvittaessa selvitys muista seikoista, joilla voi olla merkitystä.

3. mom.

Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla maastotöitä tullaan tekemään.

8 § Kullanhuuhdonta-alueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

1. mom.

Kullanhuuhdonta-aluetta koskevan kaivoslain 25 §:n mukaisen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaan sovelletaan, mitä tämän asetuksen 3 §:ssä säädetään.

9 § Kullanhuuhtojan vuosittain antama selvitys

1. mom.

Kaivoslain 28 §:ssä tarkoitetun kullanhuuhtojan vuosittaisen selvityksen tulee sisältää:

1) talteen otetun kullan määrä grammoina;

2) käsitellyn irtomaan määrä kiintokuutiometreinä;

3) käytetyt tutkimus- ja työmenetelmät;

4) kullanhuuhdonta-alueella työskentelevien henkilöiden määrä henkilötyöpäivinä;

5) työskentelyaika kullanhuuhdonta-alueella;

6) tehdyt maisemointi- ja jätehuoltotoimenpiteet.

2. mom.

Selvitys on toimitettava kaivosviranomaiselle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.

10 § Kullanhuuhtojan ilmoitus jälkitoimenpiteiden loppuunsaattamisesta

1. mom.

Kaivoslain 29 §:ssä tarkoitetun jälkitoimenpiteitä koskevan ilmoituksen tulee sisältää tieto jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä.

3 lukuLupamenettelyt

11 § Lupahakemuksen lisäkappaleet

1. mom.

Kaivoslain 33 §:ssä tarkoitettua asiaa koskevasta lupahakemuksesta on lupaviranomaisen pyynnöstä toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeen asiasta tiedottamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi.

12 § Malminetsintälupahakemus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, malminetsintälupahakemuksessa tai sen liitteissä on esitettävä:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) selvitys hakijan asiantuntemuksesta, teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;

3) selvitys hakijan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä;

4) malminetsintäalueen maantieteellinen sijainti sisältäen kiinteistön tai muiden rekisteriyksiköiden nimen ja kiinteistötunnuksen;

5) malminetsintäalueen kokonaispinta-ala ja jokaisen kiinteistön tai muiden rekisteriyksiköiden osalta pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella;

6) suunnitelma tarpeellisten tutkimusten määrästä, laadusta ja aikataulusta;

7) tutkimussuunnitelman toteutumiseen liittyvät tiedot suojelun kannalta merkittävistä luonto- ja kulttuuriarvoista malminetsintäalueella;

8) kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot malminetsintäalueen kiinteistön omistajista ja niiden muiden henkilöiden tai yhteisöjen nimistä ja osoitteista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta malminetsintäluvan myöntäminen saattaa koskea;

9) hakijan ehdotus malminetsintäalueen nimeksi.

13 § Malminetsintälupahakemuksen liitteet

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, malminetsintälupahakemukseen on liitettävä:

1) yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin;

2) kaivosviranomaisen niin pyytäessä valtakunnallisessa koordinaatistossa ja tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa oleva maastokartta- tai ilmakuvapohja, johon on lisätty viivapiirroksina ajantasainen kiinteistöjaotus, rakennukset sekä haettuun lupaan vaikuttavat malminetsinnän esteet sekä tarpeellinen nimistö;

3) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa malminetsintäalueen rajat, malminetsintäalueen ja siihen välittömästi rajautuvan alueen kiinteistöjaotuksen sekä malminetsinnän esteet;

4) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote.

14 § Varausilmoitus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 44 §:ssä säädetään, varausilmoituksessa on esitettävä:

1) varaajan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) mitä kaivosmineraaleja varaaja otaksuu varausalueella olevan;

3) varausalueen pinta-ala sekä kunta, jonka alueella varausalue sijaitsee;

4) haettu varauspäätöksen voimassaoloaika, jos varaaja hakee lyhyempää voimassaoloaikaa kuin kaksikymmentäneljä kuukautta;

5) varaajan ehdotus varausalueen nimeksi.

15 § Varausilmoituksen liitteet

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 44 §:ssä säädetään, varausilmoitukseen on liitettävä:

1) yleispiirteinen kartta varausalueesta;

2) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa varausalueen rajat;

3) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote.

16 § Kaivoslupahakemus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, kaivoslupahakemuksessa tai sen liitteissä on esitettävä:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen maantieteellinen sijainti sisältäen kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden nimen ja kiinteistötunnuksen;

3) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen kokonaispinta-ala sekä jokaisen kiinteistön osalta pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella;

4) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen määräytymiseen vaikuttavat olennaiset seikat;

5) selvitys alueen malminetsintää koskevista tutkimuksista ja niiden tuloksista, jotka osoittavat alueella olevan kaivosmineraaleja niin runsaasti ja sellaisessa muodossa, että esiintymän hyödyntäminen on todennäköistä ja taloudellisesti kannattavaa;

6) selvitys kaivoshankkeen taloudellisista edellytyksistä (rahoitussuunnitelma);

7) kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot kaivosalueen ja kaivoksen apualueen kiinteistön omistajista ja niiden muiden henkilöiden tai yhteisöjen nimistä ja osoitteista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta kaivosluvan myöntäminen saattaa koskea;

8) selvitys kaivostoiminnan teknisistä perusratkaisuista:

a) louhintatapa ja muut kaivostoiminnan perusratkaisut;

b) louhosten alustavat mitoitus- ja suunnitteluperusteet sekä poikkileikkauskuvat;

c) teiden, viemäreiden ja sähkölinjojen sijoittaminen ja kaivostoiminnan tarvitseman vesien käytön suunnitelma;

d) muut tarpeelliset seikat.

9) selvitys toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta eikä kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä vaaranneta tai vaikeuteta;

10) selvitys kaivostoiminnan arvioiduista vaikutuksista yleisiin ja yksityisiin etuihin;

11) selvitys toimenpiteistä, joilla kaivostoiminnan haitalliset vaikutukset on tarkoitus poistaa tai joilla niitä on tarkoitus vähentää;

12) selvitys suunnitellun kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 25 §:ssä tarkoitetussa laajuudessa, kun hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista arviointimenettelyä;

13) selvitys kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja niiden alueellisesta ulottuvuudesta;

14) selvitys rakennuksia ja rakennelmia koskevista toimenpiteistä kaivostoiminnan päätyttyä;

15) selvitys jälkihoitotoimenpiteiden tavoitteista ja niiden pääasiallinen sisältö;

16) selvitys alueen tulevista käyttömahdollisuuksista;

17) arvio lopettamistoimenpiteiden aikataulusta ja kustannuksista;

18) kaivostoiminnan suunniteltu aloitusajankohta;

19) hakijan ehdotus kaivosalueen nimeksi.

17 § Kaivoslupahakemuksen liitteet

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, kaivoslupahakemukseen on liitettävä:

1) yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin ja sen suhteen muuhun alueiden käyttöön siten kuin kaivoslain 47 §:n 4 momentissa edellytetään;

2) kaivosviranomaisen niin pyytäessä valtakunnallisessa koordinaatistossa ja tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa oleva maastokartta- tai ilmakuvapohja, johon on lisätty viivapiirroksina ajantasainen kiinteistöjaotus, rakennukset sekä haettuun lupaan vaikuttavat kaivosluvan esteet sekä tarpeellinen nimistö;

3) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa kaivosalueen rajat, kaivosalueen ja siihen välittömästi rajautuvan alueen kiinteistöjaotuksen sekä kaivosluvan esteet;

4) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote.

18 § Kaivosaluelunastuslupaa koskeva hakemus

1. mom.

Kaivosaluelunastuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä 16 §:ssä säädetyt tiedot tai jäljennös myönnetystä kaivosluvasta.

2. mom.

Kaivoshankkeen yleisen tarpeen vaatimuksen arvioimiseksi hakemuksessa on selvitettävä kaivoshankkeen alue- ja paikallistaloudelliset vaikutukset, työllisyysvaikutukset sekä yhteiskunnan raaka-ainehuoltoon liittyvät seikat.

19 § Kaivosaluelunastusluvan jatkoaikaa koskeva hakemus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 71 §:n 2 momentissa säädetään, kaivosaluelunastusluvan voimassaolon jatkamista koskevassa hakemuksessa on selvitettävä, että edellytykset kaivosluvan voimassaolon jatkamiselle kaivoslain 63 §:n mukaisesti ovat olemassa. Hakemuksessa on yksilöitävä haluttu jatkoaika, ellei jatkoa haeta toistaiseksi.

20 § Kaivosturvallisuuslupahakemus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 122 §:ssä säädetään, kaivosturvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) hakijan kaupparekisteriote tai virkatodistus;

3) tiedot alihankkijoilla suoritettavista toimenpiteistä;

4) kaivoksen rakentamisen suunniteltu aikataulu.

21 § Kullanhuuhdontalupahakemus

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, kullanhuuhdontalupahakemuksessa on esitettävä:

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) haetun kullanhuuhdonta-alueen maantieteellinen sijainti kunnan tarkkuudella;

3) kullanhuuhdonta-alueen pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella;

4) selvitys huuhdottavan kullan etsintää ja talteen ottamista koskevien toimenpiteiden määrästä, laadusta ja aikataulusta;

5) pääpiirteiset tiedot suojelun kannalta merkittävistä luonto- ja kullanhuuhdontakulttuuriarvoista sekä selvitys kullanhuuhdonnan mahdollisista vaikutuksista niihin ja haittavaikutusten vähentämisestä;

6) selvitys siitä, miten kulku kullanhuuhdonta-alueelle on tarkoitus järjestää;

7) selvitys kullanhuuhdonta-alueelle suunnitelluista väliaikaisista rakennelmista;

8) Hakijan ehdotus malminetsintäalueen nimeksi.

22 § Kullanhuuhdontalupahakemuksen liitteet

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, kullanhuuhdontalupahakemukseen on liitettävä:

1) yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin;

2) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa kullanhuuhdonta-alueen rajat ja kullanhuuhdonnan esteet;

3) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote.

23 § Yhteisiä alueita koskevat hakemukset

1. mom.

Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistä aluetta tai yhteismetsälaissa (109/2003) tarkoitettua yhteismetsää, hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai yhteismetsän osakaskunnalle.

24 § Hakemustietojen julkisuus

1. mom.

Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessä perusteltu käsityksensä siitä, miltä osin lupahakemus tai sen liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä tietoja.

2. mom.

Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessä yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittää yleisölle.

25 § Lausunnot lupahakemuksesta

1. mom.

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 37 §:ssä säädetään, lupaviranomaisen on pyydettävä malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevasta hakemuksesta lausunto:

1) Rajavartiolaitokselta, kun hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus harjoittaa rajavyöhykkeellä;

2) Pääesikunnalta, kun hakemuksen mukaista toimintaa on tarkoitus harjoittaa Suomen aluevesillä tai puolustusvoimien käytössä olevan alueen läheisyydessä;

3) Museovirastolta, kun muinaismuistolain (295/1963) soveltamista on tarpeen selvittää.

2. mom.

Asianomaiselta maakunnan liitolta on pyydettävä lausunto kaivoslupahakemuksesta sekä malminetsintälupahakemuksesta, jos jälkimmäinen koskee poikkeuksellisen laajaa aluetta tai on vaikutuksiltaan muuten merkittävä.

3. mom.

Säteilyturvakeskukselta on pyydettävä lausunto kaivoslupahakemuksesta sekä malminetsintälupahakemuksesta, joka koskee uraanin tai toriumin etsintää.

26 § Lupahakemuksesta kuuluttaminen

1. mom.

Kaivoslain 40 §:ssä tarkoitetusta kuulutuksesta tulee käydä ilmi ainakin:

1) hakijan nimi;

2) kuvaus hakemuksen mukaisen toiminnan laadusta, kestosta ja laajuudesta;

3) tieto alueesta, jolla hakemuksen mukaista toimintaa suoritettaisiin;

4) tieto hakemusasiakirjojen nähtävillä pidosta;

5) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi;

6) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta.

27 § Hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi

1. mom.

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä.

2. mom.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan haluamat muutokset lupa-alueeseen tai muut merkittävät muutokset sekä asianosaisissa tapahtuneet muutokset.

3. mom.

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskevassa hakemuksessa tulee esittää selvitys:

1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;

2) alueelle kohdistuneiden tutkimuskustannusten määrästä;

3) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta;

4) perustelut aluerajaukselle.

4. mom.

Kaivosluvan voimassaolon jatkamista koskevassa hakemuksessa tulee esittää selvitys:

1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;

2) kaivosluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksistä.

5. mom.

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista koskevassa hakemuksessa tulee esittää selvitys:

1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;

2) kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksistä.

4 lukuPanttaukseen liittyvä ilmoitusmenettely

28 § Panttausilmoitus

1. mom.

Kaivoslain 174 §:ssä tarkoitetun panttausta koskevan ilmoituksen tulee sisältää:

1) pantinantajan ja pantinsaajan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka;

2) tiedot kaivos- tai malminetsintäluvasta, johon perustuvaan kaivosmineraalien hyödyntämisoikeuteen tai vastaavasti etuoikeuteen ilmoitettava panttioikeus kohdistuu;

3) tiedot panttioikeuksien keskinäisestä etusijasta, jos pantattavaan oikeuteen kohdistuu tai ilmoitetaan kohdistuvaksi useampi panttioikeus;

4) tieto siitä, että luvanhaltija on ennen kaivosviranomaiselle tekemäänsä ilmoitusta kirjallisesti ilmoittanut kaikille paremmalla etusijalla olevien panttioikeuksien haltijoille kaivosviranomaiselle ilmoitettavasta panttioikeudesta;

5) tarvittaessa tieto ilmoitettavan panttioikeuden mukaisen panttivastuun rahamäärästä.

2. mom.

Luvanhaltijan tai ilmoituksen laatijan on allekirjoitettava ilmoitus. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös kirjallisesta panttaussitoumuksesta tai vastaavasta asiakirjasta, pantinantajan virkatodistus tai kaupparekisteriote sekä muut tarpeelliset asiakirjat.

29 § Tietojenantovelvollisuus ilmoitetuista panttioikeuksista

1. mom.

Kaivosviranomaisen tulee yksilöidystä pyynnöstä antaa tietoja sekä tarvittaessa todistus sille ilmoitetuista panttioikeuksista.

30 § Panttioikeuksien haltijoiden oikeusasema luvan raukeamis-, peruuttamis- ja muuttamistilanteissa

1. mom.

Kaivosviranomaisen tulee viipymättä ilmoittaa tiedossaan oleville panttioikeuksien haltijoille vireille tulleista kaivos- tai malminetsintäluvan raukeamista, peruuttamista tai muuttamista koskevista asioista ja varata panttioikeuksien haltijoille tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi.

2. mom.

Jos luvanhaltija hakee itse 1 momentissa tarkoitetun kaivos- tai malminetsintäluvan raukeamista, hakemukseen on liitettävä kaikkien tiedossa olevien panttioikeuksien haltijoiden kirjallinen suostumus.

5 lukuErinäiset säännökset

31 § Vuosittainen selvitys kaivoksen toiminnasta

1. mom.

Kaivosluvan haltijan on kaivoslain 18 §:n 2 momentin mukaisessa selvityksessä ilmoitettava:

1) louhitun malmin ja sivukiven määrä tonneina;

2) kaivoksella käsitellyn pintamaan määrä tonneina;

3) kaivoksella tuotetun rikasteen tai vastaavan välituotteen määrä tonneina;

4) kaivoksella työskentelevien henkilöiden määrä henkilötyökuukausina;

5) erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.

32 § Luvan siirtoa koskeva hakemus

1. mom.

Kaivoslain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettu malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus on toimitettava kaivosviranomaiselle 30 päivän kuluessa siirtoa koskevan sopimuksen voimaantulosta.

2. mom.

Hakemukseen tulee liittää:

1) siirronsaajan virkatodistus tai kaupparekisteriote;

2) selvitys siirronsaajan asiantuntemuksesta, teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa lupaan perustuvaa toimintaa;

3) selvitys siirronsaajan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä.

33 § Tiedot louhintakorvauksen vahvistamista varten

1. mom.

Kaivosluvan haltijan on kaivoslain 100 §:n 6 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen liitettävä laskelma kaivoksesta louhitun ja hyödynnetyn malmin sisältämän ja hyödyksi saadun metallin määrästä. Laskelmaan on liitettävä tiedot keskiarvohinnasta. Jos keskiarvohintaa ei pystytä esittämään, on luvanhaltijan tehtävä esitys sovellettavasta hinnasta.

2. mom.

Jos ilmoitus koskee kaivoslain 100 §:n 2 momentin 2 kohdan a alakohtaa, on ilmoitukseen liitettävä sovittu hinta ja muut tiedot, joiden perusteella kaivosviranomainen voi vahvistaa louhintakorvauksen.

3. mom.

Kaivoslain 100 §:n 2 momentin 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä selvitys kaivoksen vuotuisesta tuotantomäärästä, siitä saadusta hinnasta ja tuotannon kustannuksista. Lisäksi hakemukseen tulee liittää selvitys tuotannon edellyttämistä välillisistä kustannuksista sekä tuotannon edellyttämistä investoinneista ja niistä tehtävistä poistoista. Jos hakemuksen on tehnyt kiinteistön omistaja, kaivosviranomaisen tulee pyytää vastaavat tiedot kaivosluvan haltijalta.

4. mom.

Jos louhintakorvausta vaaditaan tarkistettavaksi kaivoslain 100 §:n 3 momentin perusteella, on hakemukseen liitettävä selvitys osapuolten välisestä sopimuksesta.

34 § Kaivostoimituksen rekisteröinnistä ilmoittaminen

1. mom.

Toimivaltaisen maanmittaustoimiston tulee ilmoittaa sähköisesti kaivosviranomaiselle kaivostoimituksen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä.

2. mom.

Ilmoitukseen tulee liittää käyttöoikeusyksikön tunnus ja tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa toimituksessa vahvistetun kaivosalueen ja kaivoksen apualueen rajat.

35 § Ilmoittaminen kaivosviranomaisen päätöstä koskevasta valituksesta

1. mom.

Asianomaisen hallinto-oikeuden tulee ilmoittaa sähköisesti välittömästi valitusajan päätyttyä kaivosviranomaiselle hallinto-oikeuteen jätetystä varausta, malminetsintälupaa, kaivoslupaa tai kullanhuuhdontalupaa koskevasta valituskirjelmästä.

36 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.

2. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/21/EY (32006L0021); EYVL N:o L 102, 11.4.2006, s. 15