Sisällysluettelo

Siirry

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 13.3.2002/195

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/1994) nojalla:

1 lukuYleiset säännökset

1 § Soveltamisala

1. mom.

Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta.

2. mom.

Jos vaarallisen aineen kuljetus alkaa tai päättyy muualla kuin Suomessa, sovelletaan vaarallisen aineen rautatiekuljetukseen Suomessa tätä asetusta sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräystä tai 4 §:ssä mainittuja kansainvälisiä sopimuksia. Vaarallisia aineita sisältävien rautatievaunujen vaihtotöissä, kokoonpanossa sekä vaunujen säilytyksessä ja siirroissa ratapihalla, satamassa ja muussa vastaavassa paikassa noudatetaan kansainvälisten sopimusten lisäksi tätä asetusta sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräystä. (12.2.2015/126)

3. mom.

Jos rautatievaunu tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa vaarallisten aineiden kuljetusta suorittaessaan otetaan kuljetettavaksi johonkin muuhun kuljetusvälineeseen, tätä kuljetusvälinettä koskevat vaarallisten aineiden kuljetussäännökset ovat yksin voimassa tällä kuljetusvälineellä tapahtuvan matkan osuudella. (4.5.2005/275)

2 § (17.6.2015/776) Määritelmät

1. mom.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);

2) RID-määräyksillä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 52/2006) liitteessä C olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

3) ADR-määräyksillä vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (SopS 23/1979) määräyksiä sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa;

4) VAK-direktiivillä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/68/EY;

5) IMDG-säännöstöllä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteen VII luvun A osan 1 säännössä määriteltyä säännöstöä, joka sisältää määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa;

6) Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua Liikenteen turvallisuusviraston määräystä;

7) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyä pakkausta, IBC-pakkausta ja suurpäällystä;

8) säiliöllä säiliövaunua, irrotettavaa säiliötä, monisäiliövaunua, MEG-konttia, UN-säiliötä ja säiliökonttia;

9) irtotavarakontilla kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettua yksikköä, jossa kuljetettava aine on suorassa kosketuksessa sisäseinämien kanssa; (9.11.2017/738)

10) paineastialla kaasupulloa, putkiastiaa, kaasuastiaa, pullopakettia ja suljettua kryoastiaa;

11) GCU-sopimuksella rautatieyritysten välistä sopimusta tavaravaunujen käytöstä;

12) kuljetettavista painelaitteista annetulla direktiivillä kuljetettavista painelaitteista sekä neuvoston direktiivien 76/767/ETY, 84/525/ETY, 84/526/ETY, 84/527/ETY ja 1999/36/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2010/35/EU; (9.11.2017/738)

13) ECM-todistuksella rautatielain (304/2011) todistusta, joka on annettu sertifioidulle kunnossapidosta vastaavalle yksikölle. (9.11.2017/738)

3 § (12.2.2015/126)

3 § on kumottu A:lla 12.2.2015/126.

4 § (12.2.2015/126) Sovellettavat kansainväliset sopimukset

1. mom.

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden maiden välillä ovat voimassa RID-määräykset.

2. mom.

Suomen ja Venäjän välisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehtyä sopimusta (SopS 77/2014) sekä mainitun sopimuksen täytäntöönpanosta Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehtyä sopimusta (SopS 96/2014).

5 § (9.11.2017/738) Vaarallisten aineiden luokitus

1. mom.

Vaarallisten aineiden luokituskriteereistä ja luokitukseen liittyvistä testeistä määrätään VAK-lain 3 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetuissa määräyksissä.

2. mom.

Viranomainen voi vaatia, että aineen lähettäjä esittää tulokset testeistä tai muut tarpeelliset tiedot luokituksen selvittämiseksi.

3. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi luokitella vaarallisen aineen tai hyväksyä sen luokituksen, jos:

1) räjähteelle ei löydy soveltuvaa nimikettä vaarallisten aineiden aineluettelosta, joka sisältyy VAK-lain 3 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettuihin luokitusta koskeviin määräyksiin;

2) on kyse VAK-lain 3 a §:n tai 24 §:n 2 momentin nojalla annetun vaarallisten aineiden aineluettelon yksityiskohtaisista erityismääräyksistä, joissa aineille tai esineille on annettu luokitukseen liittyvä kuljetusehto;

3) Suomeen toimitettavalla räjähteellä ei ole RID-määräysten mukaista luokitusta ja Suomi on ensimmäinen RID-määräyksiä soveltava maa, johon lähetys saapuu;

4) ilotulitusvälineen luokituksessa on käytetty ilotulitteiden oletusluokitustaulukkoa eikä ilotulitusvälineelle ole tehty VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen määräysten mukaisia kokeita;

5) koetuloksilla ja räjähdeluokan määritelmällä halutaan osoittaa, ettei räjähde kuulu räjähdeluokkaan;

6) on kyse itsereaktiivisesta aineesta tai orgaanisesta peroksidista, jota ei ole mainittu VAK-lain 3 a §:n tai 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen määräysten:

a) luokitusta koskevissa luetteloissa, jotka koskevat valmiiksi luokiteltuja itsereaktiivisia aineita tai tyypin F orgaanisia peroksideja;

b) pakkaustapaa koskevassa luettelossa tai säiliöille tarkoitetussa soveltamisehdossa, joita sovelletaan itsereaktiivisille aineille tai tyypin F mukaisille orgaanisille peroksideille;

7) Suomeen toimitettavalla itsereaktiivisella aineella tai orgaanisella peroksidilla ei ole RID-määräysten mukaista luokitusta ja Suomi on ensimmäinen RID-määräyksiä soveltava maa, johon lähetys saapuu.

4. mom.

Uuden tai olemassa olevan räjähdenäytteen muut kuin aloiteräjähdysaineet, vaarallisuusluokka ja yhteensopivuusryhmä on määriteltävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edellyttämällä tavalla, jos kyse on räjähdenäytteestä, jota ei ole vielä luokiteltu VAK-lain 3 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen määräysten sisältämään vaarallisten aineiden aineluettelon nimikkeeseen, ja näytettä kuljetaan testaus-, luokitus-, tutkimus-, tuotekehitys-, laadunvalvontatarkoituksiin tai kaupallisena näytteenä.

5. mom.

Jos radioaktiivisen aineen luokitus on virheellinen, Säteilyturvakeskus voi luokitella radioaktiiviselle aineelle asianmukainen luokituksen kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi. Jos radioaktiivisen aineen luokituksessa on epäselvyyttä, Säteilyturvakeskus voi luokitella tai hyväksyä aineelle asianmukainen luokituksen kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.

6. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus radioaktiivisten aineiden osalta voivat myös hyväksyä luokitusvaatimusten mukaisesti vaarallisen aineen luokituksen, jos aineen ominaisuudet eivät vastaa koetulosten perusteella aineelle kuljetusta varten määriteltyä luokitusta ja VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annetut hyväksynnän edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset täyttyvät.

7. mom.

Annettu tai hyväksytty luokitus on vahvistettava kirjallisesti.

8. mom.

ADR- ja RID-määräyksissä sekä VAK-direktiivissä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen tai sen valtuuttaman muun toimielimen suorittama aineen luokitus ja luokituksen hyväksyminen ovat voimassa Suomessa.

6 § (23.4.2009/267) Vaaralliset aineet matkatavarana

1. mom.

Yksityishenkilö saa kuljettaa käsimatkatavarana henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön taikka vapaa-ajan tai urheiluharrastuksiin tarkoitettuja pieniä määriä vaarallisia aineita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten, sekä lisäksi enintään viisi litraa polttonesteitä uudelleentäytettävissä astioissa.

2. mom.

Matkatavarana kuljetettavat vaaralliset aineet eivät saa aiheuttaa kuljetuksessa haittaa tai vahinkoa.

3. mom.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin ei sovelleta muita tämän asetuksen säännöksiä eikä Liikenteen turvallisuusviraston määräystä. (12.2.2015/126)

2 lukuOsapuolten velvollisuudet

7 § (4.5.2005/275)

7 § on kumottu A:lla 4.5.2005/275.

8 § Lähettäjä

1. mom.

Lähettäjän yleisistä velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 §:ssä. Lisäksi lähettäjän on: (9.11.2017/738)

1 kohta on kumottu A:lla 9.11.2017/738.

2) annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai muu lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset; (27.6.2013/475)

3 kohta on kumottu A:lla 9.11.2017/738.

4) täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset;

5) varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, tai tyhjät puhdistamattomat vaunut sekä irtotavarakuljetuksiin käytetyt vaunut ja kontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet, suurlipukkeet ja merkit ja että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että edellä tarkoitetut säiliöt, vaunut ja kontit ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä. (9.11.2017/738)

2. mom.

Jos lähettäjä käyttää muiden osapuolten palveluja, hänen on riittävästi varmistuttava siitä, että lähetys täyttää kulloinkin kysymykseen tulevat VAK-lain 11 c, 11 d, 12, 13, 13 a, 14 ja 14 a §:n sekä 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset. Lähettäjä saa kuitenkin luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin 1 momentin 2 ja 5 kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa sekä VAK-lain 8 §:n 1 ja 2 momentin tarkoitetuissa tapauksissa. (9.11.2017/738)

3. mom.

Jos lähettäjä toimii kolmannen osapuolen puolesta, kolmannen osapuolen on ilmoitettava lähettäjälle kirjallisesti lähetyksen sisältämistä vaarallisista aineista ja annettava hänelle kaikki tiedot ja asiakirjat, joita hän tarvitsee täyttääkseen velvollisuutensa.

9 § (6.4.2011/400) Kuljetuksen suorittaja ja liikkuvan kaluston kuljettaja

1. mom.

Kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista säädetään VAK-lain 9 §:ssä. Ottaessaan vaarallisia aineita kuljetettaviksi kuljetuksen suorittajan ja liikkuvan kaluston kuljettajan on lähtöpaikalla: (9.11.2017/738)

1) varmistettava, että kuljetettavaksi annettuja vaarallisia aineita saa kuljettaa rautatiellä;

2) varmistettava, että lähettäjältä on saatu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä vaaditut tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja että rahtikirjaan on liitetty vaaditut liitteet; (12.2.2015/126)

3) varmistettava silmämääräisesti, että vaunussa ja kuormassa ei ole ilmeisiä vikoja, vuotoja tai murtumia ja että niistä ei puutu varusteita;

4) varmistettava, että määräaika säiliöiden seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut; määräajan umpeuduttua säiliön saa kuljettaa tarkastettavaksi, hävitettäväksi tai sen sisältämän aineen hävittämistä varten Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyin ehdoin; (12.2.2015/126)

5) varmistettava, että vaunuja ei ole ylikuormattu;

6) varmistettava, että vaunuun on kiinnitetty VAK-lain 24 §:n nojalla määrätyt suurlipukkeet, merkit ja oranssikilvet; (9.11.2017/738)

7) huolehdittava, että Liikennevirastolla on kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy 16 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin; Liikennevirasto määrittelee tietojen välitystavan kuljetuksen suorittajan kanssa solmimassaan rautatielaissa (304/2011) tarkoitetussa rataverkon käyttösopimuksessa; (27.6.2013/475)

8) varmistettava, että Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä tarkoitetuissa tapauksissa kirjalliset turvallisuusohjeet on toimitettu liikkuvan kaluston kuljettajalle; (12.2.2015/126)

9) varmistettava, että kirjallisissa turvallisuusohjeissa määrätyt varusteet ovat veturissa.

2. mom.

Liikkuvan kaluston kuljettajan on tutustuttava vaadittuihin kirjallisiin turvallisuusohjeisiin.

3. mom.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut velvollisuudet on soveltuvin osin täytettävä rahtikirjojen ja muiden asiakirjojen perusteella tarkastamalla silmämääräisesti vaunu ja kontit sekä tarvittaessa kuorma. Velvollisuudet katsotaan täytetyiksi, jos tarkastukset suoritetaan kansainvälisen rautatiejärjestön UIC:n määrelehden 471-3 kohdan 5 mukaisesti.

4. mom.

Kuljetuksen suorittaja voi kuitenkin 1 momentin 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa muiden osapuolten hänelle antamiin tietoihin. (17.6.2015/776)

5. mom.

Jos kuljetuksen suorittaja havaitsee 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa laiminlyöntejä tai muita VAK-lain 11, 11 c, 11 d, 13, 13 a, 14 tai 14 a §:n taikka 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisia menettelyjä, kuljetuksen suorittaja ei saa toimittaa lähetystä eteenpäin ennen kuin säännösten ja määräysten vastaisuudet on korjattu. (9.11.2017/738)

6. mom.

VAK-lain 11 d §:n 2 momentissa tarkoitetut junan ja vaunun turvalaitteet on pidettävä asianmukaisessa toimintakunnossa. Nämä laitteet ja muut turvajärjestelyt eivät saa estää pelastustoimintaa.

7. mom.

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava tiedot kuljetettavista vaarallisista aineista ja niiden sijainnista liikkuvan kaluston kuljettajalle. Näiden tietojen toimittamisesta vaihtotyötä varten vastaa vaihtotyön tekevä yritys. (9.11.2017/738)

8. mom.

Kuljetuksen suorittajan on huolehdittava siitä, että kunnossapidosta vastaavalle yksikölle on annettu tarvittavat tiedot siitä, mitä säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteiden kunnossapidosta säädetään tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 445/2011 5 artiklassa. (9.11.2017/738)

10 § (6.4.2011/400) Vastaanottaja

1. mom.

Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että säännösten häntä koskevat vaatimukset on täytetty. Vaunun tai kontin saa palauttaa tai ottaa uudelleen käyttöön vasta sen jälkeen, kun kuorman purkamista koskevat säännökset on täytetty.

2. mom.

Jos vastaanottaja käyttää kuorman purkajan, puhdistajan, vaaratekijöiden poistajan tai muiden osapuolten palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty.

11 § (6.4.2011/400) Muut osapuolet

1. mom.

Kuljetukseen osallistuvia muita kuin 8–10 §:ssä tarkoitettuja osapuolia ovat ensisijaisesti:

1) kuormaaja;

2) pakkaaja;

3) säiliön, irtotavaravaunun ja irtotavarakontin täyttäjä;

4) säiliökontin, UN-säiliön ja säiliövaunun haltija;

5) kuorman purkaja.

2. mom.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja osapuolia koskevat velvollisuudet johtuvat VAK-laissa säädetyistä velvollisuuksista.

12 § Kuormaaja

1. mom.

Kuormaajaa koskevat seuraavat velvollisuudet: (9.11.2017/738)

1) hän saa luovuttaa vaaralliset aineet kuljetuksen suorittajalle vain, jos aineita saa VAK-lain 3 a §:n, 14 a §:n 3 momentin ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan kuljettaa rautatiellä; (9.11.2017/738)

2) luovuttaessaan kuljetettavaksi pakattuja vaarallisia aineita tai tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia hänen on tarkastettava, että pakkaukset eivät ole vahingoittuneita; hän ei saa luovuttaa kollia, jonka pakkaus on vahingoittunut ja erityisesti, jos pakkaus ei ole enää tiivis niin, että vaarallista ainetta vuotaa tai on mahdollista vuotaa pakkauksesta ulos, ennen kuin vahingoittunut pakkaus on korjattu; tämä koskee myös tyhjiä, puhdistamattomia pakkauksia;

3) hänen on täytettävä kuormausta ja käsittelyä koskevat erityismääräysten vaatimukset, jotka on annettu VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla; (9.11.2017/738)

4) hänen on täytettävä suurlipukkeiden, merkintöjen ja oranssikilpien vaunuihin tai suurkontteihin kiinnittämistä koskevissa säännöksissä ja määräyksissä olevat vaatimukset, jotka on annettu 24 §:n 2 momentin nojalla, luovuttaessaan vaarallisia aineita kuljetuksen suorittajalle välittömästi kuljetettaviksi; (9.11.2017/738)

5) hänen on noudatettava kuormatessaan kolleja VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettuja yhteenkuormauskieltoja ottaen huomioon myös vaaralliset aineet, jotka ovat jo vaunussa tai suurkontissa, sekä ravinto- ja nautintoaineita ja eläinrehuja koskevat erottelumääräykset, jotka on annettu VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla. (9.11.2017/738)

2. mom.

Kuormaaja voi 1 momentin 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa luottaa toisten osapuolten hänelle antamiin tietoihin.

13 § Pakkaaja

1. mom.

Pakkaajaa koskevat erityisesti seuraavat velvollisuudet:

1) hänen on noudatettava pakkaamista ja yhteenpakkaamista koskevia säännöksiä;

2) valmistellessaan kollia kuljetusta varten hänen on noudatettava kollin merkintää ja lipukkeita koskevia säännöksiä.

14 § Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjä

1. mom.

Säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täyttäjää koskevat seuraavat velvollisuudet: (9.11.2017/738)

1) hänen on varmistettava ennen säiliön täyttämistä, että säiliö ja sen varusteet ovat teknisesti moitteettomassa kunnossa;

2) hänen on varmistettava, että säiliön seuraava tarkastuspäivämäärä ei ole umpeutunut;

3) hän saa täyttää säiliötä vain sellaisella vaarallisella aineella, jonka kuljetukseen säiliö on hyväksytty;

4) hänen on säiliötä täyttäessään otettava huomioon viereisiä säiliöosastoja koskevat 24 §:n 2 momentin nojalla annetut määräykset; (9.11.2017/738)

5) säiliötä täyttäessään hänen on otettava huomioon täytettävän aineen suurin sallittu täyttöaste tai suurin sallittu massa tilavuuden litraa kohti;

6) säiliön täyttämisen jälkeen hänen on varmistettava, että sulkimet ovat suljetut ja vuotamattomat; (27.6.2013/475)

7) hänen on varmistettava, ettei täytettävästä aineesta ole jäänyt vaarallisia jäänteitä hänen täyttämiensä säiliöiden ulkopinnalle;

8) hänen on varmistettava, että edellytetyt oranssikilvet, suurlipukkeet, varoituslipukkeet sekä muut merkit ja vaihtotyölipukkeet on kiinnitetty säiliöihin, irtotavaralla kuormattuihin vaunuihin sekä kontteihin, valmistellessaan vaarallisia aineita kuljetusta varten; (9.11.2017/738)

9) hänen on ennen ja jälkeen säiliövaunujen täyttöä nesteytetyllä kaasulla otettava huomioon täyttöä koskevat erityistarkastusvaatimukset; (10.5.2007/538)

10) täyttäessään vaarallista irtotavaraa vaunuun tai konttiin hänen on varmistettava, että täytössä sovelletaan Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvun 7.3 määräyksiä. (12.2.2015/126)

15 § Säiliökontin ja UN-säiliön haltija

1. mom.

Säiliökontin ja UN-säiliön haltijaa koskevat seuraavat velvollisuudet: (9.11.2017/738)

1) hänen on varmistettava, että säiliökontin ja UN-säiliön rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia VAK-lain 13 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä on noudatettu; (9.11.2017/738)

2) hänen on varmistettava, että säiliökontin ja UN-säiliön ja niiden varusteiden kunnossapitotoimenpiteet on suoritettu siten, että säiliökontti tai UN-säiliö tavanomaisissa käyttöolosuhteissa täyttää VAK-lain 13 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset seuraavaan määräaikaistarkastukseen saakka; (9.11.2017/738)

3) hänen on teetettävä ylimääräinen tarkastus säiliökontille ja UN-säiliölle, jos ne tai niiden varusteiden kunto on korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voinut heiketä.

16 § (17.6.2015/776) Säiliövaunun haltija

1. mom.

Säiliövaunun haltijaa koskevat seuraavat velvollisuudet: (9.11.2017/738)

1) haltijan on huolehdittava, että säiliövaunun rakennetta, varusteita, tarkastuksia ja merkintöjä koskevia vaatimuksia on noudatettu;

2 kohta on kumottu A:lla 9.11.2017/738.

3) haltijan on teetettävä ylimääräinen tarkastus, jos säiliövaunun säiliön tai sen varusteiden kunto on korjauksen, muutoksen tai onnettomuuden vuoksi voinut heiketä; (9.11.2017/738)

4) haltijan on varmistettava, että ensimmäiseen ja kolmanteen kohtaan liittyvien tehtävien tulokset kirjataan säiliöasiakirjaan; (9.11.2017/738)

5) haltijan on varmistettava, että säiliövaunun kunnossapidosta vastaavaksi yksiköksi nimetyllä on voimassaoleva ECM-todistus, joka kattaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliövaunut; (9.11.2017/738)

6) haltijan on huolehdittava siitä, että kunnossapidosta vastaavalle yksikölle on annettu tarvittavat tiedot siitä, mitä säiliövaunun säiliöiden ja niiden varusteista kunnossapitotoimenpiteistä säädetään tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 653/2007 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EU) N:o 445/2011 5 artiklassa. (9.11.2017/738)

2. mom.

Säiliövaunun haltija saa antaa säiliövaunun tarkastuksista huolehtimisen sen kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtäväksi. (9.11.2017/738)

16 a § (17.6.2015/776) Liikennevirasto

1. mom.

Liikenneviraston on varmistettava, että:

1) järjestelyratapihojen turvallisuusselvitykset on tehty 32 §:n mukaisesti;

2) virastolla itsellään on nopea ja esteetön pääsy rautatiekuljetuksen aikana seuraaviin tietoihin:

a) junan kokoonpano, josta ilmenee jokaisen vaunun numero sekä vaunutyyppi, jollei se selviä vaunun numerosta;

b) jokaisessa vaunussa kuljetettavien vaarallisten aineiden YK-numerot siinä määrin kuin ne on esitettävä rahtikirjassa tai vaunut, jotka on varustettu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisesti rajoitettuja määriä osoittavin merkinnöin;

c) vaarallista ainetta sisältävien vaunujen sijainti junassa.

2. mom.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot saa luovuttaa vain sellaisille, jotka tarvitsevat niitä turvallisuus- ja turvatehtäviä tai pelastustoimintaa varten tehtävien edellyttämässä laajuudessa.

16 b § (6.4.2011/400) Kuorman purkaja

1. mom.

Kuorman purkajaa koskevat seuraavat velvollisuudet: (9.11.2017/738)

1) hänen on varmistettava tarkastamalla kuorman aineita koskevat merkinnät, että vain kuormaa koskevissa asiakirjoissa mainitut aineet puretaan;

2) hänen on tarkastettava, ettei pakkauksessa, säiliössä, vaunussa tai kontissa ole purkamista vaarantavia vikoja, ja tarvittaessa korjattava viat ennen purkamisen aloittamista;

3) hänen on täytettävä purkamista ja käsittelyä koskevat vaatimukset, jotka on annettu 24 §:n 2 momentin nojalla; (9.11.2017/738)

4) hänen on heti purkamisen jälkeen puhdistettava säiliön, vaunun tai kontin ulkopinnalle purkamisen yhteydessä tulleet vaaralliset jäänteet sekä varmistettava, että niiden venttiilit ja tarkastusaukot ovat kiinni;

5) hänen on huolehdittava vaunujen ja konttien vaaditusta puhdistuksesta ja vaaratekijöiden poistamisesta;

6) hänen on varmistettava, ettei täysin tyhjennetyissä, puhdistetuissa ja kaasuista tyhjennetyissä vaunuissa ja konteissa sekä vaunuissa ja konteissa, joista kuljetetun aineen vaaratekijät on poistettu, ole enää näkyvillä suurlipukkeita, merkkejä eikä oranssikilpiä. (9.11.2017/738)

2. mom.

Jos kuorman purkaja käyttää muiden osapuolten, kuten puhdistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan, palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty.

16 c § (9.11.2017/738) Kunnossapidosta vastaava yksikkö

1. mom.

Rautatielain 59 §:ssä säädetyn mukaisesti sertifioidun kunnossapidosta vastaavan yksikön on varmistettava että:

1) säiliöiden ja varusteiden kunnossapitotoimenpiteet on suoritettu siten, että säiliövaunut tavanomaisissa käyttöolosuhteissa täyttävät VAK-lain 13 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset;

2) tehtävien hoitamiseen annetut tiedot kattavat tiedot myös säiliöistä ja niiden varusteista;

3) säiliöihin ja niiden varusteisiin liittyvät kunnossapitotoimenpiteet kirjataan huoltokansioon.

3 lukuPakkaukset

17 § (17.6.2015/776) Pakkauksen valmistajan ja jälleenmyyjän tiedonantovelvollisuus

1. mom.

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 ja 6.6.1.4 kohdassa tarkoitettujen pakkauksen valmistajan ja myöhemmän jälleenmyyjän on annettava tiedot noudatettavista menettelytavoista sekä kuvaus suljinten ja muiden tarvittavien osien tyypeistä ja mitoista, jotta voidaan varmistua siitä, että kuljetukseen tarjottava pakkaus täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.

18 § (6.4.2011/400) Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat paineastiat

1. mom.

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluville paineastioille ja niiden lisälaitteille kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti myös muualla kuin Suomessa suoritetut ja ulkomaisen yrityksen Suomessa suorittamat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet. (12.2.2015/126)

2. mom.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta, kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan paineastian ja sen varusteiden materiaalin on kestettävä haurasmurtumaa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan saakka.

3. mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materiaalin kestävyydestä tulee paineastiassa olla vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun valtioneuvoston asetuksen (124/2015) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä ”-40 °C” tai muu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä merkintä. (9.11.2017/738)

19 § (12.2.2015/126) Pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän pakkauksen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta säädetään vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

20 § (23.4.2009/267) RID- tai ADR-pakkausten käyttö

1. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa pakkauksina, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvia pakkauksia lukuun ottamatta, käyttää myös voimassa olevien RID- tai ADR-määräysten taikka VAK-direktiivin mukaan tyyppihyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä. Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä tarkoitetuissa tapauksissa muovipakkausten pudotuskoe on RID- ja ADR-määräyksistä sekä VAK-direktiivistä poiketen tehtävä -40 °C:n lämpötilassa. Pakkauksessa tulee tällöin olla säännösten mukainen merkintä pudotuskokeen lämpötilasta taikka rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan on tehtävä merkintä: ’’Pakkaus ADR/RID-määräysten mukainen, koestettu -40 °C’’. (12.2.2015/126)

2. mom.

Ulkomailla täytetyn, muualla kuin Suomessa RID- tai ADR-määräysten mukaisesti hyväksytyn paineastian, jota ei ole π–merkitty, saa RID-määräysten mukaisen kuljetuksen päätyttyä Suomessa kuljettaa tyhjennettäväksi ja palauttaa ulkomaille tyhjänä ilman 18 §:ssä tarkoitettua merkintää, jos lähettäjä vakuuttaa rahtikirjassa tai vastaavassa lähetyskirjassa, että paineastia ja sen varusteet ovat kestäviä -40 °C lämpötilaan saakka, seuraavasti: "Paineastia ja sen varusteet ovat kestäviä -40 °C:ssa."

21 § (6.4.2011/400) Ilmoitus pakkauksen rikkoutumisesta

1. mom.

Lähettäjä, kuljetuksen suorittava rautatieyritys ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen rakenteen rikkoutumisesta Säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisen aineiden kuljetuksessa, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

4 lukuKuljetuskalusto, säiliöt ja kontit (4.5.2005/275)

22 § Kuljetuskaluston rakenne

1. mom.

Vaarallisen aineen kuljetukseen tarkoitetun kaluston rakenteen on oltava kestävä ja tarkoitukseen sopiva, jotta vaarallista ainetta voidaan kuljettaa niin turvallisesti kuin se ottaen huomioon kuljetettavan aineen ominaisuudet kohtuuden mukaan on mahdollista.

2. mom.

2 momentti on kumottu A:lla 12.2.2015/126.

23 § (23.4.2009/267) Ulkomaisen säiliön ja irtotavarakontin käyttöönotto

1. mom.

Ulkomailla valmistetun ja maahantuodun säiliön, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvaa säiliötä lukuun ottamatta, valmistaja ja maahantuoja eivät saa luovuttaa säiliötä käytettäväksi ennen kuin VAK-tarkastuslaitos on hyväksynyt säiliön rakennetyypin ja tarkastuksessaan todennut, että säiliö on Suomessa voimassa olevien säännösten mukainen. Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun säiliön hyväksyy käyttöön Säteilyturvakeskus.

2. mom.

Jos ulkomailla valmistetun ja maahantuodun 1 momentissa tarkoitetun säiliön on tarkastanut ja testannut RID- tai ADR-määräyksissä taikka VAK-direktiivissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai sen valtuuttama yhteisö Suomessa voimassa olevien säännösten mukaisesti ja tästä esitetään asianmukainen todistus selvityksineen, tarkastusta ei tarvitse uusia, ellei siihen ilmene erityistä syytä.

3. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetuksessa saa irtotavarakonttina käyttää myös voimassa olevien RID- tai ADR-määräysten taikka VAK-direktiivin mukaan hyväksyttyjä irtotavarakontteja.

23 a § (6.4.2011/400) Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvat säiliöt

1. mom.

Suomi tunnustaa kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluville säiliöille ja niiden lisälaitteille kuljetettavista painelaitteista annetun direktiivin mukaisesti myös muualla kuin Suomessa suoritetut ja ulkomaisen yrityksen Suomessa suorittamat vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet. (12.2.2015/126)

2. mom.

Jollei kyse ole 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta, kuljetukseen käytettävän, kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan säiliön ja sen varusteiden materiaalin on kestettävä -40 ºC:n lämpötilaan saakka.

3. mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta materiaalin kestävyydestä tulee säiliössä olla vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun vaatimustenmukaisuusmerkinnän ja tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jäljessä merkintä ”-40 ºC” tai muu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä merkintä.

5 lukuKuljetukset

24 § (6.4.2011/400) Asiakirjat

1. mom.

Lähettäjän on vaarallista ainetta kuljetettavaksi jättäessään annettava VAK-lain 11 c §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitetuissa tapauksissa kuljetuksen suorittajalle rahtikirja tai vastaava lähetyskirja, johon on merkitty edellä tarkoitettujen määräysten nojalla vaaditut tiedot kuljetettaviksi jätetyistä aineista. Jos vaarallisen aineen rautatiekuljetusta kontissa seuraa merikuljetus, lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan tai vastaavaan lähetyskirjaan IMDG-säännöstön mukainen kontin pakkaustodistus. (9.11.2017/738)

2. mom.

Junan jokaisella miehistön jäsenellä tulee olla mukana valokuvalla varustettu henkilötodistus, jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvussa 1.10. määrätyt raja-arvot. (12.2.2015/126)

3. mom.

3 momentti on kumottu A:lla 9.11.2017/738.

4. mom.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen ja 9 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen kirjallisten turvallisuusohjeiden tulee olla mukana kuljetuksen aikana veturissa. Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat saavat olla myös sähköisessä muodossa, jos tiedon varmistus-, tallennus- ja käsittelymenettelyt täyttävät lainsäädännön vaatimukset siten, että tiedon todistusvoima ja saatavuus ovat vastaavat kuin paperille painettuja asiakirjoja käytettäessä. Kuitenkin lähettäjän on annettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat paperisina, jos kuljetuksen suorittaja niin vaatii. (9.11.2017/738)

5. mom.

5 momentti on kumottu A:lla 12.2.2015/126.

25 § (17.6.2015/776) Kuljetus

1. mom.

Vaarallista ainetta saa kuljettaa vain tavarajunassa lukuun ottamatta 6 §:ssä tarkoitettuja matkustajien käsimatkatavaroita sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 7.1.8 kohdassa tarkoitettuja sotilaskuljetuksia ja 7.6 luvussa tarkoitettuja tavaralähetyksiä.

2. mom.

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyissä tapauksissa vaarallista ainetta saa kuljettaa irrallisena vaunussa, pienkontissa tai säiliössä.

3. mom.

Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §:n 2 momentissa säädetyistä syystä, valvontaviranomainen voi antaa luvan kuljetuksen jatkamiselle varmistettuaan kuljetuksen turvallisuuden. Jos säännöksissä ja määräyksissä olevia vaatimuksia ei voida täyttää eikä valvontaviranomainen ole antanut lupaa jatkaa matkaa, valvontaviranomaisen on annettava kuljetuksen suorittajalle tarvittava hallinnollinen apu. Samoin menetellään, jos kuljetuksen suorittaja ilmoittaa valvontaviranomaiselle, että lähettäjä ei ollut ilmoittanut kuljetuksen suorittajalle kuljetettavan aineen vaarallisia ominaisuuksia ja jos kuljetuksen suorittaja kuljetussopimuksen ehtoihin vedoten pyytää, että vaarallinen kuorma puretaan, hävitetään tai tehdään vaarattomaksi.

26 § (12.2.2015/126) Radioaktiivisten aineiden kuljetusten hyväksyminen ja ilmoittaminen

1. mom.

Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvussa 5.1 määrätyissä tapauksissa lähettäjän on haettava hyväksyntä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen Säteilyturvakeskukselta ja ilmoitettava näiden aineiden kuljetuksista Säteilyturvakeskukselle.

26 a § (17.6.2015/776) Säteilysuojeluohjelma ja johtamisjärjestelmä

1. mom.

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla säteilysuojeluohjelma, jollei Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.7 luvussa toisin määrätä. Säteilysuojeluohjelmassa on esitettävä toteutettavat toimenpiteet radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi. Nämä toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

2. mom.

Jollei Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.7 luvussa toisin määrätä, toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojen vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava johtamisjärjestelmä radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen 1.7.1.3 kohdan tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

3. mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun johtamisjärjestelmän tulee perustua sellaisiin vaatimuksiin tai ohjeisiin, joita Säteilyturvakeskus pitää hyväksyttävinä. Johtamisjärjestelmän tulee olla Säteilyturvakeskuksen saatavilla.

26 b § (9.11.2017/738) Vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetus

1. mom.

Eläviä eläimiä ei saa käyttää kantajina tartuntavaarallisia aineita kuljetettaessa. Aluehallintovirasto voi hyväksyä kuljetuksen, jos tartuntavaarallista ainetta ei voi kuljettaa millään muulla tavalla tai eläimeen on tarkoituksella tartutettu vaarallinen tauti. Eläimen ja kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi huomioidaan hyväksynnässä VAK-lain 3 a §:n, 14 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetut vaarallisten aineiden kuljetusvaatimukset. Hyväksyntä sisältää tarvittavat kuljetusehdot.

2. mom.

Yleisistä eläinten kuljetusta koskevista vaatimuksista säädetään eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006) ja eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005.

26 c § (9.11.2017/738) Pakkaamattomien vaarallisten esineiden viranomaisen hyväksyntää edellyttävät kuljetukset

1. mom.

Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetuksiin voidaan edellyttää hyväksyntä. Seuraaviin kuljetuksiin tarvitaan hyväksyntä:

1) suuret, tukevat ja kestävät esineet, joita ei ole mahdollista pakata VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettujen pakkaamista koskevien määräysten mukaisesti;

2) litiumakut tai -kennot, jos niiden valmistussarja koostuu enintään 100 akusta tai kennosta;

3) litiumakut ja -kennojen esituotantoprototyypeistä, jos näitä prototyyppejä kuljetetaan testaukseen.

2. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja radioaktiivisten aineiden ja esineiden osalta Säteilyturvakeskus voivat hyväksyä 1 momentissa tarkoitettujen pakkaamattomien vaarallisten esineiden kuljetuksen.

3. mom.

Hyväksynnän edellytyksenä on, että VAK-lain 3 a §:n ja 24 §:n 2 momentin nojalla annetut yksityiskohtaiset vaatimukset täyttyvät.

26 d § (9.11.2017/738) Yhteenkuormattavien räjähteiden erottelumenetelmien hyväksynnät

1. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi hyväksyä yhteenkuormattavien räjähteiden erottelussa käytettävät erottelumenetelmät, joista on VAK-lain 24 §:n 2 momentin nojalla annettu yksityiskohtaiset määräykset kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.

27 § Vaarallista ainetta sisältävien vaunujen käsittelyturvallisuus ratapihoilla

1. mom.

Vaarallista ainetta sisältävän säiliövaunun tulee olla ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa alueella, johon on asiattomilta pääsy kielletty. Jos vaarallista ainetta sisältävää säiliövaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti ratapihalla, satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, säilyttämisestä on tehtävä ilmoitus paikallisille pelastusviranomaisille pelastusviranomaisen kanssa sovitulla tavalla. (10.5.2007/538)

2. mom.

Räjähteitä sisältävien vaunujen tilapäisestä säilytyksestä ratapihalla on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä määrätyissä tapauksissa. (12.2.2015/126)

3. mom.

3 momentti on kumottu A:lla 9.11.2017/738.

27 a § (12.2.2015/126) Tilapäisen säilytysalueen turvaaminen

1. mom.

Jos kuljetettavan vaarallisen aineen määrä tai aktiivisuus ylittää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen luvussa 1.10 määrätyt raja-arvot, sovelletaan VAK-lain 11 d §:n 4 momenttia vaarallisen aineen kuljetukseen liittyvään tilapäiseen säilytykseen terminaalissa, ratapihalla ja muulla vastaavalla alueella. Terminaalin, ratapihan ja muun vastaavan alueen tulee mahdollisuuksien mukaan olla hyvin valaistu, yleinen pääsy alueelle estetty ja alue muutoinkin huolellisesti turvattu.

6 lukuErinäiset säännökset

28 § (23.4.2009/267) Viranomaiset

1. mom.

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös tulli ja rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Ensisijainen valvontavastuu myös tällöin on Liikenteen turvallisuusvirastolla. (6.4.2011/400)

2. mom.

Säteilyturvakeskus toimii radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa valvojana yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

3. mom.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi asettaa Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen kohdassa 2.2.62.1.9 tarkoitettuja biologisia tuotteita koskevia lisävaatimuksia tai -rajoituksia. (12.2.2015/126)

4. mom.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi asettaa lisävaatimuksia tartuntavaarallisia aineita sisältävän eläinperäisen materiaalin kuljetukselle irtotavarana Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen kohdan 7.3.2.6.1 mukaisesti. (12.2.2015/126)

28 a § (4.5.2005/275) Turvatoimien valvonta

1. mom.

Suoritettaessa vaarallisten aineiden rautatiekuljetusten valvontaa on samalla tarkastettava, että vaarallisten aineiden kuljetuksessa edellytettävät turvatoimet ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

29 § Valvontaviranomaisten yhteistyö

1. mom.

Edellä 28 §:ssä mainitut valvontaviranomaiset antavat vaarallisten aineiden kuljetusten valvomiseksi virka-apua ulkomaisille valvontaviranomaisille, jos sen antaminen perustuu Euroopan yhteisön säännöksiin tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin. Suomalaisen valvontaviranomaisen on ilmoitettava toistuvista ja vakavista rikkomuksista, jotka vaarantavat vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden, sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa rikkomukseen osallistuneen yrityksen kotipaikka sijaitsee, jos tällainen ilmoittaminen perustuu yhteisön säännöksiin tai kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin.

2. mom.

Edellä 28 §:ssä mainittujen suomalaisten valvontaviranomaisten on ilmoitettava ulkomailla tapahtuneiden, vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuden vaarantavien, toistuvien ja vakavien rikkomusten johdosta rautatieyritykselle tai lähettävälle yritykselle Suomessa määrätyistä seuraamuksista ulkomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos ilmoittaminen perustuu Euroopan yhteisön säännöksiin tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteisiin. (10.5.2007/538)

30 § (6.4.2011/400) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja Säteilyturvakeskuksen oikeus suorituttaa testejä

1. mom.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ja Säteilyturvakeskuksella on tarvittaessa ja erityisesti, jos pakkaus tai säiliö särkyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa, oikeus suorituttaa määräämässään laboratoriossa testejä sen varmistamiseksi, että pakkaus ja säiliö täyttävät säädetyt vaatimukset.

31 § (4.5.2005/275) Henkilöstön koulutus

1. mom.

VAK-lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen tulee sisältää kuljetuksen vaatimukset kattavaa henkilön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa koulutusta. Koulutuksen tulee muodostua:

1) yleisestä tiedostavasta koulutuksesta, jossa henkilöstölle annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevista säännöksistä;

2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa henkilöstölle annetaan yksityiskohtaista henkilön tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskevista säännöksistä sekä, jos osa kuljetuksesta suoritetaan muuna kuin rautatiekuljetuksena, lisäksi tiedot kyseistä muuta kuljetusmuotoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa henkilöstölle annetaan koulutusta vaarallisten aineiden aiheuttamista vaaroista suhteutettuna mahdolliseen vaarallisten aineiden kuljetus-, kuormaus- tai purkamisonnettomuuden aiheuttamaan tapaturmavaaraan ja altistukseen; koulutuksella tulee pyrkiä siihen, että henkilöstöllä on tiedot vaarallisen aineen turvallisesta käsittelystä ja toimintatavoista hätätilanteessa;

4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä koulutuksesta, jossa radioaktiivisten aineiden kuljetukseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan soveltuvaa koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä säteilysuojelusta ja varotoimenpiteistä rajoittamaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista; (10.5.2007/538)

5) turvatoimia koskevasta koulutuksesta, jossa paneudutaan turvavaaroihin sekä niiden tunnistamiseen ja vähentämismenetelmiin samoin kuin turvarikkomustilanteissa tarvittaviin toimenpiteisiin; koulutuksen tulee sisältää tiedot mahdollisesta turvasuunnitelmasta suhteutettuna henkilön vastuuseen, velvollisuuksiin ja tehtäviin suunnitelmaa toteutettaessa;

6) täydennyskoulutuksesta, jossa annetaan tietoja määräajoin säännöksissä ja määräyksissä tapahtuneista muutoksista; kohdassa 5 tarkoitettu koulutus ei rajoitu säännösten ja määräysten muutoksiin.

2. mom.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyviä tehtäviä hoitamaan ryhtyvällä on oltava asianmukainen koulutus, joka tulee varmistaa aloitettaessa uutta työsuhdetta. (12.2.2015/126)

3. mom.

Turvallisuusneuvonantajakoulutuksesta säädetään erikseen.

31 a § (4.5.2005/275) Erityiskoulutus kuljetuksen suorittajan henkilöstölle

1. mom.

Kuljetuksen suorittajan henkilöstölle on 31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tehtäväkohtaisen koulutuksen yhteydessä annettava koulutusta myös rautateiden erityispiirteistä. Tämän koulutuksen tulee muodostua:

1) liikenteenhoitohenkilöstölle annettavasta peruskoulutuksesta, jossa koko liikenteenhoitohenkilöstölle on annettava koulutusta varoituslipukkeiden ja oranssikilven sisällön merkityksestä; lisäksi henkilöstön tulee tuntea poikkeustilanteiden ilmoitusmenettely;

2) vaarallisten aineiden kuljetukseen välittömästi osallistuvalle henkilöstölle annettavasta tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa 1 kohdassa tarkoitetun peruskoulutuksen lisäksi mainitulle henkilöstölle on annettava heidän tehtäviinsä suhteutettua koulutusta.

2. mom.

Edellä 1 momentin 2 kohdan koulutusta varten henkilöstö jaotellaan koulutustarpeen perusteella kolmeen kategoriaan seuraavasti:

 Kategorian kuvausHenkilöstö
1vaarallisten aineiden kuljetukseen välittömästi osallistuva kuljetushenkilöstöveturinkuljettajat, vaihtotyöntekijät ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt
2vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien vaunujen teknisiä tarkastuksia suorittava henkilöstö vaununtarkastajat, kuormausneuvojat ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt
3juna- ja vaihtotyöliikennettä ohjaava liikenteenhoitohenkilöstöjunasuorittajat, kauko-ohjaajat, asetinlaitemiehet, vaihdemiehet ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt

31 b § (4.5.2005/275) Erityiskoulutuksessa opetettavat aiheet

1. mom.

Tehtäväkohtaisen 31 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien koulutuksen on sisällettävä ainakin seuraavat aihealueet:

1) kategorian 1 veturinkuljettajat ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt:

a) junan kokoonpano, vaaralliset aineet ja niiden sijoittaminen junassa;

b) poikkeustilannetyypit;

c) toiminta kriittisissä poikkeustilanteissa, toimenpiteet oman junan ja viereisten raiteiden liikenteen suojaamiseksi;

2) kategorian 1 vaihtotyöntekijät ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt:

a) vaihtotyölipukkeiden nro 13 ja 15 merkitys;

b) suojaetäisyys Liikenteen turvallisuusviraston liitteen 7.5.3 kohdan mukaisesti;

c) poikkeustilannetyypit;

(17.6.2015/776)

3) kategoriaan 2 kuuluvat vaununtarkastajat, kuormausneuvojat ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt:

a) vaunujen tekniset tarkastukset;

b) GCU-sopimuksen mukaiset tekniset tarkastukset niiden henkilöiden kohdalla, jotka suorittavat RID-määräysten mukaiseen kansainväliseen kuljetukseen liittyviä tarkastuksia;

c) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetut tarkastukset niiden henkilöiden kohdalla, jotka suorittavat kyseisiä tarkastuksia;

d) poikkeustilanteiden tunnistaminen;

(9.11.2017/738)

4) kategorian 3 liikennettä ohjaavat henkilöt, junasuorittajat, kauko-ohjaajat, asetinlaitemiehet, vaihdemiehet ja vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt:

a) kriittisten poikkeustilanteiden hallinta;

b) järjestelyratapihojen sisäiset pelastussuunnitelmat.

32 § (17.6.2015/776) Ratapihojen turvallisuusselvitykset

1. mom.

Jokaisen ratapihalla toimivan rautatieyrityksen on toimitettava VAK-lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu turvallisuusselvitys Liikennevirastolle, joka kokoaa ja täydentää koko ratapihaa koskevan yhtenäisen turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvityksessä on otettava huomioon rautatieyrityksen lisäksi muut ratapihalla toimintaa harjoittavat.

2. mom.

Liikenneviraston on pyydettävä turvallisuusselvityksestä ja sen sisältämästä sisäisestä pelastussuunnitelmasta lausunto alueen pelastuslaitokselta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä aluehallintovirastolta. Liikennevirasto tekee lausuntokierroksen jälkeen tarvittavat muutokset turvallisuusselvitykseen ja toimittaa lopullisen selvityksen Liikenteen turvallisuusvirastoon hyväksyttäväksi. Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Liikennevirastolle turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätöksensä kohtuullisessa määräajassa. Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava hyväksytty turvallisuusselvitys Liikennevirastolle, alueen pelastuslaitokselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä aluehallintovirastolle. Liikennevirasto toimittaa hyväksytyn turvallisuusselvityksen rautatieyritykselle.

3. mom.

Turvallisuusselvityksen laatijoiden on tarkistettava turvallisuusselvitys ja saatettava se ajan tasalle, jos:

1) ratapihan toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuden vaaraa lisäävä muutos;

2) onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon otettavia seikkoja;

3) ratapihan välittömään läheisyyteen liittyvien alueiden kaavoituksessa tapahtuu turvallisuuden kannalta merkittävä muutos; tai

4) Liikenteen turvallisuusvirasto sitä pyytää.

4. mom.

Liikenneviraston on yhdessä ratapihalla toimivien rautatieyritysten ja tarvittaessa muiden ratapihalla toimintaa harjoittavien kanssa arvioitava riskit sekä tarkistettava ja saatettava turvallisuusselvitys ajan tasalle kuitenkin vähintään joka viides vuosi. Liikenneviraston on pyydettävä päivitettävästä turvallisuusselvityksestä sisäisine pelastussuunnitelmineen lausunto alueen pelastuslaitokselta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä aluehallintovirastolta. Muilta osin turvallisuusselvityksen päivityksessä noudatetaan mitä 2 ja 3 momentissa säädetään.

5. mom.

Liikenteen turvallisuusviraston on vähintään joka kolmas vuosi tarkastettava järjestelmällisesti ratapihat, joilta edellytetään turvallisuusselvitys. Tarkastuksiin on kutsuttava mukaan Liikennevirasto, alueen pelastuslaitos ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä aluehallintovirasto.

32 a § (4.5.2005/275) Turvasuunnitelma

1. mom.

VAK-lain 11 d §:n 1 momentissa tarkoitettuun turvasuunnitelmaan tulee sisältyä ainakin:

1) yksityiskohtainen turvatoimien vastuujako ammattitaitoisille ja päteville henkilöille, joilla on asianmukaiset valtuudet velvollisuuksiensa suorittamiseen;

2) luettelo toimintaan liittyvistä vaarallisista aineista tai vaarallisten aineiden lajeista;

3) kuljetustapahtumien kartoitus ja niihin liittyvien turvavaarojen arviointi mukaan lukien tarvittavat kuljetuksen keskeytykset, vaaralliset aineet vaunussa, säiliössä tai kontissa sekä kuljetuksen aikana että ennen ja jälkeen kuljetuksen samoin kuin vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys siirryttäessä kuljetusmuodosta tai kuljetusvälineestä toiseen;

4) selkeä esitys turvavaarojen vähentämiseen tarkoitetuista toimenpiteistä suhteutettuna toimijan vastuuseen ja tehtäviin; toimenpiteitä ovat ainakin:

a) koulutus;

b) menettelytavat turvallisuuteen vaikuttavissa tilanteissa kuten vakavan uhan ilmetessä sekä tarkistukset työntekijöitä työhön otettaessa ja uusiin tehtäviin siirrettäessä;

c) toimintatavat erilaisissa kuljetustilanteissa, kuten kuljetusreittien valinnassa ja käytössä; toiminta tilapäisen säilytyksen aikana ja sellaisissa paikoissa, joissa ulkopuolisten on mahdollista vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen; toiminta haavoittuvien infrastruktuurikohteiden läheisyydessä;

d) turvavaarojen vähentämiseen tarkoitetut välineet ja voimavarat;

5) tehokkaat ja ajantasaiset menettelyt turvauhasta, -rikkomuksista tai -välikohtauksista ilmoittamiseen ja niiden hoitamiseen;

6) menettelyt turvasuunnitelman arvioimiseen ja testaamiseen sekä määräajoin suoritettavaan tarkastamiseen ja päivittämiseen;

7) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen tietoturva;

8) menettelyt, joilla varmistetaan turvasuunnitelmaan liittyvien kuljetustietojen jakelun rajoittaminen vain niitä tarvitseville; nämä menettelyt eivät saa rajoittaa muiden kuljetuksessa tarvittavien tietojen saantia.

33 § Poikkeukset pelastustehtävissä

1. mom.

Kiireellisissä pelastustehtävissä saa tämän asetuksen säännöksistä poiketa, jos niiden noudattaminen vaikeuttaa pelastustoimintaa.

34 § (4.5.2005/275) Onnettomuudet ja niistä tehtävät ilmoitukset

1. mom.

Jos vaarallisen aineen kuljetuksessa sattuu onnettomuus, jonka seurauksena kuljetettavan aineen vuotamisesta tai muusta syystä aiheutuu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahingon vaara, kuljetuksesta, kuormauksesta taikka purkamisesta vastuussa olevan on ilmoitettava tapahtuneesta välittömästi hätäkeskukselle, annettava pelastusviranomaisille niiden tarvitsemat tiedot ja ryhdyttävä tilanteen edellyttämiin sopiviin suojatoimenpiteisiin.

2. mom.

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen tai purkamisen taikka säiliön sekä irtotavaravaunun ja -kontin täytön yhteydessä sattuu Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen kohdassa 1.8.5 tarkoitettu onnettomuus, kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan on kunkin toiminnassaan tapahtuneesta onnettomuudesta annettava kuukauden kuluessa onnettomuudesta raportti Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle. Jos kyseessä on radioaktiivisen aineen kuljetus, raportti annetaan myös Säteilyturvakeskukselle. Raportin tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksessä olevan mallin mukainen. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä rautatieonnettomuuksien tutkinnasta säädetään erikseen. (12.2.2015/126)

3. mom.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa merkittävistä onnettomuuksista RID-määräyksissä tarkoitetun onnettomuusselostuksen kansainvälisen rautatiejärjestön (OTIF) sihteeristölle. (12.2.2015/126)

35 § (6.4.2011/400) Ilmoitukset pakkauksen ja säiliön hyväksymisestä

1. mom.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetun pakkauksen tai säiliön tyyppihyväksymisestä taikka muusta vastaavasta vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

2. mom.

Säteilyturvakeskus pitää rekisteriä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista ja säiliöistä, jotka on tyyppihyväksytty tai joiden tyypin vaatimustenmukaisuus on muuten osoitettu. Muista vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitetuista pakkauksista tai säiliöistä rekisteriä pitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

36 § (12.2.2015/126) Säteilyraja-arvojen ylityksestä annettavat ilmoitukset ja muut toimenpiteet

1. mom.

Jos radioaktiivisten aineiden kuljetuksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen liitteen kohdan 1.7.6 mukaisesti sekä ryhdyttävä muihin Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisiin toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

37 § (10.5.2007/538)

37 § on kumottu A:lla 10.5.2007/538.

38 § Voimaantulo

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002. Asetuksen 7–16 § ja 31 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

2. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia pakkauksia ja säiliöitä saa edelleen käyttää Suomessa.

3. mom.

Tällä asetuksella kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 11 päivänä heinäkuuta 1997 annettu asetus (674/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

39 § Siirtymäsäännös

1. mom.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen mukaisia pakkauksia ja säiliöitä saa käyttää edelleen.

2. mom.

Tällä asetuksella kumotun asetuksen nojalla myönnetyt luokitukset jäävät sellaisinaan edelleen voimaan.

3. mom.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ratapihojen turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voimaan. Ne on kuitenkin tarkistettava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n mukaisesti.

4. mom.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöön panemiseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.4.2003/307:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saadaan soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2003.

4.5.2005/275:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. Asetuksen 9 §:n 5 momentti, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 23 a §, 24 §:n 4 momentti, 27 a ja 28 a §, 31 §:n 2 momentin 5 ja 6 kohta sekä 32 a § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.

Ulkomailla valmistetun ja maahantuodun kaasusäiliön, kaasuastian, pullokontin ja pullopaketin saa Suomessa ottaa käyttöön 1 päivään heinäkuuta 2007 asti soveltaen 23 §:n 1 ja 2 momenttia sellaisina kuin ne ovat voimassa 30 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen voimaan tullessa radioaktiivisten aineiden kuljetusta tai tilapäistä säilytystä suorittavien tulee toimittaa 26 a §:n 1 momentissa tarkoitettu säteilysuojeluohjelma säteilyturvakeskukselle 1 päivään kesäkuuta 2006 mennessä.

Komission direktiivi 2004/110/EY (32004L0110); EYVL N:o L 365, 10.12.2004, s. 24

10.5.2007/538:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ratapihojen turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voimaan. Ne on kuitenkin tarkistettava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n mukaisesti.

Komission direktiivi 2006/90/EY (32006L0090); EYVL N:o L 305, 4.11.2006, s. 6

23.4.2009/267:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2009.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat ratapihojen turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voimaan. Ne on kuitenkin tarkistettava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY (32008L0068); EYVL N:o L 260, 30.9.2008, s. 13

6.4.2011/400:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut turvallisuusselvitykset jäävät sellaisinaan voimaan. Turvallisuusselvitykset on tarkastettava ja saatettava ajan tasalle 32 §:n 3–5 momentin mukaisesti.

Komission direktiivi 2010/61/EU (32010L0061) ; EUVL N:o L 233, 3.9.2010, s. 27

27.6.2013/475:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission direktiivi 2012/45/EU (32012L0045); EUVL N:o L 332, 4.12.2012, s. 18

Esityöviite (475/2013) on lisätty oikaisuna.

12.2.2015/126:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

17.6.2015/776:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission direktiivi 2014/103/EU (32014L0103); EUVL L 335, 22.11.2014, s. 15

9.11.2017/738:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2017.

Komission direktiivi 2016/2309/EU (32016L2309); EUVL L 345, 20.12.2016, s. 48