Sisällysluettelo

  • Asetus ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä 30.10.1998/785

  • 1 §
  • 2 §
Siirry

Asetus ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain mukaisen vastuun enimmäismäärästä 30.10.1998/785

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun ydinvastuulain (484/1972) 18 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 588/1994:

1 §

1. mom.

Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijan ydinvastuulain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastuun enimmäismäärä on 175 miljoonaa erityisnosto-oikeutta.

2 §

1. mom.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.