Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta HE 14/2003

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia siten, että kauppa- ja teollisuusministeriölle säädetyt tehtävät siirretään ulkoasiainministeriölle. Esitys on osa vireillä olevaa kauppapoliittisten asioiden uudelleen organisointia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet hakemukset siirtyisivät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa laissa (562/1996) säädetään kaksikäyttötuotteiden viennin ja yhteisötoimitusten rajoittamisesta. Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuontoisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden maaliinsaattamiseen tarkoitettujen ohjusjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen taikka jolla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön vientivalvontaan liittyvät valtuudet perustuvat voimassa olevan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 3–5, 7 ja 10 §:ään. Niiden mukaisesti kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa kaksikäyttötuotteisiin liittyvistä luvista ja sillä on oikeus antaa niihin liittyviä tarkempia määräyksiä.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että edellä mainitut kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulla olevat tehtävät siirrettäisiin ulkoasiainministeriön vastuulle. Esityksellä ei olisi vaikutuksia niihin vientivalvontaan liittyviin valtuuksiin, jotka kauppa- ja teollisuusministeriöllä on ydinenergialain (990/1987) nojalla.

Esitys liittyy laajempaan valtionhallinnossa tehtävään organisaatiomuutokseen, jonka tavoitteena on kauppa- ja teollisuusministeriön ja ulkoasiainministeriön välisen työnjaon tarkoituksenmukaistaminen ja selkeyttäminen sekä resurssien käytön tehostaminen. Muutoksessa kauppapoliittiset toiminnat sijoitetaan yhteen ministeriöön siirtämällä kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosaston ulkomaankaupparyhmä sekä sille kuuluvat tehtävät ulkoasiainministeriön kauppapoliittiselle osastolle. Käytännössä tämä merkitsee yhteensä 16 henkilön siirtymistä kauppa- ja teollisuusministeriöstä ulkoasiainministeriöön.

Uudistuksen osana kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulle kuuluneet kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaan liittyvät tehtävät siirretään hoidettaviksi ulkoasiainministeriössä, jonka vastuulle jo nyt kuuluu osa vientivalvontakysymyksistä.

Tarvittavat muutokset on tarkoitus toteuttaa valtion vuoden 2003 ensimmäisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.

2. Esityksen vaikutukset

2.1. Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Se liittyy valtion lisätalousarvioesitykseen, jossa ehdotetaan 15 henkilön, yhteensä 528 000 euron suuruisten palkkaus- ja muiden menojen siirtämistä kauppa- ja teollisuusministeriön momentilta 32.10.21 ja 25 000 euron suuruisten yhden henkilön palkkausmenojen siirtämistä momentilta 32.10.24 ulkoasiainministeriön momentille 24.01.21. Vuonna 2004 siirron kokonaisvaikutukset ovat 1 019 000 euroa. Vientivalvonnan osuus tästä on lisätalousarviossa 125 147 euroa ja vuonna 2004 263 000 euroa.

2.1. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset

Vientivalvontaan liittyviä asioita kauppa- ja teollisuusministeriön markkinaosastolla hoitavat 4 henkilöä siirtyisivät vastaaviin tehtäviin ulkoasiainministeriön kauppapoliittiselle osastolle perustettavaan vientivalvontayksikköön. Uudelleenorganisointi ehdotetussa muodossa ei vaatisi uusia henkilöresursseja.

Vientivalvontaneuvottelukunnan kokoonpanoa, josta on säädetty tarkemmin kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (924/2000), tullaan muuttamaan uudelleenorganisoinnin edellyttämällä tavalla.

3. Asian valmistelu

Asia on ollut esillä vientivalvontaneuvottelukunnassa, jossa ovat olleet edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö, ulkoasiainministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, suojelupoliisi, tullihallitus sekä vientiyritysten edustajana Metalliteollisuuden keskusliitto. Neuvottelukunta puoltaa esitystä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Lain johdosta on tarpeen muuttaa kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta, kauppa- ja teollisuusministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (313/2000), ulkoasiainministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (257/2000) sekä edellä mainittujen ministeriöiden työjärjestyksiä. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön sekä ulkoasiainministeriön tulee ryhtyä ehdotuksen edellyttämiin teknisiin järjestelyihin.

6. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet hakemukset siirrettäisiin ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (562/1996) 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 7 §:n 1 momentti ja 10 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 § ja 10 §:n 3 momentti laissa 891/2000, seuraavasti:

3 §
Luvanvaraisuus

Neuvoston asetuksen tai tämän lain nojalla valvonnanalaisen kaksikäyttötuotteen vienti ja yhteisötoimitus on sallittu vain Euroopan yhteisön tai ulkoasiainministeriön myöntämän luvan perusteella. Ulkoasiainministeriön lupa voidaan jättää myöntämättä:

1) jos Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten, sitoumusten ja velvoitteiden noudattaminen sitä edellyttää;

2) jos Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden tai Suomen turvallisuusetujen edistäminen sekä kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämisen tukeminen sitä edellyttävät;

3) jos ulkomailta peräisin olevien strategisen vientivalvonnan piiriin kuuluvien tuotteiden saannin esteettömyyden varmistaminen tai niiden saantia koskevien ehtojen noudattaminen sitä edellyttää;

4) jos tavara tai palvelu on tuotu Suomeen jälleenvientirajoituksin tai –kielloin; tai

5) jos aiottuun lopulliseen käyttöön ja sen kiertämisvaaraan liittyvät näkökohdat sitä edellyttävät.4 §
Tuoteluetteloon kuulumattoman tuotteen viennin ja yhteisötoimituksen luvanvaraisuus

Aiottaessa viedä Euroopan yhteisön ulkopuolelle tai toimittaa toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tuotteita, palveluja tai muita hyödykkeitä, jotka eivät sisälly tämän lain nojalla annettuun tuoteluetteloon, on viennin ja yhteisötoimituksen yhteydessä esitettävä vientilupa, jos viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että tuote on tai se voi olla kokonaan tai osaksi tarkoitettu käyttöön, joka liittyy kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka tällaisten, asesulkujärjestelyjen alaan kuuluvien aseiden maaliinsaattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin.


Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös, jos ostajamaahan tai määrämaahan kohdistuu neuvoston hyväksymällä yhteisellä kannalla tai yhteisellä toiminnalla, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksellä tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston sitovalla päätöslauselmalla määrätty aseidenvientikielto ja jos viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut sotilaalliseen loppukäyttöön. Sotilaallisella loppukäytöllä tarkoitetaan:

1) sisällyttämistä puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain (242/1990) perusteella lueteltuihin puolustustarvikkeisiin;

2) tuotanto-, testaus- tai analysointilaitteiden ja niiden komponenttien käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien puolustustarvikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai ylläpitoon;

3) valmiiksi jalostamattomien tuotteiden käyttöä edellä mainitussa luettelossa olevien puolustustarvikkeiden tuotantolaitoksessa.


Tuoteluetteloon kuulumattomien kaksikäyttötuotteiden vienti on luvanvaraista myös, jos viejä on saanut ulkoasiainministeriöltä ilmoituksen siitä, että kyseiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut käytettäviksi puolustustarvikeluettelossa lueteltujen sellaisten puolustustarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety Suomen alueelta ilman lupaa tai Suomen lainsäädännössä säädetyn luvan vastaisesti.


Jos viejä tietää tai viejällä on syytä epäillä, että tuote on kokonaan tai osaksi tarkoitettu johonkin 1–3 momentissa mainittuun käyttöön, viejän tulee ilmoittaa asiasta ulkoasiainministeriölle, joka päättää luvanvaraisuudesta.


5 §
Luvan peruuttaminen tai sen ehtojen muuttaminen

Ulkoasiainministeriöllä on oikeus peruuttaa vientilupa tai muuttaa sen ehtoja, jos hakemuksessa on annettu virheellisiä tietoja tai jos olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen muuttuneet niin, että Suomen kansainväliset sitoumukset tai velvoitteet sitä edellyttävät.Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

Ulkoasiainministeriöllä, tulliviranomaisella ja veroviranomaisilla on oikeus niitä muutoin koskevien salassapitosäännösten estämättä antaa toisilleen sellaisia viejiä ja vietyjä kaksikäyttötuotteita koskevia tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat valvontatehtävässään. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Euroopan yhteisön valvontaviranomaisille.10 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Ulkoasiainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä lupamenettelystä ja lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä sekä asettaa luvan käytölle ehtoja.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat hakemukset siirtyvät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.


Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Lehtomäki