Innehållsförteckning

Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålningSTUK S/6/2022

PDF

I enlighet med Strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018):

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Tillämpningsområde

Denna föreskrift gäller verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Föreskriften tillämpas inte på strålningsexponering som orsakas av:

 1. som strålkälla använt naturligt förekommande radioaktivt ämne eller därav uppkommet radioaktivt avfall;
 2. i kärnenergilagen (990/1987) avsett kärnämne eller kärnavfall vid användning av kärnenergi.

2 § Definitioner

Tässä määräyksessä tarkoitetaan:

I denna föreskrift avses med:

 1. bortskaffande av avfall, bortskaffande av sådant avfall som avses i avfallslagen (646/2011);
 2. avstjälpningsplats, en sådan avstjälpningsplats som avses i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013);
 3. deponi för utvinningsavfall, en sådan deponi för utvinningsavfall som avses i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013);
 4. naturligt förekommande radioaktivt ämne i naturen förekommande radioaktivt ämne, såsom kalium-40 samt uranets isotoper uran-238 och uran-235 samt toriums isotop torium-232 och radioaktiva sönderfallsprodukter av dem;
 5. byggprodukt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG avsedd byggprodukt samt vissa i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) avsedda byggprodukter;
 6. normal arbetsplats arbetsplats vars ventilation samt fukthalt och övriga fysikaliska egenskaper motsvarar egenskaperna inomhus i normala byggnader;
 7. mätperiod tidsperioden mellan när mätningen inleds och avslutas;
 8. bestämningsperiod tidsperioden mellan två separat angivna tidpunkter under vilken radonhalten eller radonexponeringen bestäms;
 9. kontinuerlig mätning mätning som genomförs kontinuerligt eller med integrationsintervaller för att undersöka tidsmässig variation i radonhalten.

2 kap. Anmälningar till Strålsäkerhetscentralen innan verksamheten inleds

3 § Anmälan om verksamhet

Av den i 145 § i strålsäkerhetslagen avsedda anmälan ska för de i 1 mom. 1–3 punkterna avsedda verksamheterna framgå:

 1. arbetsgivare och för verksamheten ansvarig instans;
 2. verksamhetens läge och adress;
 3. vilken av de i 145 § i strålsäkerhetslagen avsedda verksamheterna ansökan gäller;
 4. mängder av i 145 § 1 mom. 3 punkten i strålsäkerhetslagen avsett material och avfall och deras aktivitetskoncentrationer;
 5. allmän beskrivning av verksamheten;
 6. tidsplan för verksamheten;
 7. tidsplan för hantering av material och avfall som innehåller radioaktiva ämnen;
 8. utredning varav framgår mängd och beskaffenhet hos i verksamheten uppkommande material, avfall och utsläpp som innehåller radioaktivt naturmaterial och eventuell återanvändning, återvinning och användning av dem, eventuellt bortskaffande av dem samt eventuell deponering av dem på en deponi för utvinningsavfall;
 9. tidsplan för eventuella byggarbeten efter brytningen.

Av anmälan om luftfart ska framgå:

 1. operatör som bedriver luftfart;
 2. arbetsgivare/den som bedriver luftfart;
 3. de vanligaste flygvägarna och -höjderna samt flygplanstyperna;
 4. allmän beskrivning av verksamheten;
 5. uppskattning av antalet strålningsarbetare;
 6. uppskattning av doser till strålningsarbetare och grunderna för uppskattningen.

3 kap. Gruvdrift, brytning av stenmaterial samt annan utvinning av marksubstans, sten- eller annat material

4 § Kapitlets tillämpningsområde

I detta kapitel föreskrivs om i 145 § 1 mom. 1 och 3 punkten och 151 § i strålsäkerhetslagen avsedd verksamhet, där man tillvaratar marksubstans, sten eller andra material i naturen eller material som uppkommer vid användning av förenämnda material inklusive gruvdrift och brytning av stenmaterial.

5 § Utredning av strålningsexponering orsakad av verksamheten

Strålningsexponering utreds genom att man bedömer den yrkesmässiga exponeringen och exponeringen av allmänheten, inklusive potentiell exponering medan verksamheten bedrivs och när den avslutats. Man ska också bedöma den långsiktiga exponeringen av allmänheten efter att verksamheten avslutats. Utredningarna ska göras innan verksamheten påbörjas.

Uppskattningen ska beakta både den av extern strålning orsakade exponeringen och den exponering som orsakas av radioaktiva ämnen vilka kommer in i kroppen med undantag av exponering för radon i inomhusluft. Vid uppskattningen ska de planerade åtgärderna för begränsning av exponeringen beaktas.

Yrkesmässig exponering behöver dock inte utredas om man med mätningar eller utredningar har påvisat att de naturmaterial som innehåller radioaktiva ämnen och som behandlas i de olika faserna i verksamheten har en aktivitetskoncentration som är högst lika stor som frigränsen och aktivitetskoncentrationen för cesium-137 är högst fem becquerel per gram.

Man behöver inte bedöma exponeringen av allmänheten medan verksamheten bedrivs om man med mätningar eller utredningar har påvisat att de naturmaterial som innehåller radioaktiva ämnen och som behandlas i verksamheten

 1. har en aktivitetskoncentration som är högst lika stor som frigränsen;
 2. har en aktivitetskoncentration för cesium-137 som är högst 1 becquerel per gram; och
 3. den exponering av allmänheten som utsläppen i vattendrag från naturmaterial som innehåller radioaktiva ämnen orsakar uppgår till högst gränsvärdet för låga utsläpp.

Man behöver inte bedöma exponeringen av allmänheten efter att verksamheten avslutats om man med mätningar eller utredningar har påvisat att aktivitetskoncentrationen för avfall som blir kvar på verksamhetsplatsen eller som deponeras där eller någon annanstans är högst vad som anges i 4 mom., punkt 1 och 2, och att krav i punkten 3 fullföljs även på lång sikt efter att verksamheten och åtgärderna för att skaffa bort avfallet avslutats.

6 § Utredning av exponeringen av allmänheten gällande aska

Exponeringen av allmänheten gällande aska som uppkommer vid förbränning av torv, stenkol och träbaserade ämnen behöver inte bedömas i enlighet med 5 § 1 eller 2 mom. om

 1. askan används för markbyggnad och dess aktivitetskoncentration uppfyller villkoret för byggprodukter som används för markbyggnad och som avses i 13 § 3 mom. 2 och 3 punkten; eller
 2. askan används som skogsgödselmedel till en mängd av högst 10 ton per hektar under 20 år och askans aktivitetskoncentration uppfyller kravet:

CTh-x/4 + CU-x/5 + CK/100 + CCs/8 ≤ 1;

där CTh-x är den största aktivitetskoncentrationen för radionukliderna torium-232, radium-228 och torium-228, CU-x är den största aktivitetskoncentrationen för radionukliderna uran-238, radium-226 och bly-210, och C K och CCs är aktivitetskoncentrationerna för kalium-40 och cesium-137; alla aktivitetskoncentrationer anges i enheten becquerel per gram; eller

 1. askan deponeras på en avstjälpningsplats och askans aktivitetskoncentration är högst lika stor som friklassningsnivån och aktivitetskoncentrationen för cesium-137 är högst en becquerel per gram.

7 § Anmälan av utredningens resultat

Den i 146 § 4 mom. i strålsäkerhetslagen avsedda anmälan av utredningens resultat ska innehålla de i 3 § 1 mom. i denna föreskrift avsedda uppgifterna. Uppgifterna behöver dock inte lämnas på nytt om de redan uppgivits som föreskrivet och de inte ändrats.

Dessutom ska följande uppgifter lämnas:

 1. den som gjort utredningen;
 2. de med avseende på strålningsexponeringen betydelsefulla radionukliderna och exponeringsvägarna samt de centrala grunderna för bedömning av exponeringen;
 3. uppskattning av stråldoserna till arbetstagarna och av antalet för strålning exponerade arbetstagare;
 4. uppskattning av stråldoserna till allmänheten och av antalet för strålning exponerade personer;
 5. de vid uppskattningen av yrkesmässig eller allmänhetens strålningsexponering beaktade åtgärderna för begränsning av strålningsexponeringen.

8 § Gränsvärden för låga utsläpp

Det i 127 § 1 mom. i strålsäkerhetslagen avsedda gränsvärdet för låga utsläpp vid hantering av marksubstans, sten eller andra material som leder till utsläpp i vattendragen av radioaktiva ämnen, vilka medför en effektiv dos till allmänheten är 0,1 mSv per år.

Gränsvärdet för låga utsläpp vid utsläpp i fria luften av andra radioaktiva ämnen än radon, vilka medför en effektiv dos till allmänheten utanför platsen där verksamheten bedrivs är 10 µSv per år.

Gränsvärdet för låga utsläpp vid utsläpp i fria luften av radon är 10 Bq/m3 avseende radonhaltens årsmedelvärde i fria luften utanför platsen där verksamheten bedrivs.

9 § Plan för utsläppen och hur de ska övervakas

I den i 127 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen avsedda planen för utsläppen ska anges:

 1. motivering till varför utsläppen är nödvändiga;
 2. dosrestriktion för allmänhetens exponering med motivering;
 3. förfaranden för övervakning av utsläppen och allmänhetens exponering på grund av dem;
 4. gränsvärden för utsläppen med motivering.

10 § Insändning av uppgifter om utsläpp och övervakning av dem

Av den i 127 § 4 mom. i strålsäkerhetslagen avsedda anmälan ska framgå utsläppens radionuklidspecifika totala mängder och tidsvariation. Anmälan ska inges kvartalsvis under månaden som följer på kvartalet.

11 § Statusrapport avseende radioaktivitet i miljön

I omfattningen av den i 128 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen avsedda rapporten och i de ingående strålningsmätningarna och analyserna av radioaktiva ämnen ska verksamhetens särdrag och verksamhetsmiljön beaktas.

I rapporten ska i tillämpliga delar medtas strålningsmätningar och analyser av radioaktiva ämnen avseende:

 1. extern strålning;
 2. radon i luften utomhus;
 3. andra radioaktiva ämnen i luften utomhus;
 4. marken;
 5. hushållsvattnet;
 6. grundvattnet;
 7. vattenmiljön;
 8. produkter som samlats i naturen och vilt;
 9. livsmedel och gräs från betesmark.

Mätningarna och analyserna ska göras under två skilda årstider.

Strålningsmätningarnas detektionsgränser och de radioaktiva ämnenas kvantifieringsgränser samt mätningarnas och analysernas noggrannhet ska vara sådan att en strålningsexponering lika med dosrestriktionen på grundval av dem tillförlitligt kan verifieras.

12 § Övervakning av allmänhetens exponering på grund av utsläppen

Vid uppskattning av stråldosen till allmänheten på grund av utsläppen vid hantering av marksubstans, sten- eller annat material ska exponeringen på grund av den direkta strålningen från utsläppen och den av utsläppen orsakade interna exponeringen beaktas.

Vid bestämning av dosen ska också den dos beaktas som vid långvarig verksamhet orsakas av i miljön anrikade radioaktiva ämnen.

Övervakningen av allmänhetens exponering på grund av utsläppen ska vara regelbunden och planmässig så, att effekterna på allmänhetens strålningsexponering av de kort- och långvariga ändringarna av mängderna i miljön anrikade radioaktiva ämnen kan observeras.

De med övervakningen av allmänhetens exponering förbundna mätningarna och analyserna av radioaktiva ämnen ska utföras så att resultaten tillförlitligt kan jämföras med resultaten av statusrapporten om radioaktivitet i miljön.

4 kap. Byggprodukter

13 § Utredning av allmänhetens exponering på grund av byggprodukter

Allmänhetens exponering på grund av en byggprodukt bestäms beräkningsvägen ur aktivitetskoncentrationen hos radium-226, torium-232 och kalium-40 i byggprodukten i dess avsedda användning. Om byggprodukten också innehåller cesium-137 eller något annat artificiellt radioaktivt ämne som alstrar gammastrålning ska den härur uppkommande strålningsexponeringen beaktas när den totala exponeringen bestäms.

Om aktivitetskoncentrationen hos cesium-137 i betong för husbyggnad är större än 50 Bq/kg ska den härur uppkommande strålningsexponeringen också bestämmas separat.

Utredningen enligt 1 mom. ovan behövs dock inte om:

 1. aktivitetskoncentrationen hos en byggprodukt för husbyggnad uppfyller villkoret:

CTh/200 + CRa/300 + CK/3000 ≤ 1;

 1. aktivitetskoncentrationen hos en byggprodukt för anläggning av gator, vägar och gårdsområden uppfyller villkoret:

CTh/500 + CRa/700 + CK/8000 + CCs/2000 ≤ 1;

 1. aktivitetskoncentrationen hos en byggprodukt för andra än i punkt 2 avsedda anläggningsarbeten uppfyller villkoret:

CTh/1500 + CRa/2000 + CK/20000 + CCs/5000 ≤ 1;

där CTh , CRa , CK och CCs är aktivitetskoncentrationerna hos torium-232, radium-226, kalium-40 och cesium-137 i byggprodukten, uttryckta i enheten Bq/kg.

14 § Anmälan om resultaten av utredningen om strålningsexponering på grund av byggprodukt

Följande uppgifter ska anges om utredningen om strålningsexponering på grund av en byggprodukt:

 1. den utredningsskyldige i enlighet med 153 § i strålsäkerhetslagen;
 2. den som gjort utredningen;
 3. byggprodukten och dess avsedda användning;
 4. radioaktiva ämnen i byggprodukten, deras aktivitetskoncentrationer och bestämnings­metoder;
 5. uppskattning av allmänhetens exponering;
 6. beskrivning av metoden med vilken dosen beräknats och av dosens centrala bedömningsgrunder.

De ovan i 1 mom. 5 och 6 punkterna avsedda uppgifterna behöver dock inte lämnas om det i 13 § 3 mom. avsedda villkoret gällande byggproduktens avsedda användning uppfylls. Då ska anmälan innehålla en beräkning som visar att villkoret uppfylls.

5 kap. Radon på arbetsplatser

15 § Utredning av radonhalten

Den i 155 § i strålsäkerhetslagen avsedda utredningen ska utföras genom en mätning av radonhalten som varar minst två månader, vilka infaller mellan början av september och slutet av maj (mätperioden). Mätningen kan ske under annan tid om det finns grundad anledning till det.

Den ovan i 1 mom. avsedda mätningen kan kompletteras med en kontinuerlig mätning av radonhalten. Mätningen ska ske under mätperioden och vara i minst 7 dygn. Bestämningsperioden ska vara exakt 7 dygn eller en multipel av det, och den ska representera en typisk arbetsvecka.

Om radonhalten inte kan utredas på i 1 mom. avsett sätt på grund av arbetets varaktighet eller andra förhållanden ska radonhalten på arbetsplatsen eller arbetstagarnas radonexponering utredas med någon annan metod.

16 § Utredning av radonexponeringen

I en sådan situation som avses i strålsäkerhetslagen 144 § 3 mom. ska arbetstagarens radonexponering:

 1. mätas med en för ändamålet godkänd radonexponeringsmätning, med vilken radonexponeringen under arbetstid under bestämningsperioden kan bestämmas; eller
 2. bestämmas med hjälp av mätningar av radonhalten och bokföring av arbetstiden på i 21 § avsett sätt.

17 § Provningsrapport

Över den ovan i 15 § 1 och 3 mom. samt i 16 § 1 mom. 1 punkten avsedda mätningen ska upprättas en provningsrapport enligt inhemsk eller internationell standard.

I provningsrapporten om den ovan i 15 § 2 mom. avsedda mätningen ska dessutom anges:

 1. radonhaltens medelvärde på mätstället under bestämningsperioden;
 2. radonhaltens medelvärde på mätstället under arbetstid under bestämningsperioden;
 3. bestämningsperiodens datum och de klockslag för vilka radonhaltens medelvärde under arbetstid beräknats;
 4. serienumret på den i mätningen använda kontinuerligt mätande radoninstrumentet;
 5. diagram över radonhalten och mätperiodens resultatlista i original.

I provningsrapporten om den ovan i 15 § 3 mom. avsedda mätningen ska samma uppgifter anges som för den i 15 § 1 mom. avsedda mätningen.

I provningsrapporten om den ovan i 16 § 1 punkten avsedda mätningen ska dessutom anges:

 1. uppgift om bakgrundsavdrag;
 2. bakgrundsmätningens resultat och den därav följande osäkerheten i resultatet.

18 § Mätställen och antal

På normala arbetsplatser ska radonmätningar utföras i varje separat byggnad och för varje ventilationsaggregat i de arbetslokaler som är anslutna till aggregatet enligt följande:

 1. en mätning om arean är högst 100 m2;
 2. två mätningar om arean är större än 100 m2.

Om arean är större än 200 m2 ska dessutom minst en mätning göras för varje påbörjade 200m2 eller i ett sammanhängande öppet utrymme minst en mätning för varje påbörjade 3000m2.

I underjordiska gruvor och brott och i tunnlar ska mätställena och deras antal vara sådana att arbetsplatsens radonhalt tillförlitligt kan uppskattas med hjälp av resultaten.

19 § Regelbundna mätningar

I underjordiska brott ska radonhalten mätas var sjätte månad. Mätintervallet är dock ett år om resultatet vid två på varandra följande mätningar är mindre än 100 Bq/m3 på varje mätställe.

I underjordiska gruvor ska radonhalten mätas vartannat år. Mätintervallet är dock fem år om resultatet vid tre på varandra följande mätningar är mindre än 100 Bq/m3 på varje mätställe.

Denna paragraf tillämpas inte på verksamhet där arbetstagarnas stråldos regelbundet bestäms på i 24 § avsett sätt.

20 § Beräkning av årsmedelvärdet på en sedvanlig arbetsplats

Radonhaltens årsmedelvärde (C RV ) på en sedvanlig arbetsplats beräknas genom att resultatet (cp ) av den i 15 § 1 mom. avsedda radonmätningen multipliceras med talet 0,9. Radonhaltens årsmedelvärde kan användas som approximation för radonhaltens årsmedelvärde under arbetstid.

Om den i 15 § 2 mom. avsedda mätningen är utförd fås ett noggrannare närmevärde för radonhaltens årsmedelvärde på en sedvanlig arbetsplats under arbetstid (CTRV ) ur följande formel:

$$C_{TRV}=\frac{C_{TK}}{C_{VK}}\cdot C_{RV}$$

där cTK är radonhaltens medelvärde under arbetstid under bestämningsperioden (7 dygn eller en multipel av det) och cVK är radonhaltens medelvärde under bestämningsperioden.

21 § Bestämning av radonexponeringen genom mätningar av radonhalten

För bestämning av arbetstagares radonexponering genom mätning av radonhalten på arbetsplatsen måste radonhalten bestämmas i de olika arbetslokalerna, så att man får en tillförlitlig uppskattning av radonexponeringen. Om arbetslokalen befinner sig i andra våningen, vilken helt eller huvudsakligen är belägen ovan markplanet eller i en våning högre upp, behöver radonhalten inte mätas utan den kan antas vara 40 Bq/m3.

Arbetstagares yrkesmässiga exponering för radon (radonexponering, B) bestäms ur formeln:

$$B=\sum_{i=1}^{n}C_iT_i,=C_1T_1+C_2T_2+...+C_nT_n,$$

där Ci är radonhalten i arbetslokalen i, Ti är den tid man vistas i lokalen och n är antalet arbetslokaler.

22 § Anmälan av utredningens resultat

I den utredning som avses i 146 § 4 mom. i strålsäkerhetslagen ska den provningsrapport som avses i 17 § och de uppgifter som fastställs i bilaga 1 delges Strålsäkerhetscentralen.

23 § Begränsning av strålningsexponeringen

Åtgärderna för begränsning av strålningsexponeringen på grund av radon på arbetsplatsen ska utföras utan dröjsmål.

Att åtgärderna är tillräckliga ska verifieras genom mätningar eller beräkningar svarande mot dem med vilka konstaterades om radonhalten eller radonexponeringen var större än referensvärdet. Mätresultaten ska delges Strålsäkerhetscentralen på i 22 § avsett sätt.

24 § Bestämning av stråldosen och anmälning av uppgifter till dosregistret för arbetstagare

I 149 § 3 mom. avsedda fallen ska stråldosen till arbetstagare på grund av radon bestämmas på grundval av mätperioder om tre månader eller genom mätning under arbetsperioden, om arbetsperioden är kortare än tre månader. Mätperioderna ska förläggas så, att den av radon orsakade stråldosen under ett kalenderår kan bestämmas.

Uppgifter om arbetstagares stråldoser och radonexponering och om övriga centrala beräkningsgrunder för doserna ska inom en månad efter att bestämningsperioden gått ut anmälas till dosregistret för arbetstagare på sätt som Strålsäkerhetscentralen fastställer.

6 kap. Besättning på luftfarkost

25 § Bestämning av strålningsexponeringen

Bestämningsperioden för strålningsexponeringen av besättningen på luftfarkost är högst ett kalenderår.

Strålningsexponeringen ska bestämmas som effektiv dos.

Strålningsexponeringen ska bestämmas med en för ändamålet lämpad och validerad mätmetod. Valideringen ska ske enligt internationell standard eller på sätt som annars är lämpat för ändamålet och dokumenterat. Den kalkylmässiga miljödosekvivalenten/miljödosekvivalent­raten får inte avvika från den mätta eller referensvärdet med mer än ±30 %. Vid flygning på över 15 km höjd ska en mätapparatur användas med vilken arbetstagarnas stråldoser kan bestämmas.

26 § Anmälan av uppgifter till dosregistret

Uppgifterna om stråldoser till besättningen på luftfarkost ska anmälas till dosregistret för arbetstagare inom en månad efter att bestämningsperioden gått ut.

27 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna föreskrift träder i kraft den 15 februari 2022 och är i kraft tills vidare.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

Genom denna föreskrift upphävs Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning (STUK S/3/2019).

 

Helsingfors den 28 januari 2022

BILAGA 1 Uppgifter som ska anmälas om mätningen av radonhalten på arbetsplatsen eller av arbetstagares radonexponering

1. Beträffande mätningen av radonhalten som avses i 15 § ska följande anges:

 1. mätobjektets namn och adress;
 2. arbetsgivarens namn och adress;
 3. mätställenas identifierande namn;
 4. den som mäter och mätmetoden;
 5. datum då mätningen inleds och avslutas;
 6. mätresultat.

2. Om den i 15 § 1 eller 3 mom. avsedda mätningens resultat är större än referensvärdet ska utöver uppgifterna i 1 punkten dessutom anges:

 1. arbetstagarnas sammanlagda antal i det aktuella mätobjektet;
 2. den area i första våningen som helt eller huvudsakligen befinner sig ovan markplanet;
 3. arean av personalutrymmena i underjordiska arbets- och viloutrymmen;
 4. uppgifter om mätstället; på vilken våning mätstället finns, arbetstagarnas antal och årlig arbetstid enligt den som arbetar mes;
 5. uppgift om huruvida mätstället har tidsstyrd fläktventilation;
 6. uppgift om huruvida mätstället är ett sådant annat vistelseutrymme som avses i hälsoskyddslagen.

3. För den i 15 § 2 mom. avsedda mätningen ska följande uppgifter utöver uppgifterna i 1 punkten anges:

 1. hur ventilationens tidsstyrning var inställd under mätningen under arbetstid och under den tidigare radonburksmätningen;
 2. har ventilationen inställts efter den föregående radonmätningen;
 3. vilka åtgärder som har vidtagits för att minska radonhalten efter den föregående mätningen.

4. Beträffande den radonexponeringsmätning som avses i 16 § 1 mom. ska följande uppgifter anges utöver de som nämns i 1 punkten:

 1. ventilationens funktionsprincip i utrymmet där mätarna förvaras utanför arbetstid;
 2. förfaranden för övervakning av mätarnas användning och förvaring.

5. Om arbetstagarens radonexponering bestämts på i 20 § avsett sätt ska utöver uppgifterna i 1 punkten dessutom anges:

 1. beräkningar enligt 21 § och ett sammandrag av deras resultat;
 2. förfaranden för övervakning av arbetstider;
 3. vilka mätningar som har använts i beräkningarna.

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.