Strålsäkerhetscentralens föreskrift om radioaktivt avfall och om utsläpp av radioaktiva ämnen in användningen av öppna strålkällorSTUK S/2/2019

PDF

I enlighet med Strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018):

1 § Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på i användningen av öppna strålkällor uppkommande:

 1. radioaktivt avfall;
 2. utsläpp från radioaktiva ämnen.

Föreskriften gäller inte:

 1. naturligt radioaktiva ämnen då dessa inte används som strålkällor;
 2. radioaktivt avfall eller utsläpp från radioaktiva ämnen som uppkommit till följd av användningen av kärnenergi och utnyttjandet av naturresurser.

2 § Definitioner

Med representativ person avses i denna föreskrift den person som utsätts för en dos motsvarande dosen som de mest exponerade personerna i allmänheten utsätts för, dock med undantag för sådana enskilda personer som har exceptionella eller sällsynta beteendemönster.

3 § Märkning av avfallsförpackningar

En förpackning som innehåller radioaktivt avfall ska förses med varningssymbolen för joniserande strålning och märkas så att det framgår att den innehåller radioaktivt avfall.

På förpackningen ska dessutom sådana uppgifter anges, som är nödvändiga för att avfallet ska hanteras på ett säkert sätt.

4 § Bokföring

I bokföringen av radioaktivt avfall ska uppgifterna som avses i 3 § 2 mom. anges enligt avfallsparti.

I bokföringen ska uppgifter om åtgärderna som vidtagits för hanteringen av avfallspartierna samt uppgifter om tidpunkterna anges.

Utsläpp från radioaktivt avfall ska bokföras så att det kan påvisas att gränsvärdena för utsläppen har iakttagits och så att uppgifterna som avses i 8 § kan bestämmas.

5 § Friklassningsnivåer för bortskaffande och återvinning genom förbränning

Friklassningsnivåerna som avses i 85 § i strålsäkerhetslagen för överlåtelse av ett avfallsparti för sådan återvinning av avfall genom förbränning eller bortskaffande som avses i avfallslagen (646/2011) är:

 1. aktiviteten hos en avfallsförpackning är på sin höjd lika hög som frigränsen, eller om avfallet innehåller olika radionuklider uppfyller aktiviteten hos dem villkor 1 i bilagan;
 2. aktiviteten hos det avfall som överlåts från en plats där strålningen används under en månad är på sin höjd 10 gånger högre än frigränsen, eller om avfallet innehåller olika radionuklider uppfyller aktiviteten hos dem villkor 2 i bilagan.

6 § Gränsvärden för låga utsläpp

Gränsvärdena för låga utsläpp beträffande radioaktiva ämnen som släpps ut i avloppsnätet och som avses i 127 § 1 mom. i strålsäkerhetslagen är:

 1. aktiviteten hos det avfall som släpps ut på en gång från en plats där strålningen används är på sin höjd lika hög som frigränsen, eller om olika radionuklider släpps ut uppfyller aktiviteten hos dem villkor 1 i bilagan.
 2. aktiviteten hos det avfall som släpps från en plats där strålningen används under en månad är på sin höjd 10 gånger högre än frigränsen, eller om olika radionuklider släpps ut uppfyller deras aktiviteter villkor 2 i bilagan.

Gränsvärdet för den effektiva dos som allmänheten utsätts för till följd av låga utsläpp av radioaktiva ämnen i utomhusluften är 10 µSv om året. Verksamhetsutövaren ska fastställa dosen utgående från uppmätt eller på annat tillförlitligt sätt fastslaget utsläpp och ange den som den kalkylerade dosen som den representativa personen utsätts för.

7 § Utsläpp och plan för övervakning av utsläppen

I planen för utsläpp av radioaktivt avfall, som avses i 127 § 2 mom. i strålsäkerhetslagen, ska följande ingå:

 1. motivering till att utsläppet är oundvikligt;
 2. ett förslag på dosrestriktion som tillämpas på den exponering som allmänheten utsätts för, inklusive motiveringar till förslaget;
 3. tillvägagångssätt för övervakning av utsläppen och av den exponering som utsläppen orsakar allmänheten;
 4. ett förslag på dosgränser för utsläppen, inklusive motiveringar.

8 § Lämnande av uppgifter om utsläpp och om övervakningen av utsläpp

Följande uppgifter om utsläpp från radioaktivt avfall, som avses i 127 §, 2 mom. i strålsäkerhetslagen, ska lämnas till Strålsäkerhetscentralen en gång i kvartalet, inom utgången av den följande månaden:

 1. sammanräknade utsläpp per nuklid;
 2. tidsmässig variation i utsläppen.

9 § Övervakning av exponeringen som utsläppen orsakar allmänheten

I övervakningen av den exponering som utsläppen orsakar allmänheten iakttas bestämmelserna i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning S/3/2019 om övervakningen av den exponering som utsläppen orsakar allmänheten.

10 § Statusrapport avseende radioaktivitet i miljön

Vid utarbetandet av en statusrapport avseende radioaktiviteten i miljön iakttas bestämmelserna i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning S/3/2019 om utarbetandet av en statusrapport.

11 § Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft den 5 april 2019 och är i kraft tills vidare.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

 

Helsingfors den 4 april 2019

BILAGA

Bilaga

Rådets direktiv 2013/59/Euratom (32013L0059); EUT L 13, 17.1.2014, s. 1
Har meddelats kommissionen i enlighet med artikel 33 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.