Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaserSTUK S/10/2021

PDF

I enlighet med Strålsäkerhetscentralens beslut föreskrivs med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018):

1 § Tillämpningsområde

Denna föreskrift tillämpas på sådan verksamhet som anges i 165 § i strålsäkerhetslagen (859/2018).

2 § Uppgifter som tillståndsansökan ska innehålla

Tillståndsansökan ska innehålla

 1. sökandens uppgifter och kontaktuppgifter;
 2. sökandens utbildning om och erfarenhet av lasersäkerhet eller motsvarande för den person som för sökandens räkning använder laseranordningen;
 3. andra uppgifter som behövs för att identifiera sökanden.

3 § Uppgifter om högeffektslaser och dess planerad användning som tillståndsansökan ska innehålla

Av tillståndsansökan ska framgå huruvida tillstånd söks för

 1. en viss tid eller tills vidare;
 2. anordning som är fastmonterad på ett ställe eller flyttbar anordning;
 3. användning av lasrar inom- eller utomhus;
 4. att rikta strålar mot himlen eller mot en publik.

4 § Riskbedömning

Vid riskbedömning av verksamheten ska riskerna förknippade med användning av hög­effektslaser samt eventuella strålsäkerhetsincidenter och av dessa orsakad eventuell exponering identifieras och bedömas.

Riskbedömningen ska dessutom omfatta åtgärder för att förhindra strålsäkerhetsincidenter och en handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter.

5 § Uppgifter om ansvarspersoner som tillståndsansökan ska innehålla

Tillståndsansökan ska innehålla namnet på den ansvarsperson som anges i 168 § i strålsäkerhetslagen.

6 § Anmälan om användning av högeffektslaser

Tillståndshavaren ska anmäla användningen av en högeffektslaser till Strålsäkerhets­centralen senast fem dagar innan den planerade tidpunkten för användning av anordningen. Tillståndshavaren ska anmäla:

 1. den plats där högeffektslaser används;
 2. kontaktinformation till platsen där högeffektslaser används;
 3. vem som använder högeffektslaser;
 4. tidpunkt för montering och användning av högeffektslaser;
 5. tidpunkt då föreställningen kan vid behov inspekteras;
 6. de högeffektivlasrar som används och tekniska data gällande deras strålsäkerhet;
 7. monteringsplan, av vilken framgår lasrarnas läge samt strålarnas riktning, bana och avslutning.

Om strålarna avslutas mot himlen ska tillståndshavaren dessutom anmäla:

 1. geografiska positionen med koordinater för den plats där högeffektslaser används;
 2. strålarnas riktning, horisontal sektor angett i väderstreck samt nedre och övre gräns för höjdvinkeln;
 3. ögonsäkerhets- och bländningsavstånd samt deras största värden horisontalt och
  vertikalt.

7 § Anmälan om ändringar i verksamheten

Tillståndshavaren ska till Strålsäkerhetscentralen på förhand anmäla ändringar i kontakt­informationen enligt 165 § 2 mom. 1 punkten i strålsäkerhetslagen (859/2018) utan dröjsmål och ändringar som anges i 2–4 punkten 30 dagar innan ändringarna äger rum.

8 § Område som skyddas av exponeringsgränsvärden

Exponering för laserstrålning ska underskrida gränsvärdet för exponering upp till tre meter i höjdled och upp till två och en halv meter i sidled i ett område där allmänheten kan vistas.

Dessutom i situationer som inte övervakas kontinuerligt ska exponering för laserstrålning underskrida gränsvärdet för exponering upp till sex meter i höjdled.

Om laserstrålarna riktas eller reflekteras mot sådana områden som anges i 1 och 2 mom. ska verksamhetsutövaren före varje användningsgång säkerställa genom mätning att gränsvärdet för exponering inte överskrids. För mätningen ska användas för ändamålet lämpliga mät­instrument.

9 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna föreskrift träder i kraft den 1 april 2021 och är i kraft tills vidare.

På de ärenden som är anhängiga då denna föreskrift träder i kraft tillämpas denna föreskrift.

Genom denna föreskrift upphävs Strålsäkerhetscentralens föreskrift om användning av högeffektslaser (STUK S/4/2018).

 

Helsingfors den 24 mars 2021