Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner 18.12.2019/1286

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § 4 mom. i räddningslagen (379/2011):

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning innehåller bestämmelser om externa räddningsplaner och övningar för i 48 § i räddningslagen (379/2011) avsedda objekt som medför särskild risk samt bestämmelser om tillsyn över genomförandet av planerna och övningarna.

2 § Målen för externa räddningsplaner

1. mom.

En extern räddningsplan som gjorts upp för en eventuell storolycka eller ett okontrollerat händelseförlopp som kan leda till en storolycka ska iakttas, om inte ledningen under situationen kräver något annat.

2. mom.

Den externa räddningsplanen ska göras upp med beaktande av följande mål:

1) olyckorna avgränsas och hanteras så att följderna minimeras och de skador som orsakas människors hälsa, miljön och egendom begränsas,

2) behövliga åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa och miljön från följderna av storolyckor,

3) behövlig information lämnas till befolkningen och till de myndigheter och inrättningar i området som svarar för hanteringen av en olycka,

4) förberedande åtgärder vidtas för att återställa och sanera miljön efter en storolycka.

2 a § (10.8.2023/916) Definitioner och bangårdar som används för transport av farliga ämnen

1. mom.

I denna förordning avses med

1) allmänheten en eller flera fysiska eller juridiska personer eller, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa,

2) den berörda allmänheten sådana registrerade sammanslutningar vars syfte är att främja områdets natur-, miljö- eller hälsoskydd samt den allmänhet som påverkas eller sannolikt kommer att påverkas av en olycka eller vars intressen berörs av beslutet i ärendet,

2. mom.

Bangårdar som används för transport av farliga ämnen (TFÄ-bangård) är de bannätsområden som anges i bilagan.

3 § Räddningsverkets förutseende planering

1. mom.

Räddningsverket ska årligen utarbeta ett sammandrag av de externa räddningsplaner som ska göras upp under det följande året och av de uppdateringar och övningar som gäller dem samt sända sammandraget till regionförvaltningsverket för kännedom före utgången av november.

4 § (10.8.2023/916) Handlingar som ska lämnas in för uppgörande av externa räddningsplaner

1. mom.

Verksamhetsutövaren för sådana produktionsanläggningar och hamn som hanterar och upplagrar farliga kemikalier ska när en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan. I fråga om en hamn är hamninnehavaren verksamhetsutövare.

2. mom.

Bannätsförvaltaren för en bangård som används för transport av farliga ämnen ska när en intern räddningsplan eller en annan i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) avsedd plan med motsvarande innehåll gjorts upp eller uppdaterats lämna den till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.

3. mom.

Verksamhetsutövaren för en sådan deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka ska lämna räddningsverket en handling över säkerhetsprinciperna för verksamheten, en handling över säkerhetsledningssystemet och en intern räddningsplan för den aktuella deponin för utvinningsavfall. Verksamhetsutövaren för en kärnanläggning ska lämna räddningsverket en av Strålsäkerhetscentralen godkänd beredskapsplan för kärnanläggningen. Handlingarna ska lämnas in när de har utarbetats eller uppdaterats.

4. mom.

En verksamhetsutövare inom försvarsförvaltningen ska när en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan gjorts upp eller uppdaterats lämna behövliga uppgifter om dem till räddningsverket för uppgörande eller uppdatering av en extern räddningsplan.

5. mom.

Verksamhetsutövaren ska dessutom lämna de handlingar eller uppgifter som avses i 1–4 mom. för kännedom till regionförvaltningsverket när de har utarbetats eller uppdaterats.

5 § Uppgörande av externa räddningsplaner

1. mom.

Räddningsverket ska göra upp en extern räddningsplan inom ett år från den dag då det av verksamhetsutövaren har fått de handlingar eller uppgifter som avses i 4 §. I fråga om produktionsanläggningar för vilka det krävs en extern räddningsplan och som är belägna inom samma industriområde kan det göras upp en gemensam extern räddningsplan. I den externa räddningsplanen ska också beaktas andra produktionsanläggningar som är belägna inom samma industriområde och för vilka det inte krävs någon extern räddningsplan, men vars verksamhet kan medföra risk för ytterligare olyckor eller vars verksamhet kan påverkas av en olycka.

6 § Hörande i beredningsskedet

1. mom.

När en extern räddningsplan görs upp eller ändras avsevärt ska den berörda allmänheten ges tillfälle att framföra sin åsikt om det utkast till i 8 § avsedd information som ska hållas tillgängligt i det allmänna datanätet på räddningsverkets webbplats i minst 14 dagar. Det utkast till information som ska hållas tillgängligt får inte innehålla sekretessbelagd information.

2. mom.

I samband med tillgänglighållandet ska följande uppgifter lämnas:

1) det område den externa räddningsplanen gäller,

2) den myndighet som svarar för planen och andra berörda parter,

3) hur ytterligare information om planen kan fås,

4) den plats där handlingarna om planen hålls tillgängliga och den tid under vilken de hålls tillgängliga,

5) formkraven och tidsfristen för framförande av åsikter samt uppgift om vart åsikterna ska skickas in.

3. mom.

Information om hörandet kan på förhand ges i ett meddelande i samband med en tillståndsansökan enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) på det sätt som har överenskommits mellan räddningsverket och tillståndsmyndigheten i fråga.

4. mom.

I fråga om deponier för utvinningsavfall ska information om offentliggörande av en kungörelse dessutom publiceras i minst en tidning med allmän spridning inom det område som påverkas av verksamheten.

7 § Innehållet i externa räddningsplaner

1. mom.

I en extern räddningsplan ska åtminstone följande uppgifter ingå:

1) allmän information om området,

2) räddningsorganisationen på området,

3) risker för storolyckor på området,

4) uppgiftsbeteckningarna för de personer som i egenskap av företrädare för verksamhetsutövaren har befogenhet att inleda räddningsåtgärder på området för en produktionsanläggning, för en kärnanläggning, för en deponi för utvinningsavfall eller på en bangård eller, i egenskap av företrädare för hamninnehavaren, på ett hamnområde,

5) hur de som saken gäller snabbt kan informeras om eventuella olyckor, samt förfarandena vid larm och nödanrop,

6) hur de resurser som behövs för att genomföra den externa räddningsplanen samordnas,

7) hur räddningsverksamheten inom området stöds,

8) hur räddningsverksamheten genomförs utanför området och hur verksamheten organiseras i olika olycksscenarier,

9) hur befolkningen och närbelägna anläggningar varnas, hur befolkningen och närbelägna anläggningar informeras om en olycka och om dess följder samt hurdana instruktioner befolkningen ges,

10) hur myndigheter i andra stater informeras om sådana storolyckor i produktionsanläggningar eller i deponier för utvinningsavfall som har gränsöverskridande följder.

2. mom.

Till den externa räddningsplanen ska det fogas en plan för hur utrymningen ska genomföras vid en eventuell olycka i området samt en plan för hur övningar organiseras.

8 § (10.8.2023/916) Information om externa räddningsplaner

1. mom.

Räddningsverket och verksamhetsutövaren ska i samarbete utarbeta sådan begriplig information om de externa räddningsplanerna som innehåller uppgifter om faran för storolyckor, varning av befolkningen, säkerhetsåtgärder och instruktioner vid en storolycka. Informationen ska sändas till

1) personer som behöver uppgifterna i planen vid en storolycka,

2) skolor, sjukhus och andra byggnader som används allmänt inom det område som sannolikt påverkas av en storolycka,

3) objekt som ligger inom det område som sannolikt påverkas av en storolycka.

2. mom.

När det gäller produktionsanläggningar och deponier för utvinningsavfall ska informationen lämnas i samarbete med verksamhetsutövaren så att informationen om de externa räddningsplanerna fogas till den information som verksamhetsutövaren lämnar till de aktörer som avses i 1 mom.

3. mom.

Information om kärnkraftverks externa räddningsplan ska ges inom kärnkraftverkets beredskapszon.

4. mom.

Informationen kan också ges i fråga om ett större område och innehålla uppgifter om flera objekt.

5. mom.

Informationen ska upprepas om väsentliga ändringar görs i de externa räddningsplanerna, dock minst vart femte år.

6. mom.

Informationen ska fortlöpande finnas tillgänglig för de aktörer som avses i 1 mom. på räddningsverket och i det allmänna datanätet på räddningsverkets webbplats. Om verksamhetsutövaren med stöd av 32 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor med Säkerhets- och kemikalieverkets samtycke har begränsat de uppgifter som i säkerhetsrapporten ges allmänheten, ska räddningsverket beakta detta när det informerar om den externa räddningsplanen.

7. mom.

Informationen får inte innehålla sekretessbelagd information. Det allmänna datanätet får inte innehålla uppgifter om externa räddningsplaner för sådana produktionsanläggningar vid försvarsförvaltningen som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar.

9 § Översyn och uppdatering av externa räddningsplaner

1. mom.

Räddningsverket ska se över, korrigera och uppdatera en extern räddningsplan alltid när det behövs eller minst vart tredje år. Vid översynen ska de förändringar som skett i fråga om objektet, räddningsverksamheten och beredskapen för den samt i fråga om tillämpningen av ny teknik och kunskap beaktas.

10 § Övningar som gäller externa räddningsplaner

1. mom.

Syftet med övningar som gäller externa räddningsplaner är att förbättra myndigheternas och verksamhetsutövarens samarbetsberedskap samt säkerhetskompetensen och säkerhetsarrangemangen för objektet.

2. mom.

Övningarna ska genomföras i samarbete mellan verksamhetsutövaren och de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten. På bangårdar ska övningarna genomföras i samarbete mellan verksamhetsutövarna, bannätsförvaltaren och de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och på hamnområden i samarbete mellan hamninnehavaren, verksamhetsutövarna och de myndigheter som deltar i räddningsverksamheten.

3. mom.

Den första övningen ska ordnas inom ett år från det att den externa räddningsplanen för objektet har godkänts. Följande övning ska alltid ordnas det tredje året efter den föregående övningen.

11 § Rapportering om övningar

1. mom.

Räddningsverket och verksamhetsutövaren ska i samarbete göra upp en rapport över varje övning som gäller den externa räddningsplanen inom tre månader från det att övningen ordnades. Av rapporten ska objekten för övningen, huvudpunkterna, de brister som upptäckts samt de åtgärder som behövs för att avhjälpa bristerna framgå. Rapporten ska lämnas till regionförvaltningsverket.

12 § Utvärdering av externa räddningsplaner och av övningar som gäller dem

1. mom.

Räddningsverket ska lämna de externa räddningsplanerna till regionförvaltningsverket för utvärdering. Regionförvaltningsverket ska utvärdera de externa räddningsplanerna och vid behov sända dem till räddningsverket för komplettering.

2. mom.

Regionförvaltningsverket ska övervaka och följa förberedelserna för och genomförandet av övningar som gäller de externa räddningsplanerna samt nivån på dem, och vid behov delta i övningarna.

3. mom.

Regionförvaltningsverket ska årligen före utgången av maj lämna inrikesministeriet en redogörelse för genomförandet av föregående kalenderårs externa räddningsplaner och de övningar som gäller dem samt för den tillsyn som verket genomfört och de iakttagelser som verket gjort.

13 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (612/2015).

2. mom.

De externa räddningsplaner som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning ska fortfarande gälla.

Bilaga(10.8.2023/916)

TrafikplatsDel av trafikplats där TFÄ-bangården är belägenObjektets kommun/stad
FredrikshamnFredrikshamnFredrikshamn
JoensuuJoensuu SulkulahtiJoensuu
YxpilaYxpila godsbangård och Yxpila mellanbangårdKarleby
KotkaKotolahti och Kotka MussaloKotka
KouvolaKouvola tavara, Kouvola lajittelu och KullasvaaraKouvola
NiiralaNiiralaTohmajärvi
UleåborgOulu tavara och Oulu NokelaUleåborg
RiihimäkiRiihimäki tavara och Riihimäki lajitteluRiihimäki
SköldvikSköldvikBorgå
TammerforsTampere Viinikka och Tampere tavaraTammerfors
ÅboÅbo och Åbo godsbangårdÅbo
VainikkalaVainikkala tavara och Vainikkala asemaVillmanstrand

Ikraftträdelsestadganden:

12.11.2021/934:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

10.8.2023/916:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2023.

De externa räddningsplaner som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning ska fortfarande gälla.