Statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering 19.12.2017/991

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. i kärnenergilagen (990/1987), sådant det lyder i lag 1078/1996:

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Beräkning av ansvarsbeloppet

1. mom.

En kärnavfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp ska beräknas så att det inbegriper kostnaderna för kärnavfallshanteringsåtgärderna sådana de skulle vara, om åtgärderna utfördes i granskningsögonblicket, samt de övriga kostnader som föranleds av att kärnavfallshanteringsåtgärderna måste vidtas först i framtiden. Vid beräkningen tillämpas inte diskontering.

2. mom.

Till kostnaderna för kärnavfallshanteringen ska också räknas de förvaltningskostnader och andra kostnader som i framtiden föranleds av driften av en organisation som vidtar dessa kärnavfallshanteringsåtgärder och de avgifter som med stöd av 77 § i kärnenergilagen (990/1987) i sinom tid betalas till myndigheterna.

2 § Ospecificerade kostnader

1. mom.

I fråga om sådant kärnavfall som i kalkyleringshänseende är svårt att behandla separat och som uppkommer fortgående och i fråga om vilket kärnavfallshanteringsåtgärder fortgående vidtas, kan kostnaderna för kärnavfallshanteringen beräknas som en enda post utan närmare specificering i enlighet med de grunder som framgår av det beslut om fastställande av ansvarsbeloppet som arbets- och näringsministeriet meddelat med stöd av 43 § 2 mom. i kärnenergilagen.

3 § Låg- och medelaktivt kärnavfall

1. mom.

Vid beräkning av ansvarsbeloppet beträffande låg- och medelaktivt kärnavfall kan i stället för mängden kärnavfall användas kostnaden per producerad energienhet eller någon annan för ändamålet lämplig måttenhet.

4 § Samarbete vid avfallshantering

1. mom.

Om det på basis av 29 § i kärnenergilagen har bestämts att flera avfallshanteringsskyldiga ska sköta avfallshanteringsåtgärder gemensamt, fastställer arbets- och näringsministeriet i vilket förhållande de beräknade gemensamma kostnaderna ska fördelas mellan de avfallshanteringsskyldiga.

2. mom.

Som grund för beräkningen av en avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp godkänns ett inbördes avtal mellan samarbetsparterna, om inte användningen av denna grund äventyrar reserveringsarrangemangens syfte. En förutsättning är dessutom att det sammanlagda beloppet av samarbetsparternas ansvarsbelopp är lika stort som det beräknade totalbeloppet av de kostnader som i framtiden förorsakas av kärnavfallshanteringen av det kärnavfall som dessa avfallshanteringsskyldiga sammanlagt producerar.

3. mom.

En samarbetspart som avses ovan kan med arbets- och näringsministeriets samtycke utträda ur samarbetet först efter att samarbetsparterna har godkänt de förändringar som utträdet eventuellt föranleder i deras reserveringsarrangemang och efter att de reserveringsarrangemang som dessa förändringar förutsätter har genomförts på ett sätt som arbets- och näringsministeriet godkänner. Den part som önskar utträda ur samarbetet ska särskilt ansöka om detta hos arbets- och näringsministeriet och till sin ansökan foga behövliga utredningar.

2 kapBestämmandet av fonderingsmålet med stöd av kärnenergilagen

5 § Periodisering

1. mom.

Bestämmelser om fastställande av fonderingsmålet, när det gäller reserveringsåtgärder som hänför sig till anläggningar avsedda för användning av kärnenergi, finns i 40 § 2 mom. i kärnenergilagen. Detta förfarande kallas nedan periodisering.

2. mom.

Periodiseringstiden för en anläggning som avses i 1 mom. är 40 år.

3. mom.

Fonderingsmålet för varje kalenderår fås genom att ansvarsbeloppet för det föregående kalenderåret multipliceras med det antal år som har förflutit från periodiseringstidens början och resultatet divideras med periodiseringstiden.

4. mom.

Periodiseringen börjar den 1 januari det år då det i samband med igångsättandet av en kärnanläggning för första gången uppkommer eller kan uppkomma kärnavfall.

6 § Temporär höjning av fonderingsmålet

1. mom.

Om under periodiseringstiden fonderingsmålet, beräknat på det sätt som anges i 5 §, för ett visst kalenderår skulle bli fastställt till ett betydligt mindre belopp än fonderingsmålet för det föregående kalenderåret till följd av att ansvarsbeloppet har minskat, kan arbets- och näringsministeriet med den avfallshanteringsskyldiges samtycke besluta att fonderingsmålet på en gång högst fem år i följd ska vara högre än vad det annars skulle vara enligt 5 §. Det fastställda fonderingsmålet får dock inte vara större än ansvarsbeloppet för det föregående kalenderåret.

2. mom.

Den avfallshanteringsskyldige kan återta sitt i 1 mom. avsedda samtycke i fråga om sådana år för vilka fonderingsmålet ännu inte har fastställts. Samtycket ska återtas före utgången av den mars månad som föregår det kalenderår då samtycket inte längre avses vara i kraft.

3. mom.

Arbets- och näringsministeriet kan av särskilt skäl återta det beslut om höjande av fonderingsmålet som avses i 1 mom. när det gäller sådana år för vilka fonderingsmålet ännu inte har fastställts, även om den avfallshanteringsskyldige inte har återtagit sitt samtycke i enlighet med 2 mom.

7 § Periodiseringens upphörande

1. mom.

Periodisering görs inte efter att fonderingsmålet uppnår ansvarsbeloppet för föregående kalenderår.

8 § Flera kärnanläggningsenheter hos samma avfallshanteringsskyldig

1. mom.

Periodisering görs särskilt för var och en av en ansvarsskyldigs kärnanläggningsenheter, om inte arbets- och näringsministeriet anser att det på grund av att flera kärnanläggningsenheter har färdigställts nästan samtidigt eller på grund av deras gemensamma funktioner eller av andra sådana orsaker är ändamålsenligt att behandla dem som ett enda periodiseringsobjekt.

2. mom.

Om en avfallshanteringsskyldig har flera kärnanläggningsenheter i fråga om vilka periodiseringen gör särskilt, beräknas ansvarsbeloppen och fonderingsmålen beträffande dessa så att en anläggningsenhet inte påverkar det kalkyleringsförfarande som har bestämts för tidigare enheters del. Om samma aggregat eller andra arrangemang som har beaktats vid beräkningen av en tidigare enhets ansvarsbelopp används vid kärnavfallshanteringen beträffande en ny anläggningsenhet, beaktas för den nya enhetens del endast eventuella merkostnader.

9 § Sänkning av fonderingsmålet.

1. mom.

Om en avfallshanteringsskyldigs ansvarsbelopp för något kalenderår är minst 20 miljoner euro större än det ansvarsbelopp som tidigare beslutats i enlighet med 43 § 2 mom. i kärnenergilagen för samma kalenderår och om differensen (jämförelsedifferens) mellan ansvarsbeloppet för kalenderåret och det i enlighet med nämnda moment beslutade ansvarsbeloppet för samma kalenderår förhöjt med inflationsvärdet i avfallshanteringsschemat samtidigt är större än noll, lämnas en del av jämförelsedifferensen på begäran av den avfallshanteringsskyldige obeaktad när fonderingsmålet för de två år som följer på kalenderåret i fråga fastställs på det sätt som avses i 2 och 3 mom.

2. mom.

Fonderingsmålet för det första året beräknas i enlighet med 5 § 3 mom. så att i stället för ansvarsbeloppet för föregående kalenderår används ett tal, som fås genom att två tredjedelar av jämförelsedifferensen dras av från detta ansvarsbelopp.

3. mom.

Fonderingsmålet för det andra året beräknas i enlighet med 5 § 3 mom. så att i stället för ansvarsbeloppet för föregående kalenderår används ett tal, som fås genom att en tredjedel av jämförelsedifferensen dras av från detta ansvarsbelopp. Om fonderingsmålet för det andra året, som har beräknats i enlighet med nämnda moment och inte har sänkts, är större än fonderingsmålet för föregående år, som har fastställts i enlighet med 2 mom. i denna paragraf och har sänkts, får dock fonderingsmålet för det andra året inte fastställas så att det blir lägre än föregående års fonderingsmål, som har sänkts i enligt med 2 mom. i denna paragraf.

4. mom.

Om ett fonderingsmål som har beräknats enligt 2 eller 3 mom. i denna paragraf är mindre än fem miljoner euro lägre än det fonderingsmål som beräknats i enlighet med 5 § 3 mom., sänks dock inte fonderingsmålet för året i fråga.

10 § Gränser för sänkning av fonderingsmålet

1. mom.

Differensen mellan det fonderingsmål som har beräknats och sänkts i enlighet med 9 § 2 och 3 mom. och det fonderingsmål som har beräknats enligt 5 § 2 mom. får vara högst tio procent av ansvarsbeloppet för föregående kalenderår.

2. mom.

Den betydande differens mellan ansvarsbeloppen som avses i 9 § 1 mom. för högst två på varandra följande kalenderår kan tas som grund för sänkningen av fonderingsmålet för de följande åren. Fonderingsmålet får sänkas på det sätt som avses i 9 § 2 och 3 mom. för högst fyra på varandra följande år.

3. mom.

Om den betydande differens mellan ansvarsbeloppen som avses i 9 § 1 mom. eller en stor del av denna differens förorsakas av att avfallshanteringsåtgärder har vidtagits i väsentligt mindre omfattning än vad som antogs i den plan som ligger till grund för uppskattningen av ansvarsbeloppet, ska arbets- och näringsministeriet lämna den sänkning av fonderingsmålet som avses i 9 § 1 och 2 mom. helt eller delvis ogjord när ministeriet fastställer fonderingsmålet för de två år som följer på kalenderåret i fråga.

11 § (29.4.2021/364) Begäran av en avfallshanteringsskyldig

1. mom.

Den som är avfallshanteringsskyldig ska begära en sådan sänkning av fonderingsmålet som avses i 9 § senast när denne till arbets- och näringsministeriet lämnar in de uppgifter som avses i 88 § 2 mom. i kärnenergiförordningen (161/1988).

3 kapIkraftträdande

12 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2017.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering (165/1988).

Ikraftträdelsestadganden:

29.4.2021/364:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.