Lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A 24.3.2017/170

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § Godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A

1. mom.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården godkänner på ansökan en legitimerad läkare som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos sådana strålningsarbetare i kategori A som avses i 32 § i strålskyddslagen (592/1991), nedan företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning, om läkaren har rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och är förtrogen med företagshälsovård och de negativa hälsoeffekterna av strålning.

2 § Strålskyddsutbildning

1. mom.

Den som ansöker om att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ska visa sin i 1 § avsedda förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter genom att med godkänt resultat genomgå den strålskyddsutbildning som förutsätts för uppgiften och som ordnas av Arbetshälsoinstitutet eller ett universitet och över vilken utbildningsorganisationen utfärdar ett intyg.

2. mom.

Ett i 1 mom. avsett universitet som ordnar sådan utbildning ska ha ett utbildningsprogram för specialistläkare inom företagshälsovård.

3. mom.

3 mom. har upphävts genom L 9.11.2018/865. (9.11.2018/865)

3 § Utlåtande om strålskyddsutbildning

1. mom.

Innan en utbildningsorganisation inleder en strålskyddsutbildning som avses i 2 § 1 mom. ska den begära ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen för att säkerställa att utbildningen ger tillräcklig förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter för att ge behörighet att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

2. mom.

Dessutom ska ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen begäras över väsentliga ändringar som planeras i utbildningen innan innehållet ändras.

4 § Förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning

1. mom.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillhandahålla en förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning.

5 § Sökande av ändring

1. mom.

I sådana beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som avses i 1 § får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

6 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

2. mom.

En läkare som Strålsäkerhetscentralen har beviljat behörighet att utöva verksamhet som läkare ansvarig för hälsokontroller för arbetstagare i kategori A har rätt att fortsätta utöva verksamhet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning sex månader efter det att lagen har trätt i kraft. Under denna tid får läkaren till Tillsynsverket för social- och hälsovården anmäla att han eller hon vill bli införd i förteckningen över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inför enligt anmälan personen i registret avgiftsfritt. Om någon anmälan inte görs, förfaller Strålsäkerhetscentralens tidigare konstaterade behörighet.

RP 172/2016, ShUB 2/2017, RSv 6/2017

Ikraftträdelsestadganden:

9.11.2018/865:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2018.

RP 28/2018, AjUB 7/2018, RSv 74/2018