Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar 29.12.2016/1548

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016):

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning tillämpas på tryckbärande anordningar och aggregat vilkas högsta tillåtna drifttryck överstiger 0,5 bar.

2 § Avgränsning av tillämpningsområdet

1. mom.

Tillämpningsområdet för denna förordning omfattar inte

1) transportrörsystem som innehåller ett rörsystem eller en helhet av rörsystem avsett för transport av ämnen till eller från en anläggning till lands eller till havs, från och med den sista avstängningsventilen belägen inom installationen, och inte heller anordningar som är specifikt konstruerade för transportrörsystemet; tillämpningsområdet omfattar dock anordningar och andra tryckbärande standardanordningar i en trycksänknings- eller tryckhöjningsstation,

2) system för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten och tillhörande utrustning samt turbinrör, trycktunnlar och tryckschakt med tillhörande utrustningsdelar i vattenkraftverk samt andra tilloppskanaler,

3) tryckbärande anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om enkla tryckkärl (1550/2016),

4) anordningar som omfattas av aerosolförordningen (1433/1993),

5) sådana anordningar som är avsedda för fordons funktion och omfattas av följande författningar:

a) förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992),

b) statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer (356/2005)

c) fordonslagen (1090/2002),

6) sådana anordningar som klassificeras i högst kategori I enligt 8 § och omfattas av följande författningar:

a) statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008),

b) elsäkerhetslagen (1135/2016)

c) hissäkerhetslagen (1134 /2016),

d) lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010),

e) gasanordningsförordningen (1434/1993),

f) handels- och industriministeriets beslut om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för explosionsfarliga luftblandningar (918/1996),

7) militära tryckbärande anordningar,

8) sådana särskilt för kärnanläggningar konstruerade anordningar där en driftstörning kan förorsaka ett radioaktivt utsläpp,

9) anordningar som används för prospektering och utvinning av olja, gas och jordvärme samt för underjordisk lagring och som är avsedda att innehålla eller kontrollera trycket i brunnen, inte heller ventilanordningarna i brunnens topp, automatiska avstängningsventiler, rörledningarnas uppsamlingskärl eller uppströms placerad utrustning,

10) anordningar med rum eller maskindelar för vilka dimensioneringen, valet av material och konstruktionsreglerna i huvudsak baseras på krav på tillräcklig hållfasthet, styvhet och stabilitet när det gäller statisk och dynamisk påkänning under drift eller med hänsyn till andra egenskaper som påverkar deras funktion och där trycket inte har väsentlig betydelse för konstruktionen; sådana anordningar är:

a) motorer, inklusive turbiner och förbränningsmotorer,

b) ångmaskiner, gas- eller ångturbiner, turbogeneratorer, kompressorer, pumpar och reglersystem,

11) masugnar med tillhörande kylsystem, varmluftrekuperatorer, stoftavskiljare och rökgasrenare till masugnar eller direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar eller ugnar och skänkar för smältning, omsmältning, avgasning och gjutning av stål och ickejärnmetaller,

12) höljen för kopplings- och manöveranordningar, transformatorer, rotorer och andra högspänningsapparater,

13) ledningshöljen under tryck för elektriska kablar, telefonkablar och andra överföringsnät,

14) fartyg, raketer och luftfarkoster eller mobila offshore-enheter eller utrustning särskilt avsedd för installation ombord på dessa farkoster eller för framdrivning av farkosterna,

15) bildäck, luftkuddar, bollar och ballonger för lek och idrott, uppblåsbara båtar och andra liknande tryckbärande anordningar som består av ett mjukt hölje,

16) ljuddämpare för insug och utlopp,

17) för konsumenter avsedda flaskor eller burkar för kolsyrade drycker,

18) behållare avsedda för transport och distribution av drycker, där produkten av det högsta drifttrycket och den inre volymen (PS • V) inte överstiger 500 bar gånger liter (bar • L) och där det högsta tillåtna drifttrycket är högst 7 bar,

19) anordningar som faller under bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR-överenskommelsen, FördrS 23/1979), de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i en bilaga till bilaga B (CIM) i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF, FördrS 5/1985) (RID-bestämmelserna), Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s internationella bestämmelser om transport av farliga ämnen sjövägen (IMDG-koden), de tekniska bestämmelser som publiceras som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (ICAO-koden, FördrS 11/1949 ),

20) anordningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

21) radiatorer och rörledningar i varmvattenuppvärmningssystem,

22) sådana behållare för vätskor där gastrycket ovanför vätskan inte överstiger 0,5 bar.

GasanordningsF 1434/1993 har upphävts genom SRf om upphävande av gasanordningsförordningen 857/2018, som gäller fr.o.m. 1.12.2018.

3 § Definitioner

1. mom.

I denna förordning avses med

1) behållare ett hölje med ett eller flera rum som konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning,

2) rörsystem sådana delar som är avsedda för transport av fluider när de är hopfogade för att integreras i ett tryckbärande system; rörsystem innehåller åtminstone rör eller ett nät av rör, kopplingar, tillbehör till rörsystemet, expansionskomponenter, slangar och andra tryckbärande delar; värmeväxlare som består av rör för kylning eller uppvärmning av luft ska betraktas som rörsystem,

3) tryckbärande tillbehör tryckbärande anordningar vars hölje är tryckbärande,

4) högsta och lägsta tillåtna temperatur (TS) den av tillverkaren angivna högsta och lägsta temperaturen som den tryckbärande anordningen är konstruerad för,

5) volym (V) den inre volymen hos varje rum, inklusive volymen hos stutsar fram till den första anslutningen eller svetsen, men exklusive permanenta inre delars volym,

6) nominell storlek (DN) numerisk benämning på den dimension som är gemensam för alla delar i ett rörsystem, exklusive de delar som anges med sin ytterdiameter eller med gängdiametern; talet i millimeter avrundas till ett referensvärde, som inte nödvändigtvis överensstämmer med tillverkningsmåtten; den nominella storleken anges med förkortningen DN följt av ett tal som visar den nominella storleken,

7) idrifttagande första gången en tryckbärande anordning eller ett aggregat används av ägaren eller innehavaren.

4 § Säkerhetsutrustning

1. mom.

I denna förordning avses med säkerhetsutrustning utrustning avsedd att skydda tryckbärande anordningar mot överskridande av tillåtna gränser.

2. mom.

Säkerhetsutrustningar omfattar följande:

1) säkerhetsventiler, sprängbleck, brytstänger, styrda säkerhetsanordningar för trycksänkning och annan utrustning för direkt begränsning av tryck,

2) brytare som styrs av tryck, temperatur eller fluidumnivå och annan begränsningsutrustning som antingen aktiverar korrigeringsorgan eller sörjer för avstängning och spärrning samt säkerhetsrelaterade mät-, kontroll- och regleranordningar.

5 § Högsta tillåtna drifttryck

1. mom.

I denna förordning avses med högsta tillåtna drifttryck (PS) det av tillverkaren angivna högsta tryck som den tryckbärande anordningen är konstruerad för.

2. mom.

Det högsta tillåtna drifttrycket ska anges på en plats som specificeras av tillverkaren, som kan vara den plats där säkerhetsutrustningen är monterad eller den tryckbärande anordningens övre del. Om detta inte är möjligt, kan det högsta tillåtna drifttrycket anges på annan plats som tillverkaren specificerat.

6 § Fluider

1. mom.

I denna förordning avses med fluider gaser, vätskor och ångor i ren fas samt blandningar av dessa. En fluid kan innehålla en suspension av fasta ämnen.

2. mom.

Fluiderna i en tryckbärande anordning indelas i grupp 1 och grupp 2 enligt följande:

1) grupp 1 omfattar de ämnen och blandningar enligt artikel 2.7 och 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 som klassificeras som farliga i enlighet med faroklasserna för fysikalisk fara eller hälsofaror enligt delarna 2 och 3 i bilaga I till den förordningen:

a) instabila explosiva ämnen eller explosiva ämnen i riskgrupperna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.5,

b) brandfarliga gaser, kategorierna 1 och 2,

c) oxiderande gaser, kategori 1,

d) brandfarliga vätskor, kategorierna 1 och 2,

e) brandfarliga vätskor, kategori 3, om den högsta tillåtna temperaturen är högre än flampunkten,

f) brandfarliga fasta ämnen, kategorierna 1 och 2,

g) självreaktiva ämnen eller blandningar, typerna A–F,

h) pyrofora vätskor, kategori 1,

i) pyrofora fasta ämnen, kategori 1,

j) ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategorierna 1, 2 och 3,

k) oxiderande vätskor, kategorierna 1, 2 och 3,

i) oxiderande fasta ämnen, kategorierna 1, 2 och 3,

m) organiska peroxider, typerna A–F,

n) akut oral toxicitet, kategorierna 1 och 2,

o) akut dermal toxicitet, kategorierna 1 och 2,

p) akut inhalationstoxicitet, kategorierna 1, 2 och 3

q) specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 1,

2) grupp 1 omfattar även ämnen och blandningar som finns i tryckbärande anordningar och som har en högsta tillåten temperatur som överstiger fluidens flampunkt,

3) till grupp 2 hör alla ämnen och blandningar som inte hör till grupp 1.

2 kapBedömning av överensstämmelse med kraven

7 § Väsentliga säkerhetskrav på tryckbärande anordningar

1. mom.

I fråga om väsentliga säkerhetskrav för tryckbärande anordningar tillämpas de väsentliga säkerhetskrav som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar, nedan direktivet om tryckbärande anordningar.

2. mom.

Behållare ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, med undantag av sådana tryckbärande anordningar enligt 3 mom. som är avsedda för:

1) sådana gaser, kondenserade gaser, under tryck lösta gaser, ångor samt vätskor vars ångtryck vid högsta tillåtna temperatur överstiger det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar) med mer än 0,5 bar, med följande gränser:

a) fluider i grupp 1 i en tryckbärande anordning, då V > 1 L och PS •V > 25 bar • L eller då PS > 200 bar,

b) fluider i grupp 2 i en tryckbärande anordning, då V > 1 L och PS • V > 50 bar • L, eller då PS > 1 000 bar, samt alla bärbara brandsläckare och flaskor för andningsapparater,

2) vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåtna temperatur, är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

a) fluider i grupp 1 i en tryckbärande anordning, då V > 1 L och PS • V > 200 bar • L eller då PS > 500 bar,

b) fluider i grupp 2 i en tryckbärande anordning, då PS > 10 bar och PS • V > 10 000 bar • L eller då PS > 1 000 bar.

3. mom.

Sådana tryckbärande anordningar som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning, och vars inre volym är större än eller lika stor som två liter (V > 2 L) och som är avsedd för produktion av ånga eller hetvatten över 110 grader Celsius, samt alla tryckkokare ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven.

4. mom.

Rörsystem ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven, om de är avsedda för:

1) sådana gaser, kondenserade gaser, under tryck lösta gaser, ångor samt vätskor vars ångtryck vid högsta tillåtna temperatur överstiger det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar) med mer än 0,5 bar, med följande gränser:

a) fluider i grupp 1 i en tryckbärande anordning, då DN > 25,

b) fluider i grupp 2 i en tryckbärande anordning, då DN > 32 och PS • DN > 1 000 bar,

2) vätskor vars ångtryck, vid högsta tillåtna temperatur, är högst 0,5 bar över det normala atmosfärtrycket (1 013 mbar), med följande gränser:

a) fluider i grupp 1 i en tryckbärande anordning, då DN > 25 och PS • DN > 2 000 bar,

b) fluider i grupp 2 i en tryckbärande anordning, då PS > 10 bar och DN > 200 och PS • DN > 5 000 bar.

5. mom.

Säkerhetsutrustning och tryckbärande tillbehör avsedda för tryckbärande anordningar enligt 2–4 mom. ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven även när sådan utrustning ingår i ett aggregat.

8 § Väsentliga säkerhetskrav för aggregat

1. mom.

Följande aggregat som innehåller minst en tryckbärande anordning som avses i 7 § ska uppfylla de väsentliga säkerhetskraven:

1) aggregat avsedda för produktion av ånga eller hetvatten med en temperatur överstigande 110 grader Celsius vilka innehåller minst en tryckbärande anordning som värms med direkt låga eller på annat sätt som medför risk för överhettning,

2) andra aggregat än de som anges i 1 punkten, om tillverkaren avser att släppa ut dem på marknaden för att tas i bruk som aggregat.

2. mom.

Aggregat som är avsedda för produktion av varmvatten med en temperatur på högst 110 grader Celsius och som är manuellt eldade med fast bränsle och där produkten av det högsta drifttrycket och den inre volymen överstiger 50 bar gånger liter ska dock uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt punkterna 2.10, 2.11 och 3.4 samt punkt 5 led a och d i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

9 § Tryckbärande anordningar som tillverkas i enlighet med god teknisk praxis

1. mom.

Tryckbärande anordningar och aggregat som till sina egenskaper är sådana att de understiger eller motsvarar de gränser som anges i 7 § 2–4 mom. ska konstrueras och tillverkas i enlighet med sådan god teknisk praxis som tillämpas i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

10 § Klassificering

1. mom.

På klassificeringen av tryckbärande anordningar tillämpas de tabeller för bedömning av överensstämmelse med kraven som finns i bilaga II till direktivet om tryckbärande anordningar enligt följande:

1) anordningar som avses i 7 § 2 mom. 1 punkten underpunkt a, tabell 1 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

2) anordningar som avses i 7 § 2 mom. 1 punkten underpunkt b, tabell 2 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

3) anordningar som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten underpunkt a, tabell 3 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

4) anordningar som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten underpunkt b, tabell 4 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

5) anordningar som avses i 7 § 3 mom., tabell 5 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

6) anordningar som avses i 7 § 4 mom. 1 punkten underpunkt a, tabell 6 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

7) anordningar som avses i 7 § 4 mom. 1 punkten underpunkt b, tabell 7 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

8) anordningar som avses i 7 § 4 mom. 2 punkten underpunkt a, tabell 8 för bedömning av överensstämmelse med kraven,

9) anordningar som avses i 7 § 4 mom. 2 punkten underpunkt b, tabell 9 för bedömning av överensstämmelse med kraven.

2. mom.

Om en behållare består av flera rum, ska den klassificeras i den högsta kategorin för vart och ett av de enskilda rummen. Om ett rum innehåller flera fluider, ska klassificeringen ske enligt den fluid som medför den högsta kategorin.

3. mom.

Säkerhetsutrustning klassificeras i kategori IV. Säkerhetsutrustning som tillverkats för en viss anordning kan dock klassificeras i samma kategori som den anordning som ska skyddas.

4. mom.

Tryckbärande tillbehör klassificeras enligt det högsta tillåtna drifttrycket, fluidgruppen och i tillämpliga fall volymen eller den nominella storleken. Samma tabell för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på behållaren eller rörsystemet används. Om både volymen och den nominella storleken kan tillämpas vid klassificeringen, ska tryckbärande tillbehör klassificeras på den grund som kräver högre kategori.

11 § Förfaranden för bedömning av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven

1. mom.

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som ska tillämpas i de olika kategorierna är följande:

Kategori I: Modul A,
Kategori II: Modul A2,
 Modul D1,
 Modul E1,
Kategori III:Modul B (konstruktionstyp) + modul D,
 Modul B (konstruktionstyp) + modul F,
 Modul B (produktionstyp) + modul E,
 Modul B (produktionstyp) + modul C2,
 Modul H,
Kategori IV:Modul B (produktionstyp) + modul D,
 Modul B (produktionstyp) + modul F,
 Modul G,
 Modul H1.
2. mom.

Bedömningen av överensstämmelse med kraven ska utföras i enlighet med bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar.

3. mom.

Tillverkaren får också tillämpa förfaranden som anges för en högre kategori.

4. mom.

I samband med förfaranden för kvalitetssäkring av tryckbärande anordningar i kategorierna III och IV ska det anmälda organet när det avlägger oanmälda besök ta ett prov av utrustningen från tillverknings- eller lagerlokalerna för att utföra, eller låta utföra slutkontroll, om den tryckbärande anordningen är en anordning enligt 7 § 2 mom. 1 punkten eller om fluiden i den tryckbärande anordningen är en sådan fluid i grupp 1 som avses i 7 § 2 mom. 2 punkten underpunkt a eller om den tryckbärande anordningen hör till de anordningar som avses i 7 § 3 punkten. Slutkontroll ska utföras i enlighet med punkt 3.2. i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

5. mom.

Det anmälda organet ska i fråga om anordningar som avses i 4 mom. göra åtminstone två besök under det första tillverkningsåret. Det anmälda organet bestämmer intervallen mellan efterföljande besök i enlighet med de krav som anges i punkt 4.4. i modul D, punkt 4.4. i modul E och punkt 4.4. i modul H och punkt 5.4. i modul H1 i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar.

6. mom.

När det gäller enstaka tillverkning av sådana behållare och anordningar enligt 7 § 3 mom. som enligt bilaga II till direktivet om tryckbärande anordningar hör kategori III i enlighet med förfarandet enligt modul H, ska det anmälda organet för varje enhet genomföra eller låta genomföra den slutliga bedömning som avses i 3.2. punkten i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

7. mom.

För det ändamål som anges i 4 och 6 mom. ska tillverkaren meddela planerad tillverkningstidtabell till det anmälda organet.

12 § Förfarande för bedömning av aggregats överensstämmelse med kraven

1. mom.

De aggregat som anges i 8 § ska underkastas ett förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt följande:

1) bedömning av var och en av de tryckbärande anordningar som tillsammans utgör ett i 7 § avsett aggregat, om anordningarna inte tidigare varit föremål för något förfarande som avser bedömning av överensstämmelse och separat CE-märkning; vilket bedömningsförfarande som ska tillämpas bestäms enligt kategorin för var och en av dessa anordningar,

2) bedömning av ihopsättningen av de olika delarna i aggregatet i enlighet med punkterna 2.3, 2.8 och 2.9 i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar; bedömningsförfarandet bestäms enligt den högsta kategori som är tillämplig på anordningarna i fråga, med undantag av det förfarande som är tillämpligt på säkerhetsutrustning,

3) bedömning av aggregatets skydd mot överskridande av de tillåtna driftgränserna i enlighet med punkterna 2.10 och 3.2.3 i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

2. mom.

Den bedömning som avses i 1 mom. 3 punkten ska ske enligt den högsta av kategorierna för de anordningar som ska skyddas.

13 § Bedömning av överensstämmelse som utförs av brukares bedömningsorgan

1. mom.

De förfaranden som används vid bedömningar av överensstämmelse som brukares bedömningsorgan utför är modulerna A2, C2, F och G som anges i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar.

14 § EU-typintyg för produktionstyp

1. mom.

Genom EU-typintyg verifieras att den tekniska konstruktionen av den tryckbärande anordningen uppfyller kraven enligt denna förordning.

2. mom.

För att EU-typintyg ska beviljas förutsätts att den tekniska konstruktionen uppfyller kraven enligt bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar. Intyget ska innehålla uppgifter som avses i nämnda bilaga.

15 § EU-konstruktionsintyg för konstruktionstyp

1. mom.

Genom EU-konstruktionsintyg verifieras att konstruktionen av den tryckbärande anordningen uppfyller kraven enligt denna förordning.

2. mom.

För att EU-konstruktionsintyg ska beviljas förutsätts att konstruktionen uppfyller kraven enligt bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar. Intyget ska innehålla uppgifter som avses i nämnda bilaga.

16 § Intyg om överensstämmelse

1. mom.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse bekräftar genom ett intyg om överensstämmelse att den tryckbärande anordningen uppfyller kraven enligt denna förordning.

2. mom.

För att intyg om överensstämmelse ska beviljas förutsätts att den tryckbärande anordningen uppfyller kraven enligt bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar. Intyget ska innehålla uppgifter som avses i nämnda bilaga.

17 § Dokument som hänför sig till förfaranden för bedömning av överensstämmelse

1. mom.

De protokoll och den korrespondens som hänför sig till förfarandena för bedömning av överensstämmelse ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som det organ som genomfört bedömningen av överensstämmelse godtar.

18 § EU-försäkran om överensstämmelse

1. mom.

I EU-försäkran om överensstämmelse ska anges att det har visats att de väsentliga säkerhetskrav som anges i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar uppfylls.

2. mom.

Om flera Europeiska unionens rättsakter som kräver EU-försäkran om överensstämmelse tillämpas på en tryckbärande anordning, kan för alla EU-rättsakter i fråga upprättas en enda EU-försäkran om överensstämmelse, där de tillämpade rättsakternas identifikationsuppgifter och publikationsreferenser ska nämnas.

3. mom.

EU-försäkran om överensstämmelse ska till sin uppbyggnad följa den mall som finns i bilaga IV till direktivet om tryckbärande anordningar och den ska också innehålla de faktorer som specificeras i bilaga III till det direktivet. Försäkran ska kontinuerligt hållas uppdaterad.

19 § Fästande av CE-märkning

1. mom.

Varje tryckbärande anordning som avses i 7 § eller dess märkskylt samt varje aggregat som avses i 8 § eller dess märkskylt ska förses med CE-märkning.

2. mom.

Om det inte är möjligt eller lämpligt att fästa märkningen på den tryckbärande anordningen, ska märkningen fästas på anordningens förpackning och i de medföljande dokumenten.

3. mom.

CE-märkning får fästas på tryckbärande anordningar och aggregat som är kompletta eller i sådant skick att slutkontroll som avses i punkt 3.2 i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar kan utföras.

4. mom.

CE-märkning behöver inte fästas på var och en av de enskilda tryckbärande anordningarna som utgör ett i 8 § avsett aggregat. De enskilda tryckbärande anordningar som redan är försedda med CE-märkning då de infogas i aggregatet ska behålla denna märkning.

20 § Bruksanvisningar och säkerhetsinformation

1. mom.

I fråga om bruksanvisningar och säkerhetsinformation som åtföljer tryckbärande anordningar som avses i 7 § och aggregat som avses i 8 § iakttas vad som föreskrivs i punkterna 3.3 och 3.4 i bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

2. mom.

Tryckbärande anordningar och aggregat som tillverkats i enlighet med god teknisk praxis ska åtföljas av tillräckliga bruksanvisningar.

21 § Teknisk dokumentation

1. mom.

Den tekniska dokumentationen för tryckbärande anordningar ska utarbetas så att det utifrån dokumentationen kan bedömas om den tryckbärande anordningen överensstämmer med de tillämpade kraven.

2. mom.

I den tekniska dokumentationen ska det ingå tillbörlig analys och bedömning av riskerna.

3. mom.

Den tekniska dokumentation för tryckbärande anordningar som avses i 7 § och de aggregat som avses i 8 § ska utarbetas på det sätt som föreskrivs i bilaga III till direktivet om tryckbärande anordningar.

22 § Utsläppande på marknaden och idrifttagande av enskilda tryckbärande anordningar och aggregat i experimentsyfte

1. mom.

Tillsynsmyndigheten kan av grundad anledning tillåta att enstaka tryckbärande anordningar och aggregat släpps ut på marknaden och tas i bruk i experimentsyfte, även om anordningen eller aggregatet inte har klassificerats enligt 10 § eller anordningens överensstämmelse med kraven inte har bedömts enligt 11 § eller aggregatets överensstämmelse med kraven inte har bedömts enligt 12 §.

3 kapEuropeiskt materialgodkännande

23 § Förfarande

1. mom.

Innan europeiskt materialgodkännande beviljas, ska det anmälda organet underrätta medlemsstaterna och kommissionen om beviljandet och lämna de väsentliga uppgifterna till dem. Ett anmält organ kan bevilja ett europeiskt materialgodkännande om det beaktar de synpunkter som medlemsstaterna och kommissionen framfört.

2. mom.

Om materialanvändningen har erkänts som säker före den 29 november 1999, ska det anmälda organet beakta befintliga uppgifter när det intygar att materialen stämmer överens med kraven.

24 § Krav

1. mom.

Ett materials överensstämmelse med kraven kan visas genom europeiskt materialgodkännande i enlighet med bilaga I till direktivet om tryckbärande anordningar.

4 kapIkraftträdande

25 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (32014L0068); EUT nro L 189, 27.6.2014, s. 164.