Innehållsförteckning

Lag om tryckbärande anordningar 16.12.2016/1144

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar och på tryckbärande anordningar i fartyg.

2. mom.

Bestämmelser om sådana transportabla tryckbärande anordningar som avses i 3 § 10 punkten i lagen om transport av farliga ämnen (541/2023) och om tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar finns i 12 kap. i denna lag. (23.3.2023/550)

3. mom.

Bestämmelser om militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning finns i 13 kap.

4. mom.

Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på tryckbärande anordningar i kärnanläggningar och på tryckbärande anordningar som används vid transport av kärnämnen eller kärnavfall finns i kärnenergilagen (990/1987).

2 § Definitioner

1. mom.

I denna lag avses med

1) tryckbärande anordning en behållare, ett kärl, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet vars syfte är att skydda anordningen och i vilken övertryck råder eller kan utvecklas,

2) tryckbärande anordning i fartyg en tryckbärande anordning som är installerad eller avses bli installerad i ett fartyg eller är avsedd för framdrivning av ett fartyg; som tryckbärande anordning i fartyg betraktas dock inte lasttankar i ett gastankfartyg,

3) militär tryckbärande anordning en sådan tryckbärande anordning i försvarsmaktens besittning som uteslutande är avsedd för militärt bruk och en tryckbärande anordning som är avsedd för framdrivning av försvarsmaktens fartyg; som militär tryckbärande anordning betraktas dock inte en tryckbärande anordning i ett militärt luftfartyg,

4 punkten har upphävts genom L 1.12.2017/797. (1.12.2017/797)

5) transportabel tryckbärande anordning en tryckbärande anordning som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG,

6) tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven visas i enlighet med denna lag och som till sin konstruktion, sin drift och sina periodiska besiktningar motsvarar transportabla tryckbärande anordningar, (1.12.2017/797)

7) aggregat flera tryckbärande anordningar som satts samman av en tillverkare för att bilda en integrerad och funktionell enhet,

8) anmält organ ett i Finland etablerat organ som en myndighet i Finland utnämnt och anmält till Europeiska unionens kommission och vars uppgift är att bedöma produkters överensstämmelse med kraven vid tillämpningen av sådan nationell lagstiftning som grundar sig på unionens harmoniseringslagstiftning,

9) organ för bedömning av överensstämmelse anmält organ, brukares bedömningsorgan och erkänd tredjepartsorganisation som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar, nedan direktivet om tryckbärande anordningar, samt anmält organ som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl, nedan direktivet om enkla tryckkärl, och som bedömer överensstämmelse med kraven enligt bestämmelserna i de nämnda direktiven genom kalibrering, provning, certifiering, besiktning eller på annat sätt,

10) enkelt tryckkärl ett enkelt tryckkärl som avses i artikel 1.1 i direktivet om enkla tryckkärl,

11) CE-märkning en märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen, genom vilken tillverkaren visar att en produkt överensstämmer med de tillämpliga kraven i den harmoniserade unionslagstiftning som föreskriver CE-märkning, (1.4.2022/254)

12) besiktningsorgan en organisation som med stöd av nationell lagstiftning har konstaterats vara kompetent och som utför besiktningar och periodiska besiktningar i syfte att visa att tryckbärande anordningar överensstämmer med krav som grundar sig på nationell lagstiftning,

13) tillverkare en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera och tillverka en tryckbärande anordning eller ett aggregat och marknadsför den tryckbärande anordningen eller aggregatet i eget namn eller under eget varumärke eller använder den för egna ändamål,

14) harmoniserad standard en europeisk standard som på grundval av Europeiska kommissionens begäran antagits för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

15) bedömning av överensstämmelse med kraven den process där det utreds huruvida en produkt uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som avses i denna lag,

16) EU-försäkran om överensstämmelse ett dokument genom vilket tillverkaren tar ansvaret för att den tryckbärande anordningen följer de bestämmelser som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning,

17) tillbakadragande alla åtgärder för att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden,

18) europeiskt materialgodkännande ett tekniskt dokument som anger egenskaper för material som avses för återkommande användning vid tillverkning av tryckbärande anordningar och som inte omfattas av en harmoniserad standard,

19) EU-typkontroll den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker ett kärls tekniska konstruktion och kontrollerar och intygar att den uppfyller de tillämpliga kraven i Europeiska unionens lagstiftning,

20) överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken tillverkaren fullgör särskilt föreskrivna skyldigheter samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att de berörda kärlen överensstämmer med typbeskrivningen i EU-typintyget och uppfyller kraven i Europeiska unionens lagstiftning,

21) importör en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut en tryckbärande anordning från ett tredjeland på unionsmarknaden,

22) distributör en annan fysisk eller juridisk person i leveranskedjan än tillverkaren eller importören som tillhandahåller en tryckbärande anordning på marknaden,

23) tillverkarens representant en fysisk eller juridisk person som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

24) utsläppande på marknaden första gången en produkt tillhandahålls på unionsmarknaden,

25) tillhandahållande på marknaden leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

26) ekonomiska aktörer tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer,

27) certifieringsorgan en erkänd tredjepartsorganisation som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och som certifierar och godkänner personer som gör permanenta förband på tryckbärande anordningar och utför oförstörande provning samt certifierar och godkänner förbandsmetoder,

28) brukares bedömningsorgan ett organ för bedömning av överensstämmelse som avses i direktivet om tryckbärande anordningar och som utför besiktningar för vissa användargrupper för tryckbärande anordningar,

29) godkänt organ ett besiktningsorgan som har rätt att utföra sådana nationella uppgifter i samband med säkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet som föreskrivs för organet i denna lag,

30) egenbesiktningsorgan ett besiktningsorgan vars rätt att utföra besiktningar har begränsats till enbart en viss användargrupp för en tryckbärande anordning,

31) driftsövervakare en person utsedd av den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare och som ansvarar för korrekt drift av den tryckbärande anordningen,

32) pannanläggning en enhetlig helhet bestående av en eller flera ång- eller hetvattenpannor, och rörsystem, tryckkärl, stödkonstruktioner, matarsystem för bränsle och matarvatten samt byggnader i anslutning till dessa,

33) autoklav en tryckbärande anordning vars innehåll upphettas och i vilken ingår en gavel, en vägg eller ett lock med snabblåsning för upprepad påfyllning och tömning,

34) ångpanna ett aggregat som är avsett för produktion av vattenånga eller för upphettning av annan vätska än vatten till en temperatur på över 100 grader Celsius och där det ingår minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning,

35) hetvattenpanna ett aggregat som är avsett för upphettning av vatten och till vilket det hör minst en uppvärmd tryckbärande anordning med risk för överhettning och där vattnet upphettas till en temperatur på över 100 grader Celsius,

36) effekt den effekt av värmeenergi som med högsta kontinuerliga belastning i en ång- eller hetvattenpanna övergår till vätska och ånga under en tidsenhet,

37) effekttal det tal som erhålls genom att produkterna av talvärdena av det högsta tillåtna drifttrycket och effekten i de olika ång- och hetvattenpannor som är i drift i en pannanläggning räknas samman, (1.12.2017/797)

38) tryck den tryckbärande anordningens inre tryck jämfört med det yttre atmosfärtrycket, dvs. övertryck; följaktligen uttrycks undertryck med ett negativt värde. (1.12.2017/797)

3 § (1.4.2022/254) Förhållande till annan lagstiftning

1. mom.

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

2. mom.

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

3. mom.

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen. Bestämmelser om påföljderna för överträdelse av bestämmelserna om CE-märkning finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

4. mom.

Bestämmelser om krav på anmälda organ och tillsyn över anmälda organ finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).

5. mom.

På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (864/2014) och föreskrifter som meddelats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1139 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.

6. mom.

Bestämmelser om aerosoler finns i lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (794/2020).

4 § (23.11.2018/995) Tillsynsmyndighet

1. mom.

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag utövas av Säkerhets- och kemikalieverket.

2. mom.

Tillsynsmyndighet när det gäller tryckbärande anordningar i fartyg är Transport- och kommunikationsverket. Säkerhets- och kemikalieverket utövar dock tillsyn över att CE-märkningen på tryckbärande anordningar i fartyg överensstämmer med kraven.

3. mom.

Tillsynsmyndighet när det gäller militära tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsministeriets eller försvarsmaktens besittning är försvarsmakten.

2 kapSäkerställande av tryckbärande anordningars säkerhet

5 § Allmänna säkerhetskrav

1. mom.

En tryckbärande anordning ska konstrueras, tillverkas, skötas, drivas och besiktas på ett sådant sätt att den inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

2. mom.

En tryckbärande anordning ska ha tillräckliga anordningar och anordningssystem som säkerställer en säker drift och dessa ska fungera på tillbörligt sätt.

6 § Säkerheten i fråga om placeringen av en tryckbärande anordning

1. mom.

Ägaren och innehavaren ska placera en tryckbärande anordning så att

1) den fara som orsakas i en situation då anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt,

2) den tryckbärande anordningen kan drivas korrekt på ett sätt som anordningens användningsändamål förutsätter, och

3) den tryckbärande anordningen kan besiktas och underhållas på lämpligt sätt.

2. mom.

Ägaren och innehavaren ska se till att de utrymmen och konstruktioner som omger en tryckbärande anordning planeras och genomförs så att den fara som orsakas om anordningen skadas eller i samband med en driftstörning är så liten som möjligt.

7 § Placeringsplan

1. mom.

Ägaren eller innehavaren ska utarbeta en placeringsplan för en tryckbärande anordning, om anordningen kan medföra betydande fara på grund av placeringsplatsen.

2. mom.

Om omständigheterna är sådana som avses i 1 mom., får den tryckbärande anordningen inte installeras förrän besiktningsorganet har granskat placeringsplanen och konstaterat att placeringen gjorts på det sätt som avses i 6 §.

3. mom.

I placeringsplanen över en flyttbar tryckbärande anordning ska ingå de allmänna principer som följs när den tryckbärande anordningen placeras i olika objekt.

4. mom.

Bestämmelser om vilka tekniska egenskaper hos tryckbärande anordningar som kan medföra i 1 mom. avsedd betydande fara utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 § Visande av överensstämmelse med kraven

1. mom.

Tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven visas genom besiktningar som organ för bedömning av överensstämmelse och besiktningsorgan utför.

2. mom.

Överensstämmelse med kraven behöver inte visas genom besiktningar om den fara som är förenad med trycket är liten.

9 § Skyldighet att visa att en tryckbärande anordning överensstämmer med kraven

1. mom.

Tillverkaren ska när denne släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden kunna visa att den tryckbärande anordningen samt anordningens konstruktion och tillverkning uppfyller kraven enligt 5 §.

2. mom.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också den som

1) exporterar en tryckbärande anordning, om exportören förutsätts visa överensstämmelse med kraven i enlighet med 1 mom. enligt Europeiska unionens bestämmelser,

2) tillverkar en tryckbärande anordning för eget bruk eller för att överlåta den till någon annan,

3) installerar eller reparerar en tryckbärande anordning,

4) avser ta i drift en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven inte har visats.

10 § Skyldigheter för en tryckbärande anordnings ägare och innehavare vid skada på anordningen eller vid olycksfall

1. mom.

Ägaren och innehavaren ska vidta åtgärder för att reparera en skadad tryckbärande anordning eller ta den ur drift.

2. mom.

Om en skada på en tryckbärande anordning eller ett plötsligt tryckfall i anordningen orsakar en personskada eller betydande egendomsskada, ska ägaren eller innehavaren utan dröjsmål göra en anmälan om saken till tillsynsmyndigheten och bistå tillsynsmyndigheten i undersökningen av händelsen.

11 § Tillverkarens skyldighet att anmäla personskador och skador på egendom

1. mom.

Om en skada på en tryckbärande anordning eller ett plötsligt tryckfall i anordningen orsakar en personskada eller en betydande skada på egendom under en provning som sammanhänger med tillverkningen, ska tillverkaren utan dröjsmål göra en anmälan om saken till tillsynsmyndigheten.

2. mom.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla en olycka eller ett tillbud till Olycksutredningscentralen finns i 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).

12 § Standarder som tillämpas

1. mom.

Tillsynsmyndigheten publicerar en förteckning över de standarder som ska iakttas för att en tryckbärande anordning ska anses uppfylla kraven i denna lag.

2. mom.

Om en standard ändras eller det görs en ny upplaga av den, uppdaterar tillsynsmyndigheten förteckningen över standarder. En tryckbärande anordning som är under konstruktion vid den tidpunkt då förteckningen uppdateras, får byggas färdig i enlighet med den vid uppdateringstidpunkten gällande standarden och tas i bruk förutsatt att detta sker inom tre år från uppdateringen.

3 kapAllmänna bestämmelser om tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven och tillverkarens skyldigheter

13 § Tillämpningsområdet för 3 kap.

1. mom.

Detta kapitel tillämpas endast på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar samt på enkla tryckkärl.

14 § Väsentliga säkerhetskrav

1. mom.

En tryckbärande anordning ska uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som anges i denna lag för att den ska få släppas ut på marknaden och tas i drift.

2. mom.

En tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden ska konstrueras, tillverkas, kontrolleras, utrustas och installeras på ett sådant sätt att dess säkerhet kan garanteras, om anordningen används i enlighet med tillverkarens instruktioner under vanliga och rimligen förutsebara driftsförhållanden.

3. mom.

Tryckbärande anordningar ska konstrueras korrekt genom att man beaktar alla relevanta faktorer som behövs för att garantera att anordningen är säker under hela sin livslängd. Vid tillverkningen av en tryckbärande anordning ska sådan teknik och sådana tillverkningsmetoder användas att de krav som fastställts i konstruktionsfasen kan uppfyllas.

4. mom.

När de lämpligaste förfaringssätten väljs ska strävan vara att eliminera eller reducera farorna så mycket som rimligen är möjligt. I fråga om faror som inte kunnat elimineras ska behövliga skyddsåtgärder vidtas. Brukarna ska informeras om de kvarvarande farorna och det ska anges om det behövs specialåtgärder för att minska riskerna vid installationen eller driften.

5. mom.

Om det finns en känd eller förutsebar risk för felaktig användning, ska den tryckbärande anordningen konstrueras på ett sådant sätt att risken med sådan felaktig användning kan undvikas eller, om det inte är möjligt, ska användningen av den tryckbärande anordningen på ett sätt som medför risk förbjudas.

6. mom.

Närmare bestämmelser om de väsentliga säkerhetskrav enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl som ska tillämpas vid konstruktion, tillverkning, utrustning och installation av tryckbärande anordningar som avses i detta kapitel utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 § Presumtion om överensstämmelse med kraven

1. mom.

En tryckbärande anordning anses uppfylla de väsentliga säkerhetskrav som avses i 14 § om den uppfyller kraven i den harmoniserade standard som gäller den anordningen.

16 § Tillverkarens skyldighet att säkerställa tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven

1. mom.

Innan en tillverkare släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden eller använder den för egna ändamål ska tillverkaren säkerställa att anordningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskrav som avses i 14 §.

2. mom.

Tillverkaren ska låta utföra lämpliga förfaranden för bedömning av den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven. Vid bedömningen ska ett anmält organ anlitas, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på den tryckbärande anordningen förutsätter det.

3. mom.

Tillverkaren ska dessutom

1) utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven,

2) upprätta EU-försäkran om överensstämmelse när det har visats att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven, och

3) förvara den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse som gäller den tryckbärande anordningen i tio år från det att anordningen släpptes ut på marknaden.

4. mom.

Den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar.

5. mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven, den behövliga tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 § CE-märkning

1. mom.

Tillverkaren ska förse en tryckbärande anordning som uppfyller kraven i detta kapitel eller dess märkskylt med CE-märkning innan anordningen släpps ut på marknaden, om inte något annat föreskrivs särskilt någon annanstans i lag.

2. mom.

Märkningen ska vara synlig, lätt läsbar och varaktig. CE-märkningen ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkade i produktionskontrollen. Det anmälda organets identifikationsnummer ska fästas av organet självt eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller tillverkarens representant.

3. mom.

CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av annan information som berör en särskild risk eller en särskilt användning för den tryckbärande anordningen.

4. mom.

Närmare bestämmelser om fästande av CE-märkning och annan åtföljande information utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 § Bruksanvisningar, säkerhetsinformation, märkningar och kontaktuppgifter

1. mom.

Tillverkaren ska säkerställa att en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation. Bruksanvisningarna och säkerhetsinformationen ska vara tydliga, begripliga och lättfattliga.

2. mom.

Tillverkaren ska säkerställa att en tryckbärande anordning som släpps ut på marknaden är försedd med typnummer, partinummer eller serienummer eller annan identifieringsmärkning. Om detta inte är möjligt på grund av den tryckbärande anordningens storlek eller art, ska informationen ges på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

3. mom.

Tillverkaren ska ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt sin postadress på den tryckbärande anordningen eller, om detta inte är möjligt, på den tryckbärande anordningens förpackning eller i ett medföljande dokument.

4. mom.

Märkningarna, säkerhetsinformationen och bruksanvisningarna samt de dokument som följer med den tryckbärande anordningen ska finnas på finska eller svenska. På tryckbärande anordningar som är avsedda för eller som i väsentlig grad används för enskild konsumtion ska de märkningar och bruksanvisningar och den säkerhetsinformation som avses ovan samt de dokument som följer med den tryckbärande anordningen dock alltid finnas på finska och svenska. Vad som föreskrivs i detta moment gäller inte uppgifter på märkskyltar. (1.12.2017/797)

5. mom.

Närmare bestämmelser om krav på produktmärkningar, bruksanvisningar och säkerhetsinformation enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 § Tillverkarens skyldighet att se till att serietillverkning överensstämmer med kraven

1. mom.

Tillverkaren ska se till att serietillverkade tryckbärande anordningar överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven. Tillverkaren ska ta hänsyn till ändringar i en tryckbärande anordnings konstruktion eller egenskaper samt ändringar i de harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer i fråga om vilka den tryckbärande anordningen ska uppfylla kraven.

20 § Tillverkarens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven

1. mom.

En tillverkare som har anledning att misstänka att en tryckbärande anordning som denne har släppt ut på marknaden inte uppfyller kraven i denna lag ska omedelbart vidta åtgärder för att få anordningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla den.

2. mom.

Efter att ha genomfört åtgärderna enligt 1 mom. ska tillverkaren omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten om den bristande överensstämmelsen med kraven och samtidigt ge detaljerad information om den bristande överensstämmelsen och om alla vidtagna åtgärder.

3. mom.

Tillverkaren ska, när denne anser det vara befogat på grund av risker förenade med den tryckbärande anordningen, i syfte att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet utföra slumpvis provning av tryckbärande anordningar som tillhandahålls på marknaden. Tillverkaren ska undersöka klagomål, tryckbärande anordningar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av tryckbärande anordningar och föra register över dem samt informera distributörerna om alla åtgärder som avses ovan.

21 § Tryckbärande anordningar som konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis

1. mom.

Tryckbärande anordningar som till sina egenskaper är sådana att de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § inte tillämpas på dem ska konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis som gäller i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen.

2. mom.

En tryckbärande anordning som konstruerats eller tillverkats i enlighet med god teknisk praxis får inte förses med CE-märkning som avses i 17 §.

3. mom.

Närmare bestämmelser om de tekniska egenskaperna hos tryckbärande anordningar som konstrueras och tillverkas i enlighet med god teknisk praxis enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kapBedömning av tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven

22 § Tillämpningsområdet för 4 kap.

1. mom.

Detta kapitel tillämpas endast på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar.

23 § Klassificering av tryckbärande anordningar

1. mom.

Tryckbärande anordningar klassificeras i kategorier efter hur stor risk för fara de medför.

2. mom.

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven som lämpar sig för den tryckbärande anordningen bestäms enligt vilken kategori den tryckbärande anordningen hänförs till.

3. mom.

Närmare bestämmelser om klassificering av tryckbärande anordningar enligt direktivet om tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

24 § Europeiskt materialgodkännande

1. mom.

I brist på harmoniserade standarder ska egenskaperna hos material som avses för återkommande användning vid tillverkningen av tryckbärande anordningar fastställas genom europeiska materialgodkännanden.

2. mom.

Material som fått ett europeiskt godkännande anses uppfylla de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 §.

3. mom.

Europeiskt materialgodkännande ska på begäran av en eller flera tillverkare av material eller anordningar utfärdas av ett av de anmälda organ som särskilt utsetts för denna uppgift.

4. mom.

Det anmälda organet ska ange och utföra, eller låta utföra, undersökningar och provningar som är lämpliga för att bedöma materialtypernas överensstämmelse med de krav som ställs på dem.

5. mom.

Det anmälda organet ska sända en kopia av det europeiska materialgodkännandet till de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till de anmälda organen och till Europeiska kommissionen.

6. mom.

Närmare bestämmelser om förfarandet, anmälningarna och materialtyperna vid europeiskt materialgodkännande enligt direktivet om tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare också om kraven för europeiskt materialgodkännande enligt direktivet om tryckbärande anordningar.

25 § Indragning av europeiskt materialgodkännande

1. mom.

Det anmälda organ som har utfärdat det europeiska materialgodkännandet ska dra in detta godkännande, om organet anser att nämnda godkännande inte borde ha utfärdats eller om materialet i fråga omfattas av en harmoniserad standard.

2. mom.

Det anmälda organet ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten, de övriga stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, de anmälda organen och Europeiska kommissionen om varje indraget godkännande.

5 kapBedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven

26 § Tillämpningsområdet för 5 kap.

1. mom.

Detta kapitel tillämpas endast på enkla tryckkärl.

27 § Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tillverkning inleds

1. mom.

Enkla tryckkärl vars produkt av högsta arbetstryck och volym överstiger 50 bar/liter ska genomgå en EU-typkontroll innan tillverkning inleds.

2. mom.

Närmare bestämmelser om EU-typkontroll enligt direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 § Bedömning av enkla tryckkärls överensstämmelse med kraven innan tryckkärlen släpps ut på marknaden

1. mom.

Innan ett enkelt tryckkärl släpps ut på marknaden ska dess överensstämmelse med kraven visas genom överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärlet.

2. mom.

Närmare bestämmelser om överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll och övervakad provning av kärl enligt direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kapSkyldigheter för importören, distributören och tillverkarens representant

29 § Tillämpningsområdet för 6 kap.

1. mom.

Detta kapitel tillämpas endast på tryckbärande anordningar som avses i direktivet om tryckbärande anordningar samt på enkla tryckkärl.

30 § Importörens skyldigheter

1. mom.

Importören får släppa ut endast sådana tryckbärande anordningar på marknaden som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven.

2. mom.

Före utsläppande av en tryckbärande anordning på marknaden ska importören säkerställa att

1) tillverkaren har utfört en i 16 § avsedd bedömning av överensstämmelse med kraven,

2) tillverkaren har upprättat teknisk dokumentation,

3) den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning,

4) den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse,

5) identifikationsuppgifter enligt 18 § 2 mom. och uppgifter om tillverkaren enligt 18 § 3 mom. har fästs på den tryckbärande anordningen,

6) den tryckbärande anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska.

3. mom.

Om en tryckbärande anordning medför fara ska importören informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om saken.

4. mom.

Importören ska säkerställa att den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven inte äventyras under upplagring och transport som importören ansvarar för.

5. mom.

Importören ska ange sitt namn och registrerade produktnamn eller registrerade varumärke samt den postadress där importören kan kontaktas. Uppgifterna ska anges på den tryckbärande anordningen eller, om detta inte är möjligt, på anordningens förpackning eller i ett dokument som följer med produkten.

6. mom.

Importören ska hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för tillsynsmyndigheten under tio år från det att den tryckbärande anordningen släpptes ut på marknaden och se till att myndigheterna har tillgång till den tekniska dokumentationen.

31 § Distributörens skyldigheter

1. mom.

Före tillhandahållande av en tryckbärande anordning på marknaden ska distributören kontrollera att

1) den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation,

2) identifikationsuppgifter enligt 18 § 2 mom. och uppgifter om tillverkaren enligt 18 § 3 mom. har fästs på den tryckbärande anordningen,

3) den tryckbärande anordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på finska eller svenska.

2. mom.

Distributören ska se till att den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven inte äventyras under upplagring och transport som distributören ansvarar för.

3. mom.

Om distributören har anledning att misstänka att en tryckbärande anordning inte överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, får distributören tillhandahålla anordningen på marknaden först när den överensstämmer med kraven i denna lag. Om produkten medför fara, ska distributören informera tillverkaren eller importören samt tillsynsmyndigheten om saken.

32 § Tillämpning av tillverkarens skyldigheter på importören och distributören

1. mom.

Importören och distributören har samma skyldigheter som tillverkaren, om de släpper ut en tryckbärande anordning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en tryckbärande anordning som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan ha inverkan på om anordningen uppfyller kraven i denna lag.

33 § Tillverkarens representant

1. mom.

Skyldigheter som föreskrivs för tillverkaren i 16 § 1 mom. och 3 mom. 1 punkten får inte delegeras till tillverkarens representant.

2. mom.

Tillverkarens representant ska ha rätt att åtminstone utföra tillverkarens uppgifter enligt 16 § 3 mom. 3 punkten.

3. mom.

Tillverkarens representant ska på begäran ge tillsynsmyndigheten all information och dokumentation som behövs för tillsynen över efterlevnaden och verkställigheten av denna lag, på finska eller svenska eller på ett annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten i syfte att undanröja riskerna med de tryckbärande anordningar som omfattas av representantens fullmakt.

34 § Importörens och distributörens skyldigheter när en tryckbärande anordning inte överensstämmer med kraven

1. mom.

I fråga om importörens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven tillämpas vad som i 20 § föreskrivs om tillverkarens skyldigheter.

2. mom.

I fråga om distributörens skyldigheter i situationer med bristande överensstämmelse med kraven tillämpas vad som i 20 § 1 och 2 mom. föreskrivs om tillverkarens skyldigheter.

35 § Lämnande av information samt skyldighet att samarbeta

1. mom.

Tillverkarna, importörerna och distributörerna ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna den information och dokumentation som behövs för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, på finska eller svenska eller på något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att säkerställa att tryckbärande anordningar överensstämmer med kraven.

2. mom.

Ekonomiska aktörer ska på begäran lämna marknadskontrollmyndigheterna uppgifter om

1) aktörer som har levererat tryckbärande anordningar till dem,

2) aktörer som de har levererat tryckbärande anordningar till.

3. mom.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i 2 mom. i tio år från det att de har fått de tryckbärande anordningarna levererade till sig eller att de har levererat de tryckbärande anordningarna vidare.

7 kapOrgan för bedömning av överensstämmelse

36 § Godkännande och övervakning av certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan

1. mom.

Arbets- och näringsministeriet godkänner på ansökan certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan efter att ha försäkrat sig om att de krav som uppställs på godkännande av organet uppfylls. Ministeriet anmäler organet till Europeiska unionens kommission och till de övriga medlemsstaterna.

2. mom.

Bestämmelser om ansökan om godkännande som organ som avses i 1 mom., om godkännande av organ och om återkallande av godkännande finns i 4 och 6 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.

3. mom.

Arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över de certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan som ministeriet godkänt.

37 § Allmänna krav med avseende på certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan

1. mom.

I fråga om allmänna krav avseende certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan, verksamhetsrelaterade krav, opartiskhet, krav för bedömningspersonal, ansvarsförsäkring, presumtion om överensstämmelse med kraven samt utförande av uppgifter på entreprenad och hos dotterbolag tillämpas vad som i 7–13 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper föreskrivs om krav som gäller anmälda organ.

2. mom.

När det gäller allmänna krav avseende brukares bedömningsorgan tillämpas dock inte 7 § 2 punkten i den lag som nämns i 1 mom.

38 § Särskilda krav som gäller brukares bedömningsorgan

1. mom.

Brukares bedömningsorgan ska utgöra en del av organisationen hos ägaren och innehavaren av den tryckbärande anordningen. Brukarens bedömningsorgan ska dock ha en sådan struktur att organet kan identifieras.

2. mom.

Brukares bedömningsorgan ska använda rapporteringsmetoderna inom den organisation organet ingår i. Rapporteringsmetoderna ska visa och garantera att bedömningsorganet är opartiskt.

3. mom.

Brukares bedömningsorgan behöver inte ha en ansvarsförsäkring som avses i 11 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, om ansvaret bärs av den organisation som organet ingår i.

39 § Allmänna skyldigheter för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan samt skyldighet att lämna uppgifter

1. mom.

I fråga om de allmänna skyldigheterna för certifieringsorgan och brukares bedömningsorgan samt deras dotterbolag och underleverantörer tillämpas vad som i 14 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper föreskrivs om anmälda organs och deras dotterbolags och underleverantörers allmänna skyldigheter.

2. mom.

I fråga om certifieringsorgans och brukares bedömningsorgans skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och andra organ för bedömning av överensstämmelse tillämpas vad som i 15 § i den lag som nämns i 1 mom. föreskrivs om anmälda organs skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter och organ för bedömning av överensstämmelse.

40 § Intyg om överensstämmelse

1. mom.

Organet för bedömning av överensstämmelse ska utfärda ett intyg om en tryckbärande anordnings överensstämmelse med kraven till tillverkaren, om den tryckbärande anordningen uppfyller kraven i denna lag och om det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillämpas på anordningen förutsätter att ett intyg utfärdas.

2. mom.

Organet för bedömning av överensstämmelse ska bevara kopior av ett i 1 mom. avsett intyg och dess tillägg samt det tekniska underlaget, inklusive dokumentation från tillverkaren, så länge som intyget i fråga är giltigt.

3. mom.

Närmare bestämmelser om intyg om överensstämmelse, förutsättningar för utfärdande av intyg och innehållet i intygen enligt direktivet om tryckbärande anordningar och direktivet om enkla tryckkärl utfärdas genom förordning av statsrådet.

41 § Avslag eller återkallande av intyg

1. mom.

Om ett organ för bedömning av överensstämmelse upptäcker att en tryckbärande anordning inte uppfyller de väsentliga säkerhetskrav som gäller den, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen. Organet får då inte utfärda något intyg om överensstämmelse till tillverkaren.

2. mom.

Om ett organ för bedömning av överensstämmelse efter det att ett intyg om överensstämmelse har utfärdats anser att en tryckbärande anordning inte längre överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen och vid behov återkalla giltigheten för intyget tillfälligt eller slutgiltigt.

3. mom.

Om bristen inte avhjälps eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska organet för bedömning av överensstämmelse enligt behov återkalla giltigheten för intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner.

42 § Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som certifieringsorgan utför

1. mom.

Ett certifieringsorgan får endast certifiera och godkänna personer som gör permanenta förband på tryckbärande anordningar och utför oförstörande provning samt certifiera och godkänna förbandsmetoder.

43 § Begränsningar som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven som brukares bedömningsorgan utför

1. mom.

Brukares bedömningsorgan får utföra bedömning av överensstämmelse med kraven endast för den organisation där organet ingår.

2. mom.

Tryckbärande anordningar som brukares bedömningsorgan bedömt överensstämma med de väsentliga säkerhetskraven får användas endast i den organisation där organet ingår.

3. mom.

Organisationen ska iaktta gemensamma säkerhetsprinciper som gäller tekniska specifikationer för konstruktionen, tillverkningen, besiktningarna, underhållet och driften av tryckbärande anordningar.

4. mom.

De tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven har bedömts av brukares bedömningsorgan får inte vara försedda med CE-märkning.

5. mom.

Närmare bestämmelser om det i direktivet om tryckbärande anordningar föreskrivna förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven som brukares bedömningsorgan iakttar utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 kapBesiktningsorgan

44 § Godkännande av besiktningsorgan

1. mom.

Tillsynsmyndigheten godkänner besiktningsorgan att utföra uppgifter som föreskrivs för besiktningsorgan i denna lag.

2. mom.

Godkännandet gäller för viss tid. På besiktningsorganet kan ställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller dess verksamhet.

3. mom.

Till ansökan om godkännande som besiktningsorgan ska det fogas dokument som visar att de krav som anges i 45 och 46 § uppfylls. Till dokumenten ska det fogas ett intyg eller ett utlåtande från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet om att kraven uppfylls.

45 § Allmänna krav som tillämpas på besiktningsorgan

1. mom.

Förutsättningar för godkännande som besiktningsorgan är att

1) organet är en juridisk person som registrerats i Finland,

2) organet och dess personal utför bedömnings- och besiktningsuppgifterna med yrkesskicklighet och teknisk kompetens,

3) organet och dess personal inte får vara utsatta för sådan påtryckning eller ekonomiskt eller annat inflytande som skulle kunna påverka deras bedömningar eller besiktningsresultat, särskilt från sådana personer eller grupper som har ett intresse i besiktningsresultatet,

4) besiktningspersonalen vid organet är opartisk och att de anställdas löner inte får vara beroende av antalet genomförda besiktningar eller resultatet av dem,

5) organet förfogar över den personal och materiel som behövs för att på ett sakkunnigt sätt kunna sköta de tekniska och administrativa uppgifter som sammanhänger med besiktning och tillsyn samt har tillgång till utrustning som behövs för specialbesiktningar,

6) organet har ett tillförlitligt och ändamålsenligt förvaltnings- och lagringssystem för dokument som hänför sig till besiktningsorganets uppgifter,

7) organet har en ansvarsförsäkring som med hänsyn till verksamhetens omfattning och art är tillräcklig för att ersätta de skador som orsakas i verksamheten.

46 § Krav som gäller bedömningspersonalen vid ett besiktningsorgan

1. mom.

Bedömningspersonalen vid ett besiktningsorgan ska ha

1) god teknisk kunskap samt yrkesmässig kompetens och utbildning,

2) tillräckliga kunskaper om kraven vid besiktningar och tillräcklig erfarenhet av att genomföra besiktningar,

3) förmåga att upprätta intyg, protokoll och redogörelser för att verifiera besiktningens resultat.

47 § Särskilda krav som gäller godkända organ

1. mom.

Ett godkänt organ, dess ledning och personal får inte vara konstruktörer, tillverkare, leverantörer, installatörer eller användare av tryckbärande anordningar som organet besiktar eller representanter för sådana aktörer.

2. mom.

De som avses i 1 mom. får varken delta direkt eller genom representanter vid konstruktion, tillverkning, utsläppande på marknaden eller underhåll av tryckbärande anordningar. Tillverkaren av den tryckbärande anordningen och det godkända organet får dock utbyta teknisk information.

48 § Särskilda krav som gäller egenbesiktningsorgan

1. mom.

I fråga om de särskilda kraven för egenbesiktningsorgan tillämpas vad som i 38 § föreskrivs om särskilda krav för brukares bedömningsorgan.

2. mom.

Ett egenbesiktningsorgan får inte vara ansvarigt för konstruktion, tillverkning, leveranser, installation, användning eller underhåll av tryckbärande anordningar som organet besiktar. Organet får inte delta i verksamhet som kan påverka opartiskheten i dess bedömningar eller tillförlitligheten i dess besiktningsåtgärder.

49 § Besiktningsorganets allmänna skyldigheter

1. mom.

När personalen vid ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan fullgör sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag handlar personalen under straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

2. mom.

Ett besiktningsorgan får anlita utomstående provnings- och besiktnings- eller bedömningstjänster. Då ska besiktningsorganet se till att den utomstående part som utför tjänsten uppfyller de krav som föreskrivs för besiktningsorganet i 45–48 §. Organet ansvarar för det arbete som underleverantören utför.

3. mom.

Besiktningsorganet ska till tillsynsmyndigheten anmäla alla sådana förändringar i verksamheten som påverkar förutsättningarna för godkännande.

4. mom.

Om besiktningsorganet upptäcker omständigheter som äventyrar den allmänna säkerheten hos tryckbärande anordningar, ska det underrätta tillsynsmyndigheterna om dem.

5. mom.

Besiktningsorganet ska årligen lämna tillsynsmyndigheten en berättelse om sin verksamhet.

6. mom.

Bestämmelser om allmänna skyldigheter i samband med att besiktningsorganet fullgör offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003) och personuppgiftslagen (523/1999).

50 § Begränsningar som gäller egenbesiktningsorgans verksamhet

1. mom.

Ett egenbesiktningsorgan får besikta tryckbärande anordningar endast i den organisation som det ingår i.

2. mom.

I fråga om begränsningar av egenbesiktningsorgans verksamhet gäller även vad som i 43 § 2 och 3 mom. föreskrivs om begränsningar som gäller brukares bedömningsorgan.

9 kapBesiktning av tryckbärande anordningar

51 § Registreringsplikt

1. mom.

Ägaren eller innehavaren ska anmäla en tryckbärande anordning för registrering i samband med första periodiska besiktningen enligt 55 §, om den tryckbärande anordningen kan medföra betydande fara.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren ska göra anmälan om registrering hos besiktningsorganet. Av anmälan ska framgå den tekniska informationen om den tryckbärande anordningen, den tryckbärande anordningens placering samt tillverkaren, importören, ägaren och driftsövervakaren.

3. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska meddela tillsynsmyndigheten om ändringar i de uppgifter som gäller den tryckbärande anordningens ägare, innehavare, placering och driftsövervakare.

4. mom.

Närmare bestämmelser om vilka tekniska egenskaper hos tryckbärande anordningar som inte medför i 1 mom. avsedd betydande fara utfärdas genom förordning av statsrådet.

52 § Skyldigheter i samband med anmälan om registrering

1. mom.

Besiktningsorganet ska granska anmälan om registrering och komplettera den med uppgifter om tidpunkten för den första periodiska besiktningen och besiktningens resultat och om arten och tidpunkten för följande periodiska besiktning samt lämna tillsynsmyndigheten dessa uppgifter.

2. mom.

Besiktningsorganet ska lämna tillsynsmyndigheten motsvarande uppgifter också om flyttning av periodiska besiktningar samt om ändringsbesiktningar.

3. mom.

Om den periodiska besiktningen har ersatts med åtgärder som anges i 63 eller 64 §, ska ägaren eller innehavaren lämna tillsynsmyndigheten de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

53 § Skyldighet att se till att en tryckbärande anordning besiktas

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska se till att den första periodiska besiktningen utförs på den tryckbärande anordningen i samband med att den tas i drift.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren av en registrerad tryckbärande anordning ska se till att de periodiska besiktningar som avses i 56–59 § utförs på den tryckbärande anordningen, eller att besiktningarna ersätts på det sätt som föreskrivs i 63 och 64 §.

3. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska se till att en ändringsbesiktning enligt 61 eller 62 § görs vid behov för att säkerställa att den tryckbärande anordningen vid korrekt drift inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

4. mom.

Vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas inte på en tryckbärande anordning som har tagits ur drift och vars urdrifttagning har anmälts till tillsynsmyndigheten.

54 § Besiktningsorganets skyldighet att utföra besiktningar

1. mom.

Besiktningsorganet ska utföra i 55–62 § föreskrivna besiktningar på tryckbärande anordningar. Besiktningsorganet godkänner också de förfaranden enligt 63 och 64 § som ersätter periodiska besiktningar.

2. mom.

Besiktningsorganet ska som en del av de besiktningar som anges i 55–59 § godkänna de åtgärder som har utförts i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om godtagbar utredning visas upp över dem.

55 § Den första periodiska besiktningen

1. mom.

Vid den första periodiska besiktningen på den tryckbärande anordningen ska

1) den tryckbärande anordningen registreras på det sätt som avses i 51 §,

2) den tryckbärande anordningens driftsvärden fastställas,

3) arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning bestämmas,

4) det på den tryckbärande anordningen eller på dess märkskylt göras en märkning om den tryckbärande anordningens registernummer samt följande periodiska besiktning med en månads noggrannhet.

2. mom.

Vid den första periodiska besiktningen ska det kontrolleras att

1) märkningarna på den tryckbärande anordningen och bruksanvisningarna har utarbetats på det sätt som avses i 18 § och att EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats på det sätt som avses i 16 § 3 mom. 2 punkten,

2) den tryckbärande anordningen är placerad på det sätt som avses i 6 §,

3) den tryckbärande anordningen kan drivas tryggt och att den kan fungera tryggt i det system som den har anslutits till,

4) driftsövervakaren har den kompetens och sakkunskap som avses i 72 §,

5) det i den tryckbärande anordningen finns tillräckligt med anordningar och anordningssystem som påverkar driftsäkerheten och att dessa fungerar på tillbörligt sätt,

6) det elektroniska eller programmerbara automationssystem som innehåller skydds- och låsningsfunktioner är adekvat och dess installation tillbörlig i varje anläggning, om inte bedömningen av dessa omständigheter har ingått i bedömningen av överensstämmelse med kraven.

3. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i den första periodiska besiktningen och vad som ska kontrolleras i pannanläggningar och tryckbärande anordningar som placeras utomhus utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 § Följande periodiska besiktningar

1. mom.

De följande periodiska besiktningarna är antingen driftsbesiktningar, invändiga besiktningar eller periodiska tryckprov.

2. mom.

Vid en periodisk besiktning ska besiktningsorganet bestämma arten av och tidpunkten för följande periodiska besiktning. Följande periodiska besiktning ska anges på den tryckbärande anordningen med en månads noggrannhet.

3. mom.

Besiktningsorganet ska förkorta intervallerna mellan de periodiska besiktningarna enligt 57 § 3 mom., 58 § 3 mom. och 59 § 3 mom., om en tryckbärande anordnings skick, driftsförhållanden eller skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten förutsätter detta.

4. mom.

Besiktningsorganet kan på begäran av ägaren eller innehavaren förlänga besiktningsintervallerna enligt 57 § 3 mom., 58 § 3 mom. och 59 § 3 mom., om en tryckbärande anordnings skick, driftsförhållanden eller skötsel, tillverkarens anvisningar eller besiktningsresultaten tillåter detta.

5. mom.

Tidpunkten för en periodisk besiktning kan flyttas med högst 13 månader, om det inte nedan föreskrivs om kortare intervaller. Flyttningen påverkar inte tidpunkterna för följande periodiska besiktningar. (1.12.2017/797)

6. mom.

Närmare bestämmelser om periodiska besiktningar av rörsystem för tryckbärande anordningar som ska registreras utfärdas genom förordning av statsrådet.

57 § Driftsbesiktning

1. mom.

Vid driftsbesiktningen av en tryckbärande anordning ska det kontrolleras att

1) den tryckbärande anordningen har tillräckliga anordningar och anordningssystem som säkerställer en säker drift och dessa fungerar felfritt,

2) driftsövervakaren har den kompetens och sakkunskap som avses i 72 §,

3) den tryckbärande anordningen, dess utrustning, isoleringar, skydd mot väderleken och andra yttre konstruktioner är i behörigt skick,

4) den tryckbärande anordningen kan fungera på ett säkert sätt i det system som den har anslutits till, och

5) riskbedömningen för en pannanläggning har gjorts på det sätt som föreskrivs i 65 § och att kraven för i 75 § föreskriven driftsövervakning av en pannanläggning är uppfyllda.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren ska i samband med driftsbesiktningen lämna besiktningsorganet en redogörelse för de reparationsarbeten som har gjorts efter den senaste driftsbesiktningen.

3. mom.

Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får vara högst

1) två år för

a) ång- eller hetvattenpannor,

b) autoklaver,

c) transportbehållare som töms med tryck och som är tryckbärande endast när de töms,

d) behållare av armerad plast,

e) tryckkärl som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,

2) fyra år för andra tryckbärande anordningar.

4. mom.

Intervallerna mellan driftsbesiktningarna får förlängas med högst ett år.

58 § Invändig besiktning

1. mom.

Vid invändig besiktning av en tryckbärande anordning ska det kontrolleras att den tryckbärande anordningen och dess utrustning inte har fel eller egenskaper som kan äventyra en säker drift av anordningen.

2. mom.

Besiktningar av rörsystem i anslutning till den tryckbärande anordningen kan ersättas genom bevakning på det sätt som föreskrivs i 63 §. Bevakning behöver inte anmälas till tillsynsmyndigheten.

3. mom.

Intervallerna mellan de invändiga besiktningarna får vara högst

1) två år för

a) behållare av armerad plast,

b) tryckkärl som har använts för härdning av kalk- och cementprodukter,

2) åtta år för tryckbärande anordningar vars fluid inte fräter eller annars inverkar skadligt på den tryckbärande anordningens vägg,

3) fyra år för andra tryckbärande anordningar.

Intervallerna mellan de invändiga besiktningarna får förlängas till högst det dubbla.

59 § Periodiskt tryckprov

1. mom.

Vid tryckprov som görs på en tryckbärande anordning ska det konstateras huruvida anordningens tryckbärande väggar vid provtrycket är täta och huruvida det i konstruktionen förekommer sådana formförändringar som medför fara för säkerheten. När tryckprov utförs ska eventuella anvisningar från tillverkaren av den tryckbärande anordningen beaktas.

2. mom.

Tryckprov ska utföras med iakttagande av behövlig försiktighet.

3. mom.

Tryckprov ska utföras i samband med varannan invändig besiktning. Tryckprov behöver dock inte utföras på tryckkärl och rörsystem där man vid den invändiga besiktningen i tillräckligt hög grad har kunnat försäkra sig om att konstruktionen är hel och hållfast.

4. mom.

I besiktningsprotokollet ska det motiveras varför tryckprov inte har gjorts och möjligheten att lämna bort tryckprov ska bedömas på nytt vid följande invändiga besiktning.

5. mom.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid tryckprov utfärdas genom förordning av statsrådet.

6. mom.

Intervallerna mellan tryckproven får förlängas till högst det dubbla.

60 § Sänkningsbesiktning

1. mom.

En tryckbärande anordning som helt eller delvis ska täckas med jord och som ska registreras får inte täckas förrän besiktningsorganet har gjort en sänkningsbesiktning av den tryckbärande anordningen och det rörsystem som har anslutits till den.

2. mom.

Vid en sänkningsbesiktning ska det konstateras huruvida den tryckbärande anordningen och det rörsystem som har anslutits till den är tillräckligt skyddade, huruvida ojämnheter eller rörelser i marken äventyrar den tryckbärande anordningens säkerhet och huruvida de substanser som det är meningen att anordningen ska täckas med är lämpliga.

61 § Ändringsbesiktning

1. mom.

Före ny idrifttagning ska en ändringsbesiktning utföras på en tryckbärande anordning

1) som har fått en skada,

2) där de anordningar eller anordningssystem som påverkar driftsäkerheten har ändrats i betydande grad, eller

3) vars driftsändamål eller tillåtna driftsvärden man har för avsikt att ändra.

2. mom.

Ändringsbesiktning ska utföras på en registrerad tryckbärande anordning

1) som har installerats på en ny plats,

2) som har flyttats eller ändrats så att den godkända placeringsplanen inte kan följas,

3) som har varit ur drift i över ett år, vilket har meddelats tillsynsmyndigheten, och tas i drift på nytt, eller

4) som ska övergå från kontinuerlig driftsövervakning till periodisk driftsövervakning.

3. mom.

Vid ändringsbesiktningen iakttas vad som i 55 § föreskrivs om den första periodiska besiktningen och kontrolleras att ändringen gjorts på ett korrekt sätt.

4. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i den ändringsbesiktning som avses i 2 mom. 4 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

62 § Ändringsbesiktningar i vissa situationer

1. mom.

En ändringsbesiktning ska dessutom utföras före idrifttagningen på

1) en tryckbärande anordning som har importerats från en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillverkats innan kravet på CE-märkning av tryckbärande anordningar trädde i kraft,

2) en tryckbärande anordning vars överensstämmelse med kraven har bedömts av brukares bedömningsorgan eller egenbesiktningsorgan och som ska användas någon annanstans än i en anläggning där verksamheten bedrivs av den organisation som brukares bedömningsorgan eller egenbesiktningsorganet ingår i.

2. mom.

Vid en ändringsbesiktning som avses i 1 mom. ska det med hjälp av de dokument som gäller den tryckbärande anordningen och genom undersökning av anordningen bedömas om den tryckbärande anordningen till sitt skick och sin övriga säkerhetsnivå motsvarar de allmänna säkerhetskrav som anges i 5 §. Om de väsentliga säkerhetskrav som anges i 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det vid besiktningen även bedömas om den tryckbärande anordningen överensstämmer med dem. Vid ändringsbesiktningen iakttas vad som i 55 § föreskrivs om den första periodiska besiktningen.

63 § Ersättande av periodiska besiktningar med bevakning av den tryckbärande anordningen

1. mom.

Periodiska besiktningar av en registrerad tryckbärande anordning kan helt eller delvis ersättas med ägarens eller innehavarens bevakning av den tryckbärande anordningen, om det genom bevakningen kan säkerställas att anordningen är säker.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren ska komma överens om bevakning av den tryckbärande anordningen med det godkända organet och det ska göras upp en skriftlig plan över bevakningen.

3. mom.

Ägaren eller innehavaren ska meddela tillsynsmyndigheten om bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.

4. mom.

Om ägaren eller innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom bevakning av den tryckbärande anordningen inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 §, ska periodiska besiktningar börja utföras på nytt. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det genom bevakningen kunna bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller även dessa krav.

5. mom.

Närmare bestämmelser om vilka periodiska besiktningar eller vilka delar av periodiska besiktningar som kan ersättas med bevakning av en tryckbärande anordning utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 § Ersättande av periodiska besiktningar med ett system för övervakning av en tryckbärande anordnings skick

1. mom.

De periodiska besiktningar som avses i 56 § 6 mom. och 57–59 § kan ersättas med ett system för övervakning av skicket som ett godkänt organ har fastställt för besiktningsobjektet, om systemet till sina verkningar motsvarar de periodiska besiktningarna.

2. mom.

Systemet för övervakning av skicket ska utarbetas skriftligen. I dokumentet ska anges vilka uppgifter de personer som deltar i verksamheten ska sköta och vilka kompetenskrav som gäller för dem samt vilket underhåll som krävs på de mätutrustningar som övervakningen förutsätter.

3. mom.

När antalet åtgärder som ersätter de periodiska besiktningarna, deras innehåll och deras tidpunkter bestäms ska de uppgifter som har erhållits om besiktningsobjektets risker, drift och besiktningar beaktas.

4. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska meddela tillsynsmyndigheten vilka registrerade tryckbärande anordningar som omfattas av systemet för övervakning av skicket och det besiktnings- och bevakningsprogram som gäller anordningarna, och myndigheten kan ställa villkor för genomförandet av systemet eller programmet.

5. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska kontinuerligt utveckla systemet för övervakning av skicket med hjälp av de uppgifter som erhållits vid driften och besiktningen av den tryckbärande anordningen.

6. mom.

Om ägaren eller innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom det fastställda systemet för övervakning av skicket inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 §, ska periodiska besiktningar börja utföras på nytt. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det genom systemet för övervakning av skicket kunna bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller även dessa krav.

65 § Bedömning av risker förenade med pannanläggningar och beredskap inför risksituationer

1. mom.

För att säkerställa säkerheten efter idrifttagningen ska ägaren och innehavaren utföra en riskbedömning för pannanläggningar

1) där det finns en ångpanna med en effekt på mer än 6 megawatt som ska införas i registret över tryckbärande anordningar,

2) där det finns en hetvattenpanna med en effekt på mer än 15 megawatt som ska införas i registret över tryckbärande anordningar, eller

3) som ska placeras under jord.

2. mom.

Av riskbedömningen för en pannanläggning ska framgå

1) de risksituationer och förhållanden där en olycka är möjlig i samband med driften av pannanläggningen,

2) de risksituationer som orsakas av drifttekniken i pannanläggningen, och

3) en beskrivning av de typiska och största möjliga risksituationerna samt av de driftsfel, felfunktioner, fel och skador som uppkommit i anordningarna samt andra omständigheter som leder till dessa situationer.

3. mom.

Beredskap ska finnas för de risksituationer som har identifierats i samband med riskbedömningen och utöver vad som i 2 mom. föreskrivs om riskbedömning ska för dessa situationer åtminstone redas ut

1) vilken beredskapen är att förhindra risksituationer i samband med normaldriften i och reparations- och servicearbeten på pannanläggningen samt i olika störningssituationer,

2) hurdana åtgärder har vidtagits med anledning av de utredningar som gjorts, och

3) hurdana skyddssystem man har för avsikt att använda för att förhindra att identifierade risker realiseras eller minska följderna av dem, vad som krävs av dessa funktioner och tillförlitligheten i systemen och hur det har säkerställts att dessa krav uppfylls.

4. mom.

Besiktningsorganet ska granska riskbedömningen.

66 § Besiktningsprotokoll

1. mom.

Besiktningsorganet ska till den som begärt en besiktning lämna protokoll över en utförd besiktning som avses i 55–62 §. Till besiktningsprotokollet ska det fogas en sådan utredning som avses i 54 § 2 mom., om åtgärder genomförda i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har godkänts som en del av besiktningarna.

67 § Omedelbar fara

1. mom.

Om besiktningsorganet i samband med en besiktning upptäcker att driften av en tryckbärande anordning medför en omedelbar fara, ska besiktningsorganet uppmana driftsövervakaren eller en representant för ägaren eller innehavaren att genast vidta åtgärder för att undanröja faran.

2. mom.

Besiktningsorganet ska skriftligen underrätta ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen om saken och skicka en kopia av meddelandet till tillsynsmyndigheten och driftsövervakaren.

3. mom.

Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska efter vidtagna åtgärder för att undanröja en fara enligt 1 mom. begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt 61 § på den tryckbärande anordningen.

68 § Fel och brister

1. mom.

Om det vid en besiktning konstateras att det finns sådana fel eller brister i den tryckbärande anordningen som minskar säkerheten vid driften av anordningen, ska besiktningsorganet meddela driftsövervakaren eller representanten för ägaren eller innehavaren att det inte är tryggt att driva den tryckbärande anordningen.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska efter vidtagna åtgärder för att avhjälpa ett fel eller en brist begära att besiktningsorganet utför en ändringsbesiktning enligt 61 § på den tryckbärande anordningen.

3. mom.

Om besiktningsorganet anser att bristerna i den tryckbärande anordningen är allvarliga men inte förutsätter åtgärder som avses i 1 mom. eller i 67 § 1 mom., ska bristerna antecknas i besiktningsprotokollet och det ska överenskommas om under vilken tidsfrist bristerna ska avhjälpas eller driften upphöra. Besiktningsorganet ska övervaka att de överenskomna åtgärderna vidtas.

4. mom.

Tillsynsmyndigheten kan bestämma om extra besiktningar av tryckbärande anordningar vars säkerhet det föreligger särskilda skäl att säkerställa.

69 § Bok över tryckbärande anordning

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning som ska registreras ska samla de centrala dokumenten om den tryckbärande anordningen i en bok över den tryckbärande anordningen.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren ska förvara boken över en registrerad tryckbärande anordning till dess tillsynsmyndigheten meddelas att den tryckbärande anordningen har avförts ur registret. Vid överlåtelse av en tryckbärande anordning ska boken över den tryckbärande anordningen överlåtas till den nya ägaren eller innehavaren.

10 kapDrift av en tryckbärande anordning och driftsövervakning

70 § Ägarens och innehavarens skyldigheter att se till att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett säkert sätt

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska utse en driftsövervakare för att övervaka att en tryckbärande anordning som ska registreras drivs på ett korrekt sätt. Driftsövervakaren ska ha sådan kompetens som anges i 72 §.

2. mom.

Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska se till att

1) driftsövervakaren får kännedom om alla faktorer som hänför sig till den tryckbärande anordningens drift och skick,

2) driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom,

3) det utses en eller flera driftsövervakare i reserv, som är driftsövervakare när den egentliga driftsövervakaren är förhindrad att sköta sina uppgifter,

4) den personal som har i uppgift att driva den tryckbärande anordningen är yrkesskicklig och förtrogen med sina uppgifter,

5) kontaktuppgifter för den nya ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning meddelas tillsynsmyndigheten vid byte av ägare eller innehavare.

71 § Driftsövervakarens uppgifter

1. mom.

Driftsövervakaren har till uppgift att

1) övervaka den tryckbärande anordningens drift och skick samt att ta hand om driftsbokföringen,

2) hålla den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare underrättad i fråga om väsentliga faktorer som hänför sig till den tryckbärande anordningens drift och skick,

3) försäkra sig om att den personal som driver den tryckbärande anordningen känner den tryckbärande anordningens funktion, bruksanvisningar, säkerhetsbestämmelser och säkerhets- och alarmanordningarnas funktion, hur de används och provanvänds.

2. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i driftsövervakarens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

72 § Driftsövervakarens kompetens

1. mom.

Driftsövervakaren ska ha tillräcklig sakkunskap om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll.

2. mom.

Driftsövervakaren i en pannanläggning som innehåller en eller flera ång- eller hetvattenpannor som ska införas i registret över tryckbärande anordningar och vilkas sammanräknade effekt överstiger 1 MW eller det högsta tillåtna drifttrycket för någon av dem överstiger 10 bar ska ha följande kompetens:

1) övermaskinmästarbrev, om effekttalet överstiger 5 000 bar • MW,

2) maskinmästarbrev, om effekttalet är högst 5 000 bar • MW,

3) undermaskinmästarbrev, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 40 bar och effekttalet högst 500 bar • MW,

4) maskinskötarbrev A, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 25 bar och effekttalet högst 100 bar • MW,

5) maskinskötarbrev B, om det högsta tillåtna drifttrycket är högst 16 bar och effekttalet högst 40 bar • MW.

3. mom.

Om det i en pannanläggning ingår enbart hetvattenpannor, kan till driftsövervakare utses en person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreskrivs i 2 mom.

4. mom.

Om det i en pannanläggning ingår både ång- och hetvattenpannor, bestäms de i 2 och 3 mom. avsedda kompetenskraven enligt det alternativ som kräver högre kompetens genom att effekttalen och de högsta tillåtna drifttrycken beräknas separat för gruppen av ångpannor och gruppen av hetvattenpannor.

5. mom.

Till driftsövervakare i en pannanläggning kan också utses en person som har följande utbildning och erfarenhet:

1) högskoleexamen inom det tekniska utbildningsområdet, högre yrkeshögskoleexamen inom teknik eller lägre yrkeshögskoleexamen inom teknik,

2) vitsord i studieämnen som gäller konstruktion, byggande och skötsel av ång- och hetvattenpannor, och

3) minst två års erfarenhet av drifts- och underhållsuppgifter i en pannanläggning som motsvarar kompetensklassen.

6. mom.

Om en person som i övrigt uppfyller de kompetenskrav som avses i 5 mom., under minst ett år har haft konstruktions- och tillverkningsuppgifter eller besiktningsuppgifter som gäller ång- eller hetvattenpannor, räcker det med ett års erfarenhet av sådana uppgifter som avses i 5 mom. 3 punkten.

7. mom.

Till driftsövervakare i reserv för en pannanläggning kan det utses en sådan person som har kompetens som är en klass lägre än vad som föreskrivs i 2–4 mom.

8. mom.

Närmare bestämmelser om utbildningens studieinnehåll, arbetserfarenhetskrav och andra behörighetskrav som påvisar teknisk kompetens som förutsätts för beviljande av vart och ett av de kompetensbrev som avses i 2 mom. 1–5 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

73 § Beviljade av kompetensbrev

1. mom.

Ett godkänt organ bedömer behörigheten hos den som ansöker om kompetensbrev samt beviljar kompetensbrev.

2. mom.

Till ansökan om kompetensbrev ska det fogas en redogörelse för sökandens studier och arbetserfarenhet samt en kopia av tidigare beviljat kompetensbrev.

3. mom.

Det godkända organet ska utfärda kompetensbrev till sökande som uppfyller de krav som anges i 72 §.

4. mom.

Det godkända organet för förteckning över de kompetensbrev som det beviljat.

5. mom.

Det godkända organet ska på begäran utfärda intyg över yrkesverksamhet som bedrivits i Finland inom området för tryckbärande anordningar.

74 § Utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet

1. mom.

När ett godkänt organ bedömer kompetensen hos en person som ansöker om kompetensbrev, ska organet även beakta utomlands förvärvad utbildning och arbetserfarenhet inom området för tryckbärande anordningar. Bestämmelser om begäran om utlåtande till stöd för beslutsfattandet från ett universitet, en högskola eller någon annan läroanstalt finns i 4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

2. mom.

Det godkända organet kan bedöma personens behörighet också med hjälp av ett utländskt kompetensbevis eller motsvarande handling.

3. mom.

Bestämmelser om de krav som ställs på ett godkänt organ när det beviljar kompetensbevis finns i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Om ansökan om kompetensbevis grundar sig på arbetserfarenhet, beviljar kompetensbedömningsorganet ett kompetensbevis som motsvarar den förvärvade arbetserfarenheten inom området för tryckbärande anordningar.

75 § Driftsövervakning av pannanläggning

1. mom.

En pannanläggnings ång- och hetvattenpannor som registrerats i registret över tryckbärande anordningar ska under drifttiden övervakas antingen kontinuerligt eller periodiskt.

2. mom.

Vid kontinuerlig driftsövervakning ska den som driver pannanläggningen kontinuerligt i anläggningen eller på en styrplats utanför anläggningen bevaka de med tanke på pannanläggningens säkerhet väsentliga driftsuppgifterna.

3. mom.

Vid periodisk driftsövervakning behöver den som driver pannanläggningen inte vara kontinuerligt närvarande i pannanläggningen eller på styrplatsen, men måste dock regelbundet utföra övervakningsbesök i anläggningen. Den som driver den tryckbärande anordningen måste dock utan dröjsmål få besked om alarm för att kunna vidta behövliga åtgärder.

4. mom.

En förutsättning för periodisk driftsövervakning är att de krav som ställs på periodisk drifts-övervakning har beaktats vid riskbedömningen för pannanläggningen.

5. mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas det bestämmelser om

1) kraven på pannanläggningens styrplats vid kontinuerlig respektive periodisk driftsövervakning,

2) bemanningskraven i pannanläggningar med kontinuerlig driftsövervakning,

3) kraven på pannan och intervallerna mellan övervakningsbesök vid periodisk driftsövervakning samt övriga krav på närvaro i pannanläggningen eller på styrplatsen för den som driver en pannanläggning med periodisk driftsövervakning.

76 § (1.12.2017/797) Installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning

1. mom.

Vid installations-, reparations- och ändringsarbeten på en tryckbärande anordning samt sådan sammanfogning av tryckbärande anordningar vars överensstämmelse med kraven inte har visats ska de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § iakttas. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska även dessa krav iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten. Överensstämmelsen med kraven för sådan svetsning, värmebehandling eller annan slags ändring av egenskaperna som påverkar trycktåligheten vid sammanfogning av tryckbärande anordningar ska visas med lämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

2. mom.

Närmare bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid installations-, reparations- och ändringsarbeten som påverkar trycktåligheten samt om tillämpning av förfarandet på visande av i 1 mom. avsedd överensstämmelse med kraven vid sammanfogning av tryckbärande anordningar utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 kapMyndighetstillsyn över tryckbärande anordningar under driftstiden

77 § Register över tryckbärande anordningar

1. mom.

Säkerhets- och kemikalieverket för ett register över tryckbärande anordningar för tillsynen över säker drift av tryckbärande anordningar samt för att säkerställa att registrerade tryckbärande anordningar besiktas med föreskrivna intervaller och att driftsövervakare som uppfyller kompetenskraven har utsetts för de tryckbärande anordningarna.

2. mom.

I registret över tryckbärande anordningar antecknas för den tillsyn som avses i 1 mom.

1) den tryckbärande anordningens registernummer, tillverkningsnummer och tillverkningsår,

2) firma, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter för den tryckbärande anordningens ägare och innehavare,

3) firma för den tryckbärande anordningens tillverkare och importör,

4) driftsövervakarens namn, personbeteckning och uppgifter om driftsövervakarens kompetens samt firma, företags- och organisationsnummer och kontaktuppgifter för driftsövervakarens arbetsgivare,

5) uppgifter om placeringsplatsen för den tryckbärande anordningen,

6) uppgifter om typen av tryckbärande anordning och säkerhetsanordningssystemet,

7) uppgifter om den tryckbärande anordningens tillåtna driftsvärden, volym, effekt och fluid,

8) tidpunkten för besiktningen av den tryckbärande anordningen, besiktningens art och resultat samt den utsatta tidpunkten och arten för nästa besiktning,

9) väsentliga säkerhetsobservationer vid besiktningarna,

10) uppgifter om förfaranden enligt 63 och 64 § som ersätter besiktningar,

11) uppgifter om det besiktningsorgan som utfört besiktningen.

3. mom.

De uppgifter som antecknats i registret ska avföras utan dröjsmål när de inte längre behövs för tillsynen.

78 § Rätt att få tillträde till ställen som är viktiga för tillsynen under driftstiden

1. mom.

För tillsynen över tryckbärande anordningar under driftstiden har tillsynsmyndigheten rätt att

1) få tillträde till ställen där tryckbärande anordningar samt delar av och material till sådana tillverkas, lagras, säljs, installeras, repareras, drivs och besiktas,

2) få prover och provexemplar av tryckbärande anordningar samt delar och material till sådana av ägare, innehavare, tillverkare, dem som bedriver installations- och reparationsverksamhet, importörer, försäljare och lagerhållare samt av besiktningsorgan.

2. mom.

Tillsynsmyndigheten har dock inte rätt att få tillträde till utrymmen som används för boende av permanent natur.

3. mom.

Vid inspektioner som tillsynsmyndigheten förrättar ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

4. mom.

Tillsynsmyndigheten ska ersätta de prover och provexemplar som avses i 1 mom. 2 punkten enligt gängse pris, om inte det visar sig att den tryckbärande anordningen strider mot denna lag.

79 § Tillsynsmyndighetens rätt att få information

1. mom.

Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av denna lag från ekonomiska aktörer, innehavare av tryckbärande anordningar, brukares bedömningsorgan, kompetensbedömningsorgan, besiktningsorgan, dem som bedriver installations- och reparationsverksamhet på tryckbärande anordningar, försäljare och lagerhållare.

80 § Rätt att få information av myndigheter samt att lämna ut sekretessbelagd information

1. mom.

Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av andra myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för förundersökning eller tillsyn.

2. mom.

Tillsynsmyndigheten får, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden (10.8.2018/677)

1) till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott,

2) till räddningsmyndigheterna och arbetarskyddsmyndigheterna, om utlämnandet av informationen är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter,

3) till behöriga myndigheter i ett annat land och till internationella organ, för fullgörande av förpliktelser som grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

81 § Tillsynsmyndighetens åtgärder i fråga om en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven

1. mom.

Om det vid tillsynen konstateras att en tryckbärande anordning inte uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 § eller dess placering inte uppfyller kraven enligt 6 §, ska tillsynsmyndigheten uppmana ägaren eller innehavaren att avhjälpa bristerna och försummelserna inom en viss tid samt kräva att det visas att kraven är uppfyllda.

2. mom.

Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen och det vid tillsynen konstateras att den tryckbärande anordningen inte uppfyller dem, ska tillsynsmyndigheten iaktta det förfarande som anges i 1 mom.

3. mom.

Om det vid tillsynen konstateras att en besiktning enligt 55–59 § inte utförts på den tryckbärande anordningen eller att det inte har utsetts en driftsövervakare som avses i 70 § 1 mom. för anordningen, ska tillsynsmyndigheten uppmana ägaren eller innehavaren att vidta de nämnda åtgärderna inom en tid som myndigheten sätter ut.

4. mom.

Om en uppmaning enligt 1–3 mom. inte iakttas inom den utsatta tiden, har tillsynsmyndigheten rätt att tillfälligt förbjuda användning, försäljning eller annan överlåtelse av den tryckbärande anordningen.

5. mom.

Om bristerna eller försummelserna är allvarliga eller väsentliga och om de trots en uppmaning enligt 1–3 mom. och ett förbud enligt 4 mom. inte har avhjälpts, har tillsynsmyndigheten rätt att bestämma att ägaren eller innehavaren ska ändra den tryckbärande anordningen så att den inte lämpar sig för drift under tryck. Om den nämnda åtgärden inte är ändamålsenlig, ska tillsynsmyndigheten bestämma vilka andra åtgärder som ska vidtas i fråga om en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven.

6. mom.

Ägare, innehavare, distributörer, partiförsäljare och minutförsäljare av tryckbärande anordningar kan åläggas att ersätta kostnaderna för provning och undersökning, om tillsynsmyndigheten använder sig av någon av de rättigheter som avses i 1–4 mom.

82 § Tillsyn över besiktningsorgan

1. mom.

Tillsynsmyndigheten övervakar verksamheten hos de besiktningsorgan som den har godkänt samt försäkrar sig med bestämda intervaller om att de föreskrivna kraven uppfylls.

2. mom.

Om tillsynsmyndigheten konstaterar att ett besiktningsorgan inte uppfyller kraven enligt 45–48 § eller inte iakttar de villkor och begränsningar som uppställts i beslutet om godkännande eller annars väsentligen handlar i strid med bestämmelserna, ska tillsynsmyndigheten uppmana besiktningsorganet att avhjälpa bristen inom en tid som myndigheten sätter ut. Om bristen inte avhjälps inom den utsatta tiden och om bristen är allvarlig, ska tillsynsmyndigheten återkalla godkännandet som besiktningsorgan.

3. mom.

Tillsynsmyndigheten ska övervaka att den organisation där ett egenbesiktningsorgan ingår följer de gemensamma säkerhetsprinciperna enligt 43 § 3 mom. Om det vid tillsynen konstateras att iakttagandet av de gemensamma säkerhetsprinciperna har försummats, ska tillsynsmyndigheten i fråga om besiktningsorgan vidta åtgärder enligt 2 mom. I fråga om tryckbärande anordningar ska tillsynsmyndigheten vidta åtgärder enligt 81 §.

83 § Utseende av en ny driftsövervakare

1. mom.

Om en driftsövervakare vid skötseln av sin uppgift inte iakttar denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska tillsynsmyndigheten uppmana driftsövervakaren att avhjälpa bristerna inom en tid som myndigheten sätter ut.

2. mom.

Om försummelserna är allvarliga och väsentliga kan tillsynsmyndigheten bestämma att den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska utse en ny driftsövervakare. Innan beslut om åläggandet meddelas ska tillsynsmyndigheten ge driftsövervakaren samt ägaren eller innehavaren tillfälle att bli hörda.

84 § Undersökning av personskada och skada på egendom som orsakas av att en tryckbärande anordning skadats

1. mom.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs för olycksutredningen eller för att förebygga olyckor, ska myndigheten undersöka en i 10 § 2 mom. eller 11 § avsedd personskada eller betydande skada på egendom som orsakats av att en tryckbärande anordning skadats eller av ett plötsligt tryckfall.

12 kapAnvändning av transportabel tryckbärande anordning

85 § Bestämmelser som tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

Detta kapitel tillämpas på transportabla tryckbärande anordningar. På transportabla tryckbärande anordningar tillämpas dessutom vad som i 6 § föreskrivs om säkerheten vid placering av en tryckbärande anordning.

2. mom.

Bestämmelser om besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar finns i lagen om transport av farliga ämnen.

86 § (1.12.2017/797) Bestämmelser som tillämpas på tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på påfyllning, tömning och annan användning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar. Lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på periodisk besiktning av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar.

87 § Påfyllningsanläggning

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning ska se till att anläggningen placeras och byggs och att arbetet i anläggningen ordnas på ett sådant sätt att påfyllningen av tryckbärande anordningar inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

2. mom.

Påfyllningsanläggningens konstruktion och utrustning ska vara sådana att påfyllningen av transportabla tryckbärande anordningar och därmed relaterade funktioner kan ske med korrekt noggrannhet.

3. mom.

Påfyllningsanläggningen ska ha kompetent personal som har tillräcklig sakkunskap om påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar och anordningarnas konstruktion.

88 § Grundläggningsplan för påfyllningsanläggning och idrifttagning av anläggning

1. mom.

Innan byggnadsarbeten för en påfyllningsanläggning inleds ska ägaren eller innehavaren utarbeta en grundläggningsplan för påfyllningsanläggningen och be ett besiktningsorgan granska att kraven enligt 87 § 1 mom. har beaktats i grundläggningsplanen.

2. mom.

En grundläggningsplan behöver inte utarbetas, om påfyllningsanläggningen har ett i 23 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) avsett tillstånd som Säkerhets- och kemikalieverket beviljat för påfyllning av ämnet i fråga eller om en anmälan enligt 24 § i den lagen har gjorts. Grundläggningsplan behövs inte heller för påfyllningsanläggningar för drycker.

3. mom.

En påfyllningsanläggning får tas i drift när besiktningsorganet har konstaterat vid en idrifttagningsbesiktning att påfyllningsanläggningen tekniskt är klar för drift och uppfyller kraven enligt 87 § 1 mom.

4. mom.

Ägaren eller innehavaren av en påfyllningsanläggning ska be besiktningsorganet granska med minst tre års intervaller att påfyllningsanläggningen uppfyller kraven enligt 87 § 1 mom. och iakttar de krav som föreskrivs i 91 §. Dessutom ska besiktning begäras om förhållandena förändras väsentligt.

5. mom.

Besiktning behövs inte efter idrifttagningsbesiktningen, om Säkerhets- och kemikalieverket utför periodiska besiktningar vid påfyllningsanläggningen avseende påfyllning av ämnet i fråga med stöd av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). (1.12.2017/797)

89 § (1.12.2017/797) Påfyllning av transportabla tryckbärande anordningar och tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar

1. mom.

En transportabel tryckbärande anordning ska fyllas på i en påfyllningsanläggning som avses i 87 §.

2. mom.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) får en transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter fyllas på från en annan transportabel tryckbärande anordning vars volym är högst 450 liter,

2) får en flaska för andningsapparater som är gjorda för att bäras eller hållas av en person eller för användning i räddningsverksamhet fyllas på vid en påfyllningsplats som avses i 90 §, och

3) en gasflaska vars volym är högst 15 liter fyllas på vid en påfyllningsplats som avses i 90 §.

3. mom.

Före påfyllningen ska det säkerställas att den transportabla tryckbärande anordningen och dess utrustning är i användbart skick och att fristen för följande besiktning inte gått ut.

4. mom.

En transportabel tryckbärande anordning får fyllas på endast med ett ämne som den har godkänts och märkts för. Risken för överfyllning av den tryckbärande anordningen ska vara förhindrad på ett tillförlitligt sätt.

90 § Påfyllningsplats

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av den utrustning som används för påfyllning av i 89 § 2 mom. 2 och 3 punkten avsedda transportabla tryckbärande anordningar eller tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar ska begära att ett besiktningsorgan bedömer påfyllningsplatsen innan utrustningen tas i drift. Efter idrifttagningen ska påfyllningsplatsen bedömas med minst sex års intervaller. (1.12.2017/797)

2. mom.

Besiktningsorganet ska bedöma om man med utrustningen på påfyllningsplatsen kan fylla på tryckbärande anordningar till rätt påfyllningstryck på ett tryggt sätt och om de som utför påfyllningen är kompetenta att använda utrustningen på påfyllningsplatsen och att fylla på tryckbärande anordningar.

91 § Påfyllningsförteckning

1. mom.

Vid en påfyllningsanläggning ska det föras förteckning över de transportabla tryckbärande anordningar som har fyllts på och i förteckningen ska antecknas påfyllningsämne, påfyllningsdatum, koden för den som utfört påfyllningen samt tillverkningsnummer eller det nummer som ägaren eller innehavaren använder. När det gäller transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter antecknas dessutom namnet på ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen samt anordningens påfyllningsvärden och vägningsresultat. Förteckningen ska bevaras i minst tre år från påfyllningen.

2. mom.

En påfyllningsförteckning behöver inte föras över följande transportabla tryckbärande anordningar:

1) transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 150 liter, om påfyllningsämnet är propan, propen, butan, buten eller en blandning av dessa,

2) andra än i 1 punkten avsedda transportabla tryckbärande anordningar med en volym på högst 450 liter, om de förses med en hållbar märkning som anger den påfyllningsanläggning som har utfört den senaste påfyllningen,

3) transportabla tryckbärande anordningar som används som bränslebehållare i ett fordon.

92 § Tömning av transportabel tryckbärande anordning

1. mom.

Ägaren eller innehavaren av en tömningsplats för sådana transportabla tryckbärande anordningar med en volym på över 450 liter som innehåller brännbar, giftig eller frätande gas ska se till att tömningsplatsen placeras och byggs och att arbetet på den arrangeras så att tömningen inte äventyrar någons hälsa, säkerhet eller egendom.

2. mom.

Vid tömningen av en transportabel tryckbärande anordning i ett transportfordon till en lagerbehållare ska ägaren eller innehavaren av tömningsplatsen

1) säkerställa att tömningen sker under övervakning,

2) säkerställa att transportfordonet hålls på stället innan tömningen påbörjas,

3) genomföra en korrekt jordning, om brännbar gas töms,

4) isolera tömningsplatsen på lämpligt sätt, om brännbar eller giftig gas töms.

3. mom.

En transportbehållare får tömmas med tryck endast om behållaren eller tömningsutrustningen har utrustats så att de förhindrar att det högsta tillåtna drifttrycket i behållaren överskrids.

93 § Befogenheter för besiktningsorgan

1. mom.

Ett besiktningsorgan som med stöd av lagen om transport av farliga ämnen godkänts för periodiska besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar enligt den lagen får utföra periodiska besiktningar av tryckbärande anordningar av samma slag som transportabla tryckbärande anordningar utan godkännande som avses i 44 § i denna lag.

94 § Andra skyldigheter för besiktningsorgan

1. mom.

Om besiktningsorganet upptäcker risk för omedelbar fara i verksamheten vid en påfyllningsanläggning eller en påfyllnings- eller tömningsplats, ska organet vidta åtgärder enligt 67 §.

2. mom.

Om besiktningsorganet upptäcker fel eller brister vid platser som avses i 1 mom., ska organet vidta åtgärder enligt 68 §.

3. mom.

Besiktningsorganet ska föra förteckning över besiktningar och bedömningar enligt 88 och 90 § och lämna uppgifterna i fråga till tillsynsmyndigheten på myndighetens begäran.

95 § Särskilda bestämmelser som gäller driften

1. mom.

En transportabel tryckbärande anordning får inte hållas under tryck, om det besiktningsintervall som föreskrivs med stöd av lagen om transport av farliga ämnen, ökat med ett år, har förflutit sedan besiktning senast utfördes på den tryckbärande anordningen. Tillsynsmyndigheten kan förlänga den ovan avsedda drifttiden.

2. mom.

I fråga om en transportabel tryckbärande anordning, som har en volym på högst 150 liter och som ska användas som släckningsapparat eller som en del av en sådan, får den tid som har förflutit sedan den senaste besiktningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom., vara elva år.

3. mom.

Fluiden i en transportabel tryckbärande anordning som har en volym på högst 450 liter ska anges med identifikationsfärg.

4. mom.

Förbandet mellan den tryckbärande anordningen och en anordning som ansluts till den ska vara sådant att det inte är möjligt att göra en farlig anslutning.

13 kapMilitära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt

96 § Tillämpning av lagen på militära tryckbärande anordningar samt på tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens och försvarsministeriets särskilt skyddade objekt

1. mom.

Denna lag tillämpas på militära tryckbärande anordningar samt på tryckbärande anordningar som är fast installerade i särskilt skyddade objekt som är i försvarsmaktens eller försvarsministeriets besittning.

2. mom.

På militära tryckbärande anordningar som avses i 1 mom. tillämpas dock inte 8 § 1 mom., 16 § 2 mom., 16 § 3 mom. 2 och 3 punkten, 17 §, 18 § 4 mom., 23–25 §, 5 kap., 30 § 2 mom. 3, 4 och 6 punkten, 30 § 5 mom. eller 35 § 2 mom.

97 § Tryckbärande anordningar som försvarsmakten besiktar och bedömning av överensstämmelse med kraven

1. mom.

Försvarsmakten besiktar tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens eller försvarsministeriets särskilt skyddade objekt. Försvarsmakten kontrollerar också placeringen av sådana tryckbärande anordningar som avses i denna paragraf.

2. mom.

Försvarsmakten bedömer militära tryckbärande anordningars överensstämmelse med kraven.

97 a § (1.12.2017/797) Försvarsmaktens register över tryckbärande anordningar

1. mom.

Försvarsmakten för ett register över tryckbärande anordningar, vilket omfattar militära tryckbärande anordningar samt tryckbärande anordningar som är fast installerade i försvarsmaktens eller försvarsministeriets särskilt skyddade objekt. Försvarsmakten svarar för de uppgifter som avses i 77 § 1 mom. när det gäller registret. I försvarsmaktens register över tryckbärande anordningar antecknas de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. I fråga om tryckbärande anordningar i försvarsmaktens fartyg ska dock inte namn på och personbeteckning för de driftsövervakare som avses i 77 § 2 mom. 4 punkten antecknas i registret. I fråga om andra tryckbärande anordningar ska driftsövervakarens födelsetid antecknas i registret i stället för personbeteckningen.

14 kapTryckbärande anordningar i fartyg

98 § (23.11.2018/995) Besiktning av tryckbärande anordning

1. mom.

Tryckbärande anordningar i fartyg besiktas av tillsynsmyndigheten.

2. mom.

Tillsynsmyndigheten kan bemyndiga ett erkänt klassificeringssällskap eller ett av Säkerhets- och kemikalieverket i enlighet med 44 § godkänt besiktningsorgan att utföra besiktning, om besiktningsorganet har tillräcklig kompetens och erfarenhet i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg.

3. mom.

Ett godkänt klassificeringssällskap som auktoriserats av Transport- och kommunikationsverket för register över tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg. Klassificeringssällskapet ansvarar för de registerrelaterade uppgifter som avses i 77 § 1 mom. Transport- och kommunikationsverket för också motsvarande register över tryckbärande anordningar i fartyg som inte har klassificerats. I registret över tryckbärande anordningar antecknas för ett handelsfartygs del de uppgifter som avses i 77 § 2 mom. med undantag av namn på och personbeteckning för de driftsövervakare som avses i 4 punkten i det momentet.

99 § Tillsyn över besiktningsorgan

1. mom.

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av de besiktningsorgan som den har bemyndigat att utföra besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg.

2. mom.

Om besiktningsorganet inte uppfyller föreskrivna krav eller om det agerar i strid med bestämmelserna, kan tillsynsmyndigheten ge besiktningsorganet en anmärkning eller varning. Om anmärkningen eller varningen inte resulterar i att bristerna i verksamheten avhjälps, kan tillsynsmyndigheten återkalla bemyndigandet för viss tid. Bemyndigandet kan återkallas slutgiltigt om det förekommer väsentliga och allvarliga brister eller försummelser i verksamheten.

3. mom.

När tillsynsmyndigheten auktoriserar ett godkänt klassificeringssällskap att utföra besiktningar på tryckbärande anordningar tillämpas bestämmelserna i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009).

100 § (30.12.2020/1260) Kompetensalternativ för driftsövervakare i fartyg

1. mom.

Kompetenskraven för driftsövervakare för en tryckbärande anordning som är installerad i ett sådant fartyg på vars fartygspersonal i enlighet med 96 § i lagen om transportservice (320/2017) tillämpas bestämmelserna i 11 kap. i den lagen, anges i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transportservice.

2. mom.

På kompetenskraven för driftsövervakare för andra fartyg och pråmar tillämpas 72 § i denna lag.

101 § Särskilda krav som gäller säkerheten hos tryckbärande anordning i fartyg

1. mom.

Ångpannor och ånggeneratorer i fartyg ska vara försedda med minst två säkerhetsventiler. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att endast en säkerhetsventil används på ångpannor och ånggeneratorer med låg effekt, om ett tillräckligt skydd mot för högt tryck kan säkerställas. Kapaciteten hos var och en av säkerhetsventilerna ska vara tillräcklig för att skydda ångpannan eller ånggeneratorn mot för högt tryck. Ångpannor ska dessutom utrustas med vakuumskydd.

2. mom.

I fartyg med en olje- eller gaseldad panna utan fortlöpande övervakning ska pannan förses med säkerhetsanordningar som stänger bränsletillförseln och avger ett larm vid låg vattennivå, luftförsörjningsfel eller flamfel.

3. mom.

Ett ånggeneratorsystem där ångtillförseln är viktig med tanke på fartygets säkerhet eller som kan ge upphov till fara om det uppkommer störningar i dess matarvattensystem ska förses med minst två separata matarvattensystem och med vattenpumpar, men det är tillåtet att ha gemensam genomföring till ånggeneratorn från dessa matarvattensystem. Om pumpens konstruktion inte håller om trycket stiger över planerat tryck, ska pumphuset eller röret förses med säkerhetsutrustning som placeras före den första avstängningsventilen.

4. mom.

Varje ångpanna som är viktig med tanke på fartygets säkerhet och som är planerad för att innehålla en viss mängd vatten ska vara försedd med minst två indikatorer för vattennivån, av vilka minst en ska vara ett direkt avläsbart synglas. Vid montering av indikatorerna ska fartygets rörelser beaktas.

5. mom.

Huvudångventilen till ett fartygs ångpanna ska i varje situation kunna stängas utanför pannans placeringsutrymme.

102 § Användning av tryckbärande anordning som följer en harmoniserad europeisk standard

1. mom.

Om det i ett fartyg installeras eller redan finns en tryckbärande anordning med en säkerhetsnivå som åtminstone motsvarar den som beskrivs i tillämpliga harmoniserade europeiska standarder, ska tillsynsmyndigheten tillåta användningen av den tryckbärande anordningen, förutsatt att den är tillverkad eller marknadsförd i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller tillverkad i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

15 kapSärskilda bestämmelser

103 § Vite och hot om tvångsutförande

1. mom.

Tillsynsmyndigheten kan förena ett förbud eller föreläggande som den meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

2. mom.

Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits genom tvångsutförande betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna får drivas in hos den försumlige och är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av kostnader finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

104 § Straffbestämmelse

1. mom.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) ägarens och innehavarens skyldighet enligt 6 § 1 mom. att se till att placeringen av den tryckbärande anordningen görs på ett säkert sätt,

2) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 10 § 2 mom. att utan dröjsmål göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om en personskada eller en betydande egendomsskada som orsakats av en skada på den tryckbärande anordningen eller av ett plötsligt tryckfall i anordningen,

3) tillverkarens skyldighet enligt 11 § 1 mom. att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om en personskada eller en betydande skada på egendom som orsakats av en skada på den tryckbärande anordningen eller ett plötsligt trycknedfall i anordningen under tillverkning och provning,

4) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 1 mom. att säkerställa att en tryckbärande anordning som omfattas av tillämpningsområdet för 3 kap. har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga säkerhetskraven,

5) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 2 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 16 § 5 mom. att utföra lämpliga förfaranden för bedömning av den tryckbärande anordningens överensstämmelse med kraven,

6) tillverkarens skyldighet enligt 16 § 3 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 16 § 5 mom. att utarbeta den tekniska dokumentation som behövs för att visa att den tryckbärande anordningen överensstämmer med kraven och att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse,

7) tillverkarens skyldighet enligt 17 § 1 mom. och bestämmelser som utfärdats med stöd av 17 § 4 mom. att förse den tryckbärande anordningen med CE-märkning,

8) tillverkarens skyldighet enligt 18 § 1 mom. att säkerställa att en tryckbärande anordning som släppts ut på marknaden åtföljs av krävda bruksanvisningar och krävd säkerhetsinformation,

9) tillverkarens skyldighet enligt 19 § att se till att en serietillverkad tryckbärande anordning överensstämmer med de väsentliga säkerhetskraven,

10) importörens skyldighet enligt 30 § 1 mom. att på marknaden släppa ut endast tryckbärande anordningar som uppfyller de väsentliga säkerhetskraven,

11) importörens skyldighet enligt 30 § 2 mom. att säkerställa att tillverkaren har utfört en bedömning av överensstämmelse med kraven, att tillverkaren har utarbetat den tekniska dokumentationen, att den tryckbärande anordningen är försedd med CE-märkning, att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

12) importörens skyldighet enligt 30 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om en tryckbärande anordning som medför fara,

13) distributörens skyldighet enligt 31 § 1 mom. att kontrollera att den tryckbärande anordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, den tekniska dokumentationen samt bruksanvisningar och säkerhetsinformation,

14) distributörens skyldighet enligt 31 § 3 mom. att informera tillverkaren och tillsynsmyndigheten om en tryckbärande anordning som medför fara,

15) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 51 § 2 mom. att i samband med anmälan om registrering lämna uppgifter om den tryckbärande anordningen,

16) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 1 mom. att se till att den första periodiska besiktningen utförs på den tryckbärande anordningen,

17) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 2 mom. att se till att de följande periodiska besiktningarna utförs på den tryckbärande anordningen eller att besiktningarna ersätts med andra åtgärder,

18) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 53 § 3 mom. att se till att en ändringsbesiktning utförs på den tryckbärande anordningen,

19) ägarens och innehavarens skyldighet enligt 65 § 1 mom. att göra en riskbedömning för en pannanläggning,

20) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 70 § 1 mom. att utse en driftsövervakare att övervaka driften av den tryckbärande anordningen,

21) ägarens eller innehavarens skyldighet enligt 70 § 2 mom. att se till att driftsövervakaren blir informerad om alla omständigheter som gäller driften av den tryckbärande anordningen och anordningens skick och att driftsövervakaren ges möjlighet att sköta och driva den tryckbärande anordningen så att den inte medför fara för människor eller egendom, eller

22) ett föreläggande för ägaren eller innehavaren enligt 81 § 5 mom. att ändra en tryckbärande anordning som inte överensstämmer med kraven så att den inte lämpar sig för drift under tryck,

23) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats, (1.4.2022/254)

24) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt att säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, (1.4.2022/254)

25) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation, (1.4.2022/254)

26) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, tillverkares representant och leverantör av distributionstjänster att informera om en risk, (1.4.2022/254)

27) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna, (1.4.2022/254)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna om tryckbärande anordningar dömas till böter.

2. mom.

Den som bryter mot ett förbud eller föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

105 § (13.11.2020/797) Sökande av ändring i ministeriets eller tillsynsmyndighetens beslut

1. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.

2. mom.

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande tillämpas dock viteslagen.

106 § (13.11.2020/797) Sökande av ändring i beslut av organ för bedömning av överensstämmelse, godkänt organ och egenbesiktningsorgan

1. mom.

Omprövning av ett beslut av ett organ för bedömning av överensstämmelse, ett godkänt organ och ett egenbesiktningsorgan får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

2. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

3. mom.

Beslutet kan dock verkställas även om besvär anförs.

107 § Delegationen för säkerhetsteknik

1. mom.

Vid utveckling och uppföljning av bestämmelserna i denna lag bistås ministeriet och tillsynsmyndigheten av delegationen för säkerhetsteknik, som tillsätts av statsrådet för tre år i sänder.

2. mom.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om delegationen för säkerhetsteknik 853/2018.

108 § Tillsynsmyndighetens rätt att bevilja undantag

1. mom.

Tillsynsmyndigheten har rätt att i enskilda fall av särskilda skäl bevilja undantag från kompetenskravet och behörigheten för driftsövervakare av pannanläggningar samt från intervallerna för periodiska besiktningar på tryckbärande anordningar.

109 § Förevisande av tryckbärande anordningar

1. mom.

Tryckbärande anordningar och aggregat som inte överensstämmer med denna lag får förevisas på mässor, utställningar, vid demonstrationsevenemang och andra motsvarande evenemang, om det i en synlig märkning klart meddelas att de tryckbärande anordningarna och aggregaten inte stämmer överens med kraven och inte finns tillgängliga förrän de har fåtts att stämma överens med kraven.

2. mom.

Vid demonstrationsevenemang ska det i enlighet med de krav som tillsynsmyndigheten har ställt vidtas lämpliga skyddsåtgärder för att människors säkerhet ska kunna garanteras.

16 kapIkraftträdande

110 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. mom.

Genom denna lag upphävs lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), nedan den gamla lagen.

3. mom.

Förordningen om kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar (891/1999), som utfärdats med stöd av den gamla lagen, förblir i kraft när den gamla lagen upphävs.

4. mom.

Tryckbärande anordningar som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag, vilkas överensstämmelse med kraven har verifierats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, får hållas tillgängliga på marknaden när denna lag trätt i kraft. De intyg om överensstämmelse som hänför sig till dessa produkter förblir i kraft.

5. mom.

Egenbesiktningsorgan och godkända organ som har godkänts före ikraftträdandet av denna lag får fortsätta sin verksamhet på de villkor som nämns i beslutet om utseende.

6. mom.

Kompetensbevis och undantagslov som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft sådana de beviljats.

7. mom.

Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av sin mandattid.

8. mom.

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller i beslut som meddelats med stöd av den gamla lagen hänvisas till den gamla lagen, ska hänvisningen anses avse en hänvisning till denna lag. (1.12.2017/797)

RP 117/2016, EkUB 21/2016, RSv 151/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU (32014L0068); EUT nro L 189, 27.6.2014, s. 164, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU (32014L0029); EUT nro L 96 29.3.2014, s. 45

Ikraftträdelsestadganden:

1.12.2017/797:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 88/2017, EkUB 14/2017, RsV 110/2017

10.8.2018/677:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

23.11.2018/995:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 995/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

13.11.2020/797:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 121/2020, EkUB 24/2020, RSv 121/2020

30.12.2020/1260:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 202/2020, KoUB 18/2020, RSv 191/2020

1.4.2022/254:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

23.3.2023/550:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

RP 220/2021, RP 231/2022, KoUB 26/2022, RSv 287/2022