Innehållsförteckning

Statsrådets förordning om delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet 24.11.2016/1016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 56 § 4 mom. i kärnenergilagen (990/1987), sådant momentet lyder i lag 342/2008:

1 § Uppgifter

1. mom.

Den delegation för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet som avses i 56 § 3 mom. i kärnenergilagen (990/1987) har till uppgift att

1) på begäran av Strålsäkerhetscentralen bereda och avge utlåtanden över redogörelser för skyddsarrangemang och skyddsplaner som hänför sig till ansökningar om uppförande och drift samt nedläggning av kärnanläggningar,

2) avge utlåtanden över bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som Strålsäkerhetscentralen och andra myndigheter utarbetat om skyddsarrangemang vid användningen av kärnenergi,

3) avge utlåtanden i andra viktiga frågor som har samband med skyddsarrangemangen vid användningen av kärnenergi,

4) följa hotbilder som hänför sig till användningen av kärnenergi och förändringar i dem samt bedöma aktionsberedskapen i samband med hotbilder,

5) främja det inhemska samarbetet och informationsgången i fråga om skyddsarrangemangen vid användningen av kärnenergi samt följa det internationella samarbetet,

6) lägga fram initiativ till behövliga åtgärder om skyddsarrangemang vid användningen av kärnenergi för de behöriga myndigheterna.

2 § Sammansättning

1. mom.

Statsrådet utser delegationens ordförande och vice ordförande samt minst sex andra medlemmar och deras suppleanter för tre år i sänder.

2. mom.

De som utses till medlemmar i delegationen ska företräda sakkunskap på hög nivå inom områdena kärnsäkerhet eller skyddsarrangemang.

3. mom.

Delegationen kallar till delegationen för den treåriga mandatperioden permanenta sakkunniga som ur verksamhetsutövarens synvinkel företräder sakkunskap på hög nivå inom området kärnsäkerhet. Permanenta sakkunniga får inte delta i behandlingen av sådana ärenden i delegationen som kan leda till uppkomsten av en intressekonflikt.

4. mom.

Delegationen får tillsätta sektioner på viss tid för beredning av ärenden. Också sakkunniga som inte hör till delegationen kan kallas till sektionerna. Sektionsordförandena ska vara medlemmar i delegationen.

3 § Delegationens möten och beslutförhet

1. mom.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om denne är förhindrad, av vice ordföranden samt när minst två medlemmar skriftligen begär det för behandling av ett ärende som de anmält.

2. mom.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

4 § Sekretariat

1. mom.

Delegationen kan ha en generalsekreterare med uppgiften som bisyssla och en annan sekreterare med uppgiften som bisyssla. Strålsäkerhetscentralen förordnar dem efter att ha hört delegationen.

5 § Arvoden

1. mom.

För delegationens möten betalas ett arvode i enlighet med finansministeriets gällande rekommendation.

2. mom.

I fråga om resekostnadsersättningar tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

6 § Rapportering

1. mom.

Delegation ska utarbeta en skriftlig rapport om sin verksamhet med tre års intervall vid utgången av sin mandatperiod. Rapporten lämnas till arbets- och näringsministeriet.

7 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.