Inrikesministeriets förordning om informationen i en nödsituation som medför risk för strålning 21.6.2011/774

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 67 § 2 mom. i strålskyddslagen (592/1991):

1 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning gäller planeringen och samordnandet av åtgärder med tanke på strålningssituationer som avviker från det normala i fråga om den information som ska ges befolkningen i förväg och vid en nödsituation som medför risk för strålning.

2 § Nödsituation som medför risk för strålning

1. mom.

1) Med en nödsituation som medför risk för strålning avses en situation som följer efter

a) en olycka som sker i Finland vid en anläggning eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i 2 mom., om olyckan medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen eller en direkt risk för strålning,

b) att onormala radioaktivitetsnivåer, som kan vara skadliga för befolkningens hälsa, har påvisats i Finland eller utomlands,

c) andra än i punkt a avsedda olyckor som inträffar vid anläggningar eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i 2 mom. och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, samt

d) andra olyckor vilka medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen.

2) Med en nödsituation som medför risk för strålning avses dessutom en situation som förorsakas av följande anläggningar eller verksamheter:

a) alla kärnreaktorer, oavsett lokalisering,

b) alla andra anläggningar i kärnbränslecykeln,

c) alla anläggningar för hantering av radioaktivt avfall,

d) transport och lagring av kärnbränsle eller radioaktivt avfall,

e) tillverkning, användning, lagring och transport av radioisotoper för användning inom jordbruk, industri, medicin samt därmed förbunden vetenskap och forskning samt deponering av radioaktivt avfall,

f) användning av radioisotoper för kraftgenerering i rymdfarkoster.

3 § Befolkningens exponering

1. mom.

Uttrycken betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, onormala radioaktivitetsnivåer och risk för direkt strålning som kan vara till skada för befolkningens hälsa avser situationer som troligen kan ha till följd att enskilda personer ur befolkningen exponeras för doser som överskrider de dosgränser som föreskrivs i strålskyddsförordningen (1512/1991).

2. mom.

Med uttrycket befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning avses en befolkningsgrupp för vilken myndigheterna med tanke på en sådan nödsituation enligt 2 § 1 punkten som medför risk för strålning har gjort upp en extern räddningsplan som avses i 48 § i räddningslagen (379/2011).

3. mom.

Med uttrycket befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning avses en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår.

4 § Information i förväg och tillsyn

1. mom.

Kärnanläggningens verksamhetsutövare (innehavare) ska i samarbete med räddningsverket och Strålsäkerhetscentralen se till att befolkningen till sitt förfogande har

1) grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och miljö,

2) information om de olika typer av nödsituationer som medför risk för strålning som har beaktats och deras följder för befolkningen och miljön,

3) information om åtgärder som med tanke på en nödsituation som medför risk för strålning har planerats i syfte att varna, skydda och hjälpa samt information om de myndigheter som ansvarar för dessa åtgärder

4) anvisningar om verksamheten i nödsituationer som medför risk för strålning.

2. mom.

Regionförvaltningsverket ska säkerställa att den information som nämns i 1 mom. är aktuell och åtminstone med tre års mellanrum delas till den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning och alltid när betydande ändringar görs i den. Denna information ska alltid vara tillgänglig för befolkningen.

3. mom.

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att utarbeta ett strålskyddsprogram för transport eller tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen finns i 29 a § i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002).

5 § Information i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

1. mom.

Den befolkning som faktiskt berörs av en nödsituation som medför risk för strålning ska snabbt och upprepade gånger ges följande uppgifter:

1) information om den farliga situation som uppstått, och om så är möjligt, dess karaktäristika (dess ursprung, omfattning och troliga förlopp),

2) anvisningar om hur man bör skydda sig, som kan omfatta

a) rekommendationer att stanna inomhus,

b) användning av jodtabletter och skyddsutrustning,

c) restriktioner av konsumtionen av vissa livsmedel som kan tänkas vara kontaminerade,

d) enkla regler i fråga om hygien,

e) åtgärder i fråga om evakuering,

f) nödvändiga särskilda varningar för vissa befolkningsgrupper,

g) uppmaningar att iaktta myndigheternas anvisningar,

3) information om den ansvariga myndigheten i situationen.

2. mom.

Om situationen föregås av ett förvarningsskede där skyddsåtgärder ännu inte behövs, ska myndigheterna redan under detta skede ge den befolkning som troligen kommer att beröras av situationen information och anvisningar, såsom en uppmaning att lyssna på radio eller TV och andra informationskanaler.

3. mom.

Informationen och anvisningarna ska, om tiden tillåter det i en nödsituation som medför risk för strålning, kompletteras med en upprepning av grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och miljö.

6 § Personer som deltar i räddningsverksamheten i en nödsituation som medför risk för strålning och information till dessa personer

1. mom.

I 37 § i räddningslagen (379/2011) finns bestämmelser om skyldigheten att delta i räddningsverksamhet.

2. mom.

De behöriga myndigheter som deltar i räddningsverksamheten ska sörja för att alla som inte tillhör personalen på de anläggningar som definieras i 2 § 2 punkten, men som kan komma att delta i räddningsuppgifter i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, ges adekvat och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett sådant tillfälle. Så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår ska denna information kompletteras enligt vad situationen kräver.

7 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. mom.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning (520/2007).