Statsrådets förordning om räddningsväsendet 5.5.2011/407

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av räddningslagen (379/2011):

1 § Skyldighet att göra upp räddningsplaner för byggnader och andra objekt

1. mom.

En räddningsplan enligt 15 § i räddningslagen (379/2011) ska göras upp för

1) bostadsbyggnader som omfattar minst tre bostadslägenheter,

2) objekt som avses i 18 § i räddningslagen,

3) skolor, läroanstalter och andra motsvarande lokaler som används för undervisning,

4) barnskyddsanstalter och skolhem samt daghem, familjedaghem och andra lokaler som används för vård av barn i grupper, med undantag för privata bostäder,

5) inkvarteringsrörelser enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) samt campingplatser och tillfälliga campingplatser enligt lagen om friluftsliv (606/1973),

6) lokaler som används för tillfällig massinkvartering av minst 20 personer,

7) kyrkor, bibliotek, idrotts- och utställningshallar, teatrar, trafikstationer, mässområden, motorbanor, nöjesparker samt motsvarande samlingsplatser,

8) köpcentrum och motsvarande lokaler samt butiker med en yta på över 400 kvadratmeter,

9) restauranger med över 50 kundplatser samt motsvarande lokaler,

10) industri-, produktions- och lagerbyggnader med en yta på över 1 500 kvadratmeter,

11) djurstallar för vilka det enligt 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) krävs miljötillstånd, (28.12.2018/1379)

12) objekt där småskalig industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier får idkas endast om verksamhetsutövaren gör en anmälan enligt 24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005),

13) byggnader och objekt som definierats som kulturegendom i de internationella konventioner om skydd för kulturegendom som är bindande för Finland samt byggnader och objekt som innehåller kulturegendom, liksom även för andra byggnader och objekt som med stöd av lagar och förordningar är skyddade som kulturegendom,

14) arbetsplatslokaler där antalet arbetstagare och andra personer som samtidigt är på plats i allmänhet uppgår till minst 50,

15) över 100 meter långa tunnlar som är i allmänt bruk.

16) områden för torvproduktion. (3.5.2012/203)

17) objekt som avses i 22 a–22 c § i räddningslagen. (28.12.2018/1379)

2. mom.

Om det för samma objekt ska göras upp en säkerhets- eller beredskapsplan eller någon annan motsvarande plan med stöd av någon annan lag än räddningslagen eller enligt föreskrifter av en behörig myndighet, behöver ingen separat räddningsplan göras upp, utan motsvarande uppgifter kan tas in i den andra plan som nämns ovan. Detta ska nämnas i planen.

2 § Räddningsplanens innehåll

1. mom.

Förutom det innehållskrav som anges i 15 § 2 mom. i räddningslagen ska även avvikande användning av ett objekt och tillfälliga ändringar i användningssättet vid behov beaktas i räddningsplanen.

2. mom.

Räddningsplanen ska också innehålla en redogörelse för hur sådan egen beredskap som avses i 14 § i räddningslagen genomförs i undantagsförhållanden.

3. mom.

Räddningsplanen ska hållas uppdaterad och nödvändig information om den ska ges till invånare och anställda i byggnaden eller objektet i fråga samt till andra som är skyldiga att delta i verkställigheten av räddningsplanen.

4. mom.

Räddningsverket ska ge råd om utarbetandet av räddningsplanen.

3 § Räddningsplaner för offentliga tillställningar

1. mom.

En räddningsplan för offentliga tillställningar enligt 16 § i räddningslagen ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där

1) minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,

2) öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,

3) arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller

4) evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

2. mom.

Om det för samma offentliga tillställning eller evenemang ska göras upp en säkerhets- eller beredskapsplan eller någon annan motsvarande plan med stöd av någon annan lag än räddningslagen eller enligt föreskrifter av en behörig myndighet, behöver ingen separat räddningsplan för den offentliga tillställningen göras upp, utan de uppgifter om innehållet i planen som anges i 16 § 2 mom. i räddningslagen kan tas in i den andra plan som nämns ovan. Detta ska nämnas i planen.

3. mom.

Räddningsverket ska ge råd om utarbetandet av räddningsplaner för offentliga tillställningar.

3 a § (28.12.2018/1379) Bekämpningsberedskap vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar

1. mom.

Den plan som enligt 22 b och 22 c § i räddningslagen ska göras upp för eventuella oljeskador och fartygskemikalieolyckor ska innehålla

1) följande uppgifter om bekämpningsorganisationen vid ett lager, en hamn och en anläggning:

a) en redogörelse för ledningen av bekämpningen, upprätthållande av beredskapen samt ansvarsfördelningen inom organisationen, samt namnen på och kontaktuppgifterna för de personer som svarar för bekämpningsarrangemangen,

b) en plan som gäller organisering av bekämpningen, vilka personer som ska delta i bekämpningen och inrättande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheterna samt uppgifter om larm- och kommunikationssystemen,

c) en redogörelse för hur bekämpningssituationen ska ledas till dess att räddningsmyndigheten eller en räddningsledare enligt 34 § 1 mom. i räddningslagen tar över ledningen av verksamheten,

d) en redogörelse för samarbetet med räddningsmyndigheten,

2) följande uppgifter om de faktorer som påverkar nivån på bekämpningsberedskapen:

a) en redogörelse för sådana objekt på området som medför fara för oljeskador och fartygskemikalieolyckor, deras läge samt förbindelselederna på området,

b) en redogörelse för identifierade risker för oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för de åtgärder som de kräver,

c) uppgifter om andra omständigheter som inverkar på skaderisken och i synnerhet uppgifter om omfattningen av trafiken i hamnen och om antalet tankfartyg som anlöper hamnen,

3) följande uppgifter om materiel och om bekämpningsberedskapen i övrigt:

a) en redogörelse för bekämpningsmateriel, bekämpningsförnödenheter och andra för bekämpning av oljeskador lämpliga materiel och förnödenheter som nivån på bekämpningsberedskapen förutsätter och som behövs för att förebygga och begränsa skador, samt om förvaringen och underhållet av materielen och förnödenheterna,

b) en plan för utbildning och övningar,

c) en plan för insamling, transport, förvaring och vidarebefordran till behandling av sådant oljehaltigt avfall och avfall som innehåller andra skadliga ämnen vilket uppstår vid bekämpningen av skador.

2. mom.

När planen görs upp ska det fästas särskild vikt vid att den materiel som finns vid oljelagret, hamnen och anläggningen är tillräcklig och lämplig i det inledande skedet av skadebekämpningen samt vid att tillräckligt många anställda utbildas för eventuella bekämpningssituationer. Vid utarbetandet av planen ska en god och flexibel informationsgång och ett gott och flexibelt samarbete säkerställas mellan lagret, hamnen och anläggningen och räddningsmyndigheten.

3. mom.

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en anläggning som avses i 22 b och 22 c § i räddningslagen ska se till att planen uppdateras så att den motsvarar de förändringar som skett i området eller i verksamheten. Den reviderade planen ska utan dröjsmål tillkännages närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet.

3 b § (28.12.2018/1379) Bekämpningsmaterielen vid stora oljelager samt vid hamnar och anläggningar

1. mom.

De innehavare av oljelager och hamnar samt verksamhetsutövare vid en anläggning som avses i 22 b och 22 c § i räddningslagen ska i syfte att begränsa skador och skydda människor och miljö hålla lämplig materiel och utrustning för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor på lagerområdet, hamnområdet och anläggningens område i den omfattning som de lokala förhållandena kräver. Materielen ska omfatta utrustning för bekämpningspersonalen, absorberande och skyddande ämnen och förnödenheter, insamlings- och förvaringsmateriel, dammar och behövliga transportmedel.

2. mom.

I en hamn ska det finnas så mycket bommar, bojar och förankringsmateriel att man med hjälp av dem kan förhindra att olja och andra farliga ämnen som likt olja flyter på vattnet och som hanteras i hamnen sprids i vattendragen. Också vid andra anläggningar och på lagerområden ska det finnas en motsvarande mängd oljebommar, om området är beläget så att olja vid läckage kan flöda ut i vattendragen. En hamn, ett lager och en anläggning ska ha den materiel som behövs för utläggning av bommar och för insamling av olja på vattenområden.

4 § (27.3.2024/146) Inrikesministeriets uppgifter

1. mom.

Förutom det som föreskrivs i räddningslagen ska inrikesministeriet sörja för

1) det allmänna utvecklandet och den riksomfattande strategiska planeringen av räddningsväsendet,

2) upprätthållandet av riksomfattande ledningsberedskap för räddningsverksamheten,

3) den riksomfattande planeringen av räddningsväsendet med avseende på undantagsförhållanden och andra störningssituationer samt annan beredskap inom verksamhetsområdet,

4) beredskapen för lämnande av bistånd till utlandet enligt 38 § i räddningslagen samt mottagande av bistånd från utlandet,

5) anskaffningen av specialmateriel enligt 97 § i räddningslagen och finansiering av verksamheten.

2. mom.

Vid ordnandet av den riksomfattande lägesbild som avses i 31 a § 2 mom. i räddningslagen ska inrikesministeriet sörja för

1) sammanförandet av riksomfattande uppgifter som innehas av andra myndigheter som deltar i räddningsverksamheten och medverkar till produktionen av räddningsväsendets tjänster,

2) sammanförandet av riksomfattande uppgifter som innehas av andra förvaltningsområden och myndigheter som medverkar till skötseln av de befolkningsskyddsuppgifter som under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 punkten i beredskapslagen (1552/2011) hör till räddningsväsendets myndigheter,

3) sammanförandet av de uppgifter som regionförvaltningsverken tagit fram,

4) sammanställandet och sammanförandet av internationella uppgifter, samt

5) distribuering till räddningsväsendets myndigheter och andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen av sådana uppgifter från den riksomfattande lägesbilden som det är nödvändigt att distribuera för skötseln av dessa myndigheters egna lagstadgade uppgifter.

3. mom.

När lägesbilden sammanställs och distribueras ska iakttas vad som särskilt föreskrivs om sekretess och om rätten att få uppgifter.

5 § (27.3.2024/146) Regionförvaltningsverkets uppgifter

1. mom.

Förutom det som föreskrivs i räddningslagen ska regionförvaltningsverket

1) sörja för rapporteringen till inrikesministeriet om tillgången till och nivån på räddningsväsendets tjänster,

2) stödja inrikesministeriet i anskaffningen av uppgifter som behövs vid ledningen av räddningsverksamheten och vid ledningen av de befolkningsskyddsuppgifter som myndigheterna inom räddningsväsendet ansvarar för under undantagsförhållanden, samt i sammanställandet, analysen, upprätthållandet och distribueringen av den riksomfattande lägesbilden,

3) delta i planeringen och ordnandet av sådana övningar med tanke på storolyckor som främjar samarbetet mellan räddningsverken och andra aktörer som deltar i räddningsväsendet,

4) inom sitt verksamhetsområde främja samarbetet mellan olika aktörer inom räddningsväsendet.

6 § Behörigheten för personal i huvudsyssla som deltar i räddningsverksamheten

1. mom.

Av den personal i huvudsyssla vid räddningsverket som avses i 57 § 1 mom. i räddningslagen och som deltar i räddningsverksamheten krävs det att

1) den som hör till manskapet har avlagt manskapsexamen vid räddningsmannalinjen vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen eller har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för manskap för motsvarande uppgift,

2) den som hör till underbefälet har avlagt underbefälsexamen vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen eller har avlagt en i 3 punkten avsedd examen som medför behörighet för befäl eller en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för underbefäl,

3) den som hör till befälet har avlagt yrkeshögskoleexamen för räddningsbranschen, eller har avlagt en sådan tidigare examen vid en läroanstalt för räddningsbranschen som medfört behörighet för befäl. (28.12.2018/1379)

7 § Behörighet för personal i bisyssla och avtalsbrandkårers personal som deltar i räddningsverksamhet

1. mom.

Av de personer i bisyssla som avses i 57 § 2 mom. i räddningslagen samt personer som hör till avtalsbrandkårer krävs det att

1) den som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått minst en sådan kurs i släckningsarbete som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan,

2) den som hör till befäl och underbefäl och som deltar i släcknings- och räddningsarbetet har genomgått minst kursen för enhetschefer som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan eller har avlagt yrkesexamen för räddningsbranschen,

3) den som är brandkårschef, vid en sådan läroanstalt som avses i 55 § i räddningslagen, har genomgått minst kursen för avtalsbrandkårschefer eller grundkursen för industribrandchefer i bisyssla eller har avlagt en sådan examen som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna förordning.

2. mom.

Av personer som deltar i räddningsdykningsuppdrag krävs det dessutom att de har genomgått en kurs som följer en av Räddningsinstitutet fastställd läroplan och som krävs för uppgiften.

Se övergångsbestämmelse 10 §.

8 § Rättelse- och disciplinnämnden vid en läroanstalt som godkänts av inrikesministeriet

1. mom.

En läroanstalt enligt 55 § 2 mom. i räddningslagen förordnar bland sin personal ordföranden för och medlemmarna i den rättelse- och disciplinnämnd som avses i 55 § 4 mom. i nämnda lag samt förordnar personliga suppleanter för dem. Minst två av ledamöterna och likaså deras personliga suppleanter ska höra till läroanstaltens undervisningspersonal.

9 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10 § Övergångsbestämmelse

1. mom.

Tillräcklig utbildning som krävs av sådana personer i bisyssla som deltar i räddningsverksamheten och av dem som hör till avtalsbrandkårer har den som enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft eller som upphävts före denna förordnings ikraftträdande har fått behörighet för uppgifter som utförs av personal i bisyssla inom räddningsväsendet eller personal vid avtalsbrandkårer.

Ikraftträdelsestadganden:

3.5.2012/203:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012. En räddningsplan ska ha gjorts upp senast den 1 januari 2013.

28.12.2018/1379:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Den räddningsplan som avses i 1 § 1 mom. 17 punkten ska ha gjorts upp senast den 1 januari 2020.

I 3 a § avsedda planer för stora oljelager, hamnar och anläggningar ska tillkännages närings-, trafik- och miljöcentralen och det lokala räddningsväsendet inom ett år från ikraftträdandet av förordningen.

27.3.2024/146:

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2024.