Innehållsförteckning

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 20.1.2006/44

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

I AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH MYNDIGHETSTILLSYN

1 kapAllmänna bestämmelser

1 § Lagens tillämpning och syfte

1. mom.

I denna lag bestäms om förfarandet när arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskydd samt om arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.

2. mom.

Vad som i 2, 3 och 6 kap. bestäms om arbetsgivare och arbetsplats ska i tillämpliga delar tillämpas på övriga aktörer som arbetarskyddsmyndigheten utövar tillsyn över. (29.12.2016/1418)

3. mom.

Syftet med denna lag är att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskydd samt att med hjälp av myndighetstillsyn över arbetarskyddet samt samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena.

2 § Definitioner

1. mom.

I denna lag avses med

1) arbetarskyddsmyndighet regionförvaltningsverket samt social- och hälsovårdsministeriet (ministeriet) när ministeriet sköter uppgifter som hänför sig till tillsynen över produktsäkerheten, (22.12.2009/1564)

2) inspektör den som står i tjänsteförhållande till arbetarskyddsmyndigheten och som har befogenhet att utföra i denna lag avsedda tillsyns- och inspektionsuppgifter, och

3) produkt maskin, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning eller någon annan teknisk anordning eller något annat tekniskt föremål samt kemikalie eller en sådan anordning eller ett sådant föremål som innehåller kemikalie.

Se SRf om arbetarskyddsnämnderna 53/2010, Arbetsordning för SHM 519/2017 6 § och SRf om arbetarskyddsdelegationen 565/2009.

2 kapArbetarskyddsmyndighetens och inspektörens befogenheter och skyldigheter

3 § Tillsyn

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten inspekterar arbetsplatser och andra tillsynsobjekt samt vidtar andra åtgärder som lagstiftningen kräver. Vid verkställandet av tillsynen skall arbetarskyddsmyndigheten främja samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

2. mom.

På arbetarskyddsmyndighetens tillsynsverksamhet tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat bestäms nedan. Om arbetarskyddsförvaltningen och om arbetarskyddsmyndighetens övriga uppgifter bestäms särskilt.

Se 52 § samt L om arbetarskyddsförvaltningen 16/1993.

4 § Rätt att erhålla upplysningar och förrätta inspektioner

1. mom.

För verkställande av tillsynen har arbetarskyddsmyndigheten och inspektören rätt att i den omfattning som tillsynen förutsätter

1) få tillträde till platser där arbete utförs eller där det finns motiverat skäl att förmoda att arbete utförs, till övriga lokaler som arbetsgivaren enligt de lagar som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn är skyldig att överlåta i arbetstagarnas användning samt till platser där produkter som är avsedda att släppas ut på marknaden eller överlåtas för att användas antingen tillverkas, förvaras eller förevisas,

2) av arbetsgivaren till påseende få de handlingar som denne enligt de föreskrifter som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn skall göra upp eller förvara samt att få övrig utredning över sådant som arbetsgivaren i enlighet med de föreskrifter som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn skall göra upp, förvara eller inneha i någon annan än skriftlig form,

3) samtala med personer som arbetar på en ovan i 1 punkten avsedd plats, eller med andra som befinner sig där, antingen på tumanhand eller i närvaro av vittnen, och att av dem få för uppdraget nödvändiga uppgifter samt sådana handlingar som krävs av dem i de bestämmelser som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn,

4) av arbetsgivaren få redogörelse även för andra än i 2 punkten avsedda av arbetsgivaren gjorda utredningar som hänför sig till arbetet, arbetsmiljön eller arbetsklimatet och som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt för väsentliga planer som påverkar arbetsplatsens konstruktioner, arbets- och produktionsmetoder samt arbetstagarnas säkerhet och hälsa i övrigt,

5) av arbetsgivaren till påseende få det mellan arbetsgivaren och den som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster ingångna avtalet om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av den företagshälsovård som han själv har ordnat och verksamhetsplanen för företagshälsovården samt arbetsplatsutredningen och någon annan för tillsynen nödvändig redogörelse för företagshälsovårdens verksamhet,

6) efter att därom ha meddelat arbetsgivaren med tanke på en särskild utredning eller undersökning ta prov av en råvara eller ett material som används på arbetsplatsen eller av en produkt som tillverkats eller används där; för provet skall betalas ersättning enligt gängse pris, om dess värde inte är ringa,

7) på arbetsplatsen utföra arbetshygieniska mätningar och med arbetsgivarens tillstånd eller av en med beaktande av tillsynen grundad anledning fotografera där,

8) av arbetsgivaren för tillsynen få också andra nödvändiga uppgifter samt kopior av de handlingar som nämns i denna paragraf.

2. mom.

På begäran skall inspektören med ett av arbetarskyddsmyndigheten utfärdat intyg visa att han eller hon har befogenhet att förrätta inspektionen.

4 a § (29.12.2016/1418) Utbyte av information mellan arbetarskyddsmyndigheterna

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en annan arbetarskyddsmyndighet få uppgifter som erhållits vid arbetarskyddstillsynen, om uppgifterna är nödvändiga för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende för tillsynen över efterlevnaden av lag, när tillsynen ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten.

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ till en behörig arbetarskyddsmyndighet lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsyn som ska utövas av arbetarskyddsmyndigheten.

4 b § (5.11.2021/920) Rätt att få uppgifter av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att för att rikta tillsynen eller i ett enskilt tillsynsärende få uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över att lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) iakttas, över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs samt över arbetsförhållandena och över anlitandet av utländsk arbetskraft

1) av en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) av Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden och Olycksfallsförsäkringscentralen,

3) av pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag, till den del pensionsanstaltens och olycksfallsförsäkringsbolagets uppgifter kan lämnas med en sådan fullgöranderapport som avses i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010).

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Finansinspektionen få sådana uppgifter som behövs för skyddet av de personer i arbetsavtalsförhållande som avses i 71 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

4 c § (29.12.2016/1418) Rätt att få datamängder av myndigheter och av andra som sköter offentliga uppdrag

1. mom.

För att rikta tillsynen enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft har arbetarskyddsmyndigheten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att få följande datamängder:

1) från Skatteförvaltningen specificerande uppgifter om samt uppgifter om beloppet av skatteskuld för enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Skatteförvaltningen inte har vidtagit betalningsarrangemang,

2) från Pensionsskyddscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Pensionsskyddscentralen vid tillsynen har konstaterat att pensionsförsäkringsskyldigheten helt har försummats,

3) från Olycksfallsförsäkringscentralen specificerande uppgifter om enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet och i fråga om vilka Olycksfallsförsäkringscentralen vid tillsynen har konstaterat att olycksfallsförsäkringsskyldigheten helt har försummats.

2. mom.

För avgränsning av datamängden ska arbetarskyddsmyndigheten, i samarbete med Skatteförvaltningen, Pensionsskyddscentralen och Olycksfallsförsäkringscentralen, för de enheter som registreras i företags- och organisationsdatasystemet bestämma juridisk form, geografiskt område, tidsperiod och det verksamhetsområde som begäran om uppgifter gäller. I en begäran om uppgifter som ställs till Skatteförvaltningen ska dessutom beloppet av skatteskulden preciseras.

3. mom.

De uppgifter som inte behövs för att rikta tillsynen ska omedelbart utplånas.

4 d § (29.12.2016/1418) Rätt att lämna ut uppgifter till myndigheter och till andra som sköter offentliga uppdrag

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att på eget initiativ lämna ut uppgifter om sådana misstänkta försummelser eller missförhållanden som arbetarskyddsmyndigheten har observerat i samband med tillsynen över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, tillsynen över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs eller tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft

1) till en myndighet som avses i 4 § 1 mom. 1, 4 och 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) till Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, Olycksfallsförsäkringscentralen, Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassor, (5.11.2021/920)

3) till pensionsanstalter och olycksfallsförsäkringsbolag.

2. mom.

En förutsättning för att uppgifter ska få lämnas ut är dessutom att myndigheten eller den som sköter offentliga uppdrag är behörig i ärendet.

4 e § (29.12.2016/1418) Teknisk anslutning och avgiftsfrihet för uppgifter

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a–4 c § via en teknisk anslutning eller på något annat sätt i elektronisk form.

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 4 a–4 c § och lämna ut de uppgifter som avses i 4 a, 4 d och 4 f § avgiftsfritt.

4 f § (29.12.2016/1418) Uppgifternas ändamålsbundenhet

1. mom.

De uppgifter som arbetarskyddsmyndigheten får med stöd av 4 a–4 c § får användas endast för ändamål som avses i de paragraferna, om inte något annat föreskrivs i lag.

2. mom.

Uppgifterna får dock lämnas ut till myndigheter som svarar för ändringssökande i fråga om arbetarskyddsmyndigheternas tillsynsverksamhet eller för utredning av misstänkta brott eller försummelser som observerats vid arbetarskyddstillsynen och för påförande av påföljder för dessa.

3. mom.

Uppgifter som erhållits för tillsynen över anlitandet av utländsk arbetskraft får dessutom lämnas ut till utländska myndigheter till den del det är nödvändigt i det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens medlemsstaters myndigheter för tillsynen över efterlevnaden av den lagstiftning som gäller utstationerade arbetstagare.

5 § Förrättande av arbetarskyddsinspektion

1. mom.

Arbetarskyddsinspektioner skall förrättas så ofta och så effektivt som det med tanke på en effektiv tillsyn är nödvändigt.

2. mom.

Arbetsplatser där väsentlig risk för liv eller hälsa föreligger skall övervakas särskilt effektivt. Vid behov skall inspektioner förrättas vid alla de tider på dygnet då arbete utförs.

3. mom.

En inspektion eller någon annan tillsynsåtgärd som är nödvändig för att utreda saken skall utan dröjsmål genomföras då en anmälan har lämnats till arbetarskyddsmyndigheten vid misstanke om att man på arbetsplatsen brutit mot de bestämmelser som omfattas av arbetarskyddsmyndigheternas tillsyn eller då arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen, arbetarskyddskommissionen eller motsvarande samarbetsorgan begär det, om uppgifterna i begäran eller anmälan ger anledning till detta.

6 § Undersökning av olycksfall

1. mom.

Då arbetarskyddsmyndigheten fått kännedom om ett i 46 § avsett olycksfall i arbetet skall undersökning av olycksfallet förrättas i brådskande ordning. Utredningen skall klarlägga händelseförloppet och orsakerna till olycksfallet samt möjligheterna att förhindra att liknande olycksfall inträffar på nytt.

7 § Anmälan om och närvaro vid inspektion

1. mom.

Arbetsgivaren skall på förhand underrättas om en inspektion och tidpunkten för den, om inte något annat följer av 8 §. Angående inspektionen skall arbetsgivaren underrätta arbetarskyddsfullmäktigen eller, om någon arbetarskyddsfullmäktig inte finns, på lämpligt sätt ge information på arbetsplatsen.

2. mom.

Arbetsgivaren skall i mån av möjlighet se till att arbetarskyddsfullmäktigen är närvarande vid inspektionen. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte är närvarande vid inspektionen skall arbetsgivaren för inspektören uppge orsaken till frånvaron.

3. mom.

Arbetsgivaren och dennes företrädare, arbetarskyddsfullmäktigen och övriga arbetstagare som saken gäller har rätt att vara närvarande vid inspektionen samt att under inspektionen framföra sin uppfattning och ställa frågor samt få information om inspektionen och om de fortsatta åtgärderna som gäller den. På begäran skall inspektören samtala på tumanhand med dessa personer antingen på arbetsplatsen eller vid behov på någon annan plats angående de frågor som gäller dem och som är föremål för tillsynen. I de fall då inspektionens art eller omfattning förutsätter det kan inspektören begränsa antalet personer som deltar i inspektionen eller föreslå att antalet deltagare utökas.

8 § Oanmäld inspektion

1. mom.

En inspektion kan i de fall då detta är nödvändigt med tanke på tillsynen förrättas utan förhandsanmälan enligt 7 § 1 mom. Inspektören skall då vid ankomsten till arbetsplatsen i mån av möjlighet underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen om saken eller, om någon arbetarskyddsfullmäktig inte finns, på lämpligt sätt ge information på arbetsplatsen.

2. mom.

Inspektionen kan påbörjas utan anmälan enligt 1 mom. om att en inspektör anländer till arbetsplatsen, om anmälan kan äventyra uppnåendet av målen för inspektionen. I så fall skall inspektören senast då inspektionen avslutas om möjligt underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen om inspektionen och samtidigt ge dessa tillfälle att framföra sina uppfattningar med anledning av de omständigheter som är föremål för inspektionen och de iakttagelser som gjorts vid inspektionen. Har inspektören inte träffat dessa personer under inspektionen eller då inspektionen slutförts skall de på lämpligt sätt underrättas om inspektionen.

9 § Inspektion i lokaler som omfattas av hemfriden

1. mom.

I lokaler som omfattas av hemfriden kan en inspektion förrättas om det finns grundad anledning att misstänka att arbetet eller arbetsförhållandena i lokalerna medför risker för arbetstagarens liv eller väsentlig olägenhet eller risk för hans eller hennes hälsa och tillsynen inte kan genomföras i tillräcklig utsträckning på något annat sätt.

Se Finlands grundL 731/1999 10 §.

10 § Hemlighållande av uppgifter om anmälare

1. mom.

Har till arbetarskyddsmyndigheten gjorts anmälan om bristfälligheter eller missförhållanden i fråga om säkerheten eller hälsan på en arbetsplats eller om annat misstänkt brott mot de bestämmelser som omfattas av tillsynen, skall anmälarens identitet och det faktum att tillsynsåtgärden vidtagits till följd av anmälan hemlighållas. Anmälarens identitet får dock röjas om det är nödvändigt med tanke på tillsynen och anmälaren har gett sitt samtycke till det.

2. mom.

Ovan i 1 mom. avsedda uppgifter kan utan anmälarens samtycke ges till åklagar- eller polismyndigheterna för utredning av brott.

11 § Inspektionsberättelse

1. mom.

Inspektören skall utan dröjsmål göra upp en skriftlig inspektionsberättelse över inspektionen. Av inspektionsberättelsen skall framgå inspektionens förlopp och inspektörens viktigaste iakttagelser. Dessutom skall den innehålla i 13 § avsedda anvisningar och uppmaningar samt en redogörelse för betydelsen av dessa anvisningar och uppmaningar och om eventuella fortsatta åtgärder. En uppmaning kan även ges i en separat handling.

2. mom.

2 mom. har upphävts genom L 16.12.2011/1327. (16.12.2011/1327)

3. mom.

Inspektionsberättelsen skall delges arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Om det inte finns någon arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen, skall arbetsgivaren på lämpligt sätt delge inspektionsberättelsen på arbetsplatsen.

12 § Anlitande av sakkunniga

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten kan anlita en behörig utomstående sakkunnig för att utreda en med tanke på tillsynen betydelsefull omständighet. Den sakkunnige har i 4 § avsedda rättigheter i den omfattning som utredningen förutsätter och enligt vad som anges i den preciserade fullmakt som arbetarskyddsmyndigheten utfärdat för den sakkunnige för varje enskilt fall. Den sakkunnige har dock inte rätt att utföra sitt uppdrag på ett i 9 § avsett ställe förutom tillsammans med den inspektör som han eller hon biträder.

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten skall på lämpligt sätt delge arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen de viktigaste iakttagelserna som den sakkunnige gjort. Finns inte någon arbetarskyddsfullmäktig, skall arbetsgivaren på arbetsplatsen på lämpligt sätt delge de viktigaste iakttagelserna.

3. mom.

Vad som i förvaltningslagen, språklagarna och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om myndigheter gäller även sakkunniga när de biträder arbetarskyddsmyndigheten.

3 kapUtövande av befogenheter

13 § (30.12.2014/1330) Meddelande av anvisningar och uppmaningar

1. mom.

Om arbetsgivaren inte iakttar sina skyldigheter enligt de bestämmelser vars efterlevnad arbetarskyddsmyndigheten ska övervaka, ska inspektören ge arbetsgivaren en skriftlig anvisning om att undanröja eller rätta till de förhållanden som strider mot bestämmelserna.

2. mom.

Om de risker eller olägenheter som följer av förhållanden som strider mot bestämmelserna är mer än obetydliga i de fall som avses i 3 mom., ska inspektören i stället för en anvisning ge en skriftlig uppmaning att undanröja eller rätta till de förhållanden som strider mot bestämmelserna. Om arbetsgivaren inte iakttar den i 1 mom. avsedda anvisningen, kan inspektören dessutom ge en skriftlig uppmaning i ärenden som avses i 3 mom. 1–8 punkten. (3.3.2023/336)

3. mom.

En uppmaning kan meddelas i fråga om

1) en omständighet som hänför sig till arbetsmiljön och arbetsklimatet och som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa,

2) arbetstids- eller semesterbokföring eller annan bokföringsskyldighet,

3) i arbetsavtalslagen (55/2001) eller någon annan lag vars efterlevnad arbetarskyddsmyndigheten har att övervaka avsedd skyldighet att ge

a) skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet och om ytterligare upplysningar som krävs om dem,

b) skriftlig information om resultatet av granskningsskyldigheten i fråga om arbetstidsvillkoret om varierande arbetstid och de omständigheter som ligger till grund för resultatet,

c) ett skriftligt svar som gäller möjligheten att förlänga den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet eller arbetsavtalets längd,

d) en löneuträkning,

e) ett skriftligt intyg om permittering,

f) ett skriftligt meddelande om grunderna för upphävande av ett arbetsavtal,

g) ett arbetsintyg,

(8.7.2022/748)

4) ordnande av företagshälsovård,

5) förbudet mot diskriminering, förbudet mot repressalier eller förbudet mot diskriminerande platsannonser enligt diskrimineringslagen (1325/2014), arbetsgivarnas skyldighet enligt 7 § 1 mom. i den lagen att bedöma och främja likabehandling, skyldigheten enligt 7 § 2 mom. i den lagen att utarbeta en plan för främjande av likabehandling eller rätten enligt 7 § 3 mom. för företrädare för personalen att få information, (20.12.2022/1195)

6) tillsynen över direkta tilläggspensionsarrangemang,

7) skyldigheter enligt denna lag,

8) skyldigheten att lämna uppgifter till företrädare för personalen enligt 12 § i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) eller om arbetarskyddsmyndighetens rätt att få information enligt 17 § 1, 2, 4 eller 5 mom. i den lagen, (3.3.2023/336)

9) skyldigheten att betala minst den lön som följer av lag och det allmänbindande kollektivavtal som tillämpas på arbetet och vars grund och belopp kan konstateras entydigt. (3.3.2023/336)

(17.6.2016/449)
4. mom.

I anvisningar och uppmaningar ska de tillämpliga bestämmelserna och de brister som observerats i iakttagandet av dem specificeras. I uppmaningen ska det dessutom anges en tidsfrist inom vilken arbetsgivaren ska se till att förhållandena motsvarar bestämmelserna, om detta inte genast är möjligt.

14 § Förande av ärenden till arbetarskyddsmyndigheten

1. mom.

Inspektören skall kontrollera om arbetsgivaren har iakttagit den i 13 § 2 mom. avsedda uppmaningen inom utsatt tid. Har nödvändiga åtgärder inte vidtagits, skall inspektören utan dröjsmål föra ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

2. mom.

Observerar inspektören att anvisningen eller uppmaningen uppenbarligen inte leder till att de förhållanden som strider mot bestämmelserna rättas till eller undanröjs, eller tål saken inte dröjsmål, kan inspektören föra ärendet till arbetarskyddsmyndigheten utan att ge anvisningar eller uppmaningar.

15 § Arbetarskyddsmyndighetens beslut

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten kan ålägga arbetsgivaren att inom den tidsfrist som myndigheten förelagt rätta till eller undanröja förhållanden som strider mot bestämmelserna. Då tidsfristen föreläggs skall den tidigare tidsfrist som utsatts i uppmaningen beaktas.

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten kan förena en skyldighet som ålagts i ett beslut enligt 1 mom. med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande i enlighet med viteslagen (1113/1990).

3. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas trots att ändring har sökts.

16 § Användningsförbud och temporärt användningsförbud

1. mom.

Om en brist eller ett missförhållande på arbetsplatsen medför fara för arbetstagarnas liv eller risk för förlorad hälsa, kan arbetarskyddsmyndigheten förbjuda att sådana maskiner, arbetsredskap eller andra tekniska anordningar, produkter eller arbetsmetoder används eller att sådant arbete fortgår som medför en risk tills de lagstridiga förhållandena har rättats till eller undanröjts. Arbetarskyddsmyndigheten kan förena ovan nämnda användningsförbud med vite i enlighet med viteslagen.

2. mom.

En inspektör kan genast meddela ett i 1 mom. avsett temporärt användningsförbud om det finns en omedelbar risk för liv eller förlorad hälsa. Ett temporärt användningsförbud skall iakttas genast. Inspektören skall utan dröjsmål föra ärendet till arbetarskyddsmyndigheten.

17 § Behandling av ärenden

1. mom.

Innan beslut fattas skall arbetarskyddsmyndigheten, utöver vad som i förvaltningslagen bestäms om hörande av part, ge arbetarskyddsfullmäktigen tillfälle att bli hörd. Beslutet skall också avgiftsfritt delges arbetarskyddsfullmäktigen. Ett ärende enligt 15 och 16 § skall behandlas i brådskande ordning.

Se FörvaltningsL 434/2003 34–37 §.

4 kapTillsyn över tekniska anordningars säkerhet

Se 2 § och Arbetsordning för SHM 519/2017 43 §.

18 § (9.8.2013/603) Förbud mot överlåtelse av tekniska anordningar

1. mom.

Om regionförvaltningsverket vid tillsynen har observerat att maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra tekniska anordningar som är avsedda för marknaden eller att användas inte överensstämmer med de föreskrivna kraven eller i övrigt kan medföra risk för människor eller egendom, ska regionförvaltningsverket till behövliga delar överföra ärendet till ministeriet för behandling.

2. mom.

Ministeriet kan förbjuda att sådana tekniska anordningar som avses i 1 mom. släpps ut på marknaden eller överlåts för att användas innan de uppfyller kraven. I stället för förbud kan ministeriet utfärda begränsningar eller ställa villkor för att en teknisk anordning ska få släppas ut på marknaden eller överlåtas för att användas. Om det finns grundad anledning att misstänka att en teknisk anordning inte överensstämmer med kraven, kan ministeriet förbjuda att anordningen släpps ut på marknaden eller överlåts för att användas tills det har utretts att den överensstämmer med kraven.

3. mom.

Trots att en teknisk anordning på behörigt sätt har släppts ut på marknaden eller överlåtits för att användas, kan ministeriet meddela ett förbud enligt 2 mom. eller uppställa begränsningar eller villkor för att anordningen ska få släppas ut på marknaden eller överlåtas för att användas, om den kan äventyra säkerheten för människor eller egendom.

4. mom.

Inspektören kan temporärt meddela ett förbud enligt 2 och 3 mom., om en teknisk anordning som är avsedd för marknaden eller att användas inte överensstämmer med de föreskrivna kraven eller om anordningen då den tagits i bruk kan medföra omedelbar risk för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa. En ytterligare förutsättning är att det temporära förbudet är nödvändigt för att syftet med tillsynen ska förverkligas. Inspektören ska överföra ärendet till regionförvaltningsverket som överlämnar ärendet till ministeriet för behandling. Inspektören, regionförvaltningsverket och ministeriet ska behandla ärendet skyndsamt.

19 § (5.11.2021/920) Återkallelse från marknaden och tagande ur bruk av tekniska anordningar

1. mom.

Ministeriet kan genom ett beslut enligt 18 § ålägga en tillverkare, importör eller försäljare av en teknisk anordning eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden eller överlåtit den för att användas att återkalla den från marknaden eller, om anordningen överlåtits för att användas, att vidta behövliga åtgärder för att ta den ur bruk. Ministeriet kan även meddela beslutet så att det gäller någon annan fysisk eller juridisk person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av tekniska anordningar, tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem.

19 a § (5.11.2021/920) Förstöring av tekniska anordningar

1. mom.

Om de förbud och ålägganden som avses i 18 eller 19 § inte kan anses tillräckliga och den tekniska anordningen kan medföra allvarlig risk för människor eller egendom, kan ministeriet ålägga tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden eller överlåtit den för att användas att förstöra en anordning som innehas av eller har returnerats till denne. Om det inte är ändamålsenligt att förstöra den tekniska anordningen, kan ministeriet bestämma att den ska göras obrukbar eller besluta om andra motsvarande förfaranden. Ministeriet kan även meddela beslutet så att det gäller någon annan fysisk eller juridisk person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av tekniska anordningar, tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem.

19 b § (5.11.2021/920) Befogenheter i samband med onlinegränssnitt

1. mom.

Om en teknisk anordning medför allvarlig risk för människors hälsa, säkerhet eller egendom och det är nödvändigt för att undanröja den allvarliga risken, får ministeriet ålägga tjänsteleverantören att avlägsna innehåll som hänvisar till den tekniska anordningen från sin webbplats eller från något annat i artikel 3.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 avsett onlinegränssnitt eller att visa slutanvändarna en tydlig varning när de använder onlinegränssnittet.

2. mom.

Om ett åläggande som avses i 1 mom. inte har iakttagits får ministeriet ålägga tjänsteleverantören att begränsa åtkomsten till onlinegränssnittet.

3. mom.

Ministeriet kan också meddela ett interimistiskt beslut som gäller tills ärendet är slutligt avgjort. Ministeriet ska avgöra ärendet skyndsamt.

4. mom.

Innan ministeriet meddelar ett sådant beslut som avses i 1–3 mom. ska det ge mottagaren av beslutet samt den fysiska eller juridiska person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av tekniska anordningar, tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem tillfälle att bli hörd, utom i det fall att dessa inte kan höras så snabbt som ärendets brådskande natur nödvändigtvis kräver.

20 § (5.11.2021/920) Information och hot

1. mom.

Ministeriet kan genom sådana beslut som avses i 18, 19 och 19 a § ålägga en skyldighet att inom en viss tid och på det sätt som ministeriet bestämmer ge information om de åtgärder som beslutet förutsätter, om en risk som är förknippad med en teknisk anordning eller med användningen av den och om rättigheterna för den tekniska anordningens innehavare. Ministeriet kan ålägga tillverkaren, importören eller försäljaren en skyldighet att ge information också när det har konstaterats att en teknisk anordning inte överensstämmer med kraven, men ett beslut enligt 18, 19 eller 19 a § inte meddelas därför att anordningarna i fråga inte längre innehas av tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden eller överlåtit den för att användas, och det finns vägande skäl som sammanhänger med säkerhet och hälsa att meddela ett åläggande att ge information.

2. mom.

Ministeriet kan förena den skyldighet som ålagts genom ett beslut enligt detta kapitel med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande. Bestämmelser om vite samt om hot om tvångsutförande och hot om avbrytande finns i viteslagen.

3. mom.

Ministeriet får i ett sådant beslut som avses i detta kapitel bestämma att beslutet ska iakttas trots ändringssökande.

4. mom.

Ministeriet ska informera Europeiska kommissionen och vid behov de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen om ett beslut enligt 18 § 2 mom. i enlighet med bestämmelserna om anmälan i unionens lagstiftning eller någon annanstans. Ministeriet ska också sköta förfarandet för underrättelse om tekniska anordningar som medför allvarliga risker och annat informationsutbyte i enlighet med bestämmelserna om detta i unionens lagstiftning eller någon annanstans.

21 § (9.8.2013/603) Undersökning av tekniska anordningar och ersättande av kostnader

1. mom.

Ministeriet har rätt att undersöka en teknisk anordning som innehas av en person som avses i 19 §, om detta behövs med tanke på tillsynen enligt 18 §. På yrkande av innehavaren av den tekniska anordningen ska anordningen ersättas enligt gängse pris, om det inte visar sig att den inte överensstämmer med kraven.

2. mom.

Om en teknisk anordning inte överensstämmer med kraven, kan ministeriet ålägga den som släppt ut anordningen på marknaden eller överlåtit den för att användas att ersätta de skäliga kostnader som anskaffningen, undersökningen och testningen av den orsakat staten. Den kostnadsersättning som avses i denna paragraf är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av ersättningen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

21 a § (5.11.2021/920) Rätt att skaffa tekniska anordningar under annan identitet för att undersöka dem

1. mom.

Regionförvaltningsverket och ministeriet har rätt att i undersökningssyfte skaffa en teknisk anordning under annan identitet om det är nödvändigt för tillsynen över den tekniska anordningens överensstämmelse med kraven. Vad som föreskrivs i 21 § 2 mom. tillämpas också när en teknisk anordning har tagits för undersökning under annan identitet.

2. mom.

Tillverkaren, importören, försäljaren eller någon annan som släppt ut den tekniska anordningen på marknaden eller överlåtit den för att användas samt den personuppgiftsansvarige som avses i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska underrättas om användningen av annan identitet så snart det är möjligt utan att syftet med användningen av annan identitet äventyras.

II AVDELNINGEN

ARBETARSKYDDSSAMARBETE

5 kapArbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

22 § Målen för och genomförandet av samarbetet

1. mom.

Målet för samarbete enligt detta kapitel är att främja växelverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och att göra det möjligt för arbetstagarna att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen.

Se L om företagshälsovård 1383/2001 8 §.

23 § Rätt att ingå avtal

1. mom.

Genom ett skriftligt avtal, där arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar är parter, kan man komma överens om att ordna det samarbete som avses i detta kapitel på något annat sätt.

2. mom.

Vad som i 1 mom. bestäms om arbetsgivarnas riksomfattande föreningar tillämpas på motsvarande sätt på de statliga förhandlingsmyndigheterna eller andra statliga avtalsmyndigheter, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation och det ortodoxa kyrkosamfundet, Finlands Bank samt Ålands landskapsregering och kommunala avtalsdelegationen i landskapet Åland.

3. mom.

Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen eller en av personalen bemyndigad representant, eller om en sådan inte har utsetts, personalen eller en personalgrupp kan komma överens om att ordna samarbetet på ett sätt som är anpassat till arbetsplatsens förhållanden och som för arbetstagarna tryggar möjligheter som motsvarar de som föreskrivs i detta kapitel att inom ramen för samarbetet delta i behandlingen av arbetarskyddsfrågor. Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp så att det upphör att gälla två månader efter uppsägningen. Avtalet binder de arbetstagare som den representant för arbetstagarna som ingick avtalet skall anses företräda. Arbetsgivaren skall på arbetsplatsen på lämpligt sätt skriftligen informera om det tillämpade avtalet och om dess innehåll.

24 § Begränsningar i rätten att ingå avtal

1. mom.

De rättigheter som avses i 32, 36 och 37 § kan inte begränsas genom ett i 23 § avsett avtal. De i 33 §, 34 § 1 och 3 mom. samt 35 § föreskrivna rättigheterna kan inte slopas genom avtal.

2. mom.

Genom ett i 23 § 3 mom. avsett avtal kan de i 29 §, 33 § 1 mom., 34, 35, 40 och 41 § föreskrivna rättigheterna inte begränsas.

25 § Arbetsplats

1. mom.

I detta kapitel avses med arbetsplats en med hänsyn till verksamhetens art och omfattning samt antalet arbetstagare på verksamhetsstället eller i verksamhetsenheten och med tanke på regionen och verksamheten ändamålsenlig helhet som bildas av ett eller flera verksamhetsställen eller verksamhetsenheter.

26 § Ärenden som omfattas av samarbetet

1. mom.

Utöver vad som annars föreskrivs omfattar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare, med beaktande av förhållandena i arbetet och på arbetsplatsen, bland annat

1) sådant som direkt påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt förändringar i fråga om detta,

2) principerna för hur risker och olägenheter på arbetsplatsen utreds och det sätt på vilket utredningen görs samt omständigheter som framkommit i sådana utredningar som avses ovan och i företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar och som allmänt påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa,

3) de utvecklingsmål och utvecklingsprogram som hänför sig till den verksamhet som avser att upprätthålla arbetsförmågan, de utvecklingsmål och utvecklingsprogram som stöder en fortsättning i arbetslivet samt andra utvecklingsmål och utvecklingsprogram som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa, (16.12.2011/1327)

4) frågor som påverkar arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga och som hänför sig till organiseringen och dimensioneringen av arbetet samt väsentliga förändringar i fråga om dessa,

5) behovet och ordnandet av den undervisning, handledning och introduktion för arbetstagare som avses i lagar som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn,

6) de statistiska uppgifter och andra uppföljningsuppgifter om säkerheten och hälsan i arbetet som hänför sig till arbetet, arbetsmiljön och arbetsklimatet,

7) uppföljning av genomförandet och verkningarna av de ärenden som avses i 1–6 punkten.

2. mom.

Med beaktande av målen för samarbetet skall de ärenden som avses i 1–7 punkten behandlas i tillräckligt god tid med tanke på tidtabellen för beredningen och genomförandet av dem.

27 § Behandling av samarbetsärenden

1. mom.

De frågor som enligt 26 § 1 mom. 1 punkten omfattas av samarbetet behandlas mellan arbetsgivaren eller en chef som företräder arbetsgivaren och arbetstagaren. En arbetarskyddsfullmäktig som representerar arbetstagaren har rätt att delta i behandlingen av en fråga på begäran av en arbetstagare och vid behov även annars. Ärenden enligt 26 § 1 mom. 1 punkten som är vittomfattande och gäller arbetsplatsen i allmänhet samt övriga i 26 § avsedda ärenden behandlas av den i 38 § avsedda arbetarskyddskommissionen. En medlem i arbetarskyddskommissionen har rätt att lägga fram förslag till ärenden som skall tas upp i arbetarskyddskommissionen och även annars lägga fram förslag i syfte att utveckla samarbetet samt att få motiverad respons på förslagen.

2. mom.

Finns det inte någon arbetarskyddskommission på arbetsplatsen behandlas de ärenden som avses i 26 § 2–7 punkten mellan arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen. Om det inte finns vare sig någon arbetarskyddskommission eller en arbetarskyddsfullmäktig på arbetsplatsen, behandlas i 26 § avsedda ärenden i tillämpliga delar i enlighet med 3 kap. i arbetarskyddslagen (738/2002). Om samarbete i fråga om företagshälsovården bestäms särskilt.

3. mom.

Har för arbetsplatsen valts en förtroendeman eller en förbindelseman på grundval av ett kollektivavtal eller ett förtroendeombud enligt 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen, företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbetstagarna endast i frågor som gäller säkerhet och hälsa i arbetet. En och samma person kan utses till förtroendeman, förbindelseman eller förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktig. (17.6.2016/449)

Se L om företagshälsovård 1383/2001 8 §.

28 § Samarbetsperson som företräder arbetsgivaren

1. mom.

Arbetsgivaren skall utse en företrädare (arbetarskyddschef) för i detta kapitel avsett samarbete, om arbetsgivaren inte själv sköter denna uppgift. Arbetarskyddschefens uppgift är att bistå arbetsgivaren och cheferna i uppgifter som hänför sig till anskaffning av sakkunskap om arbetarskydd samt till samarbetet med arbetstagarna och arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddschefen skall för detta ändamål på arbetsplatsen vidta nödvändiga åtgärder för att ordna och upprätthålla samarbetet mellan arbetsgivarna och arbetstagarna samt arbeta för utvecklande av arbetarskyddssamarbetet.

2. mom.

Arbetarskyddschefen skall med hänsyn till arbetsplatsens och arbetets karaktär samt arbetsplatsens storlek vara tillräckligt kompetent och ha tillräckligt god förtrogenhet med arbetarskyddsbestämmelserna och förhållandena på arbetsplatsen samt också i övrigt ha förutsättningar att kunna behandla de frågor som avses i 26 § och att ordna samarbetet.

29 § Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare

1. mom.

På en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar skall arbetstagarna bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen till sina företrädare i det samarbete som avses i detta kapitel samt för kontakterna till arbetarskyddsmyndigheterna. Även på andra arbetsplatser kan arbetstagarna bland sig utse en fullmäktig och ersättare enligt ovan. Arbetstagare i tjänstemannaställning på en arbetsplats har rätt att bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare till företrädare för sig.

2. mom.

Om arbetarskyddsfullmäktigens arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller något annat offentligrättsligt anställningsförhållande upphör eller om han eller hon lämnar uppdraget som arbetarskyddsfullmäktig under mandatperioden träder en ersättare i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden. Den ersättare som träder i arbetarskyddsfullmäktigens ställe har samma ställning som arbetarskyddsfullmäktigen.

3. mom.

Kan arbetarskyddsfullmäktigen på grund av ett tillfälligt hinder inte sköta sina uppgifter, sköter en ersättare de av arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter som inte kan vänta tills arbetarskyddsfullmäktigens hinder upphör. Ersättaren har då samma rätt som arbetarskyddsfullmäktigen att få de uppgifter och använda den tid som skötseln av ifrågavarande uppdrag kräver och till ersättning för inkomstbortfall samt rätt att avbryta farligt arbete i enlighet med 36 §.

4. mom.

Medan arbetarskyddsfullmäktigen är förhindrad skall hans eller hennes uppgifter skötas av den ersättare som vid valet av ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen har fått flest röster, om inte något annat överenskoms i enlighet med 23 §.

30 § Val av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare

1. mom.

Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare skall i ett av arbetstagarna anordnat val väljas för en mandatperiod på två kalenderår, om inte något annat avtalas om mandatperioden i enlighet med 23 §. Genom ett avtal enligt 23 § 1 mom. kan det avtalas om en mandatperiod som är längre än två år. Av grundad anledning får det också i arbetarskyddskommissionen eller i ett motsvarande samarbetsförfarande avtalas att mandatperioden omfattar fyra kalenderår. Om plats och tid för valet skall avtalas på förhand med arbetsgivaren. Valet skall ordnas så att alla arbetstagare på arbetsplatsen kan delta i det och så att det inte i onödan stör verksamheten på arbetsplatsen.

2. mom.

Vid behov skall arbetsgivaren på arbetsplatsen informera om arbetstagarnas rätt att välja en arbetarskyddsfullmäktig. För anordnande av val skall arbetsgivaren tillhandahålla arbetstagarna en förteckning över arbetstagarna på arbetsplatsen och vid behov en särskild förteckning över arbetstagarna i tjänstemannaställning samt kostnadsfritt till arbetstagarnas förfogande ställa sådana lokaler som arbetsgivaren förfogar över. Arbetsgivaren får inte förhindra eller försvåra anordnandet av val.

3. mom.

Valförrättarna skall omedelbart skriftligen underrätta arbetsgivaren om resultatet av valet av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare.

4. mom.

Om det förekommer ovisshet på arbetsplatsen i fråga om förrättandet av val av arbetarskyddsfullmäktig, skall inspektören ge arbetstagarna nödvändiga anvisningar. Om det på en arbetsplats där en arbetarskyddsfullmäktig skall väljas enligt 29 § inte har förrättats något val, skall inspektören vidta åtgärder för anordnandet av val.

5. mom.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om tidpunkten för valet av arbetarskyddsfullmäktig och ersättare, valbarhet, kandidatnominering, röstningsförfarande och andra omständigheter som gäller anordnandet av val.

31 § Arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter

1. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen företräder arbetstagarna på arbetsplatsen vid behandlingen av ärenden enligt 26 § i samarbete med arbetsgivaren och i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna. Dessutom skall arbetarskyddsfullmäktigen på eget initiativ sätta sig in i sådant som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa och som hänför sig till arbetsplatsens arbetsmiljö och arbetsklimat samt sätta sig in i arbetarskyddsbestämmelserna. Likaså skall arbetarskyddsfullmäktigen delta i inspektioner rörande arbetarskyddet och i undersökningar som utförs av en sakkunnig om arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetarskyddsmyndigheten anser detta vara nödvändigt. Arbetarskyddsfullmäktigen skall också göra de arbetstagare han eller hon företräder uppmärksamma på faktorer som främjar säkerhet och hälsa i arbetet.

32 § Arbetarskyddsfullmäktigens rätt att få uppgifter

1. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att av arbetsgivaren till påseende få de handlingar och förteckningar som arbetsgivaren skall föra i enlighet med bestämmelserna om arbetarskyddet. Fullmäktigen har även rätt att ta del av de handlingar som arbetsgivaren har rörande säkerhet och hälsa i arbetet och som hänför sig till arbetsmiljön och arbetsklimatet. Dessutom har fullmäktigen även i övrigt rätt att av arbetsgivaren få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens samarbetsuppgifter.

2. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen har likaså rätt att av arbetsgivaren till påseende få ett mellan arbetsgivaren och den som tillhandahåller företagshälsovårdstjänster ingånget avtal om ordnande av företagshälsovård eller arbetsgivarens beskrivning av företagshälsovård som han själv har ordnat samt verksamhetsplanen för företagshälsovården. Om fullmäktigens utlåtande i fråga om ansökan om ersättande av kostnaderna för företagshälsovård föreskrivs särskilt.

3. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att i den omfattning som hans eller hennes samarbetsuppgifter förutsätter få kopior av de handlingar som nämns i 1 och 2 mom.

Se SjukförsäkringsL 1224/2004 13 kap. 4 §.

33 § Rätt till utbildning för arbetarskyddsfullmäktig och ersättare

1. mom.

Arbetsgivaren skall se till att arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet samt om andra frågor som hänför sig till skötseln av dessa uppgifter, med beaktande av deras erfarenhet och tidigare utbildning i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt fullmäktigens ersättare skall ta upp behovet av utbildning samt arrangemangen kring detta inom två månader från valet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för fullmäktigen eller ersättare.

2. mom.

Utbildningen skall ske på arbetstid om inte något annat överenskoms i enlighet med vad som föreskrivs i 23 §.

34 § Arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning

1. mom.

Arbetsgivaren skall för skötseln av de uppgifter som anges i 31 § befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes ordinarie arbetsuppgifter för en sådan skälig tid som denne behöver för skötseln av arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter, om inte ett giltigt skäl tillfälligt förhindrar en sådan befrielse. Vid bestämmandet av den tid som behövs för skötseln av fullmäktigens uppgifter skall hänsyn tas till antalet arbetstagare som han eller hon företräder, arbetsplatsens regionala omfattning, antalet arbetsställen och det utförda arbetets art, faktorer som är beroende av arbetsarrangemangen och som påverkar fullmäktigens arbetsmängd samt övriga i arbetarskyddslagen avsedda olägenheter, risker och belastningar som påverkar arbetstagarnas säkerhet samt fysiska och psykiska hälsa.

2. mom.

Om inte något annat har bestämts om arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning enligt 23 § 1 mom. skall arbetsgivaren på en arbetsplats där minst 10 arbetstagare regelbundet arbetar, med beaktande av de faktorer som avses i 1 mom. för skötseln av fullmäktigens uppgifter befria arbetarskyddsfullmäktigen från dennes ordinarie arbetsuppgifter för minst fyra timmar under respektive period av fyra på varandra följande kalenderveckor, om inte den avsevärda olägenhet som en sådan befrielse orsakar för produktionen eller arbetsgivarens verksamhet temporärt är ett hinder för befrielsen. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller en arbetarskyddsfullmäktig som valts av den grupp arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning beträffande vilken gäller att de olägenheter eller risker som arbetet medför för arbetstagarnas säkerhet eller hälsa är större än de olägenheter eller risker som arbetet medför för arbetstagarna i den andra gruppen.

3. mom.

Då arbetarskyddsfullmäktigens ordinarie arbetsuppgifter förutsätter det skall den i 1 mom. avsedda befrielsen beaktas i arbetets organisation. Fullmäktigen skall i övrigt fullgöra de skyldigheter som arbetsavtalsförhållandet eller tjänsteförhållandet eller något annat anställningsförhållande ger upphov till.

35 § Ersättning för arbetarskyddsfullmäktigens inkomstbortfall

1. mom.

Arbetsgivaren skall ersätta arbetarskyddsfullmäktigen för det inkomstbortfall som skötseln av fullmäktigens uppgifter under arbetstid förorsakar honom eller henne. Ersättningen räknas ut enligt vad arbetarskyddsfullmäktigen hade förtjänat i sitt ordinarie arbete under den tid han eller hon skötte fullmäktigeuppgifter.

2. mom.

Arbetsgivaren skall betala en skälig ersättning för utförandet av arbetarskyddsfullmäktigens nödvändiga uppgifter som fullmäktigen utfört utom arbetstid och har underrättat arbetsgivaren om.

36 § Arbetarskyddsfullmäktigens rätt att avbryta farligt arbete

1. mom.

Om ett arbete medför omedelbar och allvarlig risk för arbetstagarens liv eller hälsa, har arbetarskyddsfullmäktigen, med de begränsningar som föreskrivs i denna paragraf, rätt att avbryta arbetet i fråga om de arbetstagare som han eller hon företräder.

2. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen skall, när detta är möjligt med tanke på riskens art och övriga omständigheter, på förhand och i varje fall så snart det kan ske utan fara meddela arbetsgivaren att arbetet kommer att avbrytas. Arbetsgivaren kan efter att ha försäkrat sig om att i 1 mom. avsedd risk inte föreligger bestämma att arbetet skall fortsätta.

3. mom.

Avbrytande av ett arbete får inte inskränka utförandet av arbete i större utsträckning än vad som är nödvändigt med hänsyn till säkerheten och hälsan i arbetet. När arbetet avbryts skall man se till att den olägenhet och risk som avbrottet eventuellt medför blir så liten som möjligt.

4. mom.

Har en arbetarskyddsfullmäktig avbrutit arbetet i enlighet med denna paragraf, är fullmäktigen inte skyldig att ersätta skada som avbrottet eventuellt orsakar.

Se ArbetarskyddsL 738/2002 23 §.

37 § (17.6.2011/758) Arbetarskyddsfullmäktigens uppsägningsskydd

1. mom.

I fråga om uppsägning av en arbetarskyddsfullmäktigs arbetsavtal gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen bestäms om uppsägning av arbetsavtal för en förtroendeman eller ett förtroendeombud och i 8 kap. 9 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) om uppsägning av en förtroendemans arbetsavtal.

38 § Arbetarskyddskommission

1. mom.

På en arbetsplats där minst 20 arbetstagare regelbundet arbetar skall för två år i sänder inrättas en arbetarskyddskommission. I arbetarskyddskommissionen är både arbetsgivare och arbetsplatsens arbetstagare företrädda.

2. mom.

Arbetsgivaren skall vidta nödvändiga åtgärder för att ordna i denna paragraf avsett samarbete.

39 § Val av arbetarskyddskommission samt arbetarskyddskommissionens sammansättning

1. mom.

Om inte något annat avtalas om antalet medlemmar i arbetarskyddskommissionen och om de olika parternas representation är antalet medlemmar i kommissionen fyra, åtta eller tolv i enlighet med vad arbetsplatsens art, storlek och övriga förhållanden förutsätter. Av medlemmarna företräder en fjärdedel arbetsgivaren och hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som är den mindre av dessa grupper.

2. mom.

Arbetsgivaren utser en företrädare i arbetarskyddskommissionen med uppgift att sköta beredningen av de ärenden som kommissionen behandlar. Arbetsgivaren, en företrädare för denne eller en person som kommissionen valt inom sig är ordförande för arbetarskyddskommissionen. Arbetarskyddschefen deltar i kommissionens sammanträden även om han eller hon inte är medlem.

3. mom.

Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen. De medlemmar av kommissionen som i övrigt företräder arbetstagarna väljs med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 30 § bestäms om val av arbetarskyddsfullmäktig.

4. mom.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om tidpunkten för valet av arbetarskyddskommission, valbarhet, kandidatnominering, röstningsförfarande och anordnandet av val samt sammankallandet av kommissionen liksom om organiseringen av dess uppgifter i övrigt.

40 § Tidsanvändningen för arbetarskyddskommissionens medlemmar samt den ersättning som betalas till dem

1. mom.

Om rätten för de medlemmar av arbetarskyddskommissionen som företräder arbetstagarna att få befrielse från sina ordinarie arbetsuppgifter för skötseln av nödvändiga uppgifter rörande arbetarskyddet och om deras rätt att få ersättning för det inkomstbortfall som orsakats av skötseln av nämnda uppgifter samt erhålla arvode för uppgifter som de utför utom arbetstid och för arbetarskyddskommissionens möten gäller i tillämpliga delar vad som i 34 och 35 § bestäms om en arbetarskyddsfullmäktigs motsvarande rättigheter.

41 § Arbetsutrymmen för arbetarskyddsfullmäktig och arbetarskyddskommission

1. mom.

Arbetsgivaren skall av de lokaler han disponerar över, utan ersättning anvisa plats för arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddskommissionen för förvaring av handlingar som hänför sig till skötseln av deras uppgifter och för ordnande av möjlighet att bekanta sig med dessa handlingar samt utrymme för möten som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna.

2. mom.

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att använda sådana sedvanliga kontorstillbehör samt data- och telekommunikationsmedel som allmänt används på arbetsplatsen i den omfattning som fullmäktigens uppgifter förutsätter så som avtalas om användningen av dem i enlighet med 23 §.

42 § (15.6.2012/398) Arbetarskyddssamarbete på finska fartyg

1. mom.

På arbetarskyddssamarbete ombord på fartyg tillämpas denna lag, med följande undantag:

1) som arbetstagare betraktas alla som hör till fartygspersonalen,

2) redaren svarar för att samarbetet genomförs,

3) på fartyg där fartygspersonalen omfattar minst fem personer ska en arbetarskyddsfullmäktig utses och en arbetarskyddskommission inrättas.

2. mom.

Avtal enligt 23 § får inte ingås i fråga om det som föreskrivs i 1 mom.

3. mom.

Angående fartygskommissionen föreskrivs särskilt.

Språkdräkten i 1 mom. (398/2012) har rättats.

Se L om sjöarbetsavtal 756/2011 11 kap.

43 § (10.8.2018/613) Tystnadsplikt

1. mom.

Den som sköter samarbetsuppgifter i enlighet med detta kapitel eller med stöd av avtal enligt 23 § ska hemlighålla sådana uppgifter om arbetsgivarens ekonomiska ställning, företagshemlighet samt företagssäkerhet och motsvarande säkerhetsarrangemang som han eller hon fått vid skötseln av sina uppgifter och som i det fall att de sprids kan skada arbetsgivaren eller dennes kompanjon eller avtalspart samt sådana uppgifter som gäller en enskilds ekonomiska ställning och hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt, om inte den till vars skydd tystnadsplikten har föreskrivits har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Tystnadsplikten fortsätter att gälla även efter det att personen har upphört med att sköta uppgifterna i fråga.

5 a kapArbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och samarbete beträffande avvärjande av gemensamma risker

43 a § (11.8.2006/701) Ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats

1. mom.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på en i 49 § i arbetarskyddslagen avsedd gemensam arbetsplats (gemensam arbetsplats) skall vidta nödvändiga åtgärder för att de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i nämnda lag behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

43 b § (11.8.2006/701) Rätt att ingå avtal

1. mom.

Angående ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats enligt detta kapitel kan man komma överens på något annat sätt, i tillämpliga delar så som bestäms i 23 §. Beträffande samarbetsärenden som en arbetarskyddsfullmäktig sköter på en gemensam arbetsplats skall därvid beaktas vad som i 24 § föreskrivs om begränsningar i rätten att ingå avtal.

2. mom.

Den rätt en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten har att verka som arbetarskyddsfullmäktig i ärenden som omfattas av arbetarskyddssamarbetet och som följer av 51 § i arbetarskyddslagen kan inte begränsas genom ett avtal enligt 23 § 3 mom.

3. mom.

I ett avtal enligt 23 § kan man inte komma överens om avvikelse från det att en gemensam arbetsplats är en i 25 § avsedd arbetsplats.

43 c § (11.8.2006/701) Samarbetsparterna på en gemensam arbetsplats

1. mom.

Samarbetsparter på en gemensam arbetsplats är den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten i fråga om de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen eller dennes företrädare samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten. Övriga samarbetsärenden som gäller arbetarskyddet behandlas av arbetsgivaren samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos denne.

2. mom.

Om en gemensam arbetsplats är en byggarbetsplats, har arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare och som arbetar på arbetsplatsen rätt att särskilt för byggarbetsplatsen välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig jämte två ersättare att företräda dem vid arbetarskyddssamarbetet med samtliga arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna.

43 d § (11.8.2006/701) Gemensam arbetarskyddschef

1. mom.

Om arbetsgivarna inte har utsett en gemensam arbetarskyddschef, skall de uppgifter som enligt 28 § ankommer på arbetarskyddschefen skötas av den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på den gemensamma arbetsplatsen eller som är huvudentreprenör.

43 e § (11.8.2006/701) Arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats

1. mom.

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 31–35 §. För skötseln av de uppgifter som avses i detta kapitel har arbetarskyddsfullmäktigen rätt att följa och utreda att de åtgärder som anges i 51 § i arbetarskyddslagen vidtas på den gemensamma arbetsplatsen. Denna rätt gäller samtliga arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare som är verksamma på arbetsplatsen.

2. mom.

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam byggarbetsplats gäller särskilt för varje byggarbetsplats vad som i 29–37 § bestäms om arbetarskyddsfullmäktigen.

43 f § (11.8.2006/701) Tillstånd för en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en utomstående arbetsgivare att röra sig på en gemensam arbetsplats

1. mom.

En arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en i 50 § i arbetarskyddslagen avsedd arbetsgivare som låter utföra arbete på arbetsplatsen, skall med beaktande av de allmänna föreskrifterna om tillträde och säkerhet på arbetsplatsen för skötseln av sitt uppdrag ha rätt att få tillträde till en gemensam arbetsplats under samma förutsättningar som de arbetstagare han eller hon företräder.

43 g § (11.8.2006/701) Behandlingen av arbetarskyddsärenden på en gemensam arbetsplats i arbetarskyddskommissionen

1. mom.

I fråga om arbetarskyddskommissionens uppgifter i samband med behandlingen på en gemensam arbetsplats av de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 27 §.

2. mom.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten skall vid behov ge en arbetsgivare som låter utföra arbete på en gemensam arbetsplats och egenföretagare samt, när behandlingen av ärendet så kräver, en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en arbetsgivare som låter utföra arbete möjlighet att delta i behandlingen av samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen i en arbetarskyddskommission som avses i 38 § eller i ett motsvarande samarbetsorgan.

43 h § (11.8.2006/701) Arbetarskyddssamarbete beträffande avvärjande av gemensamma risker

1. mom.

De samarbetsärenden enligt 26 § som föranleds av avvärjandet av gemensamma risker på arbetsplatser i enlighet med 54 § i arbetarskyddslagen behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

2. mom.

Arbetsgivare som är verksamma på sådana arbetsplatser som avses i 54 § i arbetarskyddslagen har rätt att avtala om att utse en gemensam arbetarskyddschef.

III AVDELNINGEN

ÄNDRINGSSÖKANDE, ANMÄLNINGSSKYLDIGHET, STRAFFBESTÄMMELSER OCH SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

6 kapRättsmedel

44 § (5.11.2021/920) Sökande av ändring i beslut av arbetarskyddsmyndigheten

1. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvären ska behandlas skyndsamt.

2. mom.

Förutom vad som någon annanstans i lag föreskrivs om dem som har rätt att anföra besvär, får arbetarskyddsfullmäktigen anföra besvär över ett beslut om att bevilja tillstånd att avvika från de krav som föreskrivs för att skydda arbetstagare.

3. mom.

Ändring i ett temporärt användningsförbud enligt 16 § 2 mom., ett temporärt förbud enligt 18 § 4 mom. eller ett interimistiskt beslut enligt 19 b § 3 mom. får inte sökas genom besvär. Över ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen som enbart gäller verkställighet får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken.

4. mom.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av regionförvaltningsverket som gäller sådana tillstånd till undantag som avses i 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004) finns i den lagen.

45 § (22.12.2009/1564) Anmärkning

1. mom.

Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen och arbetstagarna har rätt att till regionförvaltningsverket lämna en skriftlig anmärkning om att denna lag inte har följts vid en arbetarskyddsinspektion. Anmärkningen ska göras inom två månader efter det att arbetarskyddsinspektionen förrättades eller någon annan tillsynsåtgärd vidtogs. Med anledning av anmärkningen ska tillsynsåtgärderna granskas och vid behov ska en ny inspektion förrättas. Den som framställt anmärkningen ska inom skälig tid efter det att saken utretts underrättas om vilka åtgärder anmärkningen föranlett.

7 kapAnmälningar för tillsynen över arbetarskyddet

46 § (24.4.2015/482) Anmälan om olycksfall i arbetet som lett till döden eller svår skada

1. mom.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål till polisen och regionförvaltningsverket anmäla ett i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) avsett olycksfall i arbetet som har lett till döden eller svår skada. Polisen ska utan dröjsmål verkställa undersökning på olycksplatsen. Arbetsgivaren eller en företrädare för denne ska kallas till undersökningen. Också regionförvaltningsverket samt den som skadats vid olycksfallet i arbetet eller dennes företrädare ska informeras om polisundersökningen. En kopia av undersökningsprotokollet ska ges till försäkringsanstalten och till den som begärt undersökningen samt på begäran till parterna.

Se 6 §.

46 a § (24.4.2015/482) Anmälan om yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom

1. mom.

Har en läkare med fog misstankar om en i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar avsedd yrkessjukdom eller någon annan arbetsrelaterad sjukdom, ska han eller hon utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna anmäla saken till regionförvaltningsverket.

2. mom.

Av anmälan ska framgå

1) den insjuknades namn, personbeteckning samt övriga kontaktuppgifter,

2) arbetsgivarens namn samt kontaktuppgifterna för arbetsgivaren och arbetsplatsen,

3) övriga behövliga kontaktuppgifter,

4) exponeringens art och längd,

5) uppgifter om sjukdomens art, konstaterandet av sjukdomen och den olägenhet som sjukdomen orsakat.

3. mom.

Regionförvaltningsverket ska lämna Arbetshälsoinstitutet de uppgifter som ingår i en anmälan enligt 1 mom. för införande i registret över arbetsrelaterade sjukdomar.

4. mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och om hur anmälan ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om förteckningen över yrkessjukdomar 769/2015.

46 b § (14.12.2017/926) Anmälan om tillbud

1. mom.

Arbetsgivaren ska utan dröjsmål göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om alla tillbud och olyckor som kan ha lett till utsläpp i miljön av ett sådant biologiskt agens som kan orsaka allvarliga infektioner eller allvarliga sjukdomar hos människor.

2. mom.

Av anmälan ska det framgå

1) när och var olyckan eller tillbudet inträffade,

2) uppgifter om arbetsgivaren,

3) uppgift om vilket biologiskt agens som eventuellt har släppts ut i miljön,

4) uppgifter om anmälaren.

47 § Lämnande av uppgifter om samarbetspersoner

1. mom.

Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgifter om arbetarskyddschef, arbetarskyddsfullmäktig och ersättare till personregistret för arbetarskyddet finns i lagen om personregister för arbetarskyddet (1039/2001).

48 § (5.11.2021/920) Skyldighet att göra förhandsanmälan

1. mom.

Arbetsgivaren eller någon annan som ansvarar för verksamheten ska lämna arbetarskyddsmyndigheten en anmälan om asbestarbete, annat än tillfälligt byggnadsarbete och annat motsvarande arbete som orsakar särskilda risker för olycksfall eller olägenheter för hälsan samt om arbetets art och hur länge arbetet pågår.

2. mom.

Förhandsanmälan om asbestrivningsarbete ska innehålla uppgifter om namnen på de arbetstagare som används i arbetet, hur arbetstagarnas hälsa lämpar sig för asbestarbete, datum för arbetstagarens senaste hälsoundersökning, information om giltighetstiden för undersökningen samt övriga behövliga uppgifter.

3. mom.

Närmare bestämmelser om arbete eller verksamhet som ska anmälas, innehållet i anmälan och anmälningstid samt om andra förfaranden får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om säkerheten vid asbestarbeten 798/2015.

8 kapAnmälningar till andra myndigheter samt straffbestämmelser

49 § Anmälan till andra myndigheter

1. mom.

Om arbetarskyddsmyndigheten fått kännedom om ett missförhållande eller en bristfällighet i en produkt, i fråga om vilken tillsynen över efterlevnaden av säkerhetsbestämmelserna ankommer på någon annan myndighet, skall arbetarskyddsmyndigheten anmäla saken till tillsynsmyndigheten i fråga.

2. mom.

Om det i samband med inspektioner enligt denna lag framkommer eller arbetarskyddsmyndigheten annars får kännedom om att det sannolikt har brutits mot samarbetslagen (1333/2021), ska samarbetsombudsmannen utan dröjsmål underrättas om den misstänkta överträdelsen av lagen. (30.12.2021/1345)

3. mom.

Arbetarskyddsmyndigheten ska till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten anmäla observationer som gjorts vid tillsynen i fråga om en byggnads inomhusklimat, utifrån vilka de skyldigheter att avhjälpa eller begränsa en sanitär olägenhet som avses i 27 § i hälsoskyddslagen (763/1994) sannolikt inte har iakttagits. Arbetarskyddsmyndigheten ska på motsvarande sätt till kommunens byggnadstillsynsmyndighet anmäla observationer om en byggnads inomhusklimat utifrån vilka den skyldighet att underhålla byggnaden som avses i 166 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) sannolikt inte har iakttagits i fråga om de krav som gäller hälsan. En anmälan behöver emellertid inte göras, om det är uppenbart onödigt. (3.3.2023/336)

50 § (5.11.2021/920) Polisanmälan och behandling av anmälan

1. mom.

Finns det sannolika skäl att misstänka att någon har begått en gärning som utgör brott enligt en lag som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn eller enligt 25 kap. 3 eller 3 a §, 36 kap. 1, 2, 6 eller 7 §, 44 kap. 1 § 1 mom. 3 eller 8–10 punkten eller 47 kap. i strafflagen (39/1889), ska arbetarskyddsmyndigheten anmäla detta till polisen för förundersökning. Anmälningsskyldigheten i fråga om gärningar som avses i 25 kap. 3 och 3 a §, 36 kap. 1, 2, 6 eller 7 § samt 44 kap. 1 § 1 mom. 3 och 9 punkten i strafflagen gäller bara fall där någon har handlat i strid med lagstiftning som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn. Anmälan behöver emellertid inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna ska anses vara ringa och allmänt intresse inte kräver att en anmälan görs. (3.3.2023/336)

2. mom.

Vid förundersökningen av en i 1 mom. avsedd gärning som omfattas av anmälningsskyldighet ska arbetarskyddsmyndigheten beredas tillfälle att bli hörd. Åklagaren ska bereda arbetarskyddsmyndigheten tillfälle att avge utlåtande innan åtalsprövningen avslutas. Arbetarskyddsmyndigheten har rätt att närvara och yttra sig vid den muntliga förhandlingen i ärendet vid domstol.

3. mom.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte olovligt anlitande av utländsk arbetskraft som avses i 47 kap. 6 a § i strafflagen. Särskilda bestämmelser gäller för anmälningsskyldigheten i fråga om utlänningars arbete och för hörande av arbetarskyddsmyndigheten.

Se UtlänningsL 2004/301 86 §.

51 § (6.4.2018/216) Straffbestämmelser

1. mom.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 eller 43 § döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag än i 38 kap. 2 § 1 mom. i strafflagen.

2. mom.

Bestämmelser om straff för hälsobrott finns i 44 kap. 1 § i strafflagen, om straff för arbetarskyddsbrott i 47 kap. 1 § i strafflagen och om straff för kränkning av arbetstagarrepresentants rättigheter i 47 kap. 4 § i strafflagen.

3. mom.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 46, 46 a eller 48 § i denna lag ska, om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag, för arbetarskyddsförseelse dömas till böter.

4. mom.

För arbetarskyddsförseelse döms även en arbetsgivare eller en företrädare för arbetsgivaren som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot framläggningsskyldigheten enligt 53 §.

9 kapSärskilda bestämmelser

52 § Handräckning

1. mom.

Polisen skall på arbetarskyddsmyndighetens begäran ge handräckning för genomförandet av tillsynen.

Se PolisL 872/2011 9 kap. 1 §.

53 § Framläggning

1. mom.

Arbetsgivaren skall för arbetstagarna på arbetsplatsen lägga fram denna lag och med stöd av den utfärdade författningar samt namn på och kontaktuppgifter för behörig arbetarskyddsmyndighet, arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktig.

54 § (17.6.2016/449) Tillsyn

1. mom.

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om arbetarskyddssamarbete enligt 5 och 5 a kap. och anmälningsskyldigheten enligt 7 kap.

2. mom.

Arbetarskyddsmyndigheterna utövar dock inte tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om samarbete, om samarbetsavtal ingåtts i enlighet med 23 § 1 eller 2 mom. eller 43 b § 1 mom.

10 kapIkraftträdandebestämmelser

55 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

2. mom.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973) jämte ändringar, dock så att 2 a och 20 a § i den lag som upphävs samt förordningen av den 14 januari 2000 om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet (18/2000), som getts med stöd av lagen, förblir i kraft tills de upphävs särskilt.

Ikraftträdelsestadganden:

11.8.2006/701:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2006, AjUB 6/2006, RSv 64/2006

21.12.2007/1334:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 125/2007, AjUB 8/2007, RSv 105/2007

26.6.2009/524:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

RP 50/2009, AjUB 5/2009, RSv 62/2009

22.12.2009/1564:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

30.3.2010/217:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 177/2009, AjUB 1/2010, RSv 5/2010

13.5.2011/492:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

17.6.2011/758:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

16.12.2011/1327:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 88/2011, AjUB 2/2011, RSv 52/2011

15.6.2012/398:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

RP 140/2011, AjUB 2/2012, RSv 6/2012, Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT L 124, 20.5.2009

9.8.2013/603:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 38/2013, EkUB 15/2013, RSv 75/2013

30.12.2014/1330:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

L 1330/2014 trädde i kraft 1.1.2015 enligt L 1347/2014.

RP 19/2014, RP 111/2014, AjUB 11/2014, RSv 223/2014

6.3.2015/210:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 276/2014, ShUB 42/2014, RSv 286/2014

24.4.2015/482:

Denna lag träder i kraft den i januari 2016.

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

7.8.2015/1037:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

17.6.2016/449:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2016.

RP 39/2016, AjUB 3/2016, RSv 68/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU (32014L0067); EUT nro L 159, 28.5.2014, s. 11, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU (32014L0054); EUT nro L 128, 30.4.2014, s. 8, Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG (31996L0071); EGT nro L 18, 21.1.1997, s. 1

29.12.2016/1418:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

RP 114/2016, AjUB 12/2016, RSv 205/2016

29.12.2016/1446:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 201/2016, EkUB 26/2016, RSv 186/2016, Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 (32015L2392); EUT L 332, 18.12.2015, s. 126

14.12.2017/926:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 94/2017, AjUB 8/2017, RSv 91/2017

6.4.2018/216:

Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.

RP 194/2017, AjUB 1/2018, RSv 9/2018

18.5.2018/379:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

RP 188/2017, AjUB 4/2018, RSv 33/2018

10.8.2018/613:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

5.11.2021/920:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2021.

RP 94/2021, AjUB 12/2021, RSv 138/2021

30.12.2021/1345:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

8.7.2022/748:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 60/2022, AjUB 7/2022, RSv 90/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/1152/EU (32019L1152); EUT L 186, 11.7.2019, s. 105

20.12.2022/1195:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 148/2022, AjUB 14/2022, RSv 189/2022

3.3.2023/336:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 303/2022, AjUB 23/2022, RSv 265/2022