Innehållsförteckning

  • Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 13.8.2004/767

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 13.8.2004/767

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

1. mom.

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

1. mom.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

1. mom.

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 165/2003, MiUB 13/2004, RSv 105/2004