Handels- och industriministeriets förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning 12.10.2000/852

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

Denna förordning förblir i kraft. Se L 23/2006 87 § och 297/2021 86 §.

1 kap.Allmänna bestämmelser

1 § Syftet med förordningen

1. mom.

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning samt direktiv 1999/3/EG om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning.

2 § Tillämpningsområde

1. mom.

Denna förordning gäller tillverkning, saluföring och import av livsmedel och livsmedelsingredienser som har behandlats med joniserande strålning (bestrålats).

2. mom.

Förordningen gäller inte sådana livsmedel som har utsatts för joniserande strålning från mät- eller kontrollinstrument då

– den stråldos som absorberats i livsmedlet inte överstiger 0,01 gray (Gy) för instrument där neutroner används och 0,5 Gy för övriga instrument och

– den högsta energinivån är 10 miljoner elektronvolt (MeV) i fråga om röntgenstrålning, 14 MeV när det gäller neutronstrålning och 5 MeV i fråga om annan strålning.

3. mom.

Förordningen gäller inte bestrålning av sådana livsmedel som har beretts för patienter som står under medicinsk tillsyn och har behov av steriliserad föda.

2 kap.Bestrålning av livsmedel

3 § Allmänna villkor för bestrålning

1. mom.

De livsmedel som bestrålas skall vara felfria till sin kvalitet.

2. mom.

Bestrålning av livsmedel får endast tillåtas i de fall där det finns ett rimligt tekniskt behov därav. Bestrålning får inte användas i stället för hygien- och hälsoåtgärder eller god tillverknings- eller odlingssed.

3. mom.

Bestrålning får endast utföras i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och åtgärden måste vara till fördel för konsumenten.

4 § Tillåtna användningsändamål

1. mom.

Bestrålning av livsmedel får endast användas för följande ändamål:

– att minska förekomsten av sjukdomar som beror på livsmedel genom förstöring av patogena organismer,

– att minska försämringen av livsmedel genom att fördröja eller förhindra nedbrytningsprocessen och genom att förstöra de organismer som förorsakar denna process,

– att minska förlusten av livsmedel på grund av en för tidig mognads-, tillväxt- eller groningsprocess samt

– att i livsmedel undanröja organismer som är skadliga för växter eller växtprodukter.

5 § Strålkällor

1. mom.

Bestrålning av livsmedel får endast utföras med hjälp av följande strålkällor:

1) gammastrålning från radionukliderna kobolt 60 eller cesium 137,

2) röntgenstrålning, med energi på högst 5 MeV eller

3) elektronstrålning, med energi på högst 10 MeV.

6 § Stråldos

1. mom.

Den stråldos som absorberats i livsmedlet får inte göra livsmedlet skadligt för hälsan eller på något annat sätt olämpligt som människoföda.

2. mom.

Bestrålningen får inte ge livsmedlet främmande lukt eller smak eller inverka menligt på dess näringsvärde eller organoleptiska kvalitet.

3. mom.

Den genomsnittliga totaldosen som absorberats i livsmedlet skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

3 kap.Livsmedel som får bestrålas

7 § Tillåten användning och stråldos

1. mom.

Endast följande livsmedel får bestrålas:

– torkade kryddörter, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

2. mom.

Den genomsnittliga totaldosen som absorberats i ett livsmedel får vara högst 10 kilogray (kGy).

8 § Bestrålning

1. mom.

Vid bestrålningen av livsmedel kan den tillåtna totala stråldosen av tekniska skäl ges i flera deldoser. De sammanlagda deldoserna får inte överskrida den högsta tillåtna totaldosen.

2. mom.

Bestrålning får inte kombineras med en kemisk behandling som har samma ändamål.

4 kap.Förpackningsmaterial och -påskrifter

9 § Förpackningsmaterial

1. mom.

De material som används för att förpacka livsmedel som skall bestrålas skall vara lämpliga för detta och de får inte ge livsmedlet någon främmande lukt eller smak. De får inte heller ha någon menlig inverkan på livsmedlets näringsvärde eller dess organoleptiska kvalitet.

10 § Obligatoriska kompletterande uppgifter om livsmedel som är avsedda för konsumenter och storhushåll

1. mom.

Utöver vad som annars bestäms om påskrifterna på livsmedelsförpackningar skall följande kompletterande uppgifter om bestrålade livsmedel lämnas på förpackningarna, i broschyrerna och i de handlingar som gäller livsmedlet.

2. mom.

Om ett livsmedel som har bestrålats säljs som sådant och förpackat, skall förpackningen vara märkt "bestrålad" eller "behandlad med joniserande strålning". När det gäller livsmedel som säljs oförpackade skall uppgiften finnas tillsammans med produktens namn i livsmedlets omedelbara närhet i en broschyr eller på det försäljningskärl som innehåller livsmedlet.

3. mom.

Om ett livsmedel som har bestrålats används som ingrediens i ett annat livsmedel, skall motsvarande uppgift medfölja produktens beteckning i ingrediensförteckningen. När det gäller livsmedel som säljs oförpackade skall motsvarande uppgift finnas tillsammans med produktens namn i en broschyr eller på det försäljningskärl som innehåller livsmedlet.

4. mom.

Samma uppgift skall lämnas också om en bestrålad ingrediens som används som ingrediens i ett annat livsmedel, även om andelen av detta andra livsmedel är mindre än 25 viktprocent av det slutliga livsmedlet.

11 § Obligatoriska kompletterande uppgifter om livsmedel som är avsedda för industrin och handeln

1. mom.

De uppgifter som krävs enligt 10 § skall finnas även på försäljningsförpackningarna och transportförpackningarna med sådana bestrålade livsmedel eller livsmedelsingredienser som säljs till industrin eller handeln samt i de handlingar som gäller livsmedlet i fråga. Dessutom skall namnet på och adressen till den anläggning som utfört bestrålningen eller det officiella referensnummer som avses i 13 § uppges.

5 kap.Bestrålningsanläggningar

12 § Krav som ställs på bestrålningsanläggningar

1. mom.

Livsmedel får bestrålas av en anläggning som uppfyller kraven i den internationella kodex för drift av anläggningar för behandling av livsmedel genom bestrålning som rekommenderas av FAO/WHO:s Codex Alimentarius-kommission (ref. CAC/RCP 19-1979 (Rev.1-1983), Codex Alimentarius, 2nd edition, volume 1A, FAO/WHO, Rome, 1995).

2. mom.

Anläggningen skall utse en person som ansvarar för att de krav som ställs i denna förordning och som är nödvändiga för tillämpningen av processen, blir uppfyllda.

13 § Godkännande av bestrålningsanläggningar i Finland

1. mom.

Strålsäkerhetscentralen beviljar en bestrålningsanläggning som behandlar livsmedel ett säkerhetstillstånd om vilket det bestäms i 5 kap. strålskyddslagen (592/1991). Till säkerhetstillståndet skall fogas de krav som gäller mätning av den stråldos som avses i denna förordning.

2. mom.

Strålsäkerhetscentralen tilldelar en anläggning som den har godkänt ett officiellt referensnummer.

3. mom.

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över anläggningens säkerhet och att bestrålningsanläggningen uppfyller de krav som i 12 § ställs på dess verksamhet. Strålsäkerhetscentralen kan ändra eller återkalla sitt godkännande.

14 § Godkända bestrålningsanläggningar i Europeiska gemenskapens medlemsstater

1. mom.

Livsmedelsverket meddelar kommissionen namn, adresser och referensnummer avseende de bestrålningsanläggningar som Strålsäkerhetscentralen har godkänt samt innehållet i godkännandedokumentet jämte eventuella ändringar eller återkallanden av det.

2. mom.

Kommissionen offentliggör i Europeiska gemenskapernas officiella tidning uppgifter om godkända bestrålningsanläggningar och eventuella ändringar i deras ställning samt en rapport som baserar sig på de upplysningar som varje år lämnas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

15 § Bestrålningsanläggningars rapporterings- skyldighet

1. mom.

En godkänd bestrålningsanläggning skall för var och en av strålkällorna föra ett register som innehåller följande uppgifter om varje livsmedelsparti som har bestrålats:

– art och mängd bestrålade livsmedel,

– partiets nummer,

– beställare av bestrålningsbehandlingen,

– mottagare av de bestrålade livsmedlen,

– bestrålningsdatum,

– förpackningsmaterial som använts under behandlingen,

– de kontrollparametrar för bestrålningsprocessen som föreskrivs i bilagan, utförda dosimetriska undersökningar och resultaten av dessa, varvid såväl det undre som det övre gränsvärdet för den absorberade stråldosen samt strålkällorna skall uppges samt

– hänvisning till de valideringsmätningar som före bestrålningen har utförts i enlighet med bilagan.

2. mom.

Registren skall tillställas Livsmedelsverket, som sammanställer de lagstadgade rapporter som enligt 17 § årligen skall tillställas kommissionen. Bestrålningsanläggningarna skall förvara sina register i fem år.

6 kap.Övrig tillsyn

16 § Kontaktmyndigheten i Finland

1. mom.

Den kontaktmyndighet som utövar tillsyn över bestrålade livsmedel är Livsmedelsverket, som planerar, styr och övervakar tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om bestrålade livsmedel.

17 § Årliga rapporter till kommissionen

1. mom.

Livsmedelsverket tillställer kommissionen årligen

– resultaten av de kontroller som utförts vid bestrålningsanläggningarna, särskilt de produktgrupper och -mängder som har behandlats samt använda stråldoser samt

– resultaten av de marknadskontroller som utförts vid saluföring av produkterna.

2. mom.

Livsmedelsverket säkerställer att de analysmetoder som används för att konstatera bestrålning stämmer överens med bestämmelserna i livsmedelslagen. Livsmedelsverket meddelar de analysmetoder som används till kommissionen, som i sin tur bedömer om metoderna är lämpliga.

18 § Import från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

1. mom.

Bestrålade livsmedel får importeras från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på följande villkor:

– livsmedlet uppfyller de krav som ställs på bestrålade livsmedel,

– livsmedlet åtföljs av handlingar där man uppger namnet på och adressen till den bestrålningsanläggning som utfört bestrålningen samt de uppgifter som föreskrivs i 15 § samt

– att livsmedlet har behandlats av en bestrålningsanläggning som har godkänts av Europeiska gemenskapen.

7 kap.Särskilda bestämmelser

19 § Hänvisningsbestämmelse

1. mom.

Bestämmelser om påföljderna vid brott mot denna förordning finns i livsmedelslagen (361/1995).

20 § Ikraftträdande

1. mom.

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2000. Saluföring av sådana bestrålade livsmedel som inte stämmer överens med bestämmelserna i denna förordning men som uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft är tillåten fram till den 20 mars 2001.