Innehållsförteckning

  • Statsrådets beslut om tillämpning av vissa stadganden i atomansvarighetslagen. 22.6.1978/511

  • 1 §
  • 2 §
  • 3 §

Statsrådets beslut om tillämpning av vissa stadganden i atomansvarighetslagen. 22.6.1978/511

Statsrådet har med stöd av 2 § och 11 § 1 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72) på föredragning av handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

1. mom.

De atombränslen och radioaktiva produkter, vilka i enlighet med de till detta beslut fogade beslut, som fattats av styrelsen för atomenergiorganet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), i de i besluten nämnda fallen icke faller under konventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område (FördrS 20/72), bör anses som sådana atombränslen och radioaktiva produkter på vilka i de i besluten nämnda fallen atomansvarighetslagen (484/72) icke äger tillämpning på grund av att den risk för atomskada som är förbunden med dessa är ringa.

2 §

1. mom.

Förordnande, som avses i 11 § 1 mom. atomansvarighetslagen och enligt vilket fraktföraren i stället för innehavare av atomanläggning i Finland är ansvarig för atomskada till följd av atomolycka under eller i anslutning till transporten, meddelas på fraktförarens ansökan av handels- och industriministeriet.

3 §

1. mom.

Genom detta beslut upphäves statsrådets beslut av den 21 juni 1972 om tillämpning av vissa stadganden i atomansvarighetslagen (487/72).

Översättning

BILAGA 1

Beslut av styrelsen för OECD:s atomenergiorgan angående uteslutande av små mängder atomsubstans från tillämpningen av konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område av den 29 juli 1960 (Pariskonventionen).

Godkänt av styrelsen den 27 oktober 1977

Styrelsen


har beslutat som följer:

1. Atomsubstans, som innehavare av atomanläggning sänder till mottagare för nyttjande, uteslutes från tillämpningen av Pariskonventionen under den tid substansen finns utanför atomanläggning, förutsatt att sändningen då den överförs från atomanläggningen uppfyller de villkor, som anges i bilagan till detta beslut, samt övriga relevanta fordringar i tillämpliga internationella bestämmelser och rekommendationer för säker transport av radioaktiva material.

2. Beslutet av den 26 november 1964 angående uteslutande av små mängder atomsubstans från tillämpningen av Pariskonventionen återkallas härmed.


Anmärkning: Tillämpliga internationella bestämmelser och rekommendationer är antingen den år 1967 eller den år 1973 reviderade upplagan av Internationella atomenergiorganets bestämmelser för säker transport av radioaktiva material, beroende på omständigheterna.

Bilaga till bilaga 1

Allmänt.

1. I dessa föreskrifter har termerna "A2", "klyvbart material" och "radioaktivt material av speciell beskaffenhet" samma innebörd som de har i sektion I i 1973 års reviderade upplaga av Internationella atomenergiorganets bestämmelser för transport av radioaktivt material.

Föreskrifter som avser samtliga radionuklider

2. Den totala aktiviteten hos innehållet i en sändning av en radionuklid eller flera radionuklider, som hör till samma grupp, får ej överstiga följande värden:

GruppRadionuklider inom gruppenAktivitet i curie
1Radionuklider vars A2-värde inte överstiger 0,01 curie2
2Radionuklider vars A2-värde överstiger 0,01 curie men inte överstiger 1 curie20
3Radionuklider vars A2-värde överstiger 1 curie men inte överstiger 100 curie200
4Radionuklider vars A2-värde överstiger 100 curie men inte överstiger 1 000 curie5 000
5Radionuklider vars A2-värde överstiger 1 000 curie eller mera50 000
* A2-värden beskrivs i sektion VI av 1973 års reviderade upplaga av Internationella atomenergiorganets bestämmelser för säker transport av radioaktiva material.

Radionuklid vars identitet icke är känd skall anses höra till grupp 1.

3. Sändning av radionuklider som utgör radioaktivt material av speciell beskaffenhet får ej ha en totalaktivitet som överstiger 500 curie.

4. I fråga om sändning, som antingen innehåller både radioaktivt material av speciell beskaffenhet och annat radioaktivt material eller innehåller radionuklider, vilka hör till skilda grupper, får summan av de kvoter som erhålls, om för varje nuklid det tal, som anger aktiviteten uttryckt i curie, divideras med det enligt punkt 2 eller 3 ovan tillåtna maximitalet, ej överstiga talet ett, oberoende av om det radioaktiva materialet inneslutits i ett eller flera emballage. Är aktiviteten hos någon eller flera av nukliderna i en sändning av detta slag icke känd, skall sändningens totala aktivitet divideras med det lägsta av ovan tillåtna maximital, som gäller för någon av de i sändningen ingående radionukliderna. Är aktiviteten hos samtliga nuklider okänd, får den totala aktiviteten hos sändningen inte överstiga det ovan tillåtna maximital, som gäller för någon av de i sändningen ingående radionukliderna.

Tilläggsföreskrifter för klyvbart material

5. Sändning som innehåller klyvbart material bör i tillämpliga delar uppfylla ovannämnda föreskrifter, och därutöver skall

a) kollit uppfylla antingen

i) föreskrifterna för kollin av klyvbarhetsklass I och II i sektion C5 av 1967 års upplaga av Internationella atomenergiorganets bestämmelser för säker transport av radioaktivt material, utom i de fall som avses i sektion C5.1.2. i nämnda upplaga av bestämmelserna, eller

ii) föreskrifterna för kollin av klyvbarhetsklass I och II i sektion VI av 1973 års reviderade upplaga av Internationella atomenergiorganets bestämmelser för säker transport av radioaktivt material, utom i de fall som avses i paragraf 601 i nämnda upplaga av bestämmelserna; och

b) får följande mängder klyvbart material icke överskridas:

i) om sändningen innehåller endast en radionuklid

RadionuklidStörsta mängd i gram
Plutonium 239 375
Plutonium 241 375
Uran 233 375
Uran 235 600

ii) om sändningen innehåller flera radionuklider, får summan av de kvoter som erhålls, då mängden av varje klyvbart material divideras med maximitalet i tabellen ovan, ej överstiga talet ett.

Översättning

BILAGA 2

Beslut av styrelsen för OECD:s atomenergiorgan angående uteslutande av små mängder atomsubstans från tillämpningen av konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område av den 29 juli 1960 (Pariskonventionen)

Godkänt av styrelsen den 27 oktober 1977

Styrelsen


har beslutat som följer:

Varje material som till väsentlig del innehåller uran i vilket

a) det totala aktivitetsinnehållet per gram av detta material av alla radioaktiva isotoper, förutom sådana uranisotoper som normalt förefinnes i natururan samt förutom alla dotterprodukter till sådana uranisotoper,

i) inte överstiger 200 000 alfasönderfall i minuten för alla alfaaktiva isotoper

ii) inte överstiger 20 microcurie (0,74 megabecquerel) för alla betaaktiva ovh gammaaktiva isotoper; samt

b) massan av uranisotopen 235 inte överstiger en procent av den totala massan av alla förefintliga uranisotoper,

skall inte anses vara en atomsubstans som nämns i Pariskonventionen.

ANMÄRKNINGAR:

Som en följd av detta beslut

a) kommer följande installationer att undantagas från tillämpningen av Pariskonventionen, vilka annars faller inom definitionen av "kärnanläggning" i artikel 1 a) ii) av konventionen:

i) fabriker i vilka de enda atomsubstanser som framställs eller ingår i processer är substanser som härmed undantagits från tillämpningen av konventionen; samt

ii) lagerutrymmen dä de enda atomsubstanser som lagras är substanser som härmed undantagits från tillämpningen av konventionen;

b) kommer operatören av kärnanläggning inte att ansvara enligt Pariskonventionen för skada som orsakats av en olycka under transport till eller från denna anläggning i vilken ingått endast atomsubstanser som härmed undantagits.