YmVM 7/2022 vp HE 120/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ( HE 120/2022 vp ): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies  Lasse  Tallskog  - ympäristöministeriö
  • ympäristöneuvos  Seija  Rantakallio  - ympäristöministeriö
  • palvelujohtaja  Jorma  Jantunen  - Suomen ympäristökeskus
  • ylitarkastaja  Annukka  Engström  - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • ympäristösuunnittelija  Kaisa  Leino  - Kymenlaakson liitto
  • ympäristöoikeuden asiantuntija  Satu  Keski-Lusa  - Suomen luonnonsuojeluliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia, maankäyttö- ja rakennuslakia, ilmailulakia, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettua lakia, maa-aineslakia, ratalakia sekä ympäristönsuojelulakia. 

Esityksen mukaan Suomen ympäristökeskukselle siirrettäisiin ympäristöministeriöllä olevat valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat viranomaistehtävät, joista säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa laissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskeviin menettelysäännöksiin esitetään joitain käytännön kannalta tarkoituksenmukaisia tarkennuksia. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotetut muutokset edellyttäisivät lisäksi muutoksia ilmailulakiin, liikennejärjestelmästä ja maanteistä annettuun lakiin, maa-aineslakiin, ratalakiin ja ympäristönsuojelulakiin, joissa viitataan tällä esityksellä muutettavia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain säännöksiä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin vanhojen asiakirjojen julkaisemista koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat asiakirjoihin sisältyvien välttämättömien henkilötietojen julkaisemisen yleisessä tietoverkossa. 

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 4 §:ssä olevaa valtuutussäännöstä muutettaisiin niin, että sen nojalla annettava valtioneuvoston asetus voisi koskea aiempaa laajempaa joukkoa laissa tarkoitetun ympäristöarvioinnin piiriin kuuluvia viranomaisen suunnitelmia ja ohjelmia. Lisäksi laista poistettaisiin vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman sekä niiden toimenpideohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskeva poikkeus niin, että jatkossa vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelmat olisivat viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain soveltamisalaan kuuluvia. 

Esitys liittyy vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena. Valiokunta esittää lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 

Ns. Espoon sopimuksella tarkoitetaan yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Sopimuksen liitteessä on lueteltu hankkeet, joista tulee laatia arvio, jos niistä todennäköisesti aiheutuu rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia. Sopimuksen osapuolina olevilla valtioilla on oikeus osallistua toisessa valtiossa käynnissä olevaan YVA-menettelyyn, jos hankkeella on todennäköisesti valtion rajat ylittäviä merkittäviä haitallisia vaikutuksia. EU:ssa sopimus on saatettu voimaan YVA-direktiivillä ja Suomessa pääasiassa YVA-lailla. Espoon sopimukseen on liitetty strategisesta ympäristöarvioinnista tehty viranomaisen suunnitelmia ja ohjelmia koskeva ns. SOVA-pöytäkirja. EU:ssa pöytäkirja on saatettu voimaan SOVA-direktiivillä ja Suomessa pääosin SOVA-lailla sekä kaavoituksen osalta maankäyttö- ja rakennuslailla. 

Voimassa olevan lain mukaan ympäristöministeriö huolehtii sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta silloin, kun Suomessa toteutettavalla hankkeella on todennäköisesti rajat ylittäviä merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-lain 28 §). Ministeriö huolehtii myös sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta toisen valtion ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jos toisen valtion alueella toteutettavalla hankkeella on Suomen alueelle kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia (30 §). Ministeriö huolehtii vastaavasti suunnitelman tai ohjelman ympäristöarviointiin liittyvistä tiedottamis- ja neuvottelutehtävistä sopimusosapuolen kanssa (SOVA-lain 10 §). Jos viranomaisen suunnitelman tai ohjelman toteuttamisella on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomen alueella, ympäristöministeriö vastaa myös toisen valtion suunnitelman tai ohjelman ympäristöarviointiin liittyvistä tiedottamis- ja neuvottelutehtävistä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ympäristöministeriössä hoidettavat valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskevat viranomaistehtävät siirretään Suomen ympäristökeskukselle (SYKE). Valiokunta katsoo, että tehtävien siirtäminen vastaa hyvin viime vuosien kehityssuuntaa viranomaistehtävien siirtämisestä ministeriötasolta alemmalle hallinnolle. Kansainvälisten YVA-menettelyjen ja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointien hoitaminen on luonteeltaan operatiivinen viranomaistehtävä, joka ei sovellu erityisen hyvin ministeriössä hoidettavaksi. Valiokunta katsoo, että SYKE:llä on pitkäaikaista asiantuntemusta Espoon sopimuksesta ja sen käytännön soveltamiseen liittyvistä tehtävistä, joten tehtävien siirto keskitetysti SYKE:lle sopii sen tehtävänkuvaan ja on luontevaa jo olemassa olevan asiantuntemuksen johdosta.  

Valiokunta pitää valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavia hankkeita koskevia kansainvälisiä sopimuksia erittäin ajankohtaisina ja tärkeinä. Energiamurros ja irrottautuminen Venäjän energiasta edellyttävät mittavia investointeja erityisesti uusiutuvan energian hankkeisiin, ja myös yhteiskunnan sähköistäminen ja pyrkimys resurssiomavaraisuuteen lisäävät tarvetta laajamittaisten hankkeiden käynnistämiseen. Valiokunta toteaa, että Suomessa sijaitsevat hankkeet, joista on tehty Espoon sopimuksessa tarkoitettu ilmoitus, ovat pääasiassa ydinlaitoksia, tuulivoimaloita, energiansiirtoon ja energian varastointiin liittyviä hankkeita sekä kaivoksia, väyliä ja yksittäisiä tehdashankkeita. Muiden valtioiden vastaavat hankkeet ovat olleet tuulivoimaloita, kaivoksia, ydinlaitoksia ja kaasuputkia. 

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen uudessa 38 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi ennen 1.1.2020 julkaistujen YVA-lain mukaisten asiakirjojen julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Valiokunta pitää hyvänä vanhojen YVA-menettelyjen mukaisten asiakirjojen saatavuuden helppouden varmistamista ympäristötiedon saatavuuden edistämiseksi samalla, kun selkeytetään henkilötietojen käsittelyä ja otetaan tietosuoja-asetuksen vaatimukset asianmukaisesti huomioon. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen. Ehdotettu viranomaisvastuiden siirto ei aiheuta lisämäärärahatarvetta, vaan kyse on tehtävien ja niihin liittyvien määrärahojen siirrosta viranomaistahojen välillä. Valiokunta toteaa tässä yhteydessä, että vireille tulleiden menettelyjen määrässä on ollut huomattavaa vuotuista vaihtelua, joten resurssien riittävyyttä on etukäteen vaikea arvioida. Myös ympäristöarvioinnin piiriin kuuluvien suunnitelmien ja ohjelmien määrän arviointi ennalta on haastavaa. Valiokunta korostaa vaikutusarviointien edellyttämää korkeaa osaamista, jota ei voida turvata määräaikaisin resurssein. Varsinkin muutosvaiheessa resurssien riittävyyteen on tarpeen kiinnittää siksi erityistä huomiota samoin kuin keinoihin varmistaa mahdollisimman sujuva tiedonkulku ja ennakoiva yhteistyö SYKE:n ja ELY-keskusten välillä. 

SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin oppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2017) tavoitteena on tukea laadukkaiden ympäristöarviointien tekemistä kiinnittäen huomiota ympäristöarvioinnin vaikuttavuuteen ja hyödyllisyyteen suunnitelman tai ohjelman valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Oppaassa on otettu huomioon tehtyjen ympäristöarviointien hyviä käytäntöjä ja haasteita koskevat kokemukset. Valiokunta korostaa, että tätä ja myös muuta ohjeistusta tulee tarpeen mukaan päivittää. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 120/2022 vp sisältyvät 1.—8. lakiehdotuksen. 

Helsingissä 5.10.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Hanna  Kosonen  /kesk   

varapuheenjohtaja  Tiina  Elo  /vihr   

jäsen  Emma  Kari  /vihr   

jäsen  Mai  Kivelä  /vas   

jäsen  Johan  Kvarnström  /sd   

jäsen  Sheikki  Laakso  /ps   

jäsen  Niina  Malm  /sd   

jäsen  Mikko  Ollikainen  /r   

jäsen  Mauri  Peltokangas  /ps   

jäsen  Juha  Sipilä  /kesk   

jäsen  Katja  Taimela  /sd   

jäsen  Ari  Torniainen  /kesk   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marja  Ekroos  /