TyVM 23/2022 vp HE 303/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ( HE 303/2022 vp ): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies  Jarno  Virtanen  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies  Katja  Danner  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • johtaja  Eerik  Tarnaala  - Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
 • lakiasiainjohtaja  Matti  Merisalo  - Verohallinto
 • tarkastuspäällikkö  Matti  Hautala  - Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö
 • päälakimies  Timo  Koskinen  - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • työelämäasiantuntija  Erkki  Auvinen  - STTK ry
 • tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö  Lotta  Savinko  - Akava ry
 • asiantuntija  Suvi  Lahti-Leeve  - Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • asiantuntija  Albert  Mäkelä  - Suomen Yrittäjät ry
 • johtaja  Natalia  Ollus  - YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • oikeusministeriö
 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. 

Esityksen mukaan työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennettaisiin siten, että kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös voitaisiin antaa asiassa, joka koskee työnantajan velvollisuutta maksaa vähintään sellaista lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste ja määrä ovat yksiselitteisesti todettavissa. 

Alipalkkaukseen puuttumiseksi työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus poliisille koskisi myös rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia. 

Ehdotusten tavoitteena on tehostaa työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista työmarkkinoilla. 

Samassa yhteydessä työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennettaisiin siten, että viranomainen ilmoittaisi valvonnassa esille tulleista rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Esityksen taustalla ovat hallitusohjelman harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä koskevat kirjaukset, joiden mukaan on selvitettävä uusia keinoja alipalkkaukseen puuttumiseksi. Esitys on valmisteltu kolmikantaisessa työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan jaostossa. 

Esityksessä työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennetaan siten, että kirjallinen kehotus, velvoittava hallintopäätös ja uhkasakko voidaan antaa asiassa, joka koskee työnantajan velvollisuutta maksaa vähintään sellaista lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste ja määrä ovat yksiselitteisesti todettavissa. Esityksessä laajennetaan myös työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta poliisille koskemaan lain 50 §:n mukaan rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia. Lisäksi työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennetaan siten, että valvonnassa esille tulleista rakennusten sisäilmaan ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista ilmoitetaan kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä ja tervetulleena, että muutoksilla parannetaan työsuojeluviranomaisen mahdollisuuksia valvoa työsuhteessa noudatettavia vähimmäisehtoja ja mahdollisuuksia puuttua työvoiman hyväksikäyttöön. Työsuojeluviranomaisen uusi ilmoitusvelvollisuus työpaikkojen sisäilman ja kunnossapidon epäkohdista on puolestaan tarpeellinen muutos erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa rakennuksen omistaja on eri taho kuin tilassa toimintaa harjoittava työnantaja. Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 303/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 31.1.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Aino-Kaisa  Pekonen  /vas   

varapuheenjohtaja  Katja  Taimela  /sd   

jäsen  Kim  Berg  /sd   

jäsen  Bella  Forsgrén  /vihr   

jäsen  Rami  Lehto  /ps   

jäsen  Hanna-Leena  Mattila  /kesk   

jäsen  Jukka  Mäkynen  /ps   

jäsen  Anders  Norrback  /r   

jäsen  Ilmari  Nurminen  /sd   

jäsen  Arto  Satonen  /kok   

jäsen  Ruut  Sjöblom  /kok   

varajäsen  Noora  Koponen  /vihr   

varajäsen  Mikko  Lundén  /ps   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos   Miika   Suves