TyVM 12/2016 vp HE 114/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n sekä yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta ( HE 114/2016 vp ): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Anne Vänskä - sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylitarkastaja Mia Murtomäki - tietosuojavaltuutetun toimisto
 • apulaisjohtaja Marko Niemelä - Verohallinto
 • ylitarkastaja Taito von Konow - Verohallinto
 • johtaja Kaarina Myyri-Partanen - Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
 • työmarkkina-asiamies Tanja Hämäläinen - Kuntatyönantajat
 • lainopillinen asiamies Albert Mäkelä - Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Oikeusrekisterikeskus
 • Valtion työmarkkinalaitos
 • Kirkon työmarkkinalaitos
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia sekä yrittäjän eläkelakia.  

Esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisen oikeutta saada salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta työsuojeluviranomaisen suorittaessa harmaan talouden torjuntaan liittyviä valvontatehtäviään. Näissä valvontatehtävissä laajennettaisiin myös työsuojeluviranomaisen oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa viranomaisille ja muille julkista tehtävää hoitaville. Lisäksi mahdollistettaisiin työsuojeluviranomaisten keskinäinen salassa pidettävän tiedon vaihto kaikissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä. Esityksellä työsuojeluviranomainen saisi myös oikeuden saada Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä. Lisäksi esityksellä kumottaisiin tarpeettomaksi käynyt yrittäjän eläkelain säännös, joka koskee eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen oikeutta antaa työsuojeluviranomaiselle tietoa yrittäjän eläkevakuuttamisesta. Esitys tehostaisi työsuojeluviranomaisen toimintaa ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Esitys olisi osa harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä. 

Esityksessä ehdotetaan myös muita muutoksia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin. Esityksellä annettaisiin nykyistä useammalle taholle oikeus tehdä muistutus, jos työsuojelutarkastuksessa ei ole toimittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että työsuojelutarkastaja voisi antaa työnantajalle kehotuksen asiassa, joka koskee kirjallisen lomautustodistuksen tai työsopimuksen päättämisperusteita koskevan kirjallisen ilmoituksen antamista työntekijälle. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2017 aikana. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Yleistä

Hallituksen esityksellä laajennetaan työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuksia ja tiedonluovutusoikeuksia sen suorittaessa harmaan talouden torjuntaan liittyviä valvontatehtäviä. Uudistuksen tavoitteena on tehostaa työsuojeluviranomaisen toimintaa ja viranomaisten välistä yhteistyötä harmaan talouden torjunnassa.  

Uudistus toteutetaan muuttamalla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ( 44/2006 ; jäljempänä työsuojelun valvontalaki) työsuojeluviranomaisen salassa pidettävän tiedon saantia ja luovuttamista koskevia säännöksiä. Uudella sääntelyllä mahdollistetaan jatkossa myös työsuojeluviranomaisten keskinäinen tietojen vaihto kaikissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä. Lisäksi työsuojeluviranomaiselle annetaan oikeus saada Harmaan talouden selvitysyksikön tuottamia velvoitteidenhoitoselvityksiä muuttamalla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia.  

Työsuojelun valvontalakia muutetaan uudistuksen yhteydessä myös siten, että nykyistä useampi taho voi tehdä muistutuksen työsuojeluviranomaisen toiminnasta ja työsuojelutarkastaja voi antaa työnantajalle kehotuksen asiassa, joka koskee kirjallisen lomautustodistuksen tai työsopimuksen päättämisperusteita koskevan kirjallisen ilmoituksen antamista työntekijälle.  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on useissa yhteyksissä (mm. TyVM 5/2009 vp , TyVL 16/2010 vp ja TyVL 17/2012 vp ) korostanut tietosuojaviranomaisten tiedonsaantioikeuksien tärkeyttä ja niiden laajentamisen välttämättömyyttä harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi ja käytännön valvontatyössä koettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että tietojensaantioikeuksia ja -luovutuksia koskeva esitys on nyt saatu eduskunnan käsiteltäväksi ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuina seuraavin huomautuksin.  

Tiedonsaantioikeuksien laajentaminen ja velvoitteidenhoitoselvitys

Työsuojeluviranomainen saa valvonnassa tarvittavat tiedot ja asiakirjat lähtökohtaisesti suoraan yksittäisen valvonnan kohteelta. Pelkkä valvonnan kohteelta saatu tieto ei kuitenkaan aina riitä, vaan joissakin tapauksissa täydentävää tietoa sekä vertailutietoa tarvitaan myös viranomaisilta. Lisäksi valvonnan kohdentamiseksi tarvitaan tietoa yrityksistä, joiden toiminnassa esiintyy muita todennäköisemmin laiminlyöntejä ja epäkohtia. Työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeudet ovat tällä hetkellä varsin rajattuja ja mahdollistavat salassa pidettävien tietojen saannin vain tietyiltä viranomaisilta. Tästä aiheutuu ongelmia käytännön valvontatyöhön ja valvonnan kohdentamiseen. 

Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa harmaan talouden torjumiseksi velvoitteidenhoitoselvityksiä niihin oikeutettujen viranomaisten pyynnöstä. Selvityksessä voidaan käyttää julkisia tietoja ja tietoja, joihin selvityksen pyytäneellä viranomaisella on oikeus. Selvityksessä tarkasteltavan kohteen toiminnasta saadaan eri lähteistä kerättyä tietoa yhdistämällä ja analysoimalla selkeä kokonaiskuva.  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta esitti Harmaan talouden selvitysyksiköstä säätämisen yhteydessä valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa ( TyVL 16/2010 vp ), että työsuojeluviranomainen olisi valvonnan kohdentamisen tehostamiseksi tullut lisätä velvoitteidenhoitoselvityksiin oikeutettujen viranomaisten luetteloon. Suppeiden tiedonsaantioikeuksien vuoksi työsuojeluviranomainen jätettiin kuitenkin tuolloin selvityksiin oikeutettujen viranomaisten ulkopuolelle. 

Nyt käsillä olevassa esityksessä ehdotetaan työsuojeluviranomaisen tiedonsaantioikeuksien laajentamista sen suorittaessa harmaan talouden torjuntaan liittyviä valvontatehtäviä. Laajennettujen oikeuksien ansiosta myös velvoitteidenhoitoselvitysten tekemisessä pystytään tietoja hyödyntämään nykyistä laajemmin, minkä vuoksi työsuojeluviranomainen ehdotetaan lisättäväksi velvoitteidenhoitoselvityksiin oikeutettujen viranomaisten luetteloon.  

Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia tärkeinä ja tarpeellisina ja katsoo, että työsuojeluviranomaisen mahdollisuudet harmaan talouden torjuntaan sekä työsuojeluvalvontaan helpottuvat ja tehostuvat uudistuksen ansiosta merkittävästi. Uudistus kaventaa valiokunnan näkemyksen mukaan harmaan talouden toimijoiden liikkumatilaa ja lisää harmaata taloutta harjoittavien yritysten kiinnijäämisriskiä. Lisäksi esitys lisää yritysten välistä tervettä kilpailua valvonnan tehostuessa ja kohdistuessa tarkemmin niihin yrityksiin, jotka toimivat väärin.  

Oikeus saada tietojoukko ja oikeus luovuttaa tietoja

Työsuojeluviranomaisella on työsuojelun valvontalakiin nyt ehdotetun uuden 4 c §:n mukaan jatkossa oikeus saada tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ( 1233/2006 ) valvonnan kohdentamiseksi viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta taholta tietojoukkoja. Tietojoukolla tarkoitetaan yhteistyössä tiedon luovuttavan tahon kanssa rajattua listaa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävistä yksiköistä. Tehtävässä rajauksessa otetaan huomioon työsuojeluviranomaisen tietotarve valvonnan kohdentamisessa.  

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että työsuojeluviranomainen saa tietojoukkojen yhteydessä myös sellaisia tietoja, jotka eivät ole tarpeen yksittäisissä valvontatapauksissa. Valvonnan kohdentamisessa tarpeettomiksi jääneet tiedot on pykälän 3 momentin mukaan hävitettävä välittömästi. 

Lakiin ehdotetun uuden 4 d §:n mukaan työsuojeluviranomainen saa salassapitosäännösten estämättä oma-aloitteisesti luovuttaa tietoja säännöksessä mainituille tahoille silloin, kun on syntynyt epäilys laiminlyönnistä tai epäkohdasta. Valiokunta korostaa, että tietojenluovutusoikeus ei koske 4 c §:ssä tarkoitettujen tietojoukkojen yhteydessä saatuja välittömästi hävitettäviä tarpeettomia tietoja. Sen sijaan sellaiset tiedot, jotka on saatu mainitun säännöksen nojalla ja joita käytetään tilaajavastuutarkastuksissa, liitetään normaaliin tapaan työsuojeluviranomaisen kutakin tarkastusta koskeviin tietoihin. Tiedot hävitetään aikanaan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.  

Tietojärjestelmien kehittäminen

Velvoitteidenhoitoselvitysten hyödyntäminen edellyttää yhteisen tietojen yhdistämistä tukevan hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisen rajapinnan rakentamista Harmaan talouden selvitysyksikön ja työsuojeluviranomaisten tietojärjestelmien välille. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan yhteisen rajapinnan rakentamiseen ei ole työsuojeluviranomaisten vähentyneiden resurssien vuoksi kyetty riittävästi panostamaan, mikä saattaa viivästyttää uudistuksen täysimääräistä hyödyntämistä. Valiokunta edellyttää, että tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden kehittämiseen varataan riittävät resurssit. 

Tilaajavastuulain valvontaa voidaan jatkossa kohdentaa nykyistä tarkemmin, minkä johdosta laiminlyöntimaksun määräämiseen johtavien valvontatapausten määrän ennakoidaan lisääntyvän merkittävästi. Tämä lisää samalla myös Oikeusrekisterikeskuksen maksujen perintään liittyviä tehtäviä. Tällä hetkellä Oikeusrekisterikeskus hoitaa perinnän manuaalisesti, koska keskuksen vuonna 2004 valmistuneeseen tietojärjestelmään ei ole pystytty tekemään muutoksia, jotka mahdollistaisivat perintätoimenpiteiden hoitamisen tietojärjestelmän avulla. Valiokunta pitää tärkeänä, että Oikeusrekisterikeskukselle varataan tietojärjestelmän kehittämiseen riittävät resurssit. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4 b §. Oikeus saada tietoja viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta

Hallituksen esityksessä ( HE 201/2016 vp ) eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on ehdotettu työsuojelun valvontalain 4 b §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti. Talousvaliokunta on 22.11.2016 antamassaan mietinnössä ( TaVM 26/2016 vp ) ehdottanut pykälän hyväksymistä mainitun hallituksen esityksen mukaisessa muodossa. Tästä johtuen työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että muutos otetaan huomioon nyt käsillä olevan lain johtolauseessa.  

2. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6 §. Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus

Esityksessä ehdotetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momenttiin lisättäväksi uusi 17 kohta. Saman aikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys ( HE 196/2016 vp ) eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain, merimiesten palkkaturvalain 7 ja 26 §:n sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta sekä hallituksen esitys ( HE 108/2016 vp ) eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi, joissa myös ehdotetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momenttiin lisättäväksi uusi 17 kohta. Esityksissä ei ole huomioitu Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n 1 momenttiin lailla 858/2016 tehtyä muutosta, jolla momenttiin on jo lisätty uusi 17 kohta. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on 17.11.2016 palkkaturvaa koskevasta esityksestä antamassaan mietinnössä ( HE 196/2016 vpTyVM 9/2016 vp ) huomioinut lailla 858/2016 säännökseen lisätyn uuden 17 kohdan ja ehdottanut, että 6 §:n 1 momenttiin mainitussa esityksessä lisättäväksi ehdotettu uusi kohta saa numeron 18. 

Edellä kuvattu päällekkäisyys edellyttää esityksissä ( HE 108/2016 vp , HE 114/2016 vp ja HE 196/2016 vp ) ehdotettujen uusien kohtien numeroinnin yhteensovittamista myös nyt käsillä olevassa ehdotuksessa, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa, että 6 §:n 1 momenttiin lisättäväksi ehdotettu uusi kohta saa numeron 17 sijasta numeron 19 ja että tämä otetaan huomioon myös lain johtolauseessa.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 114/2016 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. 

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 114/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1.  Laki  työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ( 44/2006 ) 1 §:n 2 momentti, 4 a § ja 4 b §:n otsikko ja 1 momentti sekä 13 §:n 3 momentin 3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 4 a § ja 4 b §: n otsikko ja 1 momentti laissa 524/2009 sekä 13 §:n 3 momentin 3 kohta laissa 449/2016 , ja 

lisätään lakiin uusi 4 c—4 f § seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltaminen ja tarkoitus 


Mitä 2, 3 ja 6 luvussa säädetään työnantajasta ja työpaikasta, sovelletaan soveltuvin osin muihin tahoihin, joita työsuojeluviranomainen valvoo. 


4 a § 

Työsuojeluviranomaisten välinen tiedonvaihto 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada toiselta työsuojeluviranomaiselta työsuojeluvalvonnassa saatuja tietoja salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä, jos tiedot ovat välttämättömiä valvonnan kohdentamiseksi tai yksittäisessä valvontatapauksessa lain noudattamisen valvomiseksi, kun valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisen tehtäväksi. 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus luovuttaa oma-aloitteisesti salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle tietoja epäilemästään laiminlyönnistä tai epäkohdasta, jonka työsuojeluviranomainen on havainnut työsuojeluviranomaisen tehtäväksi säädetyn valvonnan yhteydessä. 

4 b § 

Oikeus saada tietoja viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä välttämättömiä tietoja valvonnan kohdentamiseksi tai yksittäisessä valvontatapauksessa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvomiseksi: 

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7 kohdassa tarkoitetulta viranomaiselta; 

2) Eläketurvakeskukselta, Työttömyysvakuutusrahastolta ja Tapaturmavakuutuskeskukselta; 

3) eläkelaitokselta ja tapaturmavakuutusyhtiöltä, siltä osin kuin eläkelaitoksen ja tapaturmavakuutusyhtiön tiedot voidaan luovuttaa Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetussa laissa ( 1207/2010 ) tarkoitetulla velvoitteidenhoitoselvityksellä. 


4 c § 

Oikeus saada tietojoukko viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain valvonnan kohdentamiseksi seuraavat tietojoukot: 

1) Verohallinnolta yksilöintitiedot ja verovelan määrää koskevat tiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävistä yksiköistä, joilla ei ole verovelasta Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä; 

2) Eläketurvakeskukselta yksilöintitiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävistä yksiköistä, joiden Eläketurvakeskus on valvonnassaan todennut laiminlyöneen täysin eläkevakuuttamisvelvollisuutensa; 

3) Tapaturmavakuutuskeskukselta yksilöintitiedot yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävistä yksiköistä, joiden Tapaturmavakuutuskeskus on valvonnassaan todennut laiminlyöneen täysin tapaturmavakuuttamisvelvollisuutensa. 

Tietojoukon rajaamiseksi työsuojeluviranomaisen on määriteltävä yhteistyössä Verohallinnon, Eläketurvakeskuksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröitävän yksikön oikeudellinen muoto, maantieteellinen alue, aikajakso ja toimiala, joita tietopyyntö koskee. Verohallinnolle osoitetussa tietopyynnössä on lisäksi määriteltävä verovelan määrä. 

Valvonnan kohdentamisessa tarpeettomiksi jääneet tiedot on hävitettävä välittömästi. 

4 d § 

Oikeus luovuttaa tietoja viranomaiselle ja muulle julkista tehtävää hoitavalle 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus luovuttaa oma-aloitteisesti salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä tietoja epäilemästään laiminlyönnistä tai epäkohdasta, jonka työsuojeluviranomainen on havainnut tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain tai työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen taikka ulkomaalaisen työvoiman käytön valvonnan yhteydessä: 

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1, 4 ja 7 kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle; 

2) Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, Tapaturmavakuutuskeskukselle, Kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle; 

3) eläkelaitokselle ja tapaturmavakuutusyhtiölle. 

Edellytyksenä tietojen luovuttamiselle on lisäksi, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on asiassa toimivaltainen. 

4 e § 

Tekninen käyttöyhteys ja tietojen maksuttomuus 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada 4 a—4 c §:ssä tarkoitettuja tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti. 

Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada 4 a—4 c §:ssä tarkoitetut tiedot ja luovuttaa 4 a, 4 d ja 4 f §:ssä tarkoitetut tiedot maksutta. 

4 f § 

Tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus 

Työsuojeluviranomaisen 4 a—4 c §:n nojalla saamia tietoja saa käyttää vain mainituissa pykälissä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin, ellei laissa toisin säädetä. 

Tietoja on kuitenkin oikeus luovuttaa viranomaisille, jotka vastaavat työsuojeluviranomaisten valvontatoimintaa koskevasta muutoksenhausta tai työsuojeluvalvonnassa havaittujen epäiltyjen rikosten tai laiminlyöntien selvittämisestä ja seuraamusten määräämisestä. 

Ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa varten saatuja tietoja voidaan lisäksi luovuttaa ulkomaan viranomaiselle siltä osin kuin se on välttämätöntä lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamisen valvonnassa tehtävässä Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisten välisessä hallinnollisessa yhteistyössä. 

13 § 

Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen 


Kehotus voidaan antaa asiassa, joka koskee: 


3) työsopimuslaissa ( 55/2001 ) tai muussa työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun työnteon keskeisiä ehtoja koskevan kirjallisen selvityksen, palkkalaskelman, lomautusta koskevan kirjallisen todistuksen, työsopimuksen päättämisperusteita koskevan kirjallisen ilmoituksen tai työtodistuksen antamista; Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


2.  Laki  Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain ( 1207/2010 ) 6 §:n 1 momentin 18 kohta, sellaisena kuin se on laissa / , ja 

lisätään 6 §:n 1 momenttiin uusi 19 kohta seuraavasti: 

6 § 

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tukemaan: 


18) palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain ( 1108/2000 ) täytäntöönpanoa ;  

19) työsuojeluviranomaisen suorittamaa tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa.  Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


3.  Laki  yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan yrittäjän eläkelain ( 1272/2006 ) 152 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 527/2009 , ja 

muutetaan 152 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on laissa 527/2009 , seuraavasti: 

152 § 

Tietojen antaminen viranomaisille ja luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle 

Eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksella on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään, salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja seuraavasti: 


3) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle sellaiset tiedot yrittäjän tähän lakiin perustuvasta ulosottokelpoisesta työeläkevakuutusmaksusaatavasta, jotka luottotietorekisterin pitäjällä lain mukaan on oikeus tallettaa luottotietorekisteriin. Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 


Helsingissä 25.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja Tarja Filatov /sd

varapuheenjohtaja Heli Järvinen /vihr

jäsen Pertti Hakanen /kesk

jäsen Niilo Keränen /kesk

jäsen Anna Kontula /vas

jäsen Jaana Laitinen-Pesola /kok

jäsen Leena Meri /ps

jäsen Merja Mäkisalo-Ropponen /sd

jäsen Ilmari Nurminen /sd

jäsen Veronica Rehn-Kivi /r

jäsen Eero Suutari /kok

jäsen Martti Talja /kesk

jäsen Juhana Vartiainen /kok

jäsen Eerikki Viljanen /kesk

varajäsen Antero Laukkanen /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjaana Kinnunen