TyVM 11/2004 vp HE 135/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TyVM 11/2004 vp - HE 135/2004 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 135/2004 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • vanhempi hallitussihteeri Antti Posio , sosiaali- ja terveysministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  • , Teknologiateollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Lailla eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta korvataan ja täydennetään aikaisemmin voimassa olleeseen työturvallisuuslakiin sisältyneet koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen valmistajaan, maahantuojaan tai muuhun käyttöön tai markkinoille luovuttajaan kohdistetut perusvelvoitteet laitteen vaatimustenmukaisuudesta. Lain säännökset koski­sivat myös henkilönsuojaimia. Tarkemmat säännökset vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyvästä menettelystä annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Säännökset koskevat ensisijassa ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille ja käyttöön tulevia laitteita, mutta osittain myös käytössä olleiden laitteiden edelleen luovuttamista.

Esitykseen sisältyvät ehdotukset työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu­asioissa annetun lain 4 §:n ja rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:n muuttamisesta vastaamaan valvonnan ja rangaistusten osalta aikaisemmin voimassa  ollutta käytäntöä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jukka Gustafsson /sd
vpj. Anne Holmlund /kok
jäs. Susanna Haapoja /kesk
Anneli Kiljunen /sd
Esa Lahtela /sd
Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
Markus Mustajärvi /vas
Terhi Peltokorpi /kesk
Leena Rauhala /kd
Paula Risikko /kok
Jukka Roos /sd
Tero Rönni /sd
Kimmo Tiilikainen /kesk
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Matti Kauppila /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ritva Bäckström