TaVM 3/2012 vp HE 145/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

TaVM 3/2012 vp - HE 145/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä helmikuuta 2012 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta ( HE 145/2011 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 4/2012 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti , työ- ja elinkeinoministeriö
  • johtaja Lasse Reiman , Säteilyturvakeskus STUK
  • toimitusjohtaja (OTO) Sirkka Vilkamo , Valtion ydinjätehuoltorahasto
  • yhtiölakimies Hannele von Hertzen , Fennovoima Oy
  • lakiasiainpäällikkö Ulla-Maija Moisio , Teollisuuden Voima Oyj

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  • Fortum Power and Heat Oy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ydinenergialakia. Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin säännökset ydinlaitosten tarkastuksia ja testauksia suorittavien tarkastuslaitosten, testauslaitosten sekä rikkomattomien testausten pätevöinti­elimen hyväksymisestä. Muutoksen tarkoituksena on ulottaa yksityisten tarkastusorganisaatioiden käyttömahdollisuus myös ydinlaitosten mekaanisten laitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden tarkastuksiin sekä virallistaa rikkomattomien testausten pätevöintielimen asema.

Lisäksi ydinenergialakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset Säteilyturvakeskuksen mahdollisuudesta tarkastaa periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä tarkastaa ja valvoa rakenteiden ja laitteiden valmistusta ennen rakentamislupapäätöstä sekä Säteilyturvakeskuksen oikeudesta tutkia sellaisia normaalista poikkeavia tapahtumia tai menettelyjä, joilla voi olla merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta.

Esityksessä ehdotetaan myös, että ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua korotettaisiin yleisen kustannustason nousua vastaavasti.

Muilta osin ehdotetut muutokset koskevat yksityiskohtia ja ovat luonteeltaan teknisiä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Uusi sääntely täsmentää Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvontaoikeuksia sekä uusien ydinlaitosten rakentamislupaa edeltävällä ajanjaksolla että normaalista poikkeavien tapahtumien tai menettelyjen yhteydessä. Lisäksi esitys mahdollistaa jäljempänä kuvatulla tavalla STUKin resurssien suuntaamisen ydinturvallisuuden kannalta vaativimpiin kohteisiin laajentamalla jonkin verran STUKin mahdollisuuksia hyödyntää yksityisiä tarkastuslaitoksia ja testauslaitoksia sekä täydentämällä järjestelmää erityisellä pätevöintielimellä. Ydinturvallisuusmaksuun tehtävä korotus turvaa puolestaan ydinturvallisuustutkimuksen rahoituksen.

Vaikka STUKia avustavien elinten käyttöä laajennetaan, säilyy kokonaisvalvontavastuu ydinenergian käytön turvallisuudesta STUKilla (55 §). STUK mm. asettaa ydinenergialain 7 r §:n mukaiset yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset (YVL-ohjeet), päättää luvan tarkoittamaa toimintaa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset, antaa tarvittaessa yksityiskohtaisia määräyksiä sekä valvoo niiden noudattamista ja sitä, että ydinlaitoksen osiksi tarkoitetut rakenteet ja laitteet valmistetaan STUKin hyväksymällä tavalla. STUKin valvontaoikeuksista on säädetty ydinenergialain 63 §:ssä.

Esityksellä pyritään osaltaan varmistamaan uuden ydinvoimakapasiteetin lisärakentamiseen tarvittavat ydinturvallisuuden valvontaresurssit. Valiokunta esittää, että lakiehdotus hyväksytään lähinnä perustuslakivaliokunnan esittämin muutoksin.

Tarkastuslaitos.

Jo 1990-luvulta alkaen ydinlaitosten paineastioiden tarkastamisessa on käytetty apuna yksityisiä tarkastuslaitoksia. Esityksen mukaisesti tarkastuslaitosten tarkastusoikeus laajennettaisiin koskemaan paineastioiden ohella myös ydinlaitosten rakenteiden ja mekaanisten laitteiden tarkastuksia.

Tarkastuslaitokset, jotka STUK hyväksyy tehtäviinsä, arvioivat laitteiden vaatimustenmukaisuutta STUKin asettamien YVL-ohjeiden ja STUKin hyväksymien suunnitteluperusteiden pohjalta. Tarkastuslaitoksilla ei ole oikeutta poiketa STUKin päätöksistä tai YVL-ohjeista. YVL-ohjeiden tulkinta ja mahdolliset päätökset niistä poikkeavan ratkaisun hyväksymiseksi (ydinenergialain 7 r §:n 3 momentti) kuuluvat STUKille. STUKin vastuulla on myös tarkastaa ydinlaitosten laitos- ja järjestelmätason suunnitelmat kaikissa tilanteissa ja tehdä niistä turvallisuusarviot. STUKin vastuulla olisi edelleen tarkastaa turvallisuusluokkaan 1 kuuluvat laitteet ja merkityksellisimmät luokkaan 2 kuuluvat laitteet. Tarkastuslaitoksen päätökseen voi hakea muutosta 75 §:ssä säädettäväksi ehdotetulla tavalla.

Tarkastusaluejako STUKin ja tarkastuslaitosten välillä sekä tarkastuslaitoksia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään yksityiskohtaisesti YVL-ohjeissa. Tarkastuslaitos hakee STUKilta hyväksyntää toimia tietyissä tarkastuslaitostehtävissä. Hyväksymispäätöksessä STUK määrittelee kyseisen tarkastuslaitoksen tarkastusalueen. STUK valvoo tarkastuslaitosten toimintaa tarkastuslaitoksissa, laitos- ja valmistuspaikalla tehtävissä tarkastuksissa ja ar­vioimalla tarkastuspäätöksiä. Lisäksi STUK järjestää tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa tarkastuslaitosten yhtenäinen toiminta.

Esityksessä ehdotetut muutokset tarkastuslaitosten toimivaltaan perustuvat eurooppalaisten ydinturvallisuusviranomaisten WENRAn (­Western European Nuclear Regulator"s ­Assosiation) painelaitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden tarkastustoiminnan vertailuun. Työryhmän työhön osallistui yhdentoista Euroopan maan viranomaisorganisaatiot (mm. Ruotsi, Ranska, Iso-Britannia ja Suomi). VertailussaTyöryhmän loppuraportti "Benchmarking the ­European inspection practices for components and structures of nuclear facilities" julkaistiin maaliskuussa 2012 tunnistettiin tarkastuslaitosten käyttö menettelyksi, josta voitiin kirjata parhaat käytännöt. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta Euroopan maissa laitetarkastuksia tekevät akkreditoidut, ydinturvallisuusviranomaisen hyväksymät tarkastuslaitokset, ja esim. Ruotsissa tarkastuslaitokset tekevät kaikki laitetarkastukset. Hallituksen esityksessä nämä parhaat käytännöt ehdotetaan sisällytettäväksi myös Suomen lainsäädäntöön.

Talousvaliokunta pitää tarkastuslaitosten käytön laajentamista perusteltuna. Tarkastustoiminta tapahtuisi STUKin tarkassa valvonnassa ja ohjeistuksen mukaisesti. Järjestely ei vaaranna turvallisuutta mutta mahdollistaa STUKin resurssien tarkoituksenmukaisemman käytön.

Pätevöintielin.

Uutena toimijana laissa ehdotetaan säädettäväksi pätevöintielimestä. Elin liittyy ydinlaitoksen mekaanisten laitteiden eheyden varmistamiseen. Ydinteknisten mekaanisten laitteiden ja rakenteiden ainetta rikkomattomien määräaikaistarkastusten luotettavuuden varmistamiseksi on luotu ns. pätevöintimenettely, joka perustuu kansainvälisessä yhteistyössä kehitettyihin menettelytapoihin ja ohjeisiin. Luvanhaltijan käytettävissä on oltava tarkastusjärjestelmien pätevöintien hallinnointia, suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja arviointeja sekä pätevöintitodistusten myöntämistä varten akkreditointielimen arvioima ja STUKin hyväksymä pätevöintielin. Pätevöintielin pätevöi määräaikaistarkastuksissa käytettävät menetelmät, henkilöt ja laitteistot tehtäviinsä. Säteilyturvakeskus hyväksyisi pätevöintielimen vastaavalla tavalla kuin tarkastus- ja testauslaitokset. Pätevöintielintä koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on tarkoitus sisällyttää mekaanisten laitteiden määräaikaistarkastuksista annettuun YVL-ohjeeseen.

Pätevöintielimen annettua pätevöinnin tarkastuksissa käytettäville menetelmille ja laitteille sekä tarkastuksia suorittaville henkilöille luvanhaltija voi hakea STUKilta hyväksyntää käyttää edellä mainittuja menetelmiä sekä henkilöitä mekaanisten laitteiden määräaikaistarkastusten suorittamiseen.

Talousvaliokunta katsoo, että pätevöintielinten käytön mahdollistaminen ajantasaistaa kansallisen sääntelymme vastaamaan parhaita kansainvälisiä käytänteitä.

Testauslaitos.

Tarkastuslaitosten tapaan myös testauslaitosten käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan painelaitteiden ohella myös mekaanisten laitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden testaus. Riippumattomat testauslaitokset tekevät näiden tuotteiden valmistuksen yhteydessä laadun ja laitteiden ikääntymisen arviointiin liittyviä testejä, joita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset sisältyvät YVL-ohjeisiin.

Testauslaitoksen edellytetään täyttävän niitä koskevan EN-standardinEuropean Standards (eurooppalaiset standardit) vaatimukset, ja laitoksen tulee olla akkreditoitu suorittamaan soveltuvia testejä. Turvallisuudelle tärkeiden (turvallisuusluokka 1 ja 2) mekaanisten laitteiden ja rakenteiden testauslaitoksille ja testaajille on asetettu YVL-ohjeissa akkreditoinnin lisäksi erikseen yksilöityjä vaatimuksia. Nämä testauslaitokset ja testaajat STUK hyväksyy hakemuksesta.

STUKin valvontaoikeudet.

Ydinenergialain 63 §:ssä säädetään STUKin valvontaoikeuksista. Esityksessä ehdotetaan, että valvontaoikeuksia täsmennetään siten, että STUKilla on oikeus ottaa tutkittavakseen ydinenergian käytössä havaittu normaalista poikkeava tapahtuma tai menettely, jolla saattaa olla olennaista merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta. Kyseessä olisi säännönmukaista luvanhaltijan omasta toimesta tapahtuvaa valvontaa täydentävä, erityistilanteisiin liittyvä valvontaoikeus.

Tutkiessaan ydinenergian käytössä havaittuja poikkeamia STUK on lähtökohtaisesti riippumaton tutkinnan kohteesta. STUK ei kuitenkaan voi riippumattomasti tutkia omaa toimintaansa. Talousvaliokunta pitää tämän vuoksi tärkeänä, että tutkinta organisoidaan STUKissa esteellisyysnäkökohdat huomioon ottaen. Tutkintaryhmään on tämän vuoksi tarkoituksenmukaista nimetä myös STUKin ulkopuolisia asiantuntijoita. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 § koskee myös ydinenergian käytön turvallisuutta. Onnettomuustutkintakeskus voi niin päättäessään aloittaa tutkinnan ja arvioida sen yhteydessä myös STUKin toimintaa.

Muutosesitykset.

Perustuslakivaliokunta on esittänyt, että lakiehdotuksen 60 a ja 75 §:iä täsmennetään. Näiden muutosten lisäksi talousvaliokunta esittää, että 55 §:ään tehdään Säteilyturvakeskuksen toimivaltuuksia täsmentävä li­säys ja että lain voimaantuloa porrastetaan vaihtolatausseisokkien tarkastusten osalta. Muutosesityksiä on selostettu tarkemmin mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa.

Yksityiskohtaiset perustelut

55 §. Valvontaviranomainen.

Pykälässä säädetään Säteilyturvakeskuksen tehtävistä ja toimivaltuuksista ydinenergian käytön turvallisuutta valvovana viranomaisena.

Lakiehdotuksen uudessa 5 momentissa ehdotetaan säädettäväksi Säteilyturvakeskuksen toimivaltuuksista tilanteessa, jossa eduskunta on jättänyt voimaan ydinlaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen, mutta laitokselle ei ole vielä myönnetty rakentamislupaa. Selkeyden vuoksi momenttia esitetään täsmennettäväksi siten, että Säteilyturvakeskus voi paitsi tarkastaa myös hyväksyä ydinlaitoksen laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia suorittamansa ennakkovalvonnan yhteydessä. Rakentamisluvan tultua myönnetyksi Säteilyturvakeskuksen tarkastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita voidaan kuitenkin käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia.

60 a §. Painelaitteiden, rakenteiden ja mekaanisten laitteiden valvonta ja tarkastus.

Pykälässä säädetään Säteilyturvakeskuksen toimivallasta hyväksyä tehtäväänsä tarkastuslaitos, testauslaitos ja pätevöintielin. Näiden Säteilyturvakeskusta avustavien elinten tarkoituksena on suorittaa ydinlaitosten painelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden sekä mekaanisten laitteiden tarkastustoimintaan liittyviä tehtäviä (1 mom.). Pykälän 1 momenttiin liittyen perustuslakivaliokunnan lausunnossa on edellytetty, että laissa säädetään ehdotettua tarkemmin laitosten ja elimen tehtävistä sekä Säteilyturvakeskuksen toimivallasta määrätä hyväksymispäätöksessään tarkemmin niiden tehtävistä ja toimialueesta.

Valiokunta esittää, että 1 momenttia täsmennetään perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla säätämällä, että Säteilyturvakeskus määrää, missä laajuudessa tarkastuslaitos, testauslaitos ja pätevöintielin suorittavat tarkastustoimintaan liittyviä tehtäviä. Samoin esitetään lisättäväksi, että Säteilyturvakeskus valvoo näiden laitosten ja elimen toimintaa.

Perustuslakivaliokunnan tulkintana on, että vain tarkastuslaitosten toimintaa voidaan pitää perustuslain 124 §:n tarkoittamana julkisen hallintotehtävän hoitamisena, minkä vuoksi 60 a §:n 5 momentissa säädetyt hallintotehtävän hoitamista koskevat velvoitteet on rajattava koskemaan vain tarkastuslaitoksia. Edellä olevan vuoksi talousvaliokunta esittää, että pätevöinti­elin poistetaan 5 momentin soveltamisalasta ja momentin sanamuotoa tarkistetaan perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla velvoittavammaksi.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös pykälän 2 momentissa säädettyyn asetuksenantovaltuuteen. Koska valtuutta käytetään vain menettelyllisten ja teknisten hyväksymismenettelyyn liittyvien määräysten antamiseen, ei momenttia ole ollut tarpeen tältä osin täsmentää.

75 §. Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano.

Pykälän 4 momentissa säädetään oikeudesta hakea muutosta julkiseen hallintotehtävään liittyvään päätökseen.

Säännökseen esitettävät muutokset liittyvät edellä 60 a §:ssä todettuun perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaisesti pätevöintielimen harjoittamaa toimintaa ei voida pitää perustuslain 124 §:n tarkoittamana julkisen hallintotehtävän hoitamisena. Momenttia esitetään muutettavaksi tämän vuoksi siten, että pätevöintielin poistetaan momentin soveltamisalasta.

Voimaantulosäännös.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt. Ehdotetut 60 a §:n muutokset tulevat vaikuttamaan tarkastusvastuisiin. Työ- ja elinkeinoministeriöltä saadun selvityksen mukaan voimassa olevaan lakiin perustuvat kuluvan vuoden tarkastukset ovat vielä kesken ja ne saadaan päätökseen lokakuun alkuun mennessä. Jotta lakiehdotuksen voimaantulo ei haittaisi vireillä olevia tarkastuksia vaan ne voidaan saattaa loppuun suunnitellulla tavalla voimassa olevan lain mukaisesti, talousvaliokunta esittää, että tarkastustoiminnan suorittamista muuttava 60 a § samoin kuin 60 a §:ään liittyvä uusi oikaisumenettelyä koskeva 75 §:n 4 momentti tulevat voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 2012.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

ydinenergialain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ydinenergialain (990/1987) 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 7 i §:n 3 momentti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 momentti, 60 a § ja 63 §:n 1 momentin 8 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohta, 7 i §:n 3 momentti, 7 l §:n 2 momentti, 7 q §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 53 a §:n 2 momentti ja 63 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 342/2008 ja 60 a § laeissa 870/1999 ja 342/2008, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994, 342/2008 ja 269/2011, uusi 11—13 kohta, 55 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1420/1994 ja 342/2008, uusi 5 momentti, 63 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 738/2000 ja 342/2008, uusi 9 kohta ja 75 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 342/2008 ja 622/2011, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

2, 3, 7 i, 7 l, 7 q, 43 ja 53 a §

(Kuten HE)

55 §

Valvontaviranomainen

Sen jälkeen kun eduskunta on päättänyt jättää voimaan yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöksen, Säteilyturvakeskus voi periaatepäätöksen haltijan pyynnöstä tarkastaa ydinlaitosta ja sen järjestelmiä, tarkastaa ja hyväksyä laitteita ja rakenteita koskevia suunnitelmia sekä tarkastaa ja valvoa yksittäisten laitteiden ja rakenteiden valmistusta. Laitospaikalla ei kuitenkaan saa aloittaa ydinturvallisuuteen vaikuttaviin rakenteisiin liittyviä töitä ennen rakentamisluvan myöntämistä. Säteilyturvakeskuksen tarkastamia ja hyväksymiä rakenteita ja laitteita voidaan käyttää ydinlaitoksen rakentamiseen vain, jos ne ovat rakentamisluvan mukaisia.

60 a §

Painelaitteiden, rakenteiden ja mekaanisten laitteiden valvonta ja tarkastus

Säteilyturvakeskus hyväksyy ydinteknisten painelaitteiden valmistajan tehtäviinsä sekä tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pätevöinti­elimen suorittamaan ydinlaitosten painelaitteiden, teräs- ja betonirakenteiden sekä mekaanisten laitteiden tarkastustoimintaan kuuluvia tehtäviä Säteilyturvakeskuksen osoittamassa laajuudessa. Säteilyturvakeskus valvoo tarkastuslaitoksen, testauslaitoksen ja pätevöintielimen toimintaa.

(2—4 mom. kuten HE)

Tarkastuslaitoksen on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), sähköisestä asioin­nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään. Tarkastuslaitoksen (poist.) palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

63 §

(Kuten HE)

75 §

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

Tarkastuslaitoksen (poist.) päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä tarkastuslaitokselta (poist.). Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa. Päätökseen, jonka tarkastuslaitos (poist.) antaa oikaisuvaatimuksen johdosta, haetaan valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 60 a § ja 75 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä lokakuuta 2012.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Mauri Pekkarinen /kesk
vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok
jäs. Lars Erik Gästgivars /r
Teuvo Hakkarainen /ps
James Hirvisaari /ps
Harri Jaskari /kok
Johanna Karimäki /vihr
Pia Kauma /kok
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Jukka Kärnä /sd
Eero Lehti /kok
Jari Myllykoski /vas
Sirpa Paatero /sd
Arto Pirttilahti /kesk
Juha Sipilä /kesk
Kaj Turunen /ps
vjäs. Matti Saarinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi