TaVM 27/2010 vp HE 173/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koske­vien lakien muuttamisesta

TaVM 27/2010 vp - HE 173/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koske­vien lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 5 päivänä lokakuuta 2010 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi eräiden Turvatekniikan keskuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevien lakien muuttamisesta ( HE 173/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja , työ- ja elinkeinoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 17 lakia, joissa säädetään Turvatekniikan keskuksen tehtävistä ja toimivallasta. Keskuksen nimi muutettaisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi.

Esitys liittyy eduskunnalle annettavaan kemikaalien tuotevalvonnan keskittämistä koskevaan hallituksen esitykseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti Turvatekniikan keskuksen nimeä ja tehtäviä koskevan lakiuudistuksen kanssa 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään 3. ja 16. lakiehdotukseen tehdyin muutoksin.

Eduskunnan hyväksyttävänä on HE 132/2010 vp kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi (TaVM 26/2010 vp ). Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettavalla lailla korvataan nykyinen turvatekniikan keskuksesta annettu laki. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto jatkaa Turvatekniikan keskuksen toimintaa.

Uuden lainsäädännön johdosta Turvatekniikan keskus on muutettu laeissa Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

3. Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty muutokset, jotka ovat aiheutuneet 34 §:n kohdalla mainitusta uudesta laista.

34 §. Vaatimusten vastaista energiaan liittyvää tuotetta koskevat toimenpiteet.

Eduskunta on hyväksynyt 10.11.2010 ensimmäisessä käsittelyssä lain otsikossa mainitun lain muuttamisesta ( HE 109/2010 vp — TaVM 25/2010 vp ). Tässä yhteydessä lain 34 §:ään lisättiin uusi 3 momentti.

Valiokunta on muuttanut uudessa 3 momentissa olleen Turvatekniikan keskuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi.

16. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Johtolauseeseen on tehty 6 §:n poistamisesta aiheutuneet muutokset.

6 §. Muut viranomaiset.

Eduskunta on hyväksynyt HE:n 166/2010 vp — LiVM 14/2010 vp pohjalta lain 6 §:n mm. siten muutettuna, että Turvatekniikan keskus on muutettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi. Näin ollen talousvaliokunnan käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 6 §, jossa on ehdotettu sama muutos, on tarpeettomana poistettu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 1., 2., 4.—15. ja 17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 3. ja 16. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

3.

Laki

tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 27—30 §, 32 §:n otsikko, 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 33 §:n 2 kohta, (poist.) 34 § (poist.) sekä 36 ja 39 §,

sellaisina kuin niistä ovat 27, 30 ja 34 § laissa ( / ), seuraavasti :

27—30, 32 ja 33 §

(Kuten HE)

34 §

Vaatimusten vastaista energiaan liittyvää tuotetta koskevat toimenpiteet

(Johdantokappale kuten HE)

(4 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

Jos Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla on ­aihetta epäillä, että 17 §:ssä tarkoitetut tiedot energiamerkeissä tai tuoteselosteissa eivät ole tämän lain mukaisia, sen on vaadittava ener­giaan liittyvän tuotteen valmistajalta, tämän valtuutetulta edustajalta, maahantuojalta tai elinkeinonharjoittajalta selvitys mainittujen tietojen paikkansapitävyydestä.

36 ja 39 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

16.

Laki

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) (poist.) 13 d §:n 1 momentti, 13 g §:n 1 ja 3 momentti, 13 i §, 16 a §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 4 ja 5 momentti, 16 b §:n 2 momentti ja 23 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, (poist.) 13 d §:n 1 momentti, 13 g §:n 1 ja 3 momentti, 13 i §, 16 a §:n 2 momentin johdantokappale ja 5 kohta sekä 4 ja 5 momentti, 16 b §:n 2 momentti laissa 124/2001 ja 23 a §:n 1 momentti laissa 215/2005, seuraavasti:

6 §

(Poist.)

13 d, 13 g, 13 i, 16 a, 16 b ja 23 a §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jouko Skinnari /sd
vpj. Mauri Salo /kesk
jäs. Hannu Hoskonen /kesk
Harri Jaskari /kok
Anne Kalmari /kesk
Matti Kangas /vas
Toimi Kankaanniemi /kd
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Jouko Laxell /kok
Marjo Matikainen-Kallström /kok
Sirpa Paatero /sd
Oras Tynkkynen /vihr
Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen