TaVM 1/2006 vp HE 138/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TaVM 1/2006 vp - HE 138/2004 vp Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liit­tyviksi laeiksi ( HE 138/2004 vp).

Eduskunta-aloite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä

  • lakialoitteen laiksi alkoholilain muutta­misesta (LA 34/2004 vp — Miapetra Kumpula /sd ym.), joka on lähetetty valiokuntaan 29 päivänä huhtikuuta 2004.

Lausunnot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta ovat antaneet asiasta lausunnot (PeVL 49/2004 vp ja HaVL 5/2005 vp), jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti , kauppa- ja teollisuusministeriö
  • hallitusneuvos Ismo Tuominen , ylitarkastaja Jari Keinänen , sosiaali- ja terveysministeriö
  • lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta , ­oikeusministeriö
  • lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen , sisä­asiainministeriö
  • ylikomisario Ari Taipale , Helsingin kihlakunnan poliisilaitos
  • lakimies Merja Söderström , Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto
  • yritysasiamies Vesa Malila , Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • hallituksen jäsen Liisa Lemmetyinen , Suomen Leirintäalueyhdistys
  • lakimies Annika Rönni-Sällinen , Palvelualojen ammattiliitto PAM

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

Hallituksen esitys

Laki korvaa nykyisen majoitus- ja ravitsemusliikkeistä annetun asetuksen. Lailla ei muuteta nykyistä ravitsemusliikkeiden aukioloaikoja koskevaa sääntelyä. Lain säännökset myös asiakasvalintaoikeudesta ja järjestyksen turvaamisesta vastaavat pääosin voimassaolevaa sääntelyä.

Majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asukkaille.

Ravitsemistoiminnalla puolestaan tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa ruoan tai juoman tarjoamista yleisölle terveydensuojelulaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa nautit­tavaksi.

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään matkustajailmoitus. Matkustajailmoitus tulee täyttää hotel­lien lisäksi myös maatilamatkailussa, aamiaismajoituksessa ja leirintäalueilla sekä muussa ­ammattimaisesti harjoitetussa majoitustoiminnassa. Laissa säädetään tiedoista, jotka matkustajailmoituksessa on mainittava.

Majoitustoiminnan harjoittajan on toimitettava poliisille nykyiseen tapaan ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot. Poliisilla on oikeus saada myös muiden matkustajien matkustajatietoja. Lisäksi rajavartiolaitos, tullilaitos, pelastusviranomaiset ja terveydensuojeluviranomaiset voivat saada matkustajatietoja tehtäviensä suorittamista varten.

Terveydensuojelulakiin tehtävän muutoksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen lähettää poliisi- ja pelastusviranomaisille tiedon majoitus- ja ravitsemusliikehuoneistoa koskevasta ilmoituksesta ja mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaisessa huoneistossa. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa.

Lakialoite

Aloitteessa alkoholilakia ehdotetaan täydennettäväksi alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen aukioloa koskevilla säännöksillä, jotka nykyisin ovat majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esitys

Talousvaliokunta ehdottaa, että majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu lakiehdotus ja terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta annettu lakiehdotus hyväksytään niihin valiokunnassa tehdyin muutoksin ja että kolmas lakiehdotus, järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta, hyväksytään esityksen mukaisena.

Uusilla säännöksillä yhtenäistetään majoitus- ja ravitsemisalan sääntelyä ja kevennetään hallinnollisia menettelyjä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettavan lain soveltamisala koskee yhtäläisesti kaikkea ammattimaista majoitus- ja ravitsemistoimintaa. Alan sääntely lakitasolla on perusteltua, koska sääntelyn kohteena on asioita, jotka koskettavat ihmisten perusoikeuksia.

Nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 6 §:n mukaan asetuksessa tarkoitetun majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan tulee tapahtua vastaavan hoitajan valvonnassa ja johdolla. Vastaavana hoitajana voi toimia yksityinen liikkeenharjoittaja tai muu luonnollinen henkilö. Asetuksessa ei määritellä vastaavan hoitajan tehtäviä eikä tehtävien laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvia seuraamuksia. Alko­holijuomien anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisesta säädetään alkoholilain 21 b §:ssä. Anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia, jotka anniskelupaikan haltija määrää. Laissa säädetään heitä koskevista vaatimuksista.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä vastaavasta hoitajasta, koska hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotetussa sääntelyssä ei ole kyse majoitus- ja ravitsemistoiminnan luvanvaraistamisesta eikä vastaavaa hoitajaa ole pidetty muutoinkaan tarpeellisena liiketoiminnan lainmukaisuuden valvonnan kannalta.

Talousvaliokuntakaan ei pidä tarpeellisena säätää lailla erikseen majoitus- ja ravitsemisliikkeen vastaavasta hoitajasta. Uudessa laissa säädetään majoitustoiminnan harjoittajan vastuusta ja oikeuksista. Majoitus- ja ravitsemistoimintaa voidaan harjoittaa monissa erilaisissa liiketoiminnan muodostelmissa, joissa vastuullinen toiminnan harjoittaja on yksilöitävissä. Laissa säädetään myös rangaistus ravitsemisliikkeen aukioloaikasäännösten rikkomisesta ja matkustajailmoituksen tekemisvelvollisuuden laiminlyönnistä. Poliisin tehtävänä on valvoa lain noudattamista.

Alkoholijuomien anniskelu on luvanvaraista toimintaa. Tässä yhteydessä ei puututa alkoholilainsäädännössä säänneltyihin anniskelupaikan vastaavaa hoitajaa koskeviin vaatimuksiin eikä alkoholijuomien anniskeluun.

Lakialoite

Valiokunta ehdottaa, että lakialoite alkoholilain muuttamisesta hylätään. Lakialoitteessa alko­holilakiin ehdotetusta alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen aukiolosta säädetään ­uudessa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettavassa laissa. Laki korvaa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun asetuksen, jossa alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen ­aukiolosta nykyisin säädetään.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Lakiin tehdyt muutokset perustuvat pääosin perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan lausuntoihin.

1 §.

Pykälässä säädetään majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettavan lain soveltamisalasta.

Sen johdosta, että 1.3.2006 tulee voimaan uusi elintarvikelaki (23/2006), pykälän 2 momentin 2 kohdassa ja 6 momentissa viitataan elintarvikelakiin, jossa säädetään elintarvikehuoneistosta ja sen hyväksymismenettelystä.

Kokoontumislakia on tarkoitettu sovellettavan myös sellaisiin ravintoloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin, jotka eivät kuulu ravintolan tavanomaiseen toimintaan tai jotka järjestää muu kuin se, joka vastaa ravintolan normaalista toiminnasta, ja jotka ovat ravintolan tavanomaisesta toiminnasta erillisiä. Ravintolan tavanomainen toiminta voi olla määritelty erimerkiksi toiminnan aloittamisen yhteydessä viranomaisille tehdyissä ilmoituksissa sekä alkoholilainsäädännön mukaisessa anniskeluluvassa.

Edellä olevan johdosta lakiin on lisätty uusi 4 momentti, jonka mukaan yleisötilaisuuksien järjestämiseen majoitus- ja ravitsemisliikkeissä sovelletaan kokoontumislakia, jollei tilaisuus kuulu liikkeen tavanomaiseen toimintaan.

4 §.

Hallituksen esityksessä säädetään ravitsemisliikkeen aukioloajan pidennyksestä tehtävästä ilmoituksesta. Ravitsemisliikkeen saa pitää auki ilmoituksen perusteella myös kello 2:n ja 5:n välisenä aikana jos ravitsemisliikkeessä ei tuona aikana anniskella alkoholijuomia. Laki­ehdotuksessa ei vaadita aukioloajan pidennykselle perusteita.

Valiokunta on lisännyt pykälään perusteet, joiden nojalla ravitsemisliikkeen aukioloaikaa voidaan pidentää. Perusteet on ilmoitettava aukioloajan pidennyksestä tehtävässä ilmoituksessa sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella ravitsemisliike sijaitsee. Aukioloajan pidennyksen edellytyksenä on, että ravitsemisliikkeessä ei pidennyksen aikana anniskella ja nautita alkoholijuomia. Alkoholijuomat on poistettava saatavilta, kun ravitsemisliike anniskelupaikkana suljetaan.

5 §.

Asiakasvalintaoikeutta ja järjestyksen turvaamista koskevaan pykälään on lisätty viittaus yhdenvertaisuuslakiin syrjinnän kiellosta.

6 §.

Pykälässä säädetään matkustajailmoituksessa annettavista tiedoista. Matkustajailmoituksessa on mainittava muun muassa se, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, ko­kouksen vai muun syyn takia (7 kohta).

Kun on katsottu, että majoittumisen tarkoitusta koskevan tiedon antamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, mainittu kohta on poistettu ja pykälään on lisätty uusi 2 momentti, jossa säädetään vastaavasta vapaaehtoisesta ilmoittamisesta.

Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan matkustajailmoituksessa on mainittava matkustajan matkustusasiakirjan numero. Esityksen 3 momentin mukaan tämä ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi.

Kun Pohjoismaan kansalainen voi saapua passivapauden nojalla Suomeen ilman passia, 3 momentin säännöstä on muutettu siten, että Pohjoismaan kansalaisen ei tarvitse ilmoittaa matkustusasiakirjansa numeroa matkustajailmoituksessa.

7 §.

Edellisen pykälän 7 kohdan perusteluissa todetaan, että majoittumisen tarkoitus on matkailutilastoinnissa tärkeä tieto, koska vapaa-ajan matkat tehdään eri syistä ja eri kohteisiin kuin työ- ja kokousmatkat.

Lain 7 §:ään, jossa säädetään matkustajatietojen ja matkustajarekisterin käytöstä, on lisätty, että mainittuja tietoja voidaan käyttää muun ohella tilastojen laatimiseen. Pykälään on lisätty myös uusi 2 momentti, jonka mukaan näitä tietoja voidaan käyttää asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole sitä kieltänyt.

Sen johdosta, että 6 §:ään on lisätty uusi 2 momentti, 7 §:ssä olevaa viittausta 6 §:n 1 momenttiin on täydennetty viittauksella myös 2 momenttiin.

8 §.

Pykälässä säädetään matkustajatietojen luovuttamisesta poliisille. Pykälän 2 momentin mukaan poliisilla on oikeus saada majoitustoiminnan harjoittajalta myös muiden kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja. Koska säännös on avoin, sitä on täydennetty niin, että poliisilla on oikeus saada muiden kuin ulkomaalaisten matkustajien matkustajatietoja, jos ne ovat virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Matkustajatietojen ja matkustajarekisterin käyttämisestä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin säädetään 7 §:n uudessa 2 momentissa. Lain 8 §:n 3 momentin mukaan majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Koska majoitustoiminnan harjoittajalle saattaa olla tärkeää pitää asiakasrekisteriä, valiokunta on täydentänyt 3 momentin säännöstä siten, että asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen ei sovelleta vuoden määräaikaa, vaan tällaisten tietojen poistamiseen sovelletaan henkilötietolain 29 §:ää. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

10 §.

Edellä 6 §:ään tehtyjen muutosten johdosta 10 §:n 2 momentissa oleva viittaus 6 §:n 2 ­momenttiin on muutettu viittaukseksi 6 §:n 3 momenttiin.

13 §.

Pykälässä säädetään rangaistuksesta sille, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 6 §:n 1 momentin säännöksiä matkustajailmoituksen tekemisvelvollisuudesta.

Mainitun 6 §:n 1 momentin mukaan majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään matkustajailmoitus.

Valiokunta on selkeyttänyt 13 §:n 1 momentin 2 kohtaa siten, että rangaistavaksi tulee se, joka laiminlyö 6 §:n 1 momentissa säädetyn matkustajailmoituksen tekemistä koskevan vastuuvelvollisuuden.

14 §.

Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta. Laissa tarkoitettua poliisilaitoksen päätöstä määräaikaisesta, enintään kolmen kuukauden toimintakiellosta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Jotta muutoksenhakuoikeudesta ei tulisi pelkästään muodollinen oikeusturvakeino, 2 momentin säännökseen on lisätty, että valitusviranomaisen on käsiteltävä määräaikaista toimintakieltoa koskeva asia kiireellisenä.

2. Laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta
Johtolause.

Säädöskokoelman numerot on muutettu voimassa olevien lakien mukaisiksi.

15 §.

Hallituksen esityksessä pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädetään majoitushuoneistoa ja sellaista elintarvikehuoneistoa, jossa harjoitetaan ravitsemistoimintaa, koskevista ilmoitusvelvollisuuksista.

Elintarvikelainsäädännön uudistamisen ­yh­teydessä on tehty myös terveydensuojelulakiin muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.3.2006 (24/2006). Koska terveydensuojelulaista on poistettu elintarvikehuoneiston ilmoitusmenettelyä koskevat säännökset, on myös ehdotetusta uudesta terveydensuojelulain 15 §:n 3 momentista poistettu säännös, jonka mukaan sellaista elintarvikehuoneistoa, jossa harjoitetaan ravitsemistoimintaa, koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä on ilmoitettava poliisille ja pelastusviranomaisille.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), ja

että lakialoite LA 34/2004 vp hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja määritelmät

(1 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitetaan:

(1 kohta kuten HE)

2) ravitsemistoiminnalla ammattimaisesti tapahtuvaa ruoan tai juoman tarjoamista yleisölle elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa nautittavaksi;

(3—10 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

Yleisötilaisuuksien järjestämiseen majoitus- ja ravitsemisliikkeessä sovelletaan kokoontumislakia (530/1999), jollei tilaisuus kuulu liikkeen tavanomaiseen toimintaan. (Uusi)

(5 mom. kuten HE:n 4 mom.)

Velvollisuudesta tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994) . Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä säädetään elintarvikelaissa.

2 ja 3 §

(Kuten HE)

4 §

Ilmoitus aukioloajan pidennyksestä

Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, ravitsemisliikkeen saa pitää auki 2 momentissa säädetyn ilmoituksen perusteella myös kello 2:n ja 5:n välisenä aikana edellyttäen, että ravitsemisliikkeessä ei sanottuna aikana anniskella eikä nautita alkoholijuomia ja että aukioloajan pidennys matkailuliikenteen takia, työmatkalla tai työssä olevia varten taikka muusta perustellusta syystä on tarpeellista. Ilmoittaessaan aukioloajan pidennyksestä ravitsemistoiminnan harjoittajan on selvitettävä poliisille järjestyksen ja turvallisuuden huomioon ottaminen liikkeen toiminnassa.

Ravitsemistoiminnan harjoittajan on viimeistään kaksi viikkoa ennen ravitsemisliikkeen ­aiottua aukioloajan pidennystä tehtävä kirjallinen ilmoitus sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella liike sijaitsee. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

(1 kohta kuten HE)

2) aukioloajan pidennys, jota ravitsemisliikkeessä on tarkoitus noudattaa, sekä perusteet aukioloajan pidennykselle;

(3 ja 4 kohta kuten HE)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

5 §

Asiakasvalintaoikeus ja järjestyksen ­turvaaminen

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittajalla ja liikkeen henkilökunnalla on oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen, jos siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. Toiminnanharjoittajalla ja liikkeen henkilökunnalla on myös oikeus kieltäytyä tarjoilemasta asiakkaalle ruokaa tai juomaa ja tarvittaessa poistaa asiakas liikkeestä, jos hän häiritsee muita asiakkaita tai muutoin aiheuttaa häiriötä liikkeessä tai ei täytä liikkeeseen asetettuja asiakkaaksi pääsyn edel­lytyksiä. Syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslain (21/2004) 6 §:ssä.

(2 mom. kuten HE)

6 §

Matkustajailmoitus ja matkustajatiedot

Majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään ilmoitus (matkustajailmoitus). Ryhmämatkalle osallistuvista matkustajista voidaan tehdä yhteinen matkustajailmoitus. Ilmoituksesta on käytävä ilmi majoitustoiminnan harjoittajan toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä majoitusliikkeen käyntiosoite. Matkustajailmoituksessa on mainittava seuraavat tiedot (matkustajatiedot):

(1—4 kohta kuten HE)

5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa (poist.).

(7 kohta poist.)

Lisäksi matkustaja voi ilmoittaa matkustajailmoituksessa, tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn takia. (Uusi)

(3 mom. kuten HE:n 2 mom.)

Mitä 1 momentin 4 (poist.) kohdassa säädetään, ei koske matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi. Mitä 1 momentin 5 kohdassa säädetään, ei koske Pohjoismaan kansalaista eikä matkustajaa, jonka asuinpaikka on Suomi.

(5 ja 6 mom. kuten HE:n 4 ja 5 mom.)

7 §

Matkustajarekisteri

Majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista matkustajatiedoista rekisteriä (matkustajarekisteri). Matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

Majoitustoiminnan harjoittaja voi käyttää matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin, jollei matkustaja ole käyttänyt henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettua kielto-oikeuttaan. (Uusi)

8 §

Matkustajatietojen luovuttaminen poliisille sekä matkustajailmoitusten ja -tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

(1 mom. kuten HE)

Poliisilla on oikeus saada majoitustoiminnan harjoittajalta myös muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen matkustajien 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja matkustajatietoja, jos ne ovat virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen.

Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytet­tävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettä­vien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään.

9 §

(Kuten HE)

10 §

Lain soveltaminen leirintäalueen pitäjään ja leirintäalueelle saapuvaan henkilöön

(1 mom. kuten HE)

Mitä 6 §:ssä säädetään matkustajasta, matkustajan mukana olevasta puolisosta ja alaikäisistä lapsista, koskee myös henkilöä, joka saapuu majoittumistarkoituksessa ulkoilulain 18 §:ssä tarkoitetulle alueelle. Mitä 6 §:n 3 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti.

11 ja 12 §

(Kuten HE)

13 §

Rangaistussäännökset

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

(1 kohta kuten HE)

2) laiminlyö 6 §:n 1 momentissa säädetyn matkustajailmoituksen tekemistä koskevan vastuuvelvollisuuden,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, majoitus- ja ravitsemistoimintarikkomuksesta sakkoon.

Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain (39/1889) 11 luvun 9 §:ssä. (Uusi)

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta sää­detään rikoslain (poist.) 38 luvun 9 §:ssä ja ­henkilörekisteririkkomuksesta henkilötietolain ­48 §:n 2 momentissa.

(4 mom. kuten HE:n 3 mom.)

14 §

Muutoksenhaku

(1 mom. kuten HE)

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä aukioloajan pidennystä koskevasta kiellosta ja määräaikaisesta toimintakiellosta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Valitusviranomaisen on käsiteltävä määräaikaista toimintakieltoa koskeva asia kiireellisenä.

15 §

(Kuten HE)

2.

Laki

terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa (poist.) 1223/2002 ja 253/2005, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

15 §

Ilmoituksen käsittely ja ilmoitusvelvolliselle annettavat määräykset

Majoitushuoneistoa (poist.) koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oi­keus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa.

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Jouko Skinnari /sd
vpj. Jari Leppä /kesk
jäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
Sari Essayah /kd
Klaus Hellberg /sd
Reijo Kallio /sd (osittain)
Esko Kiviranta /kesk (osittain)
Martti Korhonen /vas (osittain)
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Seppo Lahtela /kesk
Jere Lahti /kok
Jouko Laxell /kok
Klaus Pentti /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Martin Saarikangas /kok
Juhani Sjöblom /kok
Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen