TaVM 22/1998 vp HE 222/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta

TaVM 22/1998 vp - HE 222/1998 vp Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ydinenergialain 52 §:n muuttamisesta (HE 222/1998 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  • ylitarkastaja Jorma Sandberg , kauppa- ja teollisuusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Voimassa olevan lain mukaan valtion ydinjätehuoltorahastosta valtiolle ja jätehuoltovelvollisille myönnettyjen lainojen korko on sidottu Suomen Pankin peruskorkoon.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lainan korko sidotaan markkinoilla yleisesti noteerattavaan korkoon. Valtioneuvosto päättää erikseen, mihin markkinakorkoon lainat sidotaan ja markkinakorkoon mahdollisesti lisättävästä korkomarginaalista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluihin yhtyen talousvaliokunta pitää lakiehdotusta asianmukaisena ja ehdottaa sen hyväksymistä.

Rahamarkkinoiden muutokset ja markkinaehtoisten lainojen korkotason aleneminen ovat aiheuttaneet tarpeen muuttaa rahaston myöntä­mien lainojen korkoa koskevia säännöksiä. Suomen Pankki ei enää myöskään määrää peruskorkoa Euroopan talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alettua vuoden 1999 alussa. Eduskunnan käsittelyssä on viitekorkoja ja korkolain muuttamista koskeva hallituksen esitys HE 176/1998 vp.

Lainmuutoksen tavoitteena on saattaa varautumisjärjestelmä vastaamaan rahamarkkinoilla tapahtuneita muutoksia ja turvata jatkossakin järjestelmän toimiminen ydinenergialain tarkoittamalla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Tuulikki Hämäläinen /sd
vpj. Seppo Kääriäinen /kesk
jäs. Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Paula Kokkonen /kok
Martti Korhonen /vas
Pekka Kuosmanen /kok
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Sakari Smeds /skl
vjäs. Riitta Prusti /sd