TaVM 52/1992 - HE 251/1992
Talousvaliokunnan mietintö n:o 52 hallituksen esityksestä laiksi tuotevastuulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

TaVM 52/1992 - HE 251/1992Talousvaliokunnan mietintö n:o 52 hallituksen esityksestä laiksi tuotevastuulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 251/1992

Eduskunta on lähettänyt 29 päivänä lokakuuta 1992 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 251 laiksi tuotevastuulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksen johdosta ovat valiokunnassa olleet kuultavina lainsäädäntöjohtaja Kaarina Buure-Hägglund ja vs. lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriöstä sekä lainopillinen asiamies Marja-Leena Mansala Teollisuuden Keskusliitosta.

Hallituksen esitys

Tuotevastuulaki ei ole koskenut potilasvahinkolaissa tarkoitettua vahinkoa, liikennevakuutuslain, tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjän tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavaa vahinkoa eikä lääkevahinkovakuutuksen piiriin kuuluvasta lääkkeestä aiheutunutta vahinkoa. Nämä rajoitukset ehdotetaan nyt poistettavaksi.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan edellä mainittujen vakuutusten perusteella korvausta maksanut vakuutuksenantaja ei saa käyttää takautumisoikeutta vahingosta tuotevastuulain mukaan vastuussa olevaa korvausvelvollista kohtaan.

Lakiehdotuksen mukaan korvausvelvollisuutta tuotevastuulain nojalla ei ole alle 2 350 markan määräisestä omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Ehdotetun uuden 4 a §:n mukaan vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys.

Vakuutussopimuslakiin, potilasvahinkolakiin ja tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia tarkistuksia sen johdosta, että tuotevastuulain soveltamisala laajenee.

Esitys liittyy Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen.

Valiokunnan kannanotot

Tuotevastuulain muuttamisesta annetun lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin mukaan korvausvelvollisuutta tuotevastuulain nojalla ei ole alle 2 350 markan määräisestä omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Mainittua markkamäärää voidaan muuttaa asetuksella, milloin rahanarvon muuttuminen antaa siihen aihetta. Määrä perustuu tuotevastuudirektiivissä olevaan 500 ecun määrään, joka on muutettu markoiksi.

Säännöksen sanamuodosta saattaa saada sen käsityksen, että markkamäärän muuttaminen perustuu markan arvon muuttumiseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tätä ei kuitenkaan ole tarkoitettu. Direktiivin mukaan neuvosto voi komission ehdotuksesta tarvittaessa muuttaa direktiivin rahamääriä yhteisön talouskehityksen ja rahaolojen kehityksen perusteella. Valiokunta ehdottaakin 8 §:n 2 momentin säännöstä täsmennettäväksi vastaamaan direktiiviä siten, että mainittua markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa, milloin talouskehitys ja rahaolojen kehitys antavat siihen aihetta.

Muiden lakiehdotusten johdosta valiokunnalla ei ole huomautettavaa.

Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että 2., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvana:

1.

Laki

tuotevastuulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä elokuuta 1990 annetun tuotevastuulain (694/90) 1 §:n 1 momentti, 2, 3, 5 ja 6 §, 7 §:n 3 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 13 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, lakiin uusi 4 a §, 8 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

(Kuten hallituksen esityksessä)

Korvausvelvollisuutta tämän lain nojalla ei ole alle 2 350 markan määräisestä omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Mainittua markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa, milloin talouskehitys ja rahaolojen kehitys antavat siihen aihetta.

(Kuten hallituksen esityksessä)

Voimaantulosäännös

(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1992

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Louekoski, varapuheenjohtaja Björkenheim sekä jäsenet Dromberg, Jurva, Jääskeläinen, Kauppinen, Korhonen, Koski, Laivoranta, J. Leppänen, Linnainmaa, Luhtanen, Paloheimo ja Vuoristo.