StVM 42/2014 vp HE 276/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

StVM 42/2014 vp - HE 276/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä helmikuuta 2014 lähettänyt sosiaali- j a terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta ( HE 276/2014 vp ).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 57/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitussihteeri Nico Steiner , työ- ja elinkeino­ministeriö
  • hallitussihteeri Tapani Aaltela , sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtava vakuutusasiaintuntija Pia Santavirta , Finanssialan Keskusliitto
  • johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari , Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • oikeusministeriö
  • Eläketurvakeskus
  • Akava ry
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  • Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Lisäksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu­yhteistoiminnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Esitys koskee sellaisia lisäeläkejärjestelyitä, joissa työnantaja itse vastaa lisäeläkkeen maksamisesta ja hallinnoimisesta eli niin sanottuja suoria lisäeläkejärjestelyjä.

Esityksellä pannaan täytäntöön työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin vaatimukset siltä osin kuin ne koskevat suoria lisäeläkejärjestelmiä.

Suoran lisäeläkejärjestelyn toteutuminen on riippuvainen työnantajan maksukyvystä. Jos työnantaja ajautuu konkurssiin, työntekijä voi käytännössä menettää lisäeläkeoikeutensa.

Ehdotetun lain mukaan työnantajan olisi turvattava maksukyvyttömyytensä varalta vähintään puolet sellaisen eläkevastuun määrästä, joka liittyy työnantajan lupaamaan suoraan lisäeläkejärjestelyyn.

Työnantaja voisi toteuttaa turvaamisvelvoitteen ottamalla vakuutuksen, asettamalla vakuuden tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla. Turvaamisvelvoite katsottaisiin täyttyneeksi myös tilanteessa, jossa vähintään puolet työn­antajan lisäeläkelupauksesta olisi toteutettu ryhmäeläkevakuutuksena, yksilöllisenä eläke­vakuutuksena taikka eläkesäätiön tai -kassan kautta ja muu osa suoralla lisäeläkejärjestelyllä. Laissa säädettäisiin lisäksi työnantajan tie­donantovelvollisuudesta, viranomaisvalvonnasta ja laiminlyöntitilanteista.

Laki koskisi siirtymäajan jälkeen myös jo olemassa olevia suoria lisäeläkejärjestelyitä. Työnantajilla olisi eräin edellytyksin mahdollista hakea työsuojeluviranomaiselta vapautusta turvaamisvelvoitteesta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015. Euroopan komissio on käynnistänyt asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esitys perustuu direktiiviin työntekijän suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (2008/94/EY 8). Esitys koskee työsopimussuhteisiin perustuvia, työnantajan hallinnoimia suoria lisäeläkejärjestelyjä. Suorat lisä­eläkejärjestelyt eivät kuulu lakisääteisen eläketurvan piiriin, eikä esityksellä siten ole vaikutusta lakisääteisiin eläkkeisiin. Lakiehdotuksen mukaan turvattavaksi edellytetään vähintään puolet eläkevastuun määrästä työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Valiokunta toteaa, että ehdotettu lakisääteinen järjestely turvaa työntekijöille eläke-etuudet nykyistä, sopimuksiin perustuvaa järjestelyä paremmin. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Työntekijän lisäeläkkeen suoja perustuu siihen, että työnantaja huolehtii turvaamisvelvoitteen täyttämisestä. Työnantajan tulee vuosittain antaa työntekijöille tieto eläkevastuun määrästä ja siitä, miten turvaamisvelvoite on täytetty. Työnantajan laiminlyöntitapausten varalta ­lakiehdotukseen sisältyy rangaistussäännös (6 §), jonka mukaan rangaistavaa muun muassa on, jos työnantaja ei noudata työsuojeluviranomaisen antamaa kehotusta tiedonantovelvoitteen tai turvaamisvelvoitteen toteuttamiseksi (6 §:n 1 momentin 2 kohta). Mainittu lainkohta ei sisällä viittausta säännökseen, jonka nojalla kehotus työnantajalle voidaan antaa. Valiokunta toteaa, että työsuojeluviranomainen antaa kehotuksen työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain (44/2006) 13 §:n nojalla.

Viimeksi mainitun pykälän 3 momenttia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1330/2014). Tästä syystä valiokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen muuttamista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveys­valiokunta ehdottaa,

että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

2.

Laki

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 13 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1330/2014, seuraavasti:

13 §

Toimintaohjeen ja kehotuksen antaminen

Kehotus voidaan antaa asiassa, joka koskee:

(1—4 kohta kuten HE)

5) yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) tarkoitettua syrjinnän kieltoa, vastatoimien kieltoa tai syrjivän työpaikkailmoittelun kieltoa taikka mainitun lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua velvollisuutta laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeutta;

(6 ja 7 kohta kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Juha Rehula /kesk
jäs. Johanna Jurva /ps
Merja Kuusisto /sd
Sanna Lauslahti /kok
Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
Lasse Männistö /kok
Hanna Mäntylä /ps
Mikael Palola /kok
Terhi Peltokorpi /kesk
Sari Sarkomaa /kok
Hanna Tainio /sd
Anu Vehviläinen /kesk
Erkki Virtanen /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää