StVM 15/2010 vp HE 65/2010 vp
Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

StVM 15/2010 vp - HE 65/2010 vp Hallituksen esitys lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n sekä  sosiaalihuollon  asiakkaan   asemasta  ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta ( HE 65/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitusneuvos Päivi Kaartamo , sosiaali- ja terveysministeriö
  • ylitarkastaja Outi Konttinen , Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta
  • opetusneuvos Erja Heikkinen , opetus- ja kulttuuriministeriö
  • suunnittelija Arto Vuori , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • johtaja Jussi Holmalahti , Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
  • yksikön päällikkö Esko Nuotto , Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen , Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
  • eurooppalaisen terveyspolitiikan asiantuntija Mervi Kattelus , Suomen Lääkäriliitto ry
  • lakimies Tiina Aitlahti , Lääketeollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia, potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan siirrettäviksi lakisääteisen tutkimuseettisen ennakkoarvion piiriin kaikki ne hoitotieteen ja terveystieteen alaan kuuluvat tutkimukset, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Samalla rajattaisiin oikeuspsykiatrisen potilaan osallistumista lääketieteelliseen tutkimukseen.

Lääketieteellisten tutkimusten eettinen ennakkoarviointi keskitettäisiin yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualuetta varten asettamille eettisille toimikunnille. Eettiseen arviointiin liittyvien menettelyjen yhdenmukaistamiseksi ja alueellisten eettisten toimikuntien työn koordinoimiseksi ja tukemiseksi perustettaisiin valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Toimikunta toimisi tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Uudistukset ehdotetaan toteutettaviksi muuttamalla lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimuksessa tarvittavat potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevat tutkimusluvat siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin  laitokselle potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettujen lakien muutoksilla.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Lääketieteellisiin tutkimuksiin sovellettu eettinen ennakkoarviointi ehdotetaan laajennettavaksi myös sellaisiin hoitotieteen ja terveystieteen tutkimuksiin, joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen. Tutkittavan koskemattomuuteen puuttumista ovat esimerkiksi tavanomaiseen potilaan hoitoon nähden ylimääräiset tai erilaiset toimenpiteet, jotka tehdään tutkimuksesta johtuvasta syystä. Lääketieteellisen tutkimuksen määritelmään ehdotetaan lisättäväksi tutkimukset, joiden tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä. Määritelmän mukaisesti myös liikuntatieteellinen tai ravitsemustieteellinen tutkimus voivat perustelujen mukaan tulla lain soveltamisalan piiriin. Valiokunta pitää perusteltuna, että myös  näissä tutkimuksissa tehdään ennakkoarviointi eettisessä toimikunnassa.

Tutkimussuunnitelmien ennakkoarvioinnin yhtenäistämiseksi niiden tekeminen ehdotetaan keskitettäväksi  yliopistollisten sairaanhoitopiirien eettisille toimikunnille. Nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva tutkimuseettinen jaosto lakkautettaisiin ja perustettaisiin valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta. Kliiniset lääketutkimukset käsiteltäisiin valtakunnallisessa toimikunnassa, ellei toimikunta siirrä asian käsittelyä alueelliselle toimikunnalle. Valiokunta pitää ehdotettua keskittämistä tarkoituksenmukaisena tutkimussuunnitelmien käsittelyn yhdenmukaisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi. Valiokunta toteaa, että eettisten toimikuntien kokoonpanosta päätettäessä on syytä ottaa huomioon myös niiden alueellinen edustavuus. Eettisten toimikuntien työmäärän lisääntyminen edellyttää riittävien voimavarojen turvaamista toimikunnille sairaanhoitopiireissä.

Tutkimuksesta vastaavana henkilönä on edelleen pääsääntöisesti lääkäri tai hammaslääkäri. Eettisen ennakkoarvioinnin laajentamisen vuoksi ehdotetaan, että vaatimus lääkärin tai hammaslääkärin  koulutuksesta koskisi kuitenkin ehdottomana vain kliinisiä lääketutkimuksia. Valiokunta toteaa, että eettisen toimikunnan ennakkoarviointiin kuuluu myös tutkimuksesta vastaavan henkilön pätevyyden arviointi.

Tutkimuslain ehdotetun 17 §:n 2 momentin mukaan toimikunnan on selvitettävä, onko tutkimussuunnitelmassa otettu huomioon lain tai sen nojalla annetut säännökset ja määräykset. Sen sijaan voimassa olevassa laissa mainittua kansainvälisten velvoitteiden ja tutkimusta koskevien määräysten ja ohjeiden selvittämisvelvollisuutta ei enää säännöksessä eettiselle toimikunnalle aseteta. Perustelujen mukaan tutkimuksen edellytyksenä olevat kansainväliset normit sisältyvät  jo nykyisin tarpeellisessa määrin Suomen oikeusjärjestykseen.

Valiokunta pitää asianmukaisena, että eettiset toimikunnat selvittävät, ettei tutkimussuunnitelmista ilmene kansallisesti velvoittavien säännösten tai määräysten vastaisuutta. Kansainvälisten määräysten ja ohjeiden noudattaminen on tutkimuksen tekijöiden vastuulla siltä osin kuin niitä ei ole saatettu osaksi Suomen oikeusjärjestystä. Valiokunta toteaa kuitenkin, että myös kansainvälisten eettisten ohjeiden noudattamisen laiminlyönti voi johtaa siihen, ettei eettinen toimikunta pidä tutkimusta eettisesti hyväksyttävänä.

Ehdotetun 10 f §:n mukaan kliinisten lääketutkimusten yhteydessä ilmenneistä haittavaikutuksista ei enää ilmoiteta eettiselle toimikunnalle. Ilmoituksen tekemisvelvollisuus on perustunut kliinisiä lääketutkimuksia koskevaan direktiiviin (2001/20/EY), jonka muuttaminen tältä osin on saadun selvityksen mukaan vireillä. Eettisillä toimikunnilla ei Suomen järjestelmässä ole käytännössä mahdollisuuksia ajantasaisesti arvioida lääkkeiden haittavaikutusilmoitusten merkitystä tutkimusten eettisyyden kannalta eikä toimivaltaa tutkimuksen keskeyttämiseen, kuten eräissä muissa maissa. Valiokunta pitää perusteltuna, että lakia muutetaan ainakin Norjassa  ja  Tanskassa toteutetulla tavalla siten, että  ilmoitusta  ei säännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa tehdä eettiselle toimikunnalle vaan ainoastaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle. Eettiset toimikunnat saavat edelleen lain 10 g §:n nojalla vuosittain luettelon vakavia haittavaikutuksia koskevista epäilyistä.

Voimassa olevan tutkimuslain 5 §:n 3 momentissa on tutkimuksesta vastaavalle henkilölle säädetty velvollisuus keskeyttää tutkimus heti, kun tutkittavan turvallisuus sitä edellyttää. Jos tutkittavan turvallisuuden kannalta merkityksellisiä seikkoja ilmenee tutkimuksen aikana, on myös toteutettava tarpeelliset varotoimenpiteet tutkittavien suojelemiseksi. Näistä tiedoista ja toimenpiteistä on edelleen ilmoitettava sekä eettiselle toimikunnalle että kliinisten lääketutkimusten osalta Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle. Tutkimussuunnitelman ja tutkimushenkilöille annettavien tietojen muutoksista tehdään ilmoitukset eettiselle toimikunnalle. Tutkimuksen toteuttajien vastuulla on myös tiedon antaminen tutkittaville sellaisista seikoista, jotka vaikuttavat heidän turvallisuuteensa tai heidän suostumiseensa tutkimushenkilöksi. Valiokunta pitää välttämättömänä, että Lääkealan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa suunnataan asianmukaiset ja riittävät voimavarat myös tämän lain valvonnan toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Edellä  esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Inkeri Kerola /kesk
vpj. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
jäs. Risto Autio /kesk
Arja Karhuvaara /kok
Anneli Kiljunen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Håkan Nordman /r
Markku Pakkanen /kesk
Tuomo Puumala /kesk
Päivi Räsänen /kd
Paula Sihto /kesk
Satu Taiveaho /sd
Lenita Toivakka /kok
Erkki Virtanen /vas
vjäs. Merja Kuusisto /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri Sintonen