StVM 7/2000 vp HE 18/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

StVM 7/2000 vp - HE 18/2000 vp Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2000 lä­hettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityk­sen laiksi terveydensuojelulain  muuttamisesta ( HE 18/2000 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • ylitarkastaja Katri Nuotio , yli-insinööri Leena Hiisivirta , sosiaali- ja terveysministeriö
  • hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine , ympäristöministeriö
  • vesiylitarkastaja Markku Maunula , maa- ja metsätalousministeriö
  • vesihuoltoinsinööri Riku Vahala , Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan talousvettä koskevia terveydensuojelulain säännöksiä muutettavaksi siten, että ne vastaisivat ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua koskevaa neuvoston direktiiviä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2000

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Marjatta Vehkaoja /sd
vpj. Timo Ihamäki /kok
jäs. Saara Karhu /sd
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Valto Koski /sd
Pehr Löv /r
Päivi Räsänen /skl
Sari Sarkomaa /kok
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Arto Seppälä /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

eduskuntasihteeri Eila Mäkipää