LiVM 3/2011 vp HE 6/2011 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

LiVM 3/2011 vp - HE 6/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 31 päivänä toukokuuta 2011 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 6/2011 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • liikenneneuvos, johtava asiantuntija Seija Miettinen-Belleverque , liikenne- ja viestintäministeriö
  • kehityspäällikkö Keijo Kuikka , Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi
  • turvallisuusinsinööri Miina Grönlund , Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Liikkuva poliisi
  • Öljyalan Keskusliitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Lain tarkoituksena on panna täytäntöön kuljetettavista painelaitteista annettu parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä siihen liittyvä vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annetun parlamentin ja neuvoston direktiivin muuttamisesta annettu komission direktiivi.

Kuljetettavien painelaitteiden valmistajaa, valtuutettua edustajaa, maahantuojaa, jälleenmyyjää, omistajaa ja käyttäjää koskevia velvoitteita täydennettäisiin. Lisäksi kuljetettavien painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi käytettäviä suojamenettelyitä muutettaisiin.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden arviointeja suorittavien tarkastuslaitosten tunnustamisen edellytyksiä ja muita tarkastuslaitosta koskevia säännöksiä muutettaisiin. Kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointeja suorittavien tarkastuslaitosten tulisi osoittaa tarkastuslaitoksia koskevien edellytysten täyttäminen akkreditoinnilla.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on toimeenpanna Suomen lainsäädäntöön kaksi uusinta vaarallisten aineiden kuljetusta koskevaa direktiiviä (parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/35/EU kuljetettavista painelaitteista sekä siihen liittyvä vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annetun parlamentin ja neuvoston direktiivien muuttamisesta annettu direktiivi 2010/61/EU). Ehdotettu sääntely koskee direktiiveissä tarkoitettuja kuljetettavia painelaitteita, kuten esimerkiksi kaasujen kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvosäiliöitä ja kaasupulloja. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä ja torjua sellaista vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Esityksen keskeisimmät muutosehdotukset koskevat vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettävien pakkausten ja säiliöiden vaatimuksenmukaisuuden arviointeja tekevien tarkastuslaitosten pätevyyden tunnustamista. Jatkossa näiltä tarkastuslaitoksilta edellytettäisiin akkreditointia laitoksia koskevien vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Valiokunta katsoo, että kyseinen vaatimus parantaa tarkastuslaitosten toiminnan laadunvarmistusta ja lisää näin ollen osaltaan vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta nykyisestä.

Valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että esitetyt muutokset ovat kannatettavia ja nykyistä sääntelyä selkeyttäviä. Valiokunta pitää tärkeänä, että hyväksyntämenettelyjen yhtenäistyessä huolehditaan myös käytännössä siitä, että myöskään muualla hyväksytyistä painelaitteista ei aiheudu turvallisuutta koskevia riskejä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa kuljetettavien vaarallisia aineita sisältävien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä virastolla käytettävissä olevat resurssit ovat valvottavien määrään nähden varsin rajalliset.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Arto Satonen /kok
vpj. Osmo Kokko /ps
jäs. Thomas Blomqvist /r (osittain)
Eeva-Johanna Eloranta /sd
Ari Jalonen /ps
Kalle Jokinen /kok
Saara Karhu /sd
Jukka Kopra /kok
Suna Kymäläinen /sd
Arto Pirttilahti /kesk
Markku Rossi /kesk
Eila Tiainen /vas
Reijo Tossavainen /ps
Oras Tynkkynen /vihr (osittain)
vjäs. Outi Mäkelä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula