LiVM 14/2010 vp HE 166/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

LiVM 14/2010 vp - HE 166/2010 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ( HE 166/2010 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

 • liikenneneuvos Seija Miettinen-Belleverque , liikenne- ja viestintäministeriö
 • yksikönpäällikkö Ari Herrala , Liikenteen turvallisuusvirasto
 • ylikonstaapeli Timo Jaakkola , Liikkuva poliisi
 • koulutuspäällikkö Eino Simonen , Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Tullihallitus
 • Liikennevirasto
 • Säteilyturvakeskus STUK
 • Turvatekniikan keskus TUKES
 • VR-yhtymä
 • Suomen Huolintaliikkeiden Liitto
 • Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry
 • Kemianteollisuus.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien keskeisten osapuolten, lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan, velvollisuuksia koskevia säännöksiä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksissa työskentelevien henkilöiden pätevyyttä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. Ehdotukset perustuvat Suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin.

Lakiin tehtäisiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksesta johtuvat muutokset. Lisäksi eräitä säännöksiä nostettaisiin laintasolle ja eräitä valtuussäännöksiä asetusten ja määräysten antamiseen täsmennettäisiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta pitää hyvänä, että vaarallisten aineiden kuljetuksen keskeisiä säännöksiä täydennetään ja täsmennetään eri liikennemuotojen kuljetusten turvallisuuden edistämiseksi ja mahdollisten vahinkojen vaikutusten minimoimiseksi.

Ehdotuksessa täsmennetään mm. lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan velvoitteita siltä osin, että molempien on varmistettava, ettei kuljeteta sellaisia aineita, joiden kuljettaminen on kiellettyä. Kuljetuksen suorittaja voisi luottaa lähettäjän hänelle toimittamiin kuljetettavan aineen luokitusta koskeviin tietoihin. Ehdotuksella korostetaan lähettäjän ja kuljetuksen suorittajan vastuuta nostamalla tämä aiemmin asetustasolla ollut sääntely lain tasolle.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kaikki vaarallisten aineiden kuljetusketjussa työskentelevät henkilöt saavat esityksen mukaisesti kuljetuksen turvallisuuden varmistavan koulutuksen sekä riittävän usein toistuvan täydennyskoulutuksen.

Yksityiskohtaiset perustelut

6 §. Muut viranomaiset.

Hallituksen esitys on osittain päällekkäinen samanaikaisesti talousvaliokunnassa käsittelyssä olevan hallituksen esityksen HE 173/2010 vp kanssa. Esitysten yhteensovittamiseksi valiokunta ehdottaa, että nyt käsiteltävänä olevan esityksen 6 §:n 1 momentissa muutetaan Turvatekniikan keskusta koskeva maininta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa koskevaksi maininnaksi. Näin menetellen talousvaliokunta voi poistaa valiokuntien välillä sovitulla tavalla tätä samaa pykälää koskevan muutosehdotuksen hallituksen esityksen HE 173/2010 vp käsittelyn yhteydessä.

Voimaantulosäännös.

Valiokunta ehdottaa, että voimaantulosäännöksen 1 momentista poistetaan tässä vaiheessa tavanomaisen menettelyn mukaisesti lain voimaantulopäivämäärä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 §:n 1 momentti ja voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

6 §

Muut viranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat Liikenteen turvallisuusvirasto, tulli, poliisi, rajavartiolaitos, satamaviranomaiset, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Säteilyturvakeskus ja työsuojeluviranomaiset kukin toimialallaan siten kuin siitä säädetään tässä laissa ja tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Näiden viranomaisten vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyvistä muista, niiden toimialaan liittyvistä tehtävistä sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten yhteistyöstä säädetään tässä laissa ja tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää myös muille viranomaisille kuuluvista niiden toimialaan liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on varmistaa vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuus.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

(2 mom. kuten HE)

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Martti Korhonen /vas
vpj. Saara Karhu /sd
jäs. Mikko Alatalo /kesk
Leena Harkimo /kok
Kalle Jokinen /kok
Jyrki Kasvi /vihr
Risto Kuisma /sd
Lauri Kähkönen /sd
Mats Nylund /r
Pentti Oinonen /ps
Markku Pakkanen /kesk
Lyly Rajala /kok
Tero Rönni /sd
Janne Seurujärvi /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula