LaVM 34/2010 vp HE 286/2010 vp
Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

LaVM 34/2010 vp - HE 286/2010 vp Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä joulukuuta 2010 lähet­tänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsi­teltäväksi hallituksen esityksen syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ( HE 286/2010 vp ).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

  • hallitussihteeri Juho Martikainen , oikeus­ministeriö
  • valtionsyyttäjä Mika Illman , Valtakunnansyyttäjänvirasto
  • kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski , Helsingin syyttäjänvirasto
  • johtava kihlakunnansyyttäjä Irma Rosenius-Sutela , Salpausselän syyttäjänvirasto
  • puheenjohtaja Sari Aho , Suomen Syyttäjä­yhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

  • Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering
  • Ahvenanmaan maakunnan syyttäjänvirasto / landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syyttäjälaitoksesta.

Lakiin koottaisiin tällä hetkellä useaan eri ­lakiin sisältyvät säännökset syyttäjälaitoksen hallinnosta ja organisaatiosta sekä syyttäjistä ja syyttäjäntoiminnasta.

Laissa määriteltäisiin syyttäjän tehtävät, toimivalta, tiedonsaantioikeus, esteellisyys, varallaolo ja asiamiehenä toimiminen. Laissa säädettäisiin myös syyttäjälaitoksen organisaatiosta eli Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja syyttäjän­virastoista sekä virastojen tehtävistä ja hallinnosta. Säännökset vastaisivat pääosin nykyisiä.

Keskeisin sisällöllinen muutos olisi kihlakunnansyyttäjän ja apulaissyyttäjän toimivallan laajentaminen koko maahan. Muilta osin esityksessä tehtäisiin voimassa oleviin säännöksiin lähinnä teknisiä muutoksia.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi syyttäjälaitosta koskeva laki, johon koottaisiin useaan eri lakiin nykyisin sisältyvät säännökset syyttäjistä ja syyttäjälaitoksen organisaatiosta. Samalla säännökset saatettaisiin perustuslain edellyttämälle tasolle. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Keskeisin sisällöllinen muutos koskee pai­kallissyyttäjien toimivallan laajentamista koko maahan (1. lakiehdotuksen 7 §). Nykyiset toimivaltasäännökset rajaavat paikallissyyttäjän toimivallan syyttäjänviraston alueella olevien käräjäoikeuksien toimialueeseen, eivätkä ne siten aina mahdollista syyttäjäntoimen järjestämistä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti erityisesti laajoissa rikosasioissa, jotka ulottuvat yhtä ­useamman syyttäjänviraston toimialueelle. Paikallissyyttäjän toimivaltaa onkin yksittäisissä tapauksissa laajennettu valtakunnansyyttäjän määräyksellä.

Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää paikallissyyttäjien toimivallan laajen­tamista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena syyttäjäntoiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi erityisesti laajoissa rikosasioissa. Muutoksella on merkitystä muun muassa toteutettaessa oikeudenkäyntien viivästymistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Samalla syyttäjien alueellinen toimivalta saatetaan vastaamaan poliisin alueellista toimivaltaa, joka kattaa koko maan. Tämä on tärkeää syyttäjän ja poliisin välisen esitutkintayhteistyön tehostamisen kannalta.

Valiokunta korostaa, että paikallissyyttäjän toimivallan laajentaminen koko maahan ei tuo muutosta syyttäjänvirastojen toimialuejakoon yleisesti eikä missään asiaryhmässä. Paikallissyyttäjät toimivat siten muutoksen jälkeenkin tietyn syyttäjänviraston syyttäjinä ja käsitte­levät pääsääntöisesti kyseisen syyttäjänviraston toimialueella tapahtuneita rikosasioita. Paikallissyyttäjän sidonnaisuus tiettyyn syyttäjän­virastoon ilmenee 1. lakiehdotuksen 20 §:n 2 momentista.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2011. Esityksen valiokuntakäsittelyn aikana saadun tiedon mukaan tarkoitus on, että syyttäjälaitosta koskeva uusi laki tulisi voimaan syksyllä 2011. Sen sijaan sellaisten lakien, joissa on kyse syyttäjää koskevan käsitteen muuttamisesta, on tarkoitus tulla voimaan aiemmin eli niin pian kuin ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki syyttäjälaitoksesta
3 luku. Syyttäjänvirastot.
18 §. Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto.

Pykälän 3 momentin mukaan maakunnansyyttäjänvirastoon sovelletaan tämän lain syyttäjänvirastoa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta 17 §:n 1 ja 3 momenttia. Koska myöskään 17 §:n 2 momentti ei sovellu maakunnansyyt­täjänvirastoon, viittaus on tarpeen muuttaa koskemaan koko 17 §:ää.

21 §. Kelpoisuusvaatimukset.

Pykälässä säädetään syyttäjänvirastossa toimivien syyttäjien kelpoisuusvaatimuksista pääosin voimassa olevan lain mukaisesti. Selvyyden vuoksi lakivaliokunta toteaa, että syyttäjien kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia koskee nykyisin yleis­lakina julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki (424/2003) sekä sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta (88/2007). Nyt käsiteltävänä olevaan uudistukseen liittyen on tarkoitus antaa uusi valtioneuvoston asetus. Saadun selvityksen mukaan asetuksessa säädettäisiin nykyiseen tapaan tiettyihin syyttäjänvirkoihin vaadittavasta erityisestä kielitaidosta.

4 luku. Erinäisiä säännöksiä.
26 §. Esteellisyys.

Pykälän 1 momentin 3 kohtaa on tarkistettu kielellisesti.

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
26 luku. Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa.

Luvun otsikkoa on muutettu lailla , joka on tullut voimaan 1.1.2011. Otsikkoon on tarpeen tehdä tätä koskeva muutos.

3. Laki rikoslain muuttamisesta
21 luku. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.
16 §. Syyteoikeus.

Pykälä on kokonaisuudessaan muutettu lailla , joka on tullut voimaan 1.1.2011. Esityksessä ehdotettua pykälää on tämän vuoksi tarkistettava sisällyttämällä siihen mainitussa laissa tehdyt muutokset. Samasta syystä myös johtolausetta on tarkistettava.

20. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta
Nimike ja johtolause.

Lakiehdotuksen nimi­kettä ja johtolausetta on tarkistettu kielellisesti.

24. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Johtolause.

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 1 momentti on muutettu lailla . Lakiehdotuksen johtolausetta on tarpeen tämän vuoksi tarkistaa.

28. Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Voimaantulosäännös.

Pykälän mukaan laki tulee voimaan 4.6.2011 eli samaan aikaan, kun Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annettu laki (). Saadun selvityksen mukaan tarkoitus kuitenkin on, että muutos tulee voimaan syksyllä 2011 samaan aikaan kuin 1. lakiehdotuksessa tarkoi­tettu laki syyttäjälaitoksesta. Tämän vuoksi laki­valiokunta ehdottaa, että voimaantuloaika jätetään voimaantulosäännöksessä yleisesti noudatetun käytännön mukaisesti avoimeksi.

31. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta.
19 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille.

Pykälän 1 momentin 9 kohdasta esitetään poistettavaksi sana "yleisille" ja viittaussäännös yleisistä syyttäjistä annettuun lakiin korvattavaksi viittauksella syyttäjälaitoksesta annettuun lakiin.

Eduskunnan hallintovaliokunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys laeiksi hen­kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta ( HE 98/2010 vp ). Kyseisessä esityksessä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain () 19 §:n 1 momenttiin esitetään sisällöllisiä ja rakenteellisia muutoksia. Saadun tiedon mukaan esitettyjen muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan kesällä 2011 eli ennen nyt käsiteltävään esitykseen sisältyvää uutta lakia syyttäjälaitoksesta. Edellä esitetty huomioon ottaen lakivaliokunta katsoo, että 31. lakiehdotuksessa tarkoitetut muutokset 19 §:n 1 momenttiin on tarkoituksenmukaista tehdä myöhemmässä yhteydessä erillisen muutosesityksen pohjalta. Vastaava muutostarve koskee myös henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:ää. Edellä esitettyyn viitaten valiokunta ehdottaa, että 31. lakiehdotus hylätään.

32. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta
Nimike ja johtolause.

Lakiehdotuksen nimikettä ja johtolausetta on tarkistettu kielellisesti.

45. Laki kuluttajansuojalain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta
11 luku. Rangaistussäännökset.
5 §.

Kuluttajansuojalain 11 luku on kumottu 1.12.2010 voimaan tulleella lailla , koska lukuun sisältyvien rangaistussäännösten käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi. Lakivalio­kunta ehdottaa siten, että esitykseen sisältyvä 45. lakiehdotus hylätään.

57. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
Nimike ja johtolause.

Lakiehdotuksen nimikettä ja johtolausetta on tarkistettu kielellisesti.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että 4.—19., 21.—23., 25.—27., 29.— 30., 33.—44., 46.—56. ja 58.—59. lakiehdotus hyväksytään muuttamat­tomina,

että 1.—3., 20., 24., 28., 32. ja 57. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että 31. ja 45. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

syyttäjälaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—16 §

(Kuten HE)

3 luku

Syyttäjänvirastot

17 §

(Kuten HE)

18 §

Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirasto

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Maakunnansyyttäjänvirastoon sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään syyttäjänvirastosta lukuun ottamatta 17 §:ää (poist.). Johtavaan maakunnansyyttäjään ja maakunnansyyttäjään sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään johta­vasta kihlakunnansyyttäjästä ja kihlakunnansyyttäjästä.

(4 mom. kuten HE)

19—24 §

(Kuten HE)

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 §

(Kuten HE)

26 §

Esteellisyys

Syyttäjä on esteellinen, jos:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista taikka sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

(4—6 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

27—33 §

(Kuten HE)

5 luku

Voimaantulo

34 §

(Kuten HE)

2.

Laki

oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 19 §, sellaisena kuin se on laissa ,

muutetaan 11 luvun 3 §:n 1 momentti, 17 luvun 19 §, 23 §:n 3 momentti ja 32 §, 21 luvun 19 §, 24 luvun 18 §, 25 luvun 3 ja 7 § sekä 26 luvun 18 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 11 luvun 3 §:n 1 momentti laissa , 17 luvun 19 ja 32 § laissa 571/1948 ja 23 §:n 3 momentti laissa , 21 luvun 19 § laissa , 24 luvun 18 §, 25 luvun 7 § ja 26 luvun 18 §:n 4 momentti laissa ja 25 luvun 3 § laeissa ja , seuraavasti:

11 luku

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä

3 §

(Kuten HE)

17 luku

Todistelusta

19, 23 ja 32 §

(Kuten HE)

21 luku

Oikeudenkäyntikuluista

19 §

(Kuten HE)

24 luku

Tuomioistuimen ratkaisu

18 §

(Kuten HE)

25 luku

Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen

3 ja 7 §

(Kuten HE)

26 luku

Valitusasian käsittelyn jatkaminen hovioikeudessa

18 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

3.

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rikoslain (39/1889) 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta, 8 luvun 5 §:n 1 momentti, 9 luvun 1 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentin johdantokappale, 17 luvun 25 §, 18 luvun 1 §:n 3 mo­mentti, 20 luvun 11 ja 12 §, 21 luvun 16 §, 24 luvun 12 §, 25 luvun 9 §, 28 luvun 15 §:n 1 momentti, 30 luvun 12 §, 32 luvun 13 §, 35 luvun 6 §, 36 luvun 8 §:n 1 momentti, 38 luvun 10 §, 39 luvun 9 §:n 1 momentti, 48 a luvun 5 §:n 1 momentti, 49 luvun 6 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 12 §:n 2 momentin 2 kohta laissa , 8 luvun 5 §:n 1 momentti laissa , 9 luvun 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin johdantokappale ja 32 luvun 13 § laissa , 17 luvun 25 § sekä 20 luvun 11 ja 12 § laissa , 21 luvun 16 § laissa 1082/2010, 25 luvun 9 § laissa , 24 luvun 12 § laissa , 28 luvun 15 §:n 1 momentti laissa , 30 luvun 12 § laeissa ja , 35 luvun 6 § ja 36 luvun 8 §:n 1 momentti laissa , 38 luvun 10 § laeissa ja , 39 luvun 9 §:n 1 momentti laissa , 48 a luvun 5 §:n 1 momentti laissa ja 49 luvun 6 § laissa , seuraavasti:

1 luku

Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

12 §

(Kuten HE)

8 luku

Vanhentumisesta

5 §

(Kuten HE)

9 luku

Oikeushenkilön rangaistusvastuusta

1 ja 7 §

(Kuten HE)

17 luku

Rikoksista yleistä järjestystä vastaan

25 §

(Kuten HE)

18 luku

Rikoksista sukuoikeuksia vastaan

1 §

(Kuten HE)

20 luku

Seksuaalirikoksista

11 ja 12 §

(Kuten HE)

21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikok­sista

16 §

Syyteoikeus

Syyttäjä (poist.) saa nostaa syytteen lievästä pahoinpitelystä vain, jos asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi taikka teko on kohdistunut

1) kahdeksaatoista vuotta nuorempaan henkilöön,

2) tekijän aviopuolisoon tai entiseen aviopuolisoon, sisarukseen tai sukulaiseen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilöön, joka asuu tai on asunut tekijän kanssa yhteistaloudessa tai on tai on ollut muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia hänelle läheinen taikka

3) henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön.

Syyttäjä saa nostaa syytteen vammantuottamuksesta vain, jos asianomistaja ilmoittaa rikoksen syytteeseen pantavaksi. (Uusi 2 mom.)

24 luku

Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta

12 §

(Kuten HE)

25 luku

Vapauteen kohdistuvista rikoksista

9 §

(Kuten HE)

28 luku

Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä

15 §

(Kuten HE)

30 luku

Elinkeinorikoksista

12 §

(Kuten HE)

32 luku

Kätkemis- ja rahanpesurikoksista

13 §

(Kuten HE)

35 luku

Vahingonteosta

6 §

(Kuten HE)

36 luku

Petoksesta ja muusta epärehellisyydestä

8 §

(Kuten HE)

38 luku

Tieto- ja viestintärikoksista

10 §

(Kuten HE)

39 luku

Velallisen rikoksista

9 §

(Kuten HE)

48 a luku

Luonnonvararikoksista

5 §

(Kuten HE)

49 luku

Eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta

6 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

20.

Laki

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain () 6 §:n 1 momentin 1 kohta ja 24 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

6 ja 24 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

24.

Laki

sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain () 1 §:n 1 momentin 5 kohta, 25 §:n 2 momentti, 28 §, 30 §:n 2 momentti, 30 a §:n 1 momentti ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 224/2008, seuraavasti:

1, 25, 28, 30, 30 a ja 33 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

28.

Laki

Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain muut­tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain () 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §

(Kuten HE)

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

32.

Laki

panttilainauslaitoksista annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan panttilainauslaitoksista annetun lain () 39 § seuraavasti:

39 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

57.

Laki

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n muut­tamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain () 50 §:n 2 momentti seuraavasti:

50 §

(Kuten HE)

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Janina Andersson /vihr
vpj. Anna-Maja Henriksson /r
jäs. Esko Ahonen /kesk
Kalle Jokinen /kok
Oiva Kaltiokumpu /kesk
Ilkka Kantola /sd
Sampsa Kataja /kok
Jari Larikka /kok
Outi Mäkelä /kok
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Mauri Salo /kesk
Kari Uotila /vas
Mirja Vehkaperä /kesk
Lasse Virén /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marja Tuokila