HaVM 10/2023 vp HE 85/2023 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 104 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 104 §:n muuttamisesta ( HE 85/2023 vp ): Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • johtava asiantuntija  Linda  Viitala  - sisäministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia. 

Esityksen mukaan mahdollisuus vaatia oikaisua viranomaisen päätökseen laajennettaisiin valtion viranomaisten lisäksi koskemaan myös hyvinvointialueen pelastusviranomaisten tekemiä päätöksiä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Hallintovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 85/2023 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 30.11.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja  Mauri  Peltokangas  /ps   

varapuheenjohtaja  Pihla  Keto-Huovinen  /kok   

jäsen  Juha  Hänninen  /kok   

jäsen  Mari  Kaunistola  /kok   

jäsen  Rami  Lehtinen  /ps   

jäsen  Laura  Meriluoto  /vas   

jäsen  Eemeli  Peltonen  /sd   

jäsen  Hanna  Räsänen  /kesk   

jäsen  Paula  Werning  /sd   

jäsen  Joakim  Vigelius  /ps   

varajäsen  Sanna  Antikainen  /ps   

varajäsen  Pekka  Toveri  /kok   

varajäsen  Timo  Vornanen  /ps   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Henri  Helo