TyVM 21/2022 vp HE 306/2022 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ( HE 306/2022 vp ): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija  Jenny  Rintala  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitussihteeri  Noora  Pajukoski  - sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija  Katariina  Jämsén  - työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtaja  Tommi  Alanko  - Työterveyslaitos
 • asiakkuus- ja kehitysjohtaja  Jarna  Savolainen  - Työturvallisuuskeskus ry
 • työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija  Anne  Mironen  - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • työelämäasiantuntija  Erkki  Auvinen  - STTK ry
 • tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö  Lotta  Savinko  - Akava ry
 • asiantuntija  Suvi  Lahti-Leeve  - Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • asiantuntija  Albert  Mäkelä  - Suomen Yrittäjät ry
 • työelämän kehittämisen asiantuntija   Marjaana  Walldén  - Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslakia. Työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennettäisiin säätämällä työnantajan velvollisuudeksi erityisesti ottaa huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Työnantajan tarkkailuvelvollisuuden piiriin lisättäisiin työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä tarkennettaisiin säätämällä työntekijän ikääntyminen vaarojen arvioinnissa huomioon otettavaksi. Velvollisuutta arvioida työn vaaroja täsmennettäisiin myös säätämällä sekä työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioon otettavaksi. Lisäksi työnantajalle säädettäisiin velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. 

Työturvallisuuslakia ehdotetaan täsmennettäväksi myös siten, että erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevassa säännöksessä mainittaisiin raskaana olevan työntekijän lisäksi myös äskettäin synnyttänyt sekä imettävä työntekijä. Lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisättäisiin uusi asetuksenantovaltuus. 

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla, mikä edellyttää ikääntyvien lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille ja työurien pidentämistä. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2023. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esitys työturvallisuuslain muuttamisesta liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla. Työllisyysasteen nostaminen edellyttää, että osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työmarkkinoille lisätään.  

Käsittelyssä olevan esityksen pääasiallisena tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Esityksessä työturvallisuuslain 8 §:ää ehdotetaan selkeytettäväksi siten, että työnantajan on jatkossa erityisesti otettava huomioon työntekijän tilanteen edellyttämät yksilölliset työsuojelutoimenpiteet työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työnantajan tarkkailuvelvoitetta siten, että työnantajan on työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi tarkkailtava myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä.  

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa työturvallisuuslain 10 §:ää ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten, että säännökseen lisätään ikääntyminen osaksi työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. Ehdotettu muutos korostaa ikääntymiseen liittyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista työntekijöiden työolosuhteiden parantamiseksi. Työntekijän henkilökohtaiset edellytykset tulee huomioida myös annettaessa työntekijälle opetusta ja ohjausta (14 §).  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työnantajan velvollisuutta ottaa huomioon työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät työn fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi. Psykososiaalisen kuormituksen haitallisuudesta terveydelle on esityksen mukaan vahvaa tutkimukseen perustuvaa näyttöä, ja sen on asiantuntijakuulemisessakin todettu olevan yksi työelämän suurista haasteista. Valiokunta pitää psykososiaalisten kuormitustekijöiden täsmentämistä tärkeänä. Valiokunta katsoo, että psykososiaalista kuormitusta koskevaa sääntelyä on tarpeen kehitettää edelleen.  

Vaikka esityksen tavoitteena on edistää etenkin 55 vuotta täyttäneiden työurien pidentämistä, ehdotetut muutokset kohdistuvat yhdenvertaisesti kaikkiin työntekijöihin, joiden tilanne edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä. Valiokunta pitää tätä tärkeänä, koska työturvallisuudesta ja ‑terveydestä on pidettävä huolta koko työuran ajan.  

Valiokunta kiinnittää lopuksi huomiota etätyön työturvallisuuteen ja -terveyteen. Työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että työtä tehdään turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa, koskee kaikkia työn tekemisen paikkoja, myös etätyötä. Vaarojen ja haittojen arvioiminen on oleellinen osa tätä huolehtimisvelvollisuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, että myös etätyön työsuojelun haasteet selvitetään ja otetaan huomioon työturvallisuutta kehitettäessä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 306/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 

Helsingissä 19.1.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja  Katja  Taimela  /sd   

jäsen  Kim  Berg  /sd   

jäsen  Bella  Forsgrén  /vihr   

jäsen  Atte  Kaleva  /kok   

jäsen  Rami  Lehto  /ps   

jäsen  Niina  Malm  /sd   

jäsen  Hanna-Leena  Mattila  /kesk   

jäsen  Jukka  Mäkynen  /ps   

jäsen  Anders  Norrback  /r   

jäsen  Ilmari  Nurminen  /sd   

jäsen  Arto  Satonen  /kok   

jäsen  Ruut  Sjöblom  /kok   

jäsen  Sofia  Virta  /vihr   

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjaana  Kinnunen  /